Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thái nguyên

153 5 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 09:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN MINH KHUÊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN MINH KHUÊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 34 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Trọng Hanh THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn "Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên"là trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên cung cấp, số liệu nhân thu thập khảo sát từ đồng nghiệp khách hàng ngân hàng, kết nghiên cứu co liên quan đến đê tài đa được công bố Các trích dẫn luận văn đêu đa được chi ro nguồn gốc Tôi xin chịu trách nhiệm vê lời cam đoan Thái Nguyên,tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Minh Khuê ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Phòng Đào tạo đa tạo điêu kiện tốt cho suốt thời gian học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, chi nhánh Nam Thái Nguyên nơi công tác thời gian qua, đa giành cho điêu kiện tốt để tơi co thể học tập hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS.TS Đinh Trọng Hanh, người thầy hướng dẫn đa giúp co phương pháp nghiên cứu đắn, nhìn nhận vấn vê cách khoa học, logic qua đo giúp cho đê tài co ý nghĩa thực tiễn khả thi Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các khách hàng đa giúp nắm bắt được thực trạng, vướng mắc công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên Cảm ơn bố, mẹ, vợ, gái, bạn bè đồng nghiệp người đa bên động viên, chia sẻ giúp đỡ Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Minh Khuê iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ .viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đê tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đê tài Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận vê quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng cho vay khách hàng nhân 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng thương mại 1.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.1.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng cho iv vay khách hàng nhân ngân hàng thương mại 30 1.2 Cơ sở thực tiễn vê quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 35 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới 35 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút cho BIDV Thái Nguyên 37 v Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 39 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 40 2.3 Hệ thống chi tiêu nghiên cứu 41 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI BIDV THÁI NGUYÊN 44 3.1 Khái quát vê Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) 44 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Thái Nguyên 44 3.1.2 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức BIDV Thái Nguyên 45 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2014- 2017 48 3.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng nhân (tín dụng bán lẻ) công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ chi nhánh Thái Nguyên 52 3.2.1 Kết kinh doanh hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Thái Nguyên 52 3.2.2 Công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Thái Nguyên 53 3.3 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân BIDV Thái Nguyên 56 3.3.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân BIDV Thái Nguyên 56 3.3.2 Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân BIDV Thái Nguyên 61 3.4 Đánh giá chung công tác quản trị rui ro tín dụng cho vay khách hàng nhân BIDV Thái Nguyên 76 3.4.1 Kết 76 3.4.2 Hạn chế 77 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 81 vi vi i Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI BIDV THÁI NGUYÊN 84 4.1 Mục tiêu hoạt động tín dụng BIDV Thái Nguyên phương hướng hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân BIDV Thái Nguyên 84 4.1.1 Mục tiêu hoạt động tín dụng BIDV TháiNguyên 84 4.1.2 Phương hướng hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân BIDV Thái Nguyên 85 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân BIDV Thái Nguyên 87 4.2.1 Nhóm giải pháp nhận dạng rủi ro tín dụng 87 4.2.2 Hoàn thiện, cải tiến hệ thống định hạng tín dụng nội 94 4.2.3 Nhóm giải pháp quản lý kiểm soát rủi ro tín dụng 97 4.2.4 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng 107 4.2.5 Hoàn thiện chính sách quy trình quản trị rủi ro tín dụng 109 4.2.6 Các giải pháp khác 111 4.3 Kiến nghị 113 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ 113 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 114 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC 117 vi ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Thông tin đầy đủ BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp KHCN Khách hàng nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QLRRTD Quảnrủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần Ngồi co hình thức khác cho vay trả gop, cho vay theo hạn mức thấu chi, v.v… Đa dạng hoa khách hàng Ngân hàng cần mở rộng cho vay thành phần kinh tế, đối tượng khách hàng, tránh việc tập trung mức đối tượng khách hàng Thực bảo hiểm tín dụng: Đây chính biện pháp nhằm san sẻ rủi ro tín dụng, thường được thực loại như: Bảo hiểm hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiên vay Hiện nay, Việt Nam chi co bảo hiểm tài sản được thực hiện, để hạn chế rủi ro tài sản bảo đảm, Ngân hàng yêu cầu đơn vị mua bảo hiểm toàn giá trị tài sản đa làm bảo đảm cho Ngân hàng người thụ hưởng quyên bồi thường Ngân hàng 4.2.4 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng 4.2.4.1 Tăng cường cơng tác trích lập dự phòng rủi ro xử lý tài sản đảm bảo Trong trường hợp phương pháp tài trợ rủi ro khác chưa phát huy hiệu sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng vẫn công cụ được Ngân hàng sử dụng làm giảm thiểu RRTD Ngân hàng Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro việc ngân hàng cho vay hạch toán chuyển rủi ro từ nội bảng ngoại bảng Việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro được thực theo Quyết định số 493/QĐ/NHNN sửa đổi bổ sung số 18/2007/QĐ-NHNN Hàng quý, phòng Quảnrủi ro vào hệ thống chấm điểm tín dụng, dựa vào báo cáo CIC, vào tnh trạng khoản vay BIDV Thái Nguyên tiến hành phần loại nợ trình Ban giám đốc vê số trích lập dự phòng dự kiến Ban giám đốc xem xét tiến hành trích lập dự phòng theo quy định BIDV Thái Nguyên cần đánh giá thường xuyên phân loại nợ chính xác toàn hệ thống Co quy định cụ thể; co chế tài đảm bảo chi nhánh phải thực trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định kiểm tra, rà soát thường xuyên việc trích lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro đơn vị trực thuộc đảm bảo nguồn xử lý rủi ro tín dụng giúp hoạt động kinh doanh toàn hệ thống diễn bình thường trường hợp xảy rủi ro 4.2.4.2 Mua bảo hiểm tền vay Bảo hiểm tín dụng: Là biện pháp an toàn, hiệu cao, biện pháp giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng rủi ro tín dụng xảy Co hai hình thức mua bảo hiểm tiên vay màBIDV Thái Nguyên co thể thực là: Một là, BIDV Thái Nguyên yêu cầu khách hàng vay thực mua bảo hiểm bắt buộc suốt trình vay tài sản bảo đảm dễ xảy rủi ro làm giảm giá trị TSBĐ (Ví dụ: TSBĐ Ơ tơ, nhà xưởng, máy moc, thiết bị, hàng hoa, bất động sản co cơng trình xây dựng đất co giá trị cao) Đây biện pháp mà khách hàng chủ động trang bị cho bảo đảm khách hàng gặp rủi ro BIDV Thái Nguyên yêu cầu toàn khách hàng vay vốn không co tài sản bảo đảm phải thực mua bảo hiểm bảo an tín dụng Đối với khách hàng co tài sản đảm bảo, Ngân hàng yêu cầu tối đa khách hàng mua bảo hiểm bảo an tín dụng khoản vay Tích cực mua bảo hiểm bảo an tín dụng nhằm hạn chế rủi ro bất khả kháng nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến nguồn trả nợ khách hàng Hai là: Ngân hàng trực tiếp mua bảo hiểm tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp Đây hình thức bảo hiểm hay thực chất ngân hàng san sẻ với công ty bảo hiểm vê rủi ro mà họ phải gánh 4.2.4.3 Bán nợ Nghiệp vụ bán nợ nghiệp vụ giúp quản lý hạn chế rủi ro tín dụng tốt Tuy nhiên, nghiệp vụ bán nợ BIDV Thái Nguyên chưa nhiều chưa co chế để khuyến khích phát triển nghiệp vụ hệ thống BIDV Lợi ích rủi ro sử dụng nghiệp vụ bán nợ: Bán nợ giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng danh mục cho vay, đồng thời hoạt động này hạn chế quy mô rủi ro lai suất mà ngân hàng phải đối măt Ví dụ, việc loại bỏ lượng lớn khoản nợ khỏi Bảng cân đối kế toan làm giảm rủi ro tín dụng tương ứng với số vốn này Tương tự vậy, ngân hàng vừa cho vay co thể bán khoản nợ này cho nhà đầu theo đo nhà đầu chịu toàn rủi ro khoản cho vay Tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ co vấn đê với tỷ lệ thích hợp Bán khoản nợ xấu cho Công ty quảntài sản (VAMC), làm nợ bảng cân đối Tuy nhiên nghiệp vụ bán nợ nhìn chung khơng linh hoạt đặc biệt trường hợp ngân hàng co nhiêu khoản cho vay với đặc điểm khác - khoản cho vay kinh doanh thường không giống vê kế hoạch toan vê mức độ rủi dự tính Do vậy, cần tích cực phương pháp khởi kiện, bán tài sản thu hồi nợ 4.2.4.4 Khởi kiện Ngân hàng tiến hành khởi kiện tòa án nhân dân co thẩm quyên trường hợp: + Khoản vay kho đòi, tồn đọng ngân hàng đa áp dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp không đạt kết + Khách hàng co dấu hiệu lừa đảo, cố tình chây ỳ việc thu hồi nợ ngân hàng đa thực biện pháp thu nợ thông thường không co kết Ngân hàng tiến hành thủ tục khởi kiện khách hàng tòa để thu hồi nợ trình tự tố tụng pháp luật 4.2.5 Hồn thiện sách quy trình quản trị rủi ro tín dụng Tn thủ triệt để quy trình, chính sách tín dụng.Tiếp tục rà sốt, hồn thiện chế chính sách quy chế nghiệp vụ vê tín dụng, hồn thiện quy trình theo hướng đơn giản dễ hiểu, dễ thực đo quy định cụ thể trình tự thời gian thực các bước quy trình vay vốn Đồng thời xây dựng các văn quy phạm pháp luật văn hướng dẫn co liên quan để tăng cường tính pháp lý, tạo đồng bộ, quán hoàn chỉnh hệ thống chính sách tín dụng BIDV Khi xây dựng văn phải xin ý kiến tất các đơn vị co sử dụng tổ chức hội thảo, trao đổi để tránh việc xây dựng văn các đơn vị không sử dụng được Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý Tiến hành phân loại khách hàng dựa tiêu chí vê khứ, lẫn dự phong tương lai Xây dựng chính sách khách hàng khép kín, cụ thể sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng Quy trình QTRRTD cần thiết không chi đảm bảo tính hiệu quảvà khoa học hoạt động QTRRTD mà sở để đảm bảo phối hợp phận chức kinh doanh khác QTRRTD tác nghiệp cụ thể mà trình gồm nhiêu công đoạn khác nhau, chịu ảnh hưởng lẫn nhau: kết công đoạn này sở để tiến hành công đoạn Xây dựng quy trình QTRRTD mang tính tổng thể, liên kết đơn vị gắn trách nhiệm cho đơn vị trình QTRRTD Do vậy, quy trình cần ro bao gồm ít bước cụ thể: i) thu thập thơng tin báo cáo phòng chức hoạt động tín dụng tiến hành; ii) Nhận dạng RRTD co thể phát sinh đốivới loại hoạt động tín dụng cụ thể; iii) Phân tích đo lường mức độ tổn thất xảy để trích lập quỹ dự phòng xác định chi phí, lợi ích; iv) Báo cáo kết phân tích đê xuất lựa chọn nghiệp vụ kinh doanh kèm với phân tích lợi ích rủi ro; v) Xây dựng biện pháp nghiệp vụ kiểm soát RRTD Quy trình QTRRTD được hồn thành co thể phát hành hình thức cẩm nang nghiệp vụ để cán công nhân viên dễ dàng sử dụng Sau đưa vàoáp dụng vẫn co thể được bổ sung hoàn thiện thường xuyên để đảm bảo tính phù hợp với thay đổi ngân han ̀ g môi trường kinh tế - xa hội pháp lý - Thực sửa đổi bổ sung số quy định, quy trình, quy chế vê tín dụng thiếu chưa phù hợp với tnh hình thực tế BIDV Xây dựng hệ thống dấu hiệu nhận biết khoản nợ co vấn đê nhằm phục vụ cho việc nhận dạng đánh giá RRTD co hiệu - Khi quy trình thay đổi, cần co tập huấn cho chi nhánh vê việc vận dụng quy trình ban hành, cơng khai quy trình cho vay phải phổ biến cho khách hàng biết quy trình thay đổi, đồng thời BIDV Thái Nguyên cần tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng việc vay vốn Đồng thời, cần thành lập tổ nghiên cứu, phân tích dự báo tình hình vĩ mơ trực thuộc phòng Quảnrủi ro Bộ phận co nhiệm vụ tổng hợp rủi ro thường xảy đúc kết thành dấu hiệu nhận biết nhằm giảm áp lực cho nhân viên tín dụng, giúp cán tập trung vào chuyên môn; đưa định hướng, chính sách cụ thể cho ngành nghê, lĩnh vực… để chủ động phòng trách rủi ro, tránh phán ứng chậm gây lúng túng công tác quản trị rủi ro 4.2.6 Các giải pháp khác 4.2.6.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Như phần hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Thái Nguyên việc phát triển, đào tạo nguồn nhận lực cho BIDV Thái Nguyên điều quan trọng Co thể noi trách nhiệm chính cơng tác đào tạo nguồn nhân lực cho tồn hệ thống BIDV (tại hội sở chính, các chi nhánh các đơn vị trực thuộc khác) Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam trung ương BIDV phải co chiến lược chin ́ h sách đào tạo cụ thể để tạo điều kiện, tiên đê động lực cho toàn hệ thống thực nâng cao đạo đức, trình độ cho đội ngũ cán nhân viên Đào tạo từ đến chuyên sâu vêtừng nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng co đặc điểm đặc thù vê sản xuất kinh doanh cụ thể Tổ chức buổi hội thảo chuyên đê trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, cần tổ chức đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngoài, cán chuyên viên tín dụng co kinh nghiệm ngân hàng, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập chế khen thưởng đê bạt Tăng cường cơng tác đào tạo nhằm đáp ứng u cầu đòi hỏi vê tiêu chuẩn cán đồng thời phải co chính sách thu hút người co lực vào làm việc, bố trí sử dụng cán hợp lý, riêng cán tín dụng cần xây dựng quy chế thưởng phạt ro ràng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm Chú trọng nâng cao mức độ hiểu biết cán tín dụng vê đặc thù ngành nghê kinh doanh khách hàng Đối với khoản vay lớn, phức tạp tài trợ dự án đầu tư, nên xem xét cần thiết phải co hỗ trợ tăng cường chuyên gia am tường vê lĩnh vực tài trợ cho vay để xác định được nhu cầu vốn, phân tích được đầy đủ loại rủi ro Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, để hạn chế rủi ro cho vay, đa đến lúc cần phải trọng nhiêu hơn, đòi hỏi cao hơn, co thái độ ro ràng cán ngân hàng: - Vê lực công tác: yêu cầu cán ngân hàng, đặc biệt cán cán liên quan đến công tác cho vay phải thường xuyên nghiên cứu, học tập nắm vững thực quy định hành mà phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng - Vê phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán ngân hàng phải tự tu dưỡng vê phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc Cán cương vị cao, phải gương mẫu việc thực quy chế cho vay; quy định vê bảo đảm tiền vay; quy định vê phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng văn co liên quan khác - Cần quan tâm nhiêu đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tạo điêu kiện thuận lợi cho cán công tác, đồng thời phải vào kết công tác họ để co đai ngộ, đối xử công bằng: Đối với cán co thành tích xuất sắc, cần biểu dương, khen thưởng vê vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn đê bạt lên đảm nhiệm vị trí cao Đối với cán co sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ mà co thể giáo dục thuyết phục phải xử lý kỷ luật Co vậy, kỷcương hoạt động tín dụng uy tín ngân hàng ngày nâng cao mà chất lượng tín dụng chắn được cải thiện đáng kể - Thường xuyên liên kết, tổ chức các khóa đào tạo vê chuyên môn nghiệp vụ,các khóa chuyên đê nâng cao trình độ Nếu chưa gửi người đào tạo kịp co thể đào tạo chỗ, giảng viên lãnh đạo Phòng hay chuyên viên co kinh nghiệm - Rèn luyện nâng cao khả ngoại ngữ để phục vụ nhom khách hàng co vốn đầu nước - Gửi cán đào tạo nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm ngân hàng co uy tín khu vực - Chọn cán co lực làm cán nguồn, tập trung đào tạo co chính sách đai ngộ thích hợp để đảm bảo khung nhân được ổn định bên cạnh nhân - Xây dựng chính sáchđai ngộ nhân sựđểđảm bảo trìđủ nguồnnhân lực co chất lượng co thểđảm trách hoạtđộng tín dụng ngân hàng 4.2.6.2 Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin tín dụng ngân hàng Xây dựng hệ thống SIBS thống toàn chi nhánh Tiếp tục triển khai thành công dự án đại hoa công nghệ ngân hàng giai đoạn nhằm tạo điêu kiện mở rộng đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đồng thời thông qua hệ thống công nghệ thông tin đại giúp cho khai thác hiệu nhiêu công nghệ hoạt động quản lý kinh doanh; ứng dụngrộng rai sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử đại sở nhu cầu thựctế khách hàng, đưa nhiêu sản phẩm co tính cạnh tranh cao Hệ thống công nghệ thông tin đại giúp cho việc thu thập xửlý thông tin khách hàng, thông tin quảntrị, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội được nhanh chong, cập nhật kịp thời, giúp cho Ban lanh đạo ngân hàng phậntác nghiệpco thể tiếp cận được nguồn thông tin tin cậy, co hệ thốngmột cách nhanh chong thuận lợi, đồng thời nâng cao hiệu lực chất lượng công tác điêu hành, kiểm tra, giám sát nội để phát sớm dấu hiệu rủi ro co biện pháp giải hữu hiệu, bảo đảm an toàn hệ thống tốt Hoàn thiện hệ thống lưu trữ cập nhật hoa thông tin khách hàng vay vốn toàn hệ thốnglàm sở BIDV Thái Nguyên theo dõi đan ́ h giá, phân tích chấm điểmvà phân loại khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Hồn thiện hệ thống thơng tin, phòng ngừa rủi ro hệ thống BIDV Thái Nguyên kết hợp với thu thập thông tin từ CIC để thực tốt vai trò hỗ trợ cung cấp, cảnh báo thông tin co chất lươn ̣ g cho công tác thẩm định tín dụng, theo doi diễn biến khoản vay 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ Nghiên cứu phát triển hệ thống lưu thông séc, hối phiếu hệ thống toán thay toán tiền mặt giúp cho việc quản lý, sử dụng vốn vay mục đích Chi đạo Bộ Tài chính làm đầu mối phối hợp với nghành liên quan Ngân hàng nhà nước, Bộ kế hoạch đầu tư, Tổng cục thống kê, … thống chuẩn hoá số chi tiêu làm sở cho Bộ Ngành đánh giá xếp loại phục vụ cho công tác quản Cho phép thành lập chi nhánh Cục ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc sở pháp các địa phương để thuận tiện việc ký giao dịch bảo đảm 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Thành lập chi nhánh Trung tâm thông tin tín dụng thành phố lớn Nâng cao chất lượng thông tin sở thu thập thông tin Ngành Sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động trao đổi thông tin tín dụng ngành ngân han ̀ g Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng NHNN nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cập nhật chính xác vê khách hàng Cần co biện pháp tuyên truyên thích hợp để NHTM nhận thấy ro quyên lợi nghĩa vụ quyên lợi việc cung cấp sử dụng thông tin tín dụng Phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm soát rủi ro tín dụng Tăng cường hiệu tra kiểm soát hoạt động tín dụng NHTM nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng Nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp vụ đội ngũ tranh tra ngân hàng Tiếp cận chuẩn mực thông lệ quốc tế, vận dụng nguyên tắc Basel vê quản trị rủi ro tín dụng KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ngân hàng luôn hàm chứa rủi ro Trong giai đoạn nay, Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Thái nguyên NHTM đứng trước nguy rủi ro tín dụng cao áp lực cạnh tranh ngày lớn Vì xây dựng hệ thống quản trị rủi ro với tiêu chuẩn vê an toàn tín dụng hiệu quả, lành mạnh yêu cầu cấp bách được đặt NHTM Việt Nam Rủi ro tín dụng mang tính đa dạng, kho định lượng nhiều nguyên nhân Rủi ro tín dụng gây thất thoát vốn, giảm uy tín vị ngân hàng Trên sở nghiên cứu lý thuyết thực tế công tác QTRRTD BIDV noi chung BIDV Thái nguyên, Luận văn đa giải được số vấn đê sau: Thứ nhất: Vê mặt sở lý luận, Luận văn đa nghiên cứu sở phương pháp luận để nghiên cứu vấn đê vê rủi ro tín dụng công tác QTRRTD Thứ hai: Vê mặt thực tiễn, Luận văn đa nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác QTRRTD BIDV giai đoạn 2014 - 2017 Vê bản, công tác QTRRTD BIDV Thái nguyên đa đạt được số thành công như: BIDV Thái nguyên đa xây dựng được cấu tổ chức máy quản lý, hệ thống quy trình hướng dẫn nghiệp vụ tốt để hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên, Công tác QTRRTD BIDV Thái nguyên vẫn tồn số hạn chế BIDV Thái nguyên chưa xây dựng được chiến lược QLRR dài hạn; chưa co phương pháp để ước tính được mức độ tổn thất mà BIDV Thái nguyên co thể chấp nhận được; vẫn tồn yếu nhân QTRRTD quy trình hướng dẫn tác nghiệp, Thứ ba: Xuất phát từ việc phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng BIDV Thái nguyên, tác giả đa vận dụng lý luận vê rủi ro tín dụng phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Thái nguyên giai đoạn 2014- 2017để đê giải pháp đê xuất mang tính thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động QTRRTD BIDV Thái nguyên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Kim Anh (2005), "Bàn vê giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng", Tạp chí Ngân hàng Số Chuyên đê nâng cao lực quản trị rủi ro Trương Ngọc Anh (2005), "Quản lý rủi ro tổ chức tín dụng hoạt động giám sát, tra việc quảnrủi ro đó", Tạp chí Ngân hàng Số Xuân Anh (2005), "Một số giải pháp vê quảnrủi ro hoạt động Ngân hàng điện tử", Tạp chí Tin học Ngân hàng, số tháng 4/2005 Báo cáo kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên từ năm 2013, 2014, 2015 Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên từ năm 2013, 2014, 2015 thường niên Ngân hàng TMCP đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2013,2013,2015 Lữ Minh Đức (2016), Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng nhân Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh Đắc Lắc Ngân hàng nhà nước (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN, ngày 25/04/2007 vê việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Dương Thế Quang (2015), Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Thái Nguyên Văn pháp luật Các nguyên tắc quảnrủi ro hoạt động ngân hàng điện tử (2006), Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, ngày 22/04/2005 việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD 10 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam www.bidv.com.vn 11 Báo điện tử Ngân hàng Nhà nước www.sbv.org.vn 12 Một số Báo điện tử khác: www.vneconomy.vn; www.vietnamnet.vn … 13 Các trang web: - htp://www.bidv.com.vn - htp://thoibaonganhang.vn PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂNTHÁI NGUYÊN Xin chào Quý khách hàng! Tôi tên là: Nguyễn Minh Khuê - Học viên cao học khoa 11, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Tôi nghiên cứu đê tài: “Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Thái Nguyên” Anh/Chị vui lòng dành ít thời gian để trả lời số câu hỏi nghiên cứu Tôi cam kết chi sử dụng thông tin Anh/Chị cung cấp cho việc nghiên cứu đê tài Rất mong nhận được hợp tác giúp đỡ Quý khách! Xin Quý khách vui lòng đánh dấu ( ) vào phương án trả lời câu hỏisau PHẦN A - THÔNG TIN NHÂN Xin vui lòng tích vào phù hợp với thông tin nhân quý Anh/Chị: Trình học vấn:  THPT  Cử nhân  Thạc sỹ  Tiến sỹ Khác Số năm kinh nghiệm Anh/Chị làm việc lĩnh vực tín dụng ngân hàng? < năm  -3 năm  -5 năm > năm Anh/Chị làm việc bơ phận/phòng ban nào?  Ban Giám đốc Phòng Khách hàng nhân  Phòng giao dịch  Phòng QLRR  Phòng QTTD  Phòng khách hàng doanh nghiệp  Phòng khác Mong đợi Anh/Chị từ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng có hiệu chi nhánh gì? □ Giảm tổn thất tài chính □ Nâng cao uy tín ngân hàng khách hàng □ Nâng cao lợi nhuận ròng □ Cải thiện hoạt động kinh doanh ngân hàng □ Cải thiện hình ảnh ngân hàng □ Khác PHẦNB- THÔNG TIN KHẢO SÁT Vui lòng đánh dấu ( ) vào phương án trả lời câu hỏisau Anh/Chị có thói quen kiểm tra lại tính trung thực thông tin khách hàng cung cấp không? ☐Co☐Không Sau cho vay, Anh/Chị có tến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay khách hàng sau cho vay không? ☐Co☐Không Tần suất Anh/Chị tiến hành kiểm tra thực tế khách hàng sau cho vay? ☐1 tháng/lần ☐2 tháng/lần ☐3 tháng/lần ☐6 tháng/lần ☐Khác…………… Theo Anh/Chị, hệ thống xếp hạng tín dụng nơi bô đáp ứng yêu cầu việc đo lường rủi ro chưa? ☐Chưa đáp ứng☐Đa đáp ứng Hệ thống cập nhật sách, quy định, pháp luật có thường xun khơng? ☐Rất thường xun ☐Thường xun ☐Tương đối thường xuyên ☐Kém thường xuyên ☐Không cập nhật Hệ thống công nghệ thông tn, hệ thống CIC phát huy hết hiệu chưa? ☐Rất tốt ☐Tương đối tốt ☐Bình thường ☐Tốt ☐Khơng hiệu Theo Anh/Chị, mơ hình quản trị rủi ro hồn chỉnh chưa? ☐Rất hồn chính ☐Tương đối hồn chin ̉ h ☐Bình thường ☐Khơng hồn chinh ☐Hồn chỉnh 8.Anh/Chị nắm quy trình xử lý nợ xấu? ☐Rất ro ☐Tương đối ro ☐Ro ☐Bình thường ☐Khơng biết Anh/Chị có thường xun đào tạo để nâng cao trình chun mơn khơng? ☐Co☐Khơng 10 Tại chi nhánh có thường xuyên tiến hành kiểm tra chéo bô phận khơng? ☐Co ☐Khơng 11 Anh/Chị có thường xun ln chuyển vị trí cơng tác khơng? ☐Co ☐Khơng Xin chân thành cảm ơn Quý khách dành thời gian trả lời bảng khảo sát ý kiến này! Kính chúc Quý khách sức khỏe thành công! ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN MINH KHUÊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận vê quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân. .. hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Thái Nguyên 5 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thái nguyên , Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay