1 mẫu SYLL theo quy định của nhà nước

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:03

BM.03/QT.00.TCNL.25 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: ……………………………………… Sinh ngày: ……… ……………… Nam/ Nữ: Dân tộc: ………………… …….… Tôn giáo: ………….………… Tuyển dụng ngày: ……… Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………… Số CMT: …………………………………… Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp: …… Ngày vào Đảng (Đồn): ……………………………………………… Chính thức: …………… Trình độ văn hóa: …………………… Chuyên môn nghiệp vụ: ……………………………… Quê quán: ……………………………………………………………………………………… Chỗ nay: ……………………………………………………………………… TÌNH HÌNH KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA GIA ĐÌNH Ơng nội: ……………………………………… Sinh năm: …….………… Nghề nghiệp: ……… Bà nội: …………… ………………………… Sinh năm: …….………… Nghề nghiệp: ……… Nơi nay: …………………………………………………………………………………… Nơi cơng tác: ……………………………………………………………………………………… Thái độ trị từ trước đến làm cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia, cấp bậc, chức vụ) làm gì? Ở đâu?: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Bố: …………… … ………………………… Sinh năm: …….………… Nghề nghiệp: ……… Nơi nay: …………………………………………………………………………………… Nơi cơng tác: ……………………………………………………………………………………… Thái độ trị từ trước đến làm cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia, cấp bậc, chức vụ) làm gì? Ở đâu?: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Mẹ: ………… … ………………………… Sinh năm: …….………… Nghề nghiệp: ……… Nơi nay: …………………………………………………………………………………… Nơi cơng tác: ……………………………………………………………………………………… Thái độ trị từ trước đến làm cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia, cấp bậc, chức vụ) làm gì? Ở đâu?: …………………………………………………………………………………………………… BM.03/QT.00.TCNL.25 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Anh chị em bố: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi nay? thái độ trị từ trước đến làm cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia cấp bậc, chức vụ) làm gì? Ở đâu? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Ông ngoại: …………………………………… Sinh năm: …….………… Nghề nghiệp: Bà ngoại: ………… ………………………… Sinh năm: …….………… Nghề nghiệp: Nơi nay: …………………………………………………………………………………… Nơi cơng tác: ……………………………………………………………………………………… Thái độ trị từ trước đến làm cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời giant ham gia, cấp bậc, chức vụ) làm gì? Ở đâu?: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Anh chị em mẹ: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi nay? thái độ trị từ trước đến làm cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia cấp bậc, chức vụ) làm gì? Ở đâu? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… BM.03/QT.00.TCNL.25 Anh chị em ruột: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi nay? thái độ trị từ trước đến làm cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia cấp bậc, chức vụ) làm gì? Ở đâu? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Vợ (chồng) con: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi nay? thái độ trị từ trước đến làm cho cách mạng, cho chế độ cũ (yêu cầu ghi rõ thời gian tham gia cấp bậc, chức vụ) làm gì? Ở đâu? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Quan hệ với người thân nước ngồi (ghi rõ họ tên, làm gì, nước nào, thời gian, lý lại) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… QÚA TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN Khai từ nhỏ đến làm gì, đâu (ghi rõ từ năm đến năm) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… BM.03/QT.00.TCNL.25 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Ngày …… tháng …… năm …… NGƯỜI KHAI (Ký ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Nội dung xác nhận ghi khai lý lịch hay sai, sai sai chỗ xác nhận tư cách đạo đức, việc chấp hành chủ trương sách người khai gia đình địa phương nào) ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Ngày …… tháng …… năm …… UBND Phường (xã) …………………… (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ) ... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Quan hệ với người thân nước (ghi rõ họ tên, làm gì, nước nào, thời gian, lý lại) …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… QÚA TRÌNH HỌC TẬP VÀ CƠNG TÁC CỦA BẢN THÂN Khai từ nhỏ đến làm gì, đâu (ghi rõ từ năm đến năm) ……………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………… Ngày …… tháng …… năm …… NGƯỜI KHAI (Ký ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG (Nội dung xác nhận ghi khai lý lịch hay sai, sai sai chỗ xác nhận tư cách đạo đức,
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 mẫu SYLL theo quy định của nhà nước, 1 mẫu SYLL theo quy định của nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay