Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:14

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 LUYỆN TẬP VỀ SẮT HỢP CHẤT CỦA NÓ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức + Củng cố hệ thống hoá tính chất hố học Fe số hợp chất quan trọng + Thiết lập mối quan hệ đơn chất hợp chất, hợp chất với nguyên tố dựa vào tính chất hố học chúng Về kĩ + Rèn luyện kĩ viết PTHH, đặc biệt phản ứng oxi hoá khử + Vận dụng kiến thức để giải tập có liên quan đến tính chất hoá học đơn chất hợp chất crom, sắt II CHUẨN BỊ *Giáo viên: Hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị trước tập SGK SBT * HS ôn tập kĩ vấn đề có liên quan đến nội dung luyện tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Kiểm tra cũ (Kết hợp trình luyện tập) Bài A KIẾN THỨC CẦN NHỚ + GV chuẩn bị phiếu học tập sơ đồ mối quan hệ tính chất hố học đơn chất hợp chất SGK + GV yêu cầu HS cụ thể hoá sơ đồ phương trình hố học phản ứng xảy + HS tự kiểm tra kết đánh giá kết hướng dẫn GV + GV tổng kết nhấn mạnh kiến thức cần nhớ sau: - Sắt kim loại chuyển tiếp điển hình phổ biến - Nó có khả cho nhiều số oxi hoá: Fe( +2, +3 ) - Là kim loại có tính khử trung bình yếu - Hợp chất Fe+2 có tính oxi hố tính khử ( trội hơn); Fe3+ có tính oxi hố - Kim loại hợp kim sắt có nhiều ứng dụng đời sống sản xuất GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 B BÀI TẬP 1) a Sắt thép bị ăn mòn khơng khí ẩm Đó ăn mòn điện hố Sắt thép có chúa tạp chất cacbon số kim loại khác Màng nước có hồ tan khí CO2 môi trường điện li Trong môi trường điện li Fe - C tạo thành cặp pin điện hố Tại cực âm sắt bị oxi hóa: Fe  Fe+2 + 2e Tại cực dương oxi khơng khí bị khử: 2H2O + O2 + 4e  4OHNhững ion màng nước tác dụng với tạo thành kết tủa Fe2+ + 2OH-  Fe(OH)2 Kết tủa bị oxi khơng khí oxi hố thành gỉ sắt 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 - Gỉ sắt viết dạng: Fe2O3 nH2O b Kẽm có tác dụng bảo vệ sắt tốt thiếc do: Khi dùng thời gian, lớp kim loại bảo vệ bị thủng, sát kim loại bảo vệ tạo thành cặp pin điện hố Nếu sắt tráng thiếc pin điện hố Fe – Sn Fe cực âm bị ăn mòn Ngược lại sắt tráng kẽm pin điện hố Zn – Fe Zn cực âm bị ăn mòn, sắt bảo vệ Câu 2: viết phương trình phản ưng theo sơ dồ : Fe  FeSO4  Fe  Fe(NO3)3  Fe(NO3)2  Fe(NO3)3  CuCl2  Cu  CuCl2  FeCl2  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe Câu 3: để hoà tan gam oxit FexOy cần vừa đủ 52,14 ml dung dịch HCl 10% ( d=1,05g/ml) tìm công thức oxit sắt ? Một số câu trắc nghiệm: GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Câu 1: Cấu hình electron cấu hình ion Fe2+ ? A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 Câu 2: Thực phản ứng sau: 1, Fe + dung dịch HCl 2, Fe + Cl2 3, dung dịch FeCl2 + Cl2 4, Fe3O4 + dung dịch HCl 5, Fe(NO3)2 + HCl 6, dd FeCl2 + KI Các phản ứng tạo thành FeCl3 là: A 1, 2, 3, B 2, 3, 4,5 D Chỉ 2, D Chỉ trừ Câu 3: ĐH-A-07 Cho chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3 , Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 phản ứng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là: A B C D Câu 4: ĐH-A-07 Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) axit HNO3, thu V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO NO2) dung dịch Y (chỉ chứa hai muối axit dư) Tỉ khối X H2 19 Giá trị V là: 4,48 C 5,60 A 2,24 B D 3,36 Câu 5: ĐH-A-07: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) khí NO Giá trị a A 0,04 B 0,075 C 0,12 D 0,06 Câu 6:(CĐA-07) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe Mg lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu dung dịch Y Nồng độ FeCl2 dung dịch Y 15,76% Nồng độ phần trăm MgCl2 dung dịch Y 28,21% D 15,76% A 24,24% B 11,79% C GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Câu 7:(CĐA-07) Cho kim loại M tác dụng với Cl2 muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl muối Y Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta muối Y Kim loại M A Mg B Zn C Al D Fe Câu 8: Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO ; Fe2O3 Fe3O4 HNO3 đặc, nóng thu 4,48 lít khí NO2 (đktc) Cô cạn dung dịch thu sau phản ứng thu 145,2 gam muối khan Giá trị m : A 35,7g B 46,4g C 15,8g D 77.7g Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Mg, Cu vào H2SO4 đặc nóng, dư thu dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y thu m g muối khan Biết rằng, cho 24,8 gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl dư thu 11,2 lít khí (đktc) Giá trị m bằng: A 92 gam B 120 gam C Kết khác D khơng tính ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 B BÀI TẬP 1) a Sắt thép bị ăn mòn khơng khí ẩm Đó ăn mòn điện hố Sắt thép có chúa tạp chất cacbon số kim loại khác Màng nước có hồ... FexOy cần vừa đủ 52,14 ml dung dịch HCl 10% ( d=1,05g/ml) tìm cơng thức oxit sắt ? Một số câu trắc nghiệm: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Câu 1: Cấu hình electron cấu hình ion Fe2+ ? A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4... bảo vệ tạo thành cặp pin điện hoá Nếu sắt tráng thiếc pin điện hố Fe – Sn Fe cực âm bị ăn mòn Ngược lại sắt tráng kẽm pin điện hố Zn – Fe Zn cực âm bị ăn mòn, sắt bảo vệ Câu 2: viết phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 37: Luyện tập Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay