Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng (tt)

26 1 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:12

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH VĂN TẤN HO N THI N C CẤU T TẠI C NG H NG KH NG CH C U N U C TẾ Đ N NG TÓM TẮT UẬN VĂN THẠC SĨ U N TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS TS ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 1: TS Nguyễn Xuân Lãn Phản biện 2: TS Hồ Huy Tựu Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2018 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên giới, vấn đề xác lập cấu tổ chức tái cấu trúc cấu tổ chức quản quan tâm hàng đầu nhà quản trị cấp cao nhằm đảm bảo cho ổn định phát triển tổ chức mà họ giao phó Một tổ chức tồn bất cập cơng tác tổ chức máy quản dẫn đến hệ lụy xấu là: làm giảm hiệu suất hoạt động, gia tăng tính trì trệ, triệt tiêu động lực phát triển, chí nhiều trường hợp trầm trọng dẫn đến sụp đổ, diệt vong cho tổ chứcCảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, việc xây dựng hoàn thiện cấu tổ chức máy quản Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Cảng đặc biệt quan tâm vai trò quan trọng góp phần tăng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao hiệu kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao ưu thúc đẩy phát triển công ty Tuy nhiên, q trình làm việc gắn bó với Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng nhận thấy cấu tổ chức máy quản Cảng Hàng khơng Quốc tế Đà Nẵng tồn hạn chế định cần phải điều chỉnh cho hợp hơn, tình hình mà Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối vấn đề tái cấu tổ chức máy quản thật cấp thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tế yêu cầu cơng tác quản trị, vậy, tơi chọn đề tài “Hoàn thiện cấu tổ chức quản Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng” làm luận văn Thạc sĩ 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Làm rõ luận khoa học thực tiễn để vận dụng vào việc xây dựng giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức quản Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở luận cấu tổ chức quản - Làm rõ thực trạng cấu tổ chức quản Cảng HKQT Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện cấu tổ chức quản Cảng HKQT Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chủ yếu đề tài vấn đề luận thực tiễn liên quan đến cấu tổ chức quản Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu Cảng HKQT Đà Nẵng - Về thời gian: Các số liệu thứ cấp sử dụng luận văn thu thập khoảng thời gian từ 2014 – 2016; liệu sơ cấp dự kiến điều tra khoảng thời gian tháng 10 – 11/2017; tầm xa giải pháp đề xuất dự kiến đến năm 2025 - Về mức độ: Nghiên cứu tập trung làm rõ thực trạng đề xuất giải pháp tổ chức thực việc điều chỉnh cấu tổ chức văn p òng quan quản Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đầu mối trực thuộc trực tiếp Nghiên cứu không bao gồm công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí cán cho cấu tổ chức quản Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát - Phương pháp vấn - Phương pháp liệu - Thống kê, tổng hợp Câu hỏi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài này, tác giả tìm hiểu tham khảo nhiều tài liệu sách báo, cơng trình khoa học, ấn phẩm liên quan công bố tác giả nước, điển hình tài liệu sau: - Richard LDafl (2016), ngu ên m i c a u n tr (New era of management), Cengage Learning Nhà xuất Hồng Đức - Macel Van Assen, Gerben Den Berg, Paul Pietersma (2011), Những mơ hình qu n tr kinh điển ( e management models), NXB Lao động Xã hội, Hà Nội - John M.Ivancevich (2010), “Human Resource Management”, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - Richard L Daft (2009), Organization Theory and Design (10th edition), Cengage Learning, Massachusetts, USA - Trần Anh Tài (2007), Giáo trình u n tr học, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội - Hồ Văn Vĩnh (2002), Giáo trình hoa học qu n lý, Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Dick Grote (2002), The Performance Appraisal Question and Answer Book: A Survival Guide for Managers - Harold Koontz, Cyril O’Donnell, Heinz Weihrich (1993), Những vấn đề cốt ếu qu n lý, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội CHƢƠNG SỞ LUẬN VỀ TỔ CHỨC QUẢN 1.1 TỔ CHỨC CẤU TỔ CHỨC QUẢN 1.1.1.Tổ chức, cấu tổ chức khái niệm liên quan a Tổ chức b cấu c cấu tổ chức quản 1.1.2 Những yêu cầu cấu tổ chức quản doanh nghiệp Một cấu tổ chức máy quản doanh nghiệp coi tốt đáp ứng yêu cầu sau: - Tính tối ưu - Tính linh hoạt - Tính tin cậ - Tính kinh tế - Tính bí mật thơng tin 1.1.3 Ngun tắc xây dựng cấu tổ chức quản doanh nghiệp - Nguyên tắc xác đ nh theo chức - Nguyên tắc giao qu ền theo kết qu mong muốn - Nguyên tắc bậc thang - Nguyên tắc thống mệnh lệnh - Nguyên tắc qu ền hạn theo cấp bậc - Nguyên tắc tương xứng qu ền hạn trách nhiệm - Nguyên tắc tính tu ệt đối trách nhiệm - Nguyên tắc qu n thay đổi - Nguyên tắc cân 1.2 NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH HỒN THIỆN CẤU TỔ CHỨC QUẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Xác định lại sứ mệnh, viễn cảnh mục tiêu tổ chức Khi sứ mệnh, viễn cảnh mục tiêu đơn vị thay đổi điều tất yếu hoạt động cần thiết đơn vị thay đổi theo Nếu thay đổi đủ lớn, dẫn đến phá vỡ cấu trúc cũ kéo theo yêu cầu phải điều chỉnh cấu tổ chức máy quản cho phù hợp tương lai 1.2.2 Liệt kê hoạt động cần thiết để thực sứ mệnh, viễn cảnh mục tiêu tổ chức Để xác định cấu tổ chức thay đổi tương lai, trước tiên nhà quản cần phải biết số lượng công việc quản tổ chức thay đổi tác động việc thay đổi điều chỉnh chức nhiệm vụ mục tiêu 1.2.3 Nhóm gộp hoạt động, hình thành phận Để liệt kê công việc cách đẩy đủ, tránh trùng lặp người ta thường mô tả công việc tổ chức theo cách sau đây: - Liệt kê công việc theo tầm hạn quản - Liệt kê công việc theo chức quản trị - Liệt kê công việc theo lĩnh vực hoạt động - Liệt kê cơng việc theo tính chất cơng việc - Liệt kê hoạt động theo đầu mối quản 1.2.4 Lựa chọn mơ hình tổ chức quản Là bước quan trọng tiến trình tổ chức máy doanh nghiệp, trước hết xác định số cấp quản trị, xác định phân chia trách nhiệm cấp quản trị mối quan hệ trực tuyến; trách nhiệm quyền hạn cấp trưởng, cấp phó Các kiểu cấu tổ chức quản thường sử dụng: a cấu tổ chức quản kiểu trực tuyến Đặc điểm cấu là: Cấp trực tiếp lãnh đạo cấp Cấp tiếp thu, chấp hành thị mệnh lệnh cấp b cấu tổ chức quản theo chức c cấu tổ chức quản kiểu trực tuyến - chức d cấu theo kiểu trực tuyến - tham mưu e cấu tổ chức quản theo kiểu ma trận f cấu tổ chức quản theo địa g cấu tổ chức quản theo sản phẩm/hệ sản phẩm 1.2.5 Phân quyền trực tuyến phân quyền chức a Phân quyền trực tuyến b Phân quyền chức 1.2.6 Thiết lập mối quan hệ thông tin phận 1.2.7 Định biên cho máy quản 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TỔ CHỨC QUẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.3.1 Mục đích, chức hoạt động doanh nghiệp 1.3.2 Môi trƣờng kinh doanh 1.3.3 Chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp 1.3.4 Quy mô doanh nghiệp 1.3.5 Yếu tố kỹ thuật sản xuất, đặc điểm cơng nghệ, loại hình sản xuất 1.3.6 Trình độ lao động quản 1.3.7 Văn hóa doanh nghiệp CHƢƠNG THỰC TRẠNG CẤU TỔ CHỨC QUẢN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU ẢNH HƢỞNG ĐẾN CẤU TỔ CHỨC QUẢN TẠI CẢNG HKQT ĐÀ NẴNG 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Cảng HKQT Đà Nẵng Ngày 08/02/2012, Bộ giao thông vận tải công bố Quyết định số 238/QĐ-BGTVT việc thành lập Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam sở hợp Tổng công ty cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty cảng hàng không miền Trung Tổng công ty cảng hàng không miền Nam Ngày 28/03/2012, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 34/QĐ-HĐTV việc thành lập Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng chi nhánh hạch tốn phụ thuộc Tổng cơng ty cảng hàng không Việt Nam - Tên tiếng Việt : Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng - Tên giao dịch quốc tế: DA NANG INTERNATIONAL AIRPORT (viết tắt DIA) - Địa : Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Điện thoại : 0236.3823397 Fax: 0236.3823398 - Website : www.danangairport.com.vn * Chức Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng: * Nhiệm vụ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng * Quyền hạn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 2.1.2 Quy mô hoạt động Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng a Quy mô, cấu nguồn nhân lực Cảng HKQT Đà Nẵng - Tình hình nhân qua năm - cấu lao động theo tính chất cơng việc - cấu lao động giới tính - cấu độ tuổi - cấu trình độ học vấn b sở hạ tầng Cảng HKQT Đà Nẵng c Quy mơ tài Cảng giai đoạn 2014 – 2016 Bảng 2.6 Quy mô, cấu tài sản, nguồn vốn giai đoạn 2014-2016 ĐVT: triệu đồng 2014 % 2015 % 2016 % 2015/ 2014 % 2016/ 2015 % A Tài sản ngắn hạn 1836.148 33.3 2274.312 35.4 3165.620 37.9 123.9 139.2 B Tài sản dài hạn 3671.292 66.7 4146.184 64.6 5188.244 62.1 112.9 125.1 Tổng cộng tài sản 5507.440 100 6420.496 100 8353.864 100 116.6 130.1 A Nợ phải trả 650.420 11.8 658.860 10.3 688.840 8.2 101.3 104.6 I Nợ ngắn hạn 649.092 11.8 657.748 10.2 685.668 8.2 101.3 104.2 II Nợ dài hạn 1328.000 0.0 1112.000 0.0 3172.000 0.0 83.6 286.2 B Vốn chủ sở hữu 4857.020 88.2 5761.636 89.7 7665.024 91.8 118.6 133.0 Tổng cộng nguồn vốn 5507.440 100 6420.496 100 8353.864 100 116.6 130.1 Chỉ tiêu TÀI SẢN NGUỒN VỐN (Nguồn: Phòng Tài kế tốn – C ng H T Đà Nẵng) c.Tình hình hoạt động kinh doanh năm qua 10 thu lại 114 phiếu 32 phiếu dành cho nhà quản trị 82 phiếu dành cho đối tượng nhân viên Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Bảng 2.8: Kết đánh giá ảnh hƣởng nhân tố tới cấu tổ chức phân quyền Cảng HKQT Đà Nẵng Thang đo Likert v i: = hoàn toàn khơng đồng ý; = hồn tồn đồng ý T Nội dung đánh giá Min Max Mean Mod I Yếu tố bên ngồi Mơi trường kinh doanh 2,94 4,27 5 3,52 sản xuất kinh doanh công ty 3,98 Quy mô công ty 4.25 Công nghệ sản xuất kinh doanh 2,75 Con người trang thiết bị 4,35 Văn hóa doanh nghiệp 3,68 chế quản vĩ mơ, sách nhà nước II Nhân tố thuộc doanh nghiệp Chiến lược mục tiêu công ty Chức nhiệm vụ (Nguồn: Kh o sát c a tác gi ) Kết đánh giá ảnh hướng nhân tố tới cấu tổ chức phân quyền Công ty thể bảng 2.8 Nội dung cho thấy rằng, cấu tổ chức quản Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố chế quản vĩ mơ, sách nhà nước; chịu ảnh hưởng từ quy mô, yếu tố người trang thiết bị kỹ thuật Điều chứng 11 tỏ rằng, quy mô công ty, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, lực khai thác Cảng ngày tăng yêu cầu đặt cấu tổ chức quản Cảng cấp thiết, cho cấu tổ chức quản giai đoạn phát triển phải thích ứng, đáp ứng yêu cầu thực tế đặt phù hợp với xu hội nhập quốc tế 2.2 THỰC TRẠNG CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN 2.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức quản a cấu tổ chức quản Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng b Chức nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 02 văn phòng, 05 phòng 07 Trung tâm Chức năng, nhiệm vụ Phòng chức năng, Trung tâm trực thuộc quy định sau: * Phòng Tổ chức Nhân * Phòng Tài kế tốn * Phòng Kế hoạch kinh doanh * Phòng Kỹ thuật Cơng nghệ Mơi trường * Phòng An tồn Kiểm sốt Chất lượng * Văn phòng Cảng * Văn phòng Đảng đồn * Trung tâm Khai thác khu bay * Trung tâm An ninh hàng không * Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật hàng không * Trung tâm Khai thác ga * Trung tâm Dịch vụ thương mại hàng không * Trung tâm Điều hành sân bay * Trung tâm Huấn luyện đào tạo 12 2.2.2 Thực trạng phân quyền Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng a Phân quyền trực tuyến a Cấp C ng H T Đà Nẵng a Cấp Trung t m trực thuộc Bảng 2.9: Kết khảo sát hệ thống quy định nhiệm vụ quyền hạn cấp quản trị Thang đo Likert v i: = hồn tồn khơng đồng ý; = hoàn toàn đồng ý Nội dung đánh giá Min Max Mean Mod Phân công nhiệm vụ 3,74 3,52 với quyền hạn trách nhiệm 3,62 Hệ thống tiêu chuẩn công 4,00 2 4,31 5 3,74 TT quyền hạn Phạm vi quyền hạn Tương ứng nhiệm vụ việc, chế độ sát hạch, báo cáo Mong muốn gia tăng quyền hạn Sự phù hợp công việc với khả làm việc Căn vào bảng kết ta thấy, quy định phân công nhiệm vụ quyền hạn đơn vị tương đối đầy đủ Mặc dù phân công nhiệm vụ đánh giá tương đối cao song lại chưa rõ ràng phạm vi quyền hạn, chưa thể ứng biến phân quyền để quyền hạn trách nhiệm tương ứng với nhiệm vụ riêng đơn vị Hơn nữa, với hệ thống tiêu chuẩn 13 công việc, chế độ sát hạch, báo cáo chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng không đảm bảo việc khống chế kết Đa số cấp quản trị cấp mong muốn gia tăng quyền hạn, điều thể mức độ tập trung quyền lực cơng ty cao, nhà quản trị cấp cao chưa thực tin tưởng, sẵn sàng giao quyền cho người cấp Đa số cấp quản trị đánh giá tương đối cao phù hợp công việc với khả làm việc b Việc phân quyền chức ảng 2.10: Kết khảo sát phân công nhiệm vụ quyền hạn chức Thang đo Likert v i: = hồn tồn khơng đồng ý; = hồn tồn TT đồng ý Nội dung đánh giá Phân định rõ chức quyền hạn Thiết kế chức Sự chồng chéo quyền hạn Sự chồng chéo đạo Sự chồng chéo nội dung cơng việc Tính chun mơn hóa phận Mức độ chun mơn hóa cơng việc Min Max Mean 4,13 Mod 5 3,75 3,69 3 5 3,53 3,74 3,68 3,69 Căn vào bảng kết ta thấy, quy định chức quyền hạn Phòng đơn vị rõ ràng, đầy đủ bao qt tồn cơng việc đơn vị Tuy nhiên chồng chéo quyền hạn giao 2.2.3 Thực trạng thông tin cấu tổ chức quản a Thông tin xuống – lên (trực tuyến) 14 b Thông tin chức c Thông tin ngang d Thông tin vào Bảng 2.11 Kết khảo sát chế độ thông tin, phối hợp TT Nội dung đánh giá Min Max Mean Mod chế phối hợp 2,75 Mối quan hệ 3,69 Phòng, Trung tâm Mức độ trao đổi thông tin 3,69 Mức độ chặt chẽ kết hợp 3,52 Sự phối hợp nhân viên 3,40 3,68 Phòng, Trung tâm Sự phối hợp với nhân viên Phòng khác, Trung tâm khác Từ kết bảng 2.11 ta nhận thấy, cấu tổ chức Cơng ty chưa hình thành chế phối hợp tốt, phối hợp nhân viên nội phòng ban với phòng ban khác chưa thật hài hòa, hiệu Do cấu tổ chức nhiều vấn đề bất cập cấu tổ chức công ty mơ hình trực tuyến – chức năng, song đơn giản số cấp trực tuyến không nhiều làm giảm khả sai lệch thông tin từ xuống Nhưng phối hợp không tốt tạo trở ngại ảnh hưởng tới mức độ truyền thông phòng ban chức cơng ty 2.2.4 Công tác định biên a Về số lượng giới tính b.Về độ tuổi người lao động 15 c Về cấu theo trình độ lao động năm 2017 d Đánh giá nguyên nhân Về số lượng Về độ tuổi Về chất lượng Đánh giá chung Bảng 2.12 Kết khảo sát tiêu chuẩn định biên TT Nội dung đánh giá Min Số lượng Phòng, Trung tâm 4,27 Số lượng Nhân viên phòng 3,52 3 3,98 4,25 5 2,75 2 Max Mean Mod ban đủ cần phải sát nhập Phòng cho tối ưu khơng Các tiêu chuẩn định biên rõ ràng chưa Việc xếp lao động phận hợp chưa? Kết khảo sát cho thấy, số lượng Phòng ban Cơng ty nhiều, chồng chéo chức nhiệm vụ, quy mô Phòng khơng đồng Các tiêu chuẩn định biên quy định đầy đủ, rõ ràng Tuy nhiên, việc xếp bố trí lao động phận chưa hợp Ề 2.3 Q Ả Ả À Ấ K Ô Q Ố Ế À Ẵ 2.3.1 Những mặt thành cơng - cấu tổ chức góp phần tạo động lực cho phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 16 - Hình thành hệ thống phòng ban chức tương đối đầy đủ: Về bản, hệ thống phòng ban tương đối đầy đủ chức năng, nhiệm vụ phòng ban xác định chưa thật rõ ràng đầy đủ - xác lập mối quan hệ báo cáo người, nhiệm vụ chức tất cấp 2.3.2 Tồn hạn chế - Chưa đáp ứng yêu cầu đặt c a chiến lược - Chức phận rõ ràng thực tế thực lại chưa chức - Vấn đề phối hợp chức năng, phận: - Trong việc quyền, phân chia quyền hạn cho cấp dư i 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Bảng 2.13 Kết khảo sát đánh giá chung cầu tổ chức quản Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng Nội dung đánh giá Min Max Sự hợp cấu tổ chức 3,69 3,52 3,52 3,74 3,68 TT quản Sự thích ứng với chiến lược tổng thể cơng ty Tính hữu hiệu cấu tổ chức quản Mức độ đáp ứng công Mean Mod việc Phòng ban, Trung tâm trực thuộc Độ đáp ứng yêu cầu phân quyền 17 Qua kết khảo sát cho thấy đa số nhà quản trị nhân viên cho cấu tổ chức Công ty chưa hợp lý, chưa mang tính hữu hiệu, chưa thích ứng với chiến lược tổng thể Công ty Mặc dù độ đáp ứng cơng việc Phòng, Trung tâm trực thuộc đánh giá cao độ đáp ứng nhu cầu phân quyền chủ yếu tập trung vào yếu tố tín nhiệm mức độ Điều thể việc phân quyền cho cấp thiếu chưa rõ ràng, đầy đủ 18 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CẤU TỔ CHỨC QUẢN TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG Ề 3.1 Q Ả Ề Ả À À K Ô Ấ Q Ố Ế À Ẵ 3.1.1 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030 Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định Số: 3066/QĐBGTVT ngày 26 tháng 08 năm 2015 việc phê dyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Nội dung quy hoạch đến năm 2020: a Phương án tổng thể b Quy hoạch khu bay c Quy hoạch khu hàng không dân dụng (HKDD) * Định hướng quy hoạch đến năm 2030: 3.1.2 Lộ trình thực Phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam 3.1.3 Sứ mệnh mục tiêu xây dựng chiến lƣợc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng a Sứ mệnh b Mục tiêu chiến lược đến 2020 tầm nhìn đến năm 2030 3.1.4 o ủ ơn vị on n n 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CẤU TỔ CHỨC 3.2.1 Hồn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn * Chức Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng * Nhiệm vụ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng * Quyền hạn Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 19 3.2.2 Liệt kê hoạt động đơn vị a Khối Phòng ban chức Nhóm 1: Lĩnh vực Tổng hợp – Tổ chức – Hành Nhóm 2: Lĩnh vực Tài kế tốn Nhóm 3: Lĩnh vực Kế hoạch kinh doanh Nhóm 4: Lĩnh vực Kỹ thuật Cơng nghệ Mơi trường Nhóm 5: Lĩnh vực An tồn Kiểm soát Chất lượng K ố n âm ộ ( ơn vị sản x ấ ếp) Nhóm 6: Quản khu bay: Nhóm 7: Cơng tác khai thác, đảm bảo kỹ thuật hệ thống trang thiết bị kỹ thuật khu bay Nhóm 8: Quản lý, khai thác nhà ga hành khách, hàng hóa: Nhóm 9: Cung ứng dịch vụ phi hàng khơng Nhóm 10: Quản lý, điều phối, khai thác sân bay 3.2.3 Nhóm gộp đầu cơng việc thành phận Theo đó, tác giả đề xuất cấu tổ chức quản sau nhóm gộp, đơn vị 10 đầu mối, gồm 05 Phòng (Giảm 02 Phòng sát nhập) 05 Trung tâm trực thuộc (Giảm 02 Trung tâm lộ trình thay đổi cấu tổ chức để phù hợp với tình hình chuyển đổi doanh nghiệp hoạt động theo mơ hình cổ phần), cụ thể là: - Phòng Tổng hợp Tổ chức Hành chính: Gồm đầu cơng việc trình bày Nhóm Trên sở đề xuất sát nhập từ 03 Phòng: Văn phòng Cảng, Văn phòng Đảng đồn Phòng Tổ chức – Nhân sự; - Phòng Tài kế tốn: Gồm đầu cơng việc trình bày Nhóm 2; (Giữ ngun so với cấu tổ chức tại); - Phòng Kế hoạch – kinh doanh: Gồm đầu công việc trình bày Nhóm 3; (Giữ ngun so với cấu tổ chức tại); 20 - Phòng Kỹ thuật Công nghệ - Môi trƣờng: Gồm đầu công việc trình bày Nhóm 4; (Giữ ngun so với cấu tổ chức tại); - Phòng An tồn kiểm sốt chất lƣợng: Gồm đầu cơng việc trình bày Nhóm 5; (Giữ nguyên so với cấu tổ chức tại); - Trung tâm Khai thác khu bay: Gồm đầu công việc trình bày Nhóm 6; (Giữ ngun so với cấu tổ chức tại); - Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật hàng không: Gồm đầu cơng việc trình bày Nhóm 7; (Giữ nguyên so với cấu tổ chức tại, điều chuyển Tổ thiết bị viễn thông Đội Kỹ thuật hàng không Tổ thiết bị nhà ga Đội Đảm bảo kỹ thuật thuộc Trung tâm Khai thác ga hàng không để thống công tác quản bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị mạng sân bay); - Trung tâm Khai thác ga hàng không: Gồm đầu cơng việc trình bày Nhóm 8; (Giữ nguyên so với cấu tổ chức tại); - Trung tâm Thƣơng mại dịch vụ hàng khơng: Gồm đầu cơng việc trình bày Nhóm 9; (Giữ nguyên so với cấu tổ chức tại); - Trung tâm khai thác sân bay: Gồm đầu cơng việc trình bày Nhóm 10; (Tổ chức, xếp lại, bổ sung chức đồi mối điều hành hoạt động sân bay, sở mơ hình cấu tổ chức Trung tâm Điều hành sân bay tại) Để đánh giá tính hợp việc nhóm gộp hoạt động Cảng HKQT Đà Nẵng, tác giả tiến hành tư vấn chuyên gia am hiểu hoạt động ngành hàng không công tác tổ chức quản lý, kết tham vấn ý kiến chuyên gia sau: 21 - Ý kiến Ông Vũ Thế Phiệt – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, phụ trách lĩnh vực kỹ thuật công nghệ khai thác Cảng hàng khơng - Ý kiến Ơng Nguyễn Lành – Trưởng ban Tổ chức Nhân Tổng Công ty Cảng Hàng khơng Việt Nam - Ý kiến Ơng Đồn Thanh Phương – Phó giám đốc Cảng hàng khơng quốc tế Đà Nẵng kiêm Trưởng phòng Tổ chức Nhân - Ý kiến nhà nghiên cứu khoa học tổ chức máy: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Hữu Hòa 3.2.4 Lựa chọn mơ hình tổ chức máy quản Từ nội dung phân tích, liệt kê hoạt động đơn vị nhóm gộp phận chức năng, cần cấu lại phận cấu tổ chức tương lai Với định hướng phân quyền cụ thể hơn, mạnh mẽ cho Giám đốc Trung tâm phận chức tương lai Theo đó, tương lai mơ hình tổ chức máy quản Cảng HKQT Đà Nẵng lựa chọn mơ hình kiểu trực tuyến – chức nay, nhiên điều chỉnh bổ sung thành lập thêm phận Trợ Giám đốc để tăng cường nâng cao hiệu đạo điều hành, đồng thời qua giảm bớt đầu mối quản tăng cường phân quyền trực tuyến cấp quản trị mở rộng phân quyền chức cho phòng ban chun mơn 3.2.5 Hồn thiện phân quyền trực tuyến – chức a Phân quyền trực tuyến Cấp Ban Giám đốc C ng H T Đà Nẵng: - Ph n chia qu ền qu ết đ nh Ban giám đốc: * Phó giám đốc phụ trách Kỹ thuật * Phó giám đốc phụ trách dịch vụ * Phó giám đốc phụ trách khai thác 22 - Quyền định an giám đốc - Quyền định Trung tâm b Phân quyền chức - Quyền định an giám đốc c Đề xuất biện pháp kiểm soát phân quyền 3.2.6 Quy định mối quan hệ thông tin phận a Thông tin trực tuyến b Thông tin chức c.Thông tin chéo 3.2.7 Định biên cho cấu tổ chức quản 3.2.8 Các giải pháp h trợ a Tăng tính tiêu chuẩn hóa giảm mức độ tập trung cao cấu tổ chức doanh nghiệp b Nâng cao hiệu cơng tác đào tạo chuẩn hóa cán quản c Hồn thiện cơng tác định biên lao động bố trí xếp lao động d Tăng cường phối hợp phòng ban, phận Công ty e Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thiết lập chế độ đãi ngộ nhân phù hợp 3.3 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 23 KẾT LUẬN Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế nay, mà cạnh tranh ngày gay gắt, buộc doanh nghiệp phải thận trọng hoạt động Gắn liền với hoạch định mục tiêu chiến lược, việc cấu tổ chức mà đặc biệt cấu tổ chức máy quản doanh nghiệp cần liên tục đánh giá, điều chỉnh hoàn thiện phù hợp với quy định, quy mơ doanh nghiệp Đó nhân tố quan trọng liên quan đến tồn doanh nghiệp cấu tổ chức máy quản vai trò quan trọng, định tồn q trình hoạt động tổ chức cấu tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu tổ chức giúp cho việc thực nhiệm vụ nhanh chóng, đạt hiệu Ngược lại tổ chức không phù hợp với điều kiện mới, nhiều máy chồng chéo dẫn đến tình trạng trì trệ, mâu thuẫn, hiệu Nhận thức rõ vai trò cấu tổ chức máy quản doanh nghiệp, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đánh giá, điều chỉnh cấu cho phù hợp với biến động doanh nghiệp Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quancấu chưa phù hợp với doanh nghiệp Để hoàn thiện cấu tổ chức máy quản đơn vị mình, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cần tập trung vào số nhóm giải pháp là: Hồn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng, Trung tâm trực thuộc; nâng cao hiệu phân quyền trực tuyến, phân quyền chức năng, thông tin phối hợp Trên sở kết đạt được, giải pháp nhằm hoàn thiện cấu tổ chức máy quản Cảng hàng 24 không quốc tế Đà Nẵng triển khai cách đồng hiệu mang lại kết tốt hơn, góp phần vào thành cơng Cảng hàng khơng quốc tế Đà Nẵng việc thực mục tiêu, chiến lược đề ... TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 2.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức quản lý a Cơ cấu tổ chức quản lý Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng b Chức nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Đà... theo chức c Cơ cấu tổ chức quản lý kiểu trực tuyến - chức d Cơ cấu theo kiểu trực tuyến - tham mưu e Cơ cấu tổ chức quản lý theo kiểu ma trận f Cơ cấu tổ chức quản lý theo địa lý g Cơ cấu tổ chức. .. lý, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 1.1 TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 1.1.1 .Tổ chức, cấu tổ chức khái niệm liên quan a Tổ chức b Cơ cấu c Cơ cấu tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng (tt) , Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay