Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:09

HÓA HỌC 12 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Củng cố kiến thức nhận biết số ion dung dịch số chất khí Kỹ năng: Rèn luyện kĩ làm thí nghiệm nhận biết Trọng tâm: Các phản ứng đặc trưng dùng để phân biệt số ion dung dịch số chất khí Tư tưởng: Cẩn thận, tỉ mỉ trình bày tập nhận biết II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: Hệ thống câu hỏi BT nhận biết Học sinh: Làm BTVN trước đến lớp III PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo đàm thoại, nêu vấn đề hoạt động nhóm, thí nghiệm trực quan IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức: (1') Kiểm tra cũ: Trong học Bài mới: Thời Hoạt động Giáo viên Nội dung ghi bảng HÓA HỌC 12 gian 10' Học sinh * Hoạt động 1: I KIẾN THỨC CẦN NHỚ - GV: Yêu cầu HS điền nội dung nhận biết ion chất khí chuẩn bị lên bảng vào bảng kẻ khung (SGK - 178, 179) HS: Cử đại diện nhóm lên trình bày - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT * Hoạt động 2: 5' II BÀI TẬP - GV: Treo bảng phụ ghi ND * Bài 1: Để phân biệt dung dịch : NH3, BT1 lên bảng yêu cầu HS làm NaOH, BaCl2, NaCl dùng A dung dịch H2SO4 BT B dung dịch FeCl3 HS: Thảo luận cử đại diện trả C CuSO4 lời đáp án D AgNO3 - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT 10' - GV: Treo bảng phụ ghi ND * Bài 2: Trình bày cách nhận biết ion BT2 lên bảng yêu cầu HS làm dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+ BT - // HS: Thảo luận cử đại diện lên HÓA HỌC 12 Ba2+, Fe3+, Cu2+ bảng làm BT 2- +dd SO4  traé ng 2+ khô ng hiệ n tượng 3+ 2+ Ba Fe , Cu  nâ u đỏ 3+ Fe +dd NH3 dư  xanh, sau đó tan 2+ Cu - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT 5' - GV: Treo bảng phụ ghi ND BT3 lên bảng yêu cầu HS làm BT * Bài 3: Hãy phân biệt hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S (NH4)2SO4 thuốc thử HS: Thảo luận cử đại diện trả lời ĐA - // Cho mẫu giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 vào dung dịch trên, dung dịch làm cho mẫu giấy lọc chuyển sang màu đen dd NH4)2S (NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2NH4NO3 - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT 10' - GV: Treo bảng phụ ghi ND * Bài 4: hỗn hợp khí gồm SO2, CO2và H2 BT4 lên bảng yêu cầu HS làm Hãy chứng minh hỗn hợp mặt BT khí Viết PTHH phản ứng HS: Thảo luận cử đại diện lên bảng làm BT - //  Cho hỗn hợp khí qua nước Br2 dư, thấy nước Br2 bị nhạt màu chứng tỏ khí SO2 HĨA HỌC 12 SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr (1)  Khí sau phản ứng tiếp tục dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy kết tủa trắng chứng tỏ khí CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)  Khí sau phản ứng (2) dẫn qua ống đựng CuO đun nóng thấy tạo Cu màu đỏ chứng tỏ khí H2 CuO + H t0 Cu + H2O - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT 5' - GV: Treo bảng phụ ghi ND * Bài 5: ống nghiệm không nhãn, BT3 lên bảng yêu cầu HS làm ống đựng dung dịch sau (nồng BT độ khoảng 0,01M): NaCl, Na2CO3, KHSO4 CH3NH2 Chỉ dùng giấy quỳ tím HS: Thảo luận cử đại diện trả nhúng vào dung dịch, quan sát thay đổi lời ĐA màu sắc nhận biết dãy dung dịch ? A Dung dịch NaCl B Hai dung dịch NaCl KHSO4  - GV: Nhận xét bổ sung C Hai dung dịch KHSO4 CH3NH2 HS: Nghe TT D Ba dung dịch NaCl, KHSO4 Na2CO3 Củng cố giảng: (3') HĨA HỌC 12 Câu dung dịch không màu đựng lọ riêng biệt, khơng nhãn: ZnSO4, Mg(NO3), Al(NO3)3 Để phân biệt dung dịch dùng A quỳ tím B dd NaOH C dd Ba(OH)2 D dd BaCl2 Câu Để phân biệt dung dịch lọ riêng biệt, không dán nhãn: MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2, KCl phương pháp hố học, dùng A dd NaOH B dd NH3 C dd Na2CO3 D quỳ tím Câu Để phân biệt dung dịch Na2CO3 Na2SO3 cần dùng A dd HCl B nước Br2 C dd Ca(OH)2 D dd H2SO4 Câu Khơng thể nhận biết khí CO2, SO2 O2 đựng bình riêng biệt dùng A nước Br2 tàn đóm cháy dở B nước Br2 dung dịch Ba(OH)2 C nước vôi nước Br2 D tàn đóm cháy dở nước vơi trong. Câu Để phân biệt khí CO, CO2, O2 SO2 dùng A tàn đóm cháy dở, nước vơi nước Br2. B tàn đóm cháy dở, nước vôi dung dịch K2CO3 C dung dịch Na2CO3 nước Br2 D tàn đóm cháy dở nước Br2 Câu Phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn khí Cl2 Hố chất sau khử Cl2 cách tương đối an tồn ? A Dung dịch NaOH lỗng B Dùng khí NH3 dung dịch NH3. C Dùng khí H2S D Dùng khí CO2 Bài tập nhà: (1') Câu Trình bày phương pháp hố học phân biệt khí: O2, O3, NH3, HCl H2S đựng bình riêng biệt Câu Để khử khí H2S phòng thí nghiệm dùng hố chất ? Câu Trong trình sản xuất NH3 thu hỗn hợp gồm khí: H2, N2 NH3 Trình bày phương pháp hố học để chứng tỏ mặt khí hỗn hợp V TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG ...HÓA HỌC 12 gian 10' Học sinh * Hoạt động 1: I KIẾN THỨC CẦN NHỚ - GV: Yêu cầu HS điền nội dung nhận biết ion chất khí chuẩn bị lên bảng vào bảng kẻ khung... Thảo luận cử đại diện trả C CuSO4 lời đáp án D AgNO3 - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT 10' - GV: Treo bảng phụ ghi ND * Bài 2: Trình bày cách nhận biết ion BT2 lên bảng yêu cầu HS làm dung dịch... - 178, 179) HS: Cử đại diện nhóm lên trình bày - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT * Hoạt động 2: 5' II BÀI TẬP - GV: Treo bảng phụ ghi ND * Bài 1: Để phân biệt dung dịch : NH3, BT1 lên bảng yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ, Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay