Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận thanh khê, thành phố đà nẵng (tt)

26 3 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:12

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ THU HÒA QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 2: TS LÂM MINH CHÂU Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hiện nay, khơng có lĩnh vực mà vấn đề quản nhà nước lại tác động trực tiếp, thường xuyên nóng bỏng VSATTP Đối với quận Thanh Khê, từ 2013 đến nay, có vụ liên quan đến ngộ độc thực phẩm sở dịch vụ ăn uống, vụ ngộ độc gia đình chưa có số liệu thống kê đầy đủ Có nhiều nguyên nhân xác định, cơng tác quản quan chức năng, địa phương địa bàn quận có lúc có nơi chưa chặt chẽ Qua đặt vấn đề trên, tác giả chọn đề tài: “Quản nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” để phân tích thành tựu hạn chế công tác QLNN VSATTP kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố thuộc ngành y tế quản Từ đưa giải pháp để nâng cao cơng tác đảm bảo ATTP nói chung đảm bảo thực thi pháp luật VSATTP lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng thành “Thành phố môi trường”, thành phố “Đáng sống” tương lai Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hệ thống hóa sở luận vấn đề QLNN VSATTP - Phân tích, đánh giá thực trạng quản nhà nước VSATTP - Đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN VSATTP Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề luận thực tiễn quản nhà nước VSATTP địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu, đánh giá công tác QLNN vệ sinh ATTP địa bàn quận Thanh Khê - Giới hạn không gian: Việc thu thập liệu thứ cấp công tác QLNN VSATTP tác giả tổng hợp phạm vi toàn quận Thanh Khê Nhưng liệu sơ cấp luận văn tiến hành điều tra khảo sát công tác quản Nhà nước VSATTP sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố địa bàn phường Vĩnh Trung, Thạc Gián, Xuân Hà - Thời gian để tiến hành nghiên cứu : Các số liệu, tài liệu thứ cấp thu thập khoảng thời gian từ 2013 - 2016 Đối với số liệu sơ cấp tác giả thu thập từ tháng 10/2017 đến cuối tháng 11/2017 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập liệu a Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Là liệu công bố quan, tổ chức Các liệu thứ cấp đảm bảo độ tin cậy số liệu, nguồn cung cấp phải có sở khoa học sở pháp b Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Luận văn sử dụng phương pháp vấn, phương pháp điều tra khảo sát để thu thập thông tin liên quan đến QLNN VSATTP Thời gian điều tra, vấn tiến hành từ tháng đầu tháng 10 đến cuối tháng 11/2017 + Phƣơng pháp vấn : Số lượng vấn người + Phƣơng pháp điều tra khảo sát * Khảo sát người tiêu dùng : 100 người * Khảo sát sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố chọn :150 người 150 sở * Khảo sát cán làm công tác VSATTP: 10 người * Thiết kế Phiếu khảo sát 5.2 Phương pháp phân tích liệu: Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả 5.3 Phương pháp tổng hợp thông tin: Các liệu thông tin xử phầm mềm Excel… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương : Cơ sở luận quản nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 2: Thực trạng quản nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn quận Thanh Khê Chương 3: Các giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước VSATTP địa bàn quận Thanh Khê Tổng quan tài liệu nghiên cứu : Các văn pháp luật, nghị định, đề án đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Bên cạnh có giáo trình luật hành chính, giáo trình QLNN kinh tế cơng trình nghiên cứu khoa học phục vụ nghiên cứu luận văn tác giả CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VSATTP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG QLNN VỀ VSATTP 1.1.1 Một số khái niệm  Các khái niệm thực phẩm, sở KDDVAU, TAĐP vệ sinh an toàn thực phẩm  Khái niệm QLNN VSATTP: Là hoạt động có tổ chức nhà nước thông qua văn pháp quy, công cụ, sách nhà nước tác động đến tình hình thực VSATTP đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh người tiêu dùng nước nhằm định hướng, dẫn dắt chủ thể thực tốt vấn đề VSATTP 1.1.2 Vai trò quản nhà nƣớc VSATTP Góp phần ngăn chặn thực phẩm bẩn gây thiệt hại người thiệt hại kinh tế Thay đổi nhận thức, hành vi, tập quán, xây dựng ý thức tự giác người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng góp phần đảm bảo VSATTP 1.2 NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VSATTP 1.2.1 Tuyên truyền, phổ biến tập huấn kiến thức quy định VSATTP Hoạt động hình thức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức thông qua phương tiện đại chúng, mạng lưới truyền thanh, phát hành tờ rơi, tổ chức hội thi, tuyên truyền miệng, tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, cổ động trực quan pano, áp phích, webside đồng thời cần phối hợp chặt chẽ ban ngành đoàn thể, mặt trận để có tuyên truyền sâu rộng đối tượng tổ chức 1.2.2 Tổ chức máy quản nhà nƣớc VSATTP Bộ máy quản nhà nước về sinh an toàn thực phẩm UBND quận, phường Trong đó, Phòng Y tế với trách nhiệm quan tham mưu lĩnh vực VSATTP - Năng lực đội ngũ cán bộ, lãnh đạo : Là yếu tố việc thúc đẩy bảo đảm VSATTP nói riêng 1.2.3 Cấp giấy chứng nhận sở đủ điều VSATTP giấy cam kết đảm bảo VSATTP Theo Điều Thơng tư 47/2014/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục cấp iấy chứng nhận sở đủ điều kiện VSATTP 1.2.4 Công tác kiểm tra, tra VSATTP công tác xử vi phạm VSATTP a Công tác kiểm tra, tra VSATTP Theo Thông tư 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra ATTP sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi Bộ Y tế quy định b Công tác xử vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm Theo phân cấp cấp quận, huyện, xã, phường thực xử vi phạm theo Điều 20, 21, 22, 24 Nghị định 178/2013/NĐ-CP xử vi phạm điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QLNN VỀ VSATTP 1.3.1 Các nhân tố vĩ mô - Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế - xã hội 1.3.2 Các nhân tố vi mơ a Các sách quản nhà nước VSATTP b Nguồn lực tài chính, sở vật chất đầu tư cho hoạt động quản nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm c Nhận thức, thói quen tầm nhìn người tiêu dùng KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QLNN VỀ VSATTP 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội a Đặc điểm điều kiện tự nhiên - Vị trí địa lý: Diện tích tự nhiên 9,44 km2; có chiều dài đường bờ biển 4,287km - Về khí hậu: Mỗi năm có mùa rõ rệt mùa khơ Hình 2.1 Bản đồ hành Quận Thanh Khê Đà Nẵng b Đặc điểm điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội - Điều kiện kinh tế: tăng trưởng kinh tế cao, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,08% Thu ngân sách năm sau cao năm trước bình quân tăng 7,78%/năm Bảng 2.1 Tăng trưởng kinh tế Quận Thanh Khê năm 2011-2015 Bảng 2.2 Tỷ trọng GRDP Quận Thanh Khê năm 2011-2015 - Điều kiện văn hóa, xã hội : quan tâm tổ chức thực 2.1.2 Các nhân tố vi mơ a Nguồn tài chính, sở vật chất đầu tư cho hoạt động QLNN VSATTP Theo bảng 2.3 quản nhà nước cho hoạt động VSATTP thống kê mức độ hỗ trợ chi hoạt động qua năm địa bàn Quận Thanh Khê khơng đồng Nguồn kinh phí chi cho hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ năm 2013 lên đến 100 triệu đồng đến năm 2016 90 triệu đồng Bảng 2.3 Kinh phí hỗ trợ quản VSATTP cấp quận Nội dung chi Bổ sung hoạt động hoạt động quản ATTP Năm/ nguồn 2013 Thành phố 40.000 5.000 0 5.000 15.000 10.000 10.000 5.000 0 35.000 5000 15.000 10.000 20.000 45.000 50.000 0 50.000 0 55.000 55000 35.000 0 35.000 Thành phố 2016 Thành phố Quận Tổng cộng 25.000 Thành phố Quận Phòng chống ngộ độc 30.000 Quận 2015 Nâng cao lực quản VSATTP Quận 2014 Thông tin giáo dục truyền thông 95.000 Bảng 2.4 cho thấy đầu tư cho xét nghiệm hạn chế mẫu sử dụng đạt 100% tổng số mẫu cấp khơng có mẫu dư, thiếu thiết bị, thiếu mẫu test dừng lại việc xác định nguy ô nhiễm thực phẩm Bảng 2.4 Tổng hợp xét nghiệm toàn quận năm 2013-2016 Quan sát bảng 2.5 thấy cán nhận xét nguồn lực chưa quan tâm đầu tư nhiều Bảng 2.5 Đáng giá cán chuyên môn bố trí nguồn lực cho cơng tác quản NN VSATTP Tiêu thức đánh giá Nội dung Việc bố trí nguồn lực tài cho cơng tác QLNN VSATTP? Kết Số phiếu Tỷ lệ Không đủ 40% Tương đối đủ 60% Khơng bố trí 0% Đầy đủ 0% 10 100% Tổng cộng b Nhận thức, thói quen tầm nhìn người tiêu dùng VSATTP Ngày nay, đời sống người dân nâng cao nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, ăn uống thoải mái Điều đối chiếu trình tác giả tiến hành khảo sát 100 người tiêu dùng địa bàn Quận Qua câu hỏi : Mức độ thường xuyên sử dụng (đến) sở dịch vụ ăn uống kinh doanh thức ăn đường phố Ông (bà) nào? Theo biểu đồ hình 2.2 quan sát, có 12 phiếu điều tra chiếm 12% cho “thường xuyên đến sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố”; có 78 phiếu điều tra chiếm 78% cho “hầu thường xuyên”; có phiếu điều tra chiếm 7% người tiêu dùng lựa chọn “khơng thường xun” có phiếu điều tra chiếm 3% cho “không đến sở dịch vụ ăn uống, TAĐP” Hình 2.2 Biểu đồ mức độ đến sở DVAU, TAĐP Một câu hỏi: Ơng (bà) có tin sở dịch vụ ăn uống kinh doanh thức ăn đường phố đảm bảo VSATTP khơng? - Có 100 người tiêu dùng tham gia trả lời, cụ thể : có 14 phiếu điều tra chiếm 14% trường hợp chọn “có tin tưởng”; có 22 phiếu điều tra chiếm 22% lựa chọn “khơng tin tưởng”; có 64 phiếu điều tra chiếm 64% có ý kiến thân “khơng chắn” Thể qua biểu đồ hình 2.3 sau: Hình 2.3 Biểu đồ mức độ tin tưởng sử dụng DVAU, TADDP Tác giả, tìm hiểu nguyên nhân cụ thể sau: Vì rẻ có 86 phiếu điều tra chiếm 100%; có 86 phiếu điều tra chiếm 100% cho “thuận tiện cho cá nhân mua”; có 46 phiếu điều tra chiếm 53,5% cho “khơng thường xun ăn ngồi nên khơng ảnh hưởng đến sức khỏe” 10 Điều tra 100 người tiêu dùng 150 đối tượng làm việc sở kinh doanh DVAU, TAĐP hỏi “Mức độ cung cấp thông tin VSATTP nay?” Có 250 người trả lời phiếu Trong đó, 31 phiếu điều tra cho mức độ “thường xuyên” chiếm 12,4%, có đến 219 người cho “chưa thường xuyên”chiếm 87,6% Thể qua biểu đồ hình 2.5 Hình 2.5 Biểu đồ mức độ cung cấp thông tin VSATTP Và theo kết điều tra tác giả “Những thông tin quy định VSATTP theo ơng (bà) có thiết thực khơng?” 250 người tiêu dùng đối tượng làm việc sở KDDVAU TAĐP Có 108 người cho “không thiết thực” chiếm 43,2%; 85 người cho “mức bình thường” chiếm 34%, 22,8% lại cho “hiệu quả” Từ kết cho thấy nhận thức đa số người điều tra công tác tuyên truyền, phổ biến tập huấn chưa thiết thực Thể qua biểu đồ hình 2.6 sau: Hình 2.6 Biểu đồ mức độ thiết thực thơng tin vệ sinh an tồn thực phẩm tiếp nhận Với nội dung điều tra này, cho thấy cán làm công tác tham mưu ý thức rõ tồn để từ khắc phục, đưa giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tập huấn bước vào chiều sâu 2.2.2 Thực trạng tổ chức máy quản vệ sinh an toàn thực phẩm quận Thanh Khê a Chức năng, nhiệm vụ Bộ máy QLNN VSATTP quận hoạt động tốt Tuy nhiên, quan tham mưu, hoạt động phòng Y tế thực nhiệm vụ tất lĩnh vực ngành y tế nhiệm vụ đảm bảo VSATTP nhiệm vụ khó khăn nặng nề cho quan 11 UBND Quận Trung tâm y tế (Đội y tế dự phòng) Phòng y tế Quận UBND Phường Trạm y tế phường Hình 2.7 Sơ đồ máy quản nhà nước VSATTP quận Thanh Khê Tuyến phường, Trạm y tế quan tham mưu cho UBND phường công tác VSATTP nên dẫn đến tình trạng q tải cơng việc, khơng quản tốt sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ngày tăng b Mối quan hệ phối hợp máy quản nhà nước VSATTP Theo báo cáo năm 2016 UBND quận đánh giá chưa làm tốt công tác phối hợp thành viên BCĐ liên ngành liên quan công tác quản đặc biệt công tác kiểm tra Qua tham khảo ý kiến cán chuyên môn: Đánh giá công tác phối hợp quan chuyên môn, quan liên quan đến công tác quản nhà nước VSATTP? (có lựa chọn : chưa tốt, tốt, tốt, tốt) Có 10 ý kiến trả lời cụ thể : ý kiến đánh giá “chưa tốt” chiếm , ý kiến “khá tốt”, ý kiến “tốt”, khơng có ý kiến nhận “rất tốt” Thể qua biểu đồ hình 2.8 Hình 2.8 Biểu đồ đánh giá công tác phối hợp QLNN VSATTP 12 c Biên chế trình độ lực chun mơn Từ 2015 đến Phòng Y tế khuyết Trưởng phòng, ngồi cơng tác bố trí cán theo dõi VSATTTP chưa ổn định cán kiêm nhiệm nhiều cơng việc khác gây nhiều bất cập.Bên cạnh đó, cán phụ trách VSATTP hầu hết không đào tạo chuyên ngành chủ yếu đào tạo từ ngành kinh tế, luật Theo số liệu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận bảng 2.7 Bảng 2.7 Số lượng cán chuyên môn trình độ chun mơn cán làm cơng tác Quản VSATTP Một câu hỏi tham khảo khác đánh giá hiệu công tác quản VSATTP nào? Tác giả tổng hợp kết điều tra đối tượng làm việc sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, TAĐP người tiêu dùng Thể qua biểu đồ hình 2.9 Hình 2.9 Biểu đồ hiệu cơng tác QL NN VSATTP quận Thanh Khê (Nguồn: điều tra khảo sát tác giả) Với kết trên, ta quan sát thấy tỷ lệ đánh giá hiệu mức độ “cao” 25% “rất cao” 1% tiêu chí lại đánh giá mức độ “thấp”, “rất thấp”, “trung bình” chiếm tỷ lệ tương đối cao điều phản ánh công tác chưa thực hiệu 13 2.2.3 Thực trạng cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện VSATTP, giấy cam kết đảm bảo VSATTP UBND Quận, phường tạo điều kiện thuận lợi thủ tục, thời gian Theo bảng số liệu 2.8 bảng 2.9 nhiều sở chưa quan chức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP (12%), cam kết đảm bảo VSATTP (19%), khơng đưa sở vào quản khả VSATTP cao Bảng 2.8 Tổng hợp cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện VSATTP UBND Quận Thanh Khê cấp Năm Loại sở Tiêu chí 2014 2015 2016 Tổng số quản 221 210 201 Cấp 35 10 Lũy cấp 188 187 184 Tỷ lệ cấp % 85% 89% 92% TP Dịch vụ ăn uống Bảng 2.9 Tổng hợp Các sở kinh doanh thực giấy cam kết đảm bảo ATTP 2.2.4 Thực trạng công tác thanh, kiểm tra VSATTP công tác xử vi phạm VSATTP a Thực trạng công tác thanh, kiểm tra VSATTP Qua bảng số liệu 2.10 qua so sánh qua năm đợt kiểm tra tổ chức trì 14 Bảng 2.10 Tổng hợp đồn thanh, kiểm tra (Đơn vị tính: Đồn) Tuyến phƣờng Tuyến quận Số lƣợng Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Số đoàn + Đoàn liên gành 20 40 40 40 5 13 27 25 25 2 2 Theo báo cáo tổng hợp kết công tác thanh, kiểm tra tuyến quận phường thể bảng 2.11, số lượng sở kiểm tra ngày tăng, theo từ 2013 đến 2016 quận tổ chức kiểm tra đạt từ 76% - 83% , phường tổ chức kiểm tra từ 70% - 89% sở thuộc cấp quản lý, vấn đề cho thấy quan quản dần quan tâm đến công tác kiểm tra sở Tuy nhiên, việc thực kiểm tra có tăng, khơng đáng kể chưa tập trung nhiều kiểm tra thức ăn đường phố, có tình trạng sở chưa quan đến thực kiểm tra Tác giả đặt câu hỏi đối tượng làm việc sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, TAĐP “ Ông (bà) có nghĩ sở kinh doanh khoản chi phí khơng thức cho cán theo dõi, cán kiểm tra thực nhiệm vụ VSATTP hay không?” Phương án lựa chọn (Không nên Nên) Tác giả thu 150 ý kiến có 132 phiếu “khơng nên” chiếm 88% 18 phiếu có ý kiến “Nên” chiếm 12% Mặc dù ý kiến “Nên” tương đối ít, cán nhũng nhiễu, tham nhũng vấn đề lo lót để quan chức “lơ” điều không tránh khỏi Bảng 2.11 Bảng tổng hợp kết công tác thanh, kiểm tra tuyến quận, phường 15 b Thực trạng xử vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm Qua bảng số liệu 2.11, số sở vi phạm quan quản phát từ 2013 đến năm 2016 tồn quận có 397 sở vi phạm, cao năm 2015 có 142 sở vi phạm thường rơi vào các quán ăn đường phố Theo dõi bảng số 2.12 tổng hợp vụ xử vi phạm VSATTP Kết xử vi phạm từ năm 2013 đến năm 2016 sau: Tổng số vụ Quyết định xử phạt vi phạm hành là: 35 vụ, với tổng số tiền xử phạt 53 triệu đồng Riêng tuyến phường, chưa có định xử phạt hành lĩnh vực Cảnh cáo 90 sở, buộc tiêu huỷ 16 sản phẩm 277 sở nhắc nhở Chưa có vụ việc vi phạm phát sinh lĩnh vực ATTP có dấu hiệu tội phạm, kiến nghị xử hình Bảng 2.12 Bảng tổng hợp kết xử sở vi phạm Ngoài xử sở vi phạm xử vi phạm hành chính, thơng qua cơng tác kiểm tra, đồn kiểm tra nhắc nhở có tiến hành phúc tra khắc phục vi phạm Bảng 2.13 phân tích cơng tác phúc tra trì, qua sở chấp hành tốt, khắc phục sai phạm đoàn kiểm tra trước nhắc nhở Bảng 2.13 Bảng tổng hợp phúc tra sở vi phạm Tuy nhiên việc xử vi phạm nặng hình thức nhắc nhở xử phạt hành chính, sở sau phúc tra khơng chấp hành quan quản chưa có hướng xử Theo thống kê bảng 2.14 cho thấy nội dung vi phạm hầu hết rơi vào nội dung điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố Bảng 2.14 Bảng tổng hợp nội dung vi phạm 16 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH ATTP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn VSATTP tăng cường, tạo chuyển biến nhận thức nhà quản lý, sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện VSATTP địa bàn quận Thanh Khê, ký cam kết địa bàn phường đạt kết cao chứng tỏ có quan tâm đạo cụ thể, sâu sát, linh hoạt quản có trọng tâm, trọng điểm Công tác tra, kiểm tra lĩnh vực VSATTP địa bàn quận Thanh Khê quan tâm, trọng 2.3.2 Những tồn hạn chế Công tác tuyên truyền chưa đa dạng nội dung lẫn hình thức chưa tập trung Tổ chức máy quản an toàn thực phẩm chưa đồng bộ, lực lượng mỏng Sự phối hợp ngành việc quản vệ sinh ATTP chưa đồng bộ, chưa phối hợp chặt chẽ Tỷ lệ sở cấp giấy chứng nhận ký giấy cam kết chưa đạt 100% Đầu tư nguồn lực cho cơng tác bảo đảm an vệ sinh tồn thực phẩm hạn chế Cơng tác kiểm tra chưa vào chiều sâu, xử vi phạm nể nang chủ yếu nhắc nhở dẫn đến chưa mang tính răn đe; trang thiết bị kiểm tra thiếu sơ sài; kinh phí phân bổ cho cơng tác bảo đảm an toàn thực phẩm sở hạn chế Tình trạng sở thực phẩm chưa tuân thủ quy định pháp luật lĩnh vực ATTP 17 2.3.3 Những nguyên nhân tồn a Nguyên nhân khách quan Q trình thị hố Quận phát triển nhanh có chỉnh trang thị diễn người dân chuyển dần sang buôn bán nhỏ, kinh doanh thức ăn đường phố, ô nhiễm môi trường, kéo theo loại hình kinh doanh DVAU, thức ăn đường phố phát triển mạnh khơng thể kiểm sốt Đời sống nhân dân địa bàn quận chưa cao b Nguyên nhân chủ quan Chính quyền từ quận xuống phường chưa phát huy tốt chức quản nhà nước VSATTP, thiếu kiên Nhận thức người dân VSATTP nhiều hạn chế, chưa có hiểu biết VSATTP Ý thức chấp hành pháp luật đảm bảo VSATTP trách nhiệm người KDDVAU, TAĐP cộng đồng chưa cao Phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra nhà nước chất lượng VSATTP thiếu lạc hậu; hầu hết cán khơng có trình độ chun mơn chun ngành lực phân tích Hoạt động kinh doanh DVAU, TAĐP hoạt động đa phần hành Chế tài xử phạt hành có, song khó khăn thực hộ kinh doanh hộ nghèo, hộ khó khăn KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NN VỀ VSATTP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 3.1.1 Chiến lƣợc quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn 2030 3.1.2 Định hƣớng phát triển kinh tế xã hội quận Thanh Khê 3.1.3 Các mục tiêu Đề án thành phố, quận Thanh Khê ATTP 3.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN 3.2.1 Đẩy mạnh cơng tác truyền truyền, phổ biến tập huấn kiến thức nâng cao hiểu biết bền vững VSATTP cho ngƣời tiêu dùng, ngƣời chế biến sở kinh doanh DVAU, thức ăn đƣờng phố Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức để thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức nhân dân Tiếp tục triển khai mạnh mẽ đồng hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông; Thay đổi phương pháp, nội dung tập huấn người chế biến, kinh doanh DVAU, thức ăn đường phố người nội trợ Cần điều tra ban đầu cho đối tượng, kiểm tra nơi kinh doanh thiết đến nơi chế biến nhà để nguy mà thân họ chưa nhìn thấy UBND quận UBND phường tạo điều kiện cho hộ vay vốn hỗ trợ sinh kế cho hộ khó khăn, hộ nghèo Các trường học nghiên cứu phương pháp dạy kỹ sống cho học sinh nội dung giáo dục an toàn thực phẩm 19 Phát huy ban điều hành tổ dân phố, hội đoàn thể, tổ chức cơng đồn, trường học làm nòng cốt Biểu dương, khen thưởng nóng tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phòng chống thực phẩm bẩn, phản ánh sở khơng đảm bảo VSATTP Xã hội hố công tác tuyên truyền cổ động trực quan vệ sinh an tồn thực phẩm Xây dựng mơ hình thí điểm an tồn vệ sinh thực phẩm mơ hình thức ăn đường phố, chợ an tồn thực phẩm Các cấp lãnh đạo cần nhận thức rõ công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân cần phải làm thường xuyên liên tục “mưa dầm thấm lâu”, tránh làm theo phong trào 3.2.2 Hoàn thiện tổ chức máy quản Phòng y tế nâng cao trách nhiệm cơng tác tham mưu cho UBND quận Cần xây dựng quy chế hoạt động cho ban đạo, phân công cụ thể cho thành viên Tăng cường biên chế cho đội ngũ chuyên trách an toàn thực phẩm tuyến quận, phường, tổ chức thi tuyển công chức chuyên ngành Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho cán lãnh đạo, quản Nâng cao nhận thức đội ngũ cán lãnh đạo Khuyến khích cán quản lý, chun mơn có đề tài sáng kiến, để có giải pháp kịp thời giải tồn phát sinh hàng ngày q trình quản Cần thống cơng tác kiểm tra.Tăng cường nguồn lực sở vật chất; Đề xuất cấp có phương án kinh phí cho cơng tác quản VSATTP Đưa công tác quản VSATTP vào công tác thi đua từ quận đến khu dân cư 20 3.2.3 Tăng cƣờng công tác quản cấp giấy chứng nhận sở đủ điều kiện VSATTP, giấy cam kết thực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Thành lập nhóm điều tra khảo sát độc lập, tránh trường hợp cán kiêm nhiệm nhiều việc, mà chưa làm hết trách nhiệm việc thống kê Riêng với sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố khơng có giấy phép kinh doanh thực cam kết, UBND phường hướng dẫn sở thực đảm bảo điều kiện trước cho cam kết Xây dựng đội ngũ cộng tác viên VSATTP Thực công khai minh bạch sở công nhận, cấp giấy đảm bảo vệ sinh ATTP phương tiện thông tin đại chúng, webside Hòm thư góp ý, ý kiến mức độ hài lòng cán 3.2.4 Đẩy mạnh cơng tác thanh, kiểm tra, tăng cƣờng đợt kiểm tra, kiểm tra đột xuất nâng cao hiệu công tác xử vi phạm Tăng cường kiểm tra, phát kịp thời sở vi phạm Cần phối kết hợp tốt tổ chức đoàn thể hạn chế đáng kể sai phạm quản Kiên xử theo quy định pháp luật Bố trí đủ nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực có chun mơn, có đủ “tâm, đủ tầm”, xử nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản Tạo thành dư luận xã hội lên án nghiêm khắc hành vi không đảm bảo VSTTP Tăng cường đợt kiểm tra ngồi hành có chế độ bồi dưỡng hợp 3.2.5 Nhóm giải pháp khác Quận uỷ, Đảng uỷ phường, cấp uỷ chi cần tăng cường lãnh đạo Đảng quyền 21 Quận có chế sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất theo chuỗi thực phẩm an toàn; Phát huy trách nhiệm Ban quản chợ siêu thị Phối hợp với Quận, huyện địa bàn thành phố ngăn chặn việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm giả, chất lượng Trong lúc nhân lực thiếu, cần bổ sung thêm lực lượng tham gia giám sát tổ chức hội đoàn thể Quận, phường có phương án quy hoạch thị, bố trí loại hình thức ăn đường phố quản tập trung 3.3 KIẾN NGHỊ * Kiến nghị Thành phố: Thành phố phải tập trung xây dựng thực phẩm từ đầu nguồn, cách lâu dài * Kiến nghị Trung ương: Các Viện nghiên cứu, trường đại học đẩy mạnh nghiên cứu khoa học Đào tạo trường đại học, viện nghiên cứu có mã ngành đào tạo an tồn thực phẩm hệ cao đẳng, đại học Đề nghị Trung ương cần rà soát nghiên cứu, bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành, nên nâng mức hình phạt xử vi phạm sở có vi phạm VSATP KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 KẾT LUẬN Thanh Khê có nhiều nổ lực công phát triển KT-XH Diện mạo Quận nhà khang trang, văn minh, đẹp đầy sức sống Thực đề án An thành phố đề án y tế đến năm 2020 góp phần phát triển KT-XH bền vững với thành phố đảm bảo yêu cầu chất lượng VSATTP Sau giao đề tài “Quản nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng” Tác giả tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng thầy hướng dẫn, hội đồng bảo vệ đề cương chi tiết góp ý Học viên hồn thành luận văn Luận văn làm rõ số vấn đề: Quản nhà nước VSATTP nội dung quan trọng chiến lược kế hoạch phát triển bền vững địa phương Nếu không đặt vị trí đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm khơng thể đạt mục tiêu phát triển bước nâng cao đời sống nhân dân Thực tế cho thấy quản nhà nước VSATTP nhân tố quan trọng bảo đảm cho việc giống nòi Trong năm qua đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chịu sức ép trình phát triển KT-XH quận Thanh Khê đặc biệt thời gian qua thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn lan thị trường chưa kiểm soát, hoạt động khác như: vấn đề ô nhiễm môi trường, hộ nghèo, cận nghèo, quy hoạch đô thị sức ép đáng kể lên công tác quản VSATTP quận Tuy nhiên, quản chặt chẽ quyền cấp nên chất lượng VSATTP giữ vững có bước cải thiện đáng kể so với giai đoạn 20052010 công tác đảm bảo VSATTP nâng cao chất lượng Công tác xử sở không đảm bảo VSATTP 23 triển khai vào nề nếp Đặc biệt việc thực Luật ATTP, việc triển khai Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị Đảng, Chính phủ việc đảm bảo VSATTP quận trọng thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến, tập huấn, sử dụng phương tiện truyền thông báo đài, pano áp phích tổ chức buổi mitting, phát động phong trào đến cộng đồng Hệ thống quan QLNN VSATTP hình thành vào hoạt động có hiệu Về chế quản tổ chức máy quản có thay đổi rõ rệt, nâng cao chất lượng hiệu công tác quản VSATTP Công tác đào tạo nâng cao trình độ chun mơn trọng thơng qua việc mở lớp đào tạo, tập huấn kỹ chuyên môn… tập huấn kiến thức cho sở ngày trọng Việc kiểm tra, giám sát cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, giấy cam kết thực bước đầu có hiệu Hấu hết sở đảm bảo điều kiện trước hoạt động Bên cạnh thành tựu đạt được, công tác đảm bảo VSATTP quận nhiều tồn tại: Nguồn nhân lực từ quận xuống phường chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác phối hợp số quan đơn vị cơng tác kiểm tra chồng chéo, sở chưa có giấy chứng nhận, giấy cam kết đoàn kiểm tra chưa đến thực kiểm tra, giám sát Công tác tuyên truyền, phổ biến tập huấn chưa đa dạng, chưa vào chiều sâu Việc xử vi phạm mang tính nhắc nhở nhiều xử theo quy định pháp luật nên chưa mang tính răn đe Từ phân tích tình hình thực tế, dựa vào định hướng công tác đảm bảo VSATTP thành phố chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tác giả đưa số giải pháp kiến nghị nhằm 24 nâng cao hiệu công tác quản nhà nước VSATTP, từ nâng cao chất lượng đảm bảo vệ VSATTP địa bàn quận Thanh Khê Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu có liên quan đến nhiều vấn đề quản đặc biệt vấn đề đặt trình triển khai thực Bên cạnh hạn chế mặt thời gian kiến thức kinh nghiệm nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy, nhà quản để luận văn hoàn thiện ... lý phầm mềm Excel… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Chương : Cơ sở lý luận quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực. .. LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ VÀ CÁC NHÂN... đặt vấn đề trên, tác giả chọn đề tài: Quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để phân tích thành tựu hạn chế công tác QLNN VSATTP kinh doanh dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận thanh khê, thành phố đà nẵng (tt) , Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận thanh khê, thành phố đà nẵng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay