Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:09

Giáo án Hoá Học 12 LUYỆN TẬP NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ ************* A Mục tiêu học Kiến thức - Củng cố cách nhận biết số cation, anion chất khí thuốc thử - Củng cố nguyên tắc xác định nồng độ muối amoni phương pháp chuẩn độ axitbazơ Kĩ - Rèn luyện kĩ viết PTHH - Rèn luyện kĩ nhận biết tách số chất II Chuẩn bị - Bảng tóm tắt tính chất số cation, anion, chất khí thường gặp số thuốc thử (bảng câm) - GV biên soạn thêm số tập tự luận trắc nghiệm nhận biết để củng cố kiến thức cho HS - HS ôn lại kiến thức nhận biết số cation, anion, chất khí đựơc học III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số: Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động I Kiến thức cần nhớ Nhận biết cation từ dung dịch hỗn hợp đơn giản - GV sử dụng “bảng câm” sau: Cation Ba2+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Cu2+ Thuốc thử Hiện tượng Giải thích - HS điền thông tin thuốc thử, tượng viết PTHH xảy trường hợp - GV cho HS làm ví dụ: Nhận biết cation dung dịch hỗn hợp Ba2+, Fe3+, Al3+, Cu2+ dung dịch - đại diện HS lên bảng trình bày cách làm giải thích, viết PTHH xảy a) Lấy dd hỗn hợp vào ống nghiệm, thêm vào lượng dư dd H2SO4 loãng để tách đồng thời nhận biết ion Ba2+: Ba2+ + SO42- -> BaSO4  (trắng) Lọc kết tủa, thu lấy dd nước lọc (chứa ion Fe3+, Al3+, Cu2+ axit dư) b) Thêm vào nước lọc lượng dư dd NaOH để kết tủa hết ion Fe3+, Cu2+ chuyển Al3+ dạng ion phức: Fe3+ + 3OH- > Fe(OH)3  Created by NGUYENHUYBA -1- Giáo án Hoá Học 12 Cu2+ + 2OH- -> Cu(OH)2  Al3+ + 3OH- > Al(OH)3 , sau Al(OH)3 + OH- > [Al(OH)4]Lọc để tách riêng kết tủa dung dịch chứa ion phức c) Thêm vào kết tủa lượng dư dung dịch NH3 để hoà tan nhận biết Cu(OH)2 dạng dung dịch phức [Cu(NH3)4]2+ có màu xanh lam, lại kết tủa Fe(OH)3 màu nâu đỏ Cu(OH)2 + 4NH3 -> [Cu(NH3)4]2+ + 2OHd) Thêm vào dung dịch chứa ion [Al(OH)4]- OH- dư dung dịch NH4Cl đun nóng nhẹ để Al(OH)3 kết tủa lại NH4+ + OH- > NH3 + H2O NH4+ + [Al(OH)4]- > Al(OH)3 + NH3 + H2O Nhận biết anion từ dung dịch hỗn hợp đơn giản - GV sử dụng “bảng câm” sau: anion NO3SO42ClCO32- Thuốc thử Hiện tượng Giải thích - HS điền thông tin thuốc thử, tượng viết PTHH xảy trường hợp Nhận biết số chất khí - GV sử dụng “bảng câm” sau: Khí CO2 SO2 Cl2 H2 S NH3 Thuốc thử Hiện tượng Giải thích - HS điền thông tin thuốc thử, tượng viết PTHH xảy trường hợp Xác định nồng độ muối amoni phương pháp trung hoà - GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi: + Cơ sở lý thuyết pp xác định nồng độ ion NH4+ bảng pp trung hoà gì? Viết PTHH? + Tóm tắt quy trình xác định ion NH4+ phương pháp trung hồ + Nêu cơng thức tính số mol NH4+ II Bài tập * Một số BT GV soạn thêm Trình bày pp phân biệt hai dung dịch AlCl3 ZnCl2 Viết phương trình hố học phản ứng Hãy chọn hoá chất để phân biệt dung dịch: (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 Viết phương trình hố học phản ứng Created by NGUYENHUYBA -2- Giáo án Hoá Học 12 Có dung dịch: NH4Cl, NaNO3, CuSO4, MgCl2, ZnCl2 Hãy chọn hoá chất để phân biệt dung dịch Viết phương trình hố học phản ứng * Các BT trang 250 SGK Created by NGUYENHUYBA -3- ... + Cơ sở lý thuyết pp xác định nồng độ ion NH4+ bảng pp trung hồ gì? Viết PTHH? + Tóm tắt quy trình xác định ion NH4+ phương pháp trung hồ + Nêu cơng thức tính số mol NH4+ II Bài tập * Một số. .. Viết phương trình hố học phản ứng Hãy chọn hoá chất để phân biệt dung dịch: (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4 Viết phương trình hố học phản ứng Created by NGUYENHUYBA -2- Giáo án Hố Học 12 Có dung dịch: NH4Cl,.. .Giáo án Hoá Học 12 Cu2+ + 2OH- -> Cu(OH)2  Al3+ + 3OH- > Al(OH)3 , sau Al(OH)3 + OH- > [Al(OH)4]Lọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ, Giáo án Hóa học 12 bài 42: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay