Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:09

Giáo án Hoá Học 12CB Bài 42 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT ************* A Mục tiêu học Kiến thức Củng cố cách nhận biết số cation, anion chất khí thuốc thử Kĩ - Rèn luyện kĩ viết PTHH - Rèn luyệnnhận biết tách số chất - Rèn luyện kĩ làm TN nhận biết II Chuẩn bị - Bảng tóm tắt tính chất số cation, anion, chất khí thường gặp số thuốc thử (bảng câm) - GV biên soạn thêm số tập tự luận trắc nghiệm nhận biết để củng cố kiến thức cho HS - HS ôn lại kiến thức nhận biết số cation, anion, chất khí đựơc học III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động I Kiến thức cần nhớ Nhận biết số cation dung dịch - GV sử dụng “bảng câm” sau: Cation Ba2+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Cu2+ Thuốc thử Hiện tượng Giải thích - HS điền thông tin thuốc thử, tượng viết PTHH xảy trường hợp Nhận biết số anion dung dịch - GV sử dụng “bảng câm” sau: anion NO3SO42ClCO32- Thuốc thử Hiện tượng Created by NGUYEnHUYMINHQUANG -1- Giải thích Giáo án Hố Học 12CB - HS điền thông tin thuốc thử, tượng viết PTHH xảy trường hợp Nhận biết số chất khí - GV sử dụng “bảng câm” sau: Khí CO2 SO2 H2 S NH3 Thuốc thử Hiện tượng Giải thích - HS điền thơng tin thuốc thử, tượng viết PTHH xảy trường hợp II Bài tập * Một số BT GV soạn thêm Trình bày pp phân biệt dung dịch AlCl3, FeCl3 MgCl2 Viết phương trình hố học phản ứng Hãy chọn hoá chất để phân biệt dung dịch: (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 Viết phương trình hố học phản ứng dung dịch: NH4Cl, NaNO3, Na2SO4, MgCl2, (NH4)2SO4 Hãy chọn hoá chất để phân biệt dung dịch Viết phương trình hố học phản ứng * Các BT trang 180 SGK Created by NGUYEnHUYMINHQUANG -2- .. .Giáo án Hố Học 12CB - HS điền thơng tin thuốc thử, tượng viết PTHH xảy trường hợp Nhận biết số chất khí - GV sử dụng “bảng câm” sau: Khí CO2 SO2... tượng viết PTHH xảy trường hợp II Bài tập * Một số BT GV soạn thêm Trình bày pp phân biệt dung dịch AlCl3, FeCl3 MgCl2 Viết phương trình hố học phản ứng Hãy chọn hoá chất để phân biệt dung dịch: (NH4)2SO4,... NH4Cl, Na2SO4 Viết phương trình hố học phản ứng Có dung dịch: NH4Cl, NaNO3, Na2SO4, MgCl2, (NH4)2SO4 Hãy chọn hoá chất để phân biệt dung dịch Viết phương trình hố học phản ứng * Các BT trang 180
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ, Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay