Công nghệ ảo hóa ứng dụng với Docker

85 15 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 10:01

Giới thiệu Đóc cờ CI/CD LongTV Agenda ● ● ● ● ● ● Giới thiệu đóc cờ Đóc cờ Đóc cờ lập Đóc cờ đại chiến Hypervisor Đóc cờ CI/CD Chốt sổ Agenda ● ● ● ● ● ● Giới thiệu đóc cờ Đóc cờ Đóc cờ lập Đóc cờ đại chiến Hypervisor Đóc cờ CI/CD Chốt sổ Giới thiệu Docker ● Open source project ● Giúp đóng gói ứng dụng vào container để shipping run ứng dụng dễ dàng tiện lợi hơn, ko phụ thuộc vào môi trường ● Mô tả docker: Nhẹ nhanh Lịch sử ● Solomon Hykes phát triển Docker Pháp, cty dotCloud (cty PaaS) ● Release Open source 03/2013 ● 13/03/2014 nghỉ LXC chơi libcontainer ● 05/2016 có nhiều cty main contributor cho Docker: Cisco, Google, Huawei, IBM, Microsoft, Red Hat, Project on Github https://github.com/docker/docker Độ phát triển Giao lưu Docker Việt Nam ● Docker Hà Nội: https://www.meetup.com/Docker-Hanoi/ ● Docker Sài Gòn: https://www.meetup.com/Docker-Saigon/ 10 Continuous Delivery/Deployment 71 CI/CD with Docker 72 Docker CI/CD in Microservices 73 Docker CI/CD with Travis CI sudo: required language: ruby services: - docker before_install: - docker pull carlad/sinatra - docker run -d -p 127.0.0.1:80:4567 carlad/sinatra /bin/sh -c "cd /root/sinatra; bundle exec foreman start;" - docker ps -a - docker run carlad/sinatra /bin/sh -c "cd /root/sinatra; bundle exec rake test" script: - bundle exec rake test 74 Docker CI/CD with CircleCI 75 CI/CD giúp gì? ● Speed: tăng tốc phát triển sản phẩm ● Quality: tăng chất lượng cho sảm phẩm ● Capacity and Scale: cho phép big team theo dự án ● Cost: giảm cost meeting management ● Focus: team member ko bị lẫn lộn nhiều task lúc ● Clarity: giảm stress 76 Tơi gói xơi ● Thử thách với project làm Jarvis: ko dùng Docker Orchestration ○ Chỉ dùng docker bình thường CallDB: ○ dùng công cụ Orchestration ○ Dùng CI/CD: bitbucket, DockerHub, Jenkins 77 Jarvis 78 CallDB 79 CallDB PHP_FPM MySQL NGINX PHP_FPM mynet (overlay network) web service app service database service 80 82 Agenda ● ● ● ● ● ● Giới thiệu đóc cờ Đóc cờ Đóc cờ lập Đóc cờ đại chiến Hypervisor Đóc cờ CI/CD Chốt sổ 83 Chốt hạ ● Docker hay: ➽ Thống môi trường ➽ Deploy nhẹ nhàng, Scale đơn giản, hiệu ➽ Càng ngày có nhiều Infrastructure service (IaaS, PaaS) lớn hỗ trợ container ➽ Cộng đồng lớn ➽ Cách nhìn khác service infrastructure ➽ Phù hợp với kiến trúc Microservice hưng thịnh ● Docker dở: ➽ Việc viết Dockerfile Infrastructure phức tạp phức tạp ➽ Chuyển giao từ VM sang Container cần phải tìm hiểu nhiều để ứng dụng production 84 85 ... cờ CI/CD Chốt sổ 11 Docker basic Docker Engine Docker image Docker container Dockerfile Docker Hub Docker Cloud Docker orchestration 12 Docker Engine ● Docker bao gồm: ○ Docker Engine: open source... Github https://github.com /docker/ docker Độ phát triển Giao lưu Docker Việt Nam ● Docker Hà Nội: https://www.meetup.com /Docker- Hanoi/ ● Docker Sài Gòn: https://www.meetup.com /Docker- Saigon/ 10 Agenda... hợp với tools để build run container ○ Docker Hub: SaaS để quản lý application stacks 13 Docker Engine Docker daemon REST API CLI 14 Docker Image ● Được xây dựng lên từ layer ● Docker sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ ảo hóa ứng dụng với Docker, Công nghệ ảo hóa ứng dụng với Docker

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay