Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:09

HÓA HỌC 12 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT I.Mục tiêu Kiến thức - Củng cố lý thuyết cách nhận biết số ion dd chất khí Kĩ - Giải lí thuyết số tập nhận biết ion dd nhận biết số chất khí Thái độ, tình cảm - ý thức học tập tốt, tinht hần hợp tác kế hoạch, hiệu II Chuẩn bị GV: Hệ thống tập HS: Ôn lại 41, 42 III Phương pháp dạy học HS hoạt động theo nhóm điều khiển GV IV Thiết kế hoạt động dạy học 1.Ổn định tổ chức lớp C1: C4: C9: Kiểm tra cũ: Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm (8 nhóm) Bài 1 Bài HÓA HỌC 12 Nhận biết ion dd riêng rẽ: Ba2+; Fe3+; Cu2+ ? - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác NX, bổ sung - HS nhóm thảo luận, trình bày cách nhận biết SO42Dd NH3 tan Ba2+ Fe3+ Cu2+  tr - -  n đỏ  xanh, sau PTHH: Ba2+ + SO42-  BaSO4 Fe3+ + 3NH3 +3H2O  Fe(OH)3  + 3NH4+ ? HĐ 2: Cu2+ + 2NH3 +2H2O  Cu(OH)2  + 2NH4+ Bài 3NH3 +3H2O  Fe(OH)3  + NH4+ - Yêu cầu tương tự Bài BaCl2 Bài (NH4)2SO4 (NH4)2S  tr - PTHH: ống nghiệm nhãn đựng riêng biệt BaCl2 + (NH4)2SO4  BaSO4 + 2NH4Cl dd: NH4Cl; FeCl2; AlCl3; MgCl2; CuCl2 Nếu dùng NaOH nhỏ từ từ vào dd nhận Bài biết tối đa dd nào? - HS nhóm thảo luận, trình bày tượng dưa kết luận: - Yêu cầu tương tự NH4Cl: khí mùi khai ? FeCl2: xuất kết tủa trắng xanh, sau chuyển dần thành nâu đỏ AlCl3: xuất kết tủa trắng keo, sau HĨA HỌC 12 kết tủa tan MgCl2: xuất kết tủa trắng CuCl2: xuất kết tủa xanh Bài 3: NaCl, Na2CO3, KHSO4, CH3NH2 Chỉ dùng quỳ tím nhận biết dd?  Nhận biết dd (D) Bài 3: - Yêu cầu tương tự NaCl Na2CO3 KHSO4 CH3NH2 HĐ 3: Bài ? Quỳ t’ Xanh xanh Đỏ Hỗn hợp khí gồm SO2, CO2 H2 Chứng minh hỗn hợp mặt khí? PTHH? Nhận biết dd NaCl, KHSO4 (B) - Yêu cầu tương tự Bài ? Cho dd Br2 dư qua hỗn hợp khí, dd Br2 nhạt màu chứng tỏ khí SO2, hỗn hợp khí lại qua dd Ca(OH)2 dư, thấy kết tủa trắng chứng tỏ CO 2, khí lại qua CuO nung nóng thấy nước ngưng tụ lại chứng tỏ H2 HĐ 4: Củng cố - dặn dò: Nhấn mạnh lại nguyên tắc nhận biết ion dd nhận biết chất khí, cần lựa chọn thuốc thử phù hợp để nhậ biết VN: HS nghiên cứu mới, chuẩn bị tư liệu thực tế, cập nhật vấn đề lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu VN số nước ... tủa trắng keo, sau HÓA HỌC 12 kết tủa tan MgCl2: xuất kết tủa trắng CuCl2: xuất kết tủa xanh Bài 3: NaCl, Na2CO3, KHSO4, CH3NH2 Chỉ dùng quỳ tím nhận biết dd?  Nhận biết dd (D) Bài 3: - Yêu cầu...HÓA HỌC 12 Nhận biết ion dd riêng rẽ: Ba2+; Fe3+; Cu2+ ? - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác NX, bổ sung - HS nhóm thảo luận, trình bày cách nhận biết SO42Dd NH3 tan... tắc nhận biết ion dd nhận biết chất khí, cần lựa chọn thuốc thử phù hợp để nhậ biết VN: HS nghiên cứu mới, chuẩn bị tư liệu thực tế, cập nhật vấn đề lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu VN số nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ, Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay