luyen tap sat va hop chat 3 7051

5 3 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:14

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 LUYỆN TẬP - TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮT Mục tiêu: a ) Về kiến thức: HS hiểu: - Vì sắt thường có số oxi hố +2 +3 - Vì tính chất hố học hợp chất sắt (II) tính khử, hợp chất sắt (III) tính oxi hố b ) Về kỹ năng: Giải tập hợp chất sắt c ) Về thái độ: - Thông qua tập học sinh nắm vững tính chất hố học Fe hợp chất – Học sinh thêm yêu thêm mên môn học Chuẩn bị giáo viên học sinh: a ) Chuẩn bị giáo viên Các tập có liên quan đến sắt hợp chất sắt b) Chuẩn bị học sinh : Ôn tập lại học từ đầu chương + làm trước tập nhà Tiến trình dạy: a ) Kiểm tra cũ: b) Dạy nội dung mới: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Hoạt động 1: (10’) - Hướng dẫn học sinh tự ơn kiến thức cũ Theo trình tự : GV hỏi – học sinh trả lời – học sinh bổ xung – gv nhận xét, kết luận cho điểm I KIẾN THỨC CẦN NHỚ: - Tự ôn theo SGK Hoạt động 2: (5’) II BÀI TẬP: - Chúng ta giải BT1 - GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành PTHH phản ứng - Yêu cầu học sinh nhận xét (SGK) Bài 1: - HS vận dụng kiến thức học để hoàn thành PTHH phản ứng theo sơ đồ bên - Học sinh nhận xét Hoàn thành PTHH phản ứng theo sơ đồ sau: (1) FeCl2 Fe (2) (3) (4) (6) (5) FeCl3 Giải - Kết luận cho điểm (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 - Lắng nghe (2) FeCl2 + Mg → MgCl2 + Fe (3) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (4) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 (5) 2FeCl3 + 3Mg → 3MgCl2 + 2Fe (6) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Hoạt động 3: (5’) - Chúng ta giải BT2 - GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành PTHH phản ứng - Yêu cầu học sinh nhận xét Bài 2: - Vận dụng kiến thức học để hoàn thành PTHH phản ứng theo sơ đồ bên Điền CTHH chất vào chổ trống lập PTHH sau: a) Fe +H2SO4(đặc) → SO2↑ + … b) Fe +HNO3(đặc) → NO2↑ + … c) Fe+HNO3(loãng) → NO↑+ … - Học sinh nhận xét d) FeS + HNO3 → NO↑ + Fe2(SO4)3+ Giải GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Kết luận cho điểm - Lắng nghe a) 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O b) Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O c) Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O d) FeS + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO↑ + Fe(NO3)3 + H2O Hoạt động 4: (5’) - Hướng dẫn học sinh giải BT3 - Quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành PTHH phản ứng - Phân biệt cặp kim loại dựa vào tính chất hố học chúng - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Kết luận cho điểm Bài 3: Bằng phương pháp hoá học, phân biệt mẫu hợp kim sau: Al – Fe, Al – Cu Cu – Fe Giải  Cho mẫu hợp kim tác dụng với dung dịch NaOH, mấu không thấy sủi bọt khí mẫu Cu – Fe  Cho mẫu lại vào dung dịch HCl dư, mẫu tan hết mẫu Al – Fe, mẫu không tan hết mẫu Al – Cu - Lắng nghe Hoạt động 5: (5’) Bài 4: - Hướng dẫn học sinh giải - HS dựa vào tính chất Một hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Cu Hãy trình bày BT4 hoá học đặc trưng riêng phương pháp hoá học để tách riêng kim loại từ biệt kim loại để hỗn hợp Viết PTHH phản ứng - GV quan sát, theo dỏi, hoàn thành sơ đồ tách giúp đỡ HS hoàn thành Viết PTHH phản PTHH phản ứng ứng xảy Giải trình tách - Học sinh nhận xét - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lắng nghe - Kết luận cho điểm GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Al, Fe, Cu dư dd HCl dö Cu AlCl3, FeCl 2, HCl dö NaOH dö dư Fe(OH) O2 + H2O NaAlO2, NaOHdö t0 CO2 dö Fe(OH) Al(OH)3 t0 t0 Fe2O3 CO t0 Al2O3 ĐPNC ñpnc Fe Hoạt động 6: (5’) - Chúng ta giải BT5 - Hướng dẫn học sinh giải tập theo kiến thức sau : Viết phương trình phản ứng tạo thành, tính số mol Fe, nhân đơi lượng lên tính theo phương trình dư Al Bài 5: - HS tự giải Cho bột Fe nguyên chất tác dụng với dung tốn dịch H2SO4 lỗng thu 560 ml chất khí (đkc) Nếu cho lượng gấp đơi bột sắt nói tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu chất rắn Tính khối lượng sắt dùng - Lắng nghe, làm theo hai trường hợp khối lượng chất rắn thu hướng dẫn giáo Giải viên  Fe + dung dịch H2SO4 loãng: nFe = nH2 = 0,025 (mol)  mFe = 0,025.56 = 1,4g - Yêu cầu học sinh nhận xét  Fe + dung dịch CuSO4 - Học sinh nhận xét nFe = 0,025.2 = 0,05 (mol)  mFe = 0,05.56 = 2,8g - Kết luận cho điểm Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓  nFe = nCu = 0,05.64 = 3,2g - Lắng nghe Hoạt động 7: (5’) - Chúng ta giải BT6 - Quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành PTHH phản ứng - Yêu cầu học sinh nhận xét Bài 6: - HS tự giải Biết 2,3g hỗn hợp gồm MgO, CuO FeO tác dụng toán vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0,2M Khối lượng muối thu A 3,6g 3,9g B 3,7g C 3,8g D GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Kết luận cho điểm - Học sinh nhận xét Giải - Lắng nghe nH2SO4 = 0,02 (mol) mmuối = 2,3 + 0,02(96 – 16) = 3,9g c ) Củng cố, luyện tập: (4') Bài tập: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron electron 82, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 22 Nguyên tố X A Fe B Br C P D Cr d ) Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà: (1') - Làm tập sgk xem trước Crom ... 6H2O b) Fe + 6HNO3 → Fe(NO3 )3 + 3NO2↑ + 3H2O c) Fe + 4HNO3 → Fe(NO3 )3 + NO↑ + 2H2O d) FeS + HNO3 → Fe2(SO4 )3 + NO↑ + Fe(NO3 )3 + H2O Hoạt động 4: (5’) - Hướng dẫn học sinh giải BT3 - Quan sát, theo... (2) (3) (4) (6) (5) FeCl3 Giải - Kết luận cho điểm (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 - Lắng nghe (2) FeCl2 + Mg → MgCl2 + Fe (3) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (4) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 (5) 2FeCl3 + 3Mg → 3MgCl2... +HNO3(đặc) → NO2↑ + … c) Fe+HNO3(loãng) → NO↑+ … - Học sinh nhận xét d) FeS + HNO3 → NO↑ + Fe2(SO4 )3+ Giải GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Kết luận cho điểm - Lắng nghe a) 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4 )3 + 3SO2↑
- Xem thêm -

Xem thêm: luyen tap sat va hop chat 3 7051 , luyen tap sat va hop chat 3 7051

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay