Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

129 12 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 09:03

Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái NguyênHoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái NguyênHoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái NguyênHoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái NguyênHoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái NguyênHoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái NguyênHoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái NguyênHoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN MINH KHUÊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN MINH KHUÊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 34 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Trọng Hanh THÁI NGUYÊN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn "Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên"là trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn Ngân hàng TMCP Đầu và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên cung cấp, số liệu nhân thu thập khảo sát từ đồng nghiệp khách hàng ngân hàng, các kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài đã được công bố Các trích dẫn luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan Thái Nguyên,tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Minh Khuê ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh, Phòng Đào tạo đã tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, chi nhánh Nam Thái Nguyên là nơi công tác thời gian qua, đã giành cho điều kiện tốt để tơi học tập hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS.TS Đinh Trọng Hanh, người thầy hướng dẫn đã giúp có phương pháp nghiên cứu đắn, nhìn nhận vấn về cách khoa học, logic qua đó giúp cho đề tài có ý nghĩa thực tiễn khả thi Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các khách hàng đã giúp nắm bắt được thực trạng, vướng mắc cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên Cảm ơn bố, mẹ, vợ, gái, bạn bè và đồng nghiệp người đã bên động viên, chia sẻ và giúp đỡ Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 04 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Minh Khuê iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ .viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân các ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.1.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 30 1.2 Cơ sở thực tiễn về quản trị rủi ro tín dụng hoạt động các ngân hàng thương mại 35 1.2.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới 35 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút cho BIDV Thái Nguyên 37 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 39 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 40 2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 41 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI BIDV THÁI NGUYÊN 44 3.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (BIDV Thái Nguyên) 44 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển BIDV Thái Nguyên 44 3.1.2 Chức nhiệm vụ và cấu tổ chức BIDV Thái Nguyên 45 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2014- 2017 48 3.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân (tín dụng bán lẻ) và công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ chi nhánh Thái Nguyên 52 3.2.1 Kết kinh doanh hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Thái Nguyên 52 3.2.2 Công tác quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Thái Nguyên 53 3.3 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân BIDV Thái Nguyên 56 3.3.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng và công tác tổ chức quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân BIDV Thái Nguyên 56 3.3.2 Tình hình thực các nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân BIDV Thái Nguyên 61 3.4 Đánh giá chung công tác quản trị rui ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân BIDV Thái Nguyên 76 3.4.1 Kết 76 3.4.2 Hạn chế 77 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 81 v Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI BIDV THÁI NGUYÊN 84 4.1 Mục tiêu hoạt động tín dụng BIDV Thái Nguyên và phương hướng hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân BIDV Thái Nguyên 84 4.1.1 Mục tiêu hoạt động tín dụng BIDV TháiNguyên 84 4.1.2 Phương hướng hoàn thiện Quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân BIDV Thái Nguyên 85 4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân BIDV Thái Nguyên 87 4.2.1 Nhóm giải pháp nhận dạng rủi ro tín dụng 87 4.2.2 Hoàn thiện, cải tiến hệ thống định hạng tín dụng nội 94 4.2.3 Nhóm giải pháp quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng 97 4.2.4 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng 107 4.2.5 Hoàn thiện chính sách và quy trình quản trị rủi ro tín dụng 109 4.2.6 Các giải pháp khác 111 4.3 Kiến nghị 113 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ 113 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 114 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC 117 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Thông tin đầy đủ Từ viết tắt BIDV Ngân hàng TMCP Đầu và Phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp KHCN Khách hàng nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QLRRTD Quảnrủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng 24 Bảng 1.2: Khung chính sách tín dụng 25 Bảng 2.1: Tổng hợp phiếu khảo sát 39 Bảng 3.1: Nguồn vốn huy động BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2014-2017 48 Bảng 3.2: Tình hình tín dụng BIDV TháiNguyên giai đoạn 2014 -2017 50 Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Thái Nguyên năm2014 -2017 51 Bảng 3.4: Kết hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Thái Nguyên 52 Bảng 3.5: Cơ cấu danh mục tín dụng bán lẻ 53 Bảng 3.6 Phân loại nợ BDIV Thái Nguyên giai đoạn 2014-2017 53 Bảng 3.7: Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro 54 Bảng 3.8: Thu hạch toán ngoại bảng 56 Bảng 3.9: Thông tin thân nhân Hệ thống chấm điểm cá nhân 64 Bảng 3.10: Thông tin trả nợ Hệ thống chấm điểm cá nhân 65 Bảng 3.11: Tổng điểm Hệ thống định hạng và xếp hạng 65 Bảng 3.12: Xếp hạn tài sản 66 Bảng 3.13: Ma trận định 66 Bảng 3.14: Tổng hợp kết định hạng 2015 -2017 67 Bảng 3.15: Thẩm quyền phán tín dụng BIDV Thái Nguyên 70 Bảng 3.16: Số trích lập dự phòng rủi ro 73 Bảng 4.1: Danh mục hồ sơ vay vốn 90 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng Sơ đồ 3.1: Mơ hình tổ chức BIDV Thái Nguyên 47 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2017 49 Biểu đồ 3.2: Cơ cấu tín dụng BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2017 50 Biểu đồ 3.3: Nợ quá hạn BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2014-2017 55 Biểu đồ 3.4: Trích lập dự phòng BIDV Thái Nguyên 55 105 Hiện BIDV Thái Nguyên đã có sản phẩm mang tính vượt trội phù hợp với đặc thù vùng miền sản phẩm cho vay chăm sóc và phát triển chè, kinh doanh chè Cần tích cực phát triển thêm sản phẩm khác cho vay ô tô, cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh…vv Tiếp tục đẩy mạnh phát triển bán lẻ định hướng BIDV Thái Nguyên Phát huy ưu về mạng lưới bưu cục bưu điện, BIDV Thái Nguyên cần đẩy mạnh phát triển sản phẩm cho vay tín chấp cán công nhân viên đổ lương qua BIDV Lập danh mục tiền vay chiến lược công việc quản lý danh mục tiền vay Thông qua chiến lược kinh doanh Ngân hàng ngắn hạn dài hạn, triển vọng môi trường kinh doanh, phân tích danh mục tiền vay khả chịu đựng rủi ro Ngân hàng để xác định mục tiêu danh mục bao gồm (1) chất lượng danh mục, (2) cấu danh mục, (3) tỷ lệ tăng trưởng (4) lợi nhuận dự kiến (1) Chất lượng danh mục: Tùy thuộc vào thời điểm mà Chi nhánh nên đặt yêu cầu về chất lượng tài sản có khác Thơng qua hệ thống tiêu chí phê duyệt khoản vay, Chi nhánh kiểm soát chất lượng tài sản và có định hướng hoạt động cho vay nhóm khoản vay và/hoặc danh mục Trong trường hợp mong muốn nâng cao chất lượng tài sản giảm thiểu rủi ro, chi nhánh nên thắt chặt các điều kiện cho vay Ngược lại, chiến lược kinh doanh đặt mở rộng tăng trưởng tín dụng Chi nhánh nên nới lỏng tiêu chuẩn áp dụng - theo đó chất lượng danh mục giảm sút và độ rủi ro tiềm tàng gia tăng Ví dụ, chi nhánh nên mở rộng cho vay lĩnh vực tiêu dùng tập trung cho vay mua ô tô, hạn chế ngừng cho vay kinh doanh vận tải giảm thời gian vay vốn cho vay mua nhà đất (2) Cơ cấu danh mục: Mục tiêu về cấu danh mục kiểm soát mức độ tập trung danh mục theo lĩnh vực kinh doanh, loại khách hàng, sản phẩm khu vực địa lý,… Kế hoạch cần chỉ lĩnh vực cần thu hẹp hay mở rộng mức độ Một danh mục có tập trung cao vào số khách hàng, vài ngành định chứa đựng rủi ro tiềm tàng cao Tuy nhiên, đã có số nhiên cứu chỉ danh mục tài sản có quá phân tán làm giảm lợi nhuận và tăng rủi ro cho Ngân hàng 106 (3) Tỷ lệ tăng trưởng: Căn vào điều kiện mức độ cạnh tranh thị trường, lực cho vay (vốn, chuyên môn,…) và khả chịu rủi ro, chi nhánh đặt mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng thời kỳ (4) Lợi nhuận dự kiến: Lợi nhuận dự kiến danh mục phụ thuộc vào sách định giá (lãi suất cho vay) Đa dạng hóa danh mục cho vay, danh mục đầu tư:Một nguyên tắc cổ điển kinh doanh là “không nên bỏ trứng vào giỏ”, Ngân hàng cần phải thiết lập trạng thái cân tính chuyên môn hóa đầu và tính đa dạng hóa khoản đầu Một ví dụ điển hình vào năm 1980, Ngân hàng Oklahoma và Texas đã cho vay khách hàng hoạt động lĩnh vực khai thác kinh doanh dầu khí, bảng cân đối tài sản Ngân hàng này, phần lớn khoản đầu và cho vay tập trung vào lĩnh vực dầu khí, giá dầu giảm cơng ty bị phá sản, các Ngân hàng này đã gặp nhiều khó khăn và nhiều Ngân hàng bị phá sản Đây là ví dụ để phản ánh cần thiết phải đa dạng hóa danh mục cho vay, danh mục đầu để đảm bảo trường hợp xảy khủng hoảng ngành nào đó Ngân hàng vẫn trì hoạt động Ngồi ra, Ngân hàng cần phải đa dạng hóa phương thức cho vay Trong hoạt động tín dụng có nhiều phương thức cho vay cho vay hạn mức, cho vay theo món, đồng tài trợ,.v.v Tùy vào nhu cầu khách hàngNgân hàng áp dụng hình thức cho vay khác nhằm phù hợp với nhu cầu đó Cho vay theo món thường áp dụng khách hàng vay trung dai hạn phát sinh không thường xuyên, khách hàng xin vay khoản tiền cho mục đích sử dụng vốn cụ thể như: mua ô tô, xây nhà, mua đất,… Cho vay theo hạn mức hình thức cho vay ngắn hạn, thường áp dụng với khách hàng có nhu cầu vay vốn - trả nợ thường xuyên, có đặc điểm sản xuất kinh doanh, luân chuyển vốn không phù hợp với phương thức cho vay theo Ngân hàng và khách hàng vào phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu vay vốn khách hàng, tỷ lệ cho vay tối đa so với tài sản bảo đảm, khả nguồn vốn Ngân hàng để tính tốn thỏa thuận hạn mức tín dụng trì thời hạn định theo chu kỳ sản xuất kinh doanh 107 Ngồi có hình thức khác cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức thấu chi, v.v… Đa dạng hóa khách hàng Ngân hàng cần mở rộng cho vay thành phần kinh tế, đối tượng khách hàng, tránh việc tập trung mức đối tượng khách hàng Thực bảo hiểm tín dụng: Đây chính là biện pháp nhằm san sẻ rủi ro tín dụng, thường được thực loại như: Bảo hiểm hoạt động cho vay, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm tiền vay Hiện nay, Việt Nam chỉ có bảo hiểm tài sản được thực hiện, để hạn chế rủi ro tài sản bảo đảm, Ngân hàng yêu cầu đơn vị mua bảo hiểm toàn giá trị tài sản đã làm bảo đảm cho Ngân hàng và người thụ hưởng quyền bồi thường Ngân hàng 4.2.4 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng 4.2.4.1 Tăng cường cơng tác trích lập dự phòng rủi ro xử lý tài sản đảm bảo Trong trường hợp phương pháp tài trợ rủi ro khác chưa phát huy hiệu sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng vẫn cơng cụ được Ngân hàng sử dụng làm giảm thiểu RRTD Ngân hàng Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro việc ngân hàng cho vay hạch toán chuyển rủi ro từ nội bảng ngoại bảng Việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro được thực theo Quyết định số 493/QĐ/NHNN và sửa đổi bổ sung số 18/2007/QĐ-NHNN Hàng quý, phòng Quảnrủi ro vào hệ thống chấm điểm tín dụng, dựa vào báo cáo CIC, vào tình trạng khoản vay BIDV Thái Nguyên tiến hành phần loại nợ và trình Ban giám đốc về số trích lập dự phòng dự kiến Ban giám đốc xem xét tiến hành trích lập dự phòng theo quy định BIDV Thái Nguyên cần đánh giá thường xun phân loại nợ xác tồn hệ thống Có quy định cụ thể; có chế tài đảm bảo chi nhánh phải thực trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định kiểm tra, rà soát thường xuyên việc trích lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro các đơn vị trực thuộc đảm bảo nguồn xử lý rủi ro tín dụng giúp hoạt động kinh doanh tồn hệ thống diễn bình thường trường hợp xảy rủi ro 108 4.2.4.2 Mua bảo hiểm tiền vay Bảo hiểm tín dụng: Là biện pháp an toàn, hiệu cao, là biện pháp giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng rủi ro tín dụng xảy Có hai hình thức mua bảo hiểm tiền vay màBIDV Thái Nguyên thực là: Một là, BIDV Thái Nguyên yêu cầu khách hàng vay thực mua bảo hiểm bắt buộc suốt quá trình vay tài sản bảo đảm dễ xảy rủi ro làm giảm giá trị TSBĐ (Ví dụ: TSBĐ là Ơ tơ, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, hàng hóa, bất động sản có cơng trình xây dựng đất có giá trị cao) Đây là biện pháp mà khách hàng chủ động trang bị cho bảo đảm khách hàng gặp rủi ro BIDV Thái Ngun u cầu tồn khách hàng vay vốn khơng có tài sản bảo đảm phải thực mua bảo hiểm bảo an tín dụng Đối với khách hàngtài sản đảm bảo, Ngân hàng yêu cầu tối đa khách hàng mua bảo hiểm bảo an tín dụng khoản vay Tích cực mua bảo hiểm bảo an tín dụng nhằm hạn chế rủi ro bất khả kháng nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến nguồn trả nợ khách hàng Hai là: Ngân hàng trực tiếp mua bảo hiểm tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp Đây là hình thức bảo hiểm hay thực chất ngân hàng san sẻ với công ty bảo hiểm về rủi ro mà họ phải gánh 4.2.4.3 Bán nợ Nghiệp vụ bán nợ nghiệp vụ giúp quản lý hạn chế rủi ro tín dụng tốt Tuy nhiên, nghiệp vụ bán nợ BIDV Thái Nguyên chưa nhiều và chưa có chế để khuyến khích phát triển nghiệp vụ hệ thống BIDV Lợi ích rủi ro sử dụng nghiệp vụ bán nợ: Bán nợ giúp ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng danh mục cho vay, đồng thời hoạt động này hạn chế quy mô rủi ro lãi suất mà ngân hàng phải đối măt Ví dụ, việc loại bỏ lượng lớn khoản nợ khỏi Bảng cân đối kế tóan làm giảm rủi ro tín dụng tương ứng với số vốn này Tương tự vậy, ngân hàng vừa cho vay bán khoản nợ này cho các nhà đầu và theo đó các nhà đầu chịu toàn rủi ro khoản cho vay 109 Tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỷ lệ thích hợp Bán khoản nợ xấu cho Công ty quảntài sản (VAMC), làm nợ bảng cân đối Tuy nhiên nghiệp vụ bán nợ nhìn chung khơng linh hoạt đặc biệt trường hợp ngân hàng có nhiều khoản cho vay với đặc điểm khác - khoản cho vay kinh doanh thường không giống về kế hoạch tóan về mức độ rủi dự tính Do vậy, cần tích cực các phương pháp khởi kiện, bán tài sản thu hồi nợ 4.2.4.4 Khởi kiện Ngân hàng tiến hành khởi kiện tòa án nhân dân có thẩm qùn trường hợp: + Khoản vay khó đòi, tồn đọng ngân hàng đã áp dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp khơng đạt kết + Khách hàngdấu hiệu lừa đảo, cố tình chây ỳ việc thu hồi nợ ngân hàng đã thực biện pháp thu nợ thông thường không có kết Ngân hàng tiến hành thủ tục khởi kiện khách hàng tòa để thu hồi nợ trình tự tố tụng pháp luật 4.2.5 Hồn thiện sách quy trình quản trị rủi ro tín dụng Tn thủ triệt để quy trình, sách tín dụng.Tiếp tục rà sốt, hồn thiện chế sách quy chế nghiệp vụ về tín dụng, hồn thiện quy trình theo hướng đơn giản dễ hiểu, dễ thực đó quy định cụ thể trình tự thời gian thực các bước quy trình vay vốn Đồng thời xây dựng các văn quy phạm pháp luật và văn hướng dẫn có liên quan để tăng cường tính pháp lý, tạo đồng bộ, qn hồn chỉnh hệ thống sách tín dụng BIDV Khi xây dựng văn phải xin ý kiến tất các đơn vị có sử dụng tổ chức hội thảo, trao đổi để tránh việc xây dựng văn các đơn vị không sử dụng được Xây dựng sách khách hàng hợp lý Tiến hành phân loại khách hàng dựa tiêu chí về khứ, lẫn dự phóng tương lai Xây dựng sách khách hàng khép kín, cụ thể sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng Quy trình QTRRTD cần thiết khơng chỉ đảm bảo tính hiệu quảvà khoa học hoạt động QTRRTD mà là sở để đảm bảo phối hợp phận chức kinh doanh khác QTRRTD tác nghiệp cụ thể mà 110 q trình gồm nhiều cơng đoạn khác nhau, chịu ảnh hưởng lẫn nhau: kết công đoạn này là sở để tiến hành các cơng đoạn Xây dựng quy trình QTRRTD mang tính tổng thể, liên kết các đơn vị gắn trách nhiệm cho đơn vị trình QTRRTD Do vậy, quy trình cần phải chỉ bao gồm bước cụ thể: i) thu thập thông tin báo cáo phòng chức và các hoạt động tín dụng tiến hành; ii) Nhận dạng RRTD phát sinh đốivới loại hoạt động tín dụng cụ thể; iii) Phân tích và đo lường mức độ tổn thất xảy để trích lập quỹ dự phòng và xác định chi phí, lợi ích; iv) Báo cáo kết phân tích và đề xuất lựa chọn nghiệp vụ kinh doanh kèm với phân tích lợi ích rủi ro; v) Xây dựng biện pháp nghiệp vụ kiểm sốt RRTD Quy trình QTRRTD được hồn thành phát hành hình thức cẩm nang nghiệp vụ để cán công nhân viên dễ dàng sử dụng Sau đưa vàoáp dụng vẫn được bổ sung hồn thiện thường xun để đảm bảo tính phù hợp với thay đổi ngân hàng môi trường kinh tế - xã hội pháp lý - Thực sửa đổi bổ sung số quy định, quy trình, quy chế về tín dụng thiếu và chưa phù hợp với tình hình thực tế BIDV Xây dựng hệ thống dấu hiệu nhận biết khoản nợ có vấn đề nhằm phục vụ cho việc nhận dạng và đánh giá RRTD có hiệu - Khi quy trình thay đổi, cần có tập huấn cho chi nhánh về việc vận dụng quy trình ban hành, cơng khai quy trình cho vay phải phổ biến cho khách hàng biết quy trình thay đổi, đồng thời BIDV Thái Nguyên cần tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng việc vay vốn Đồng thời, cần thành lập tổ nghiên cứu, phân tích dự báo tình hình vĩ mơ trực thuộc phòng Quảnrủi ro Bộ phận có nhiệm vụ tổng hợp rủi ro thường xảy và đúc kết thành dấu hiệu nhận biết nhằm giảm áp lực cho nhân viên tín dụng, giúp cán tập trung vào chuyên môn; đưa định hướng, sách cụ thể cho ngành nghề, lĩnh vực… để chủ động phòng trách rủi ro, tránh phán ứng chậm gây lúng túng công tác quản trị rủi ro 111 4.2.6 Các giải pháp khác 4.2.6.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán Như phần hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Thái Ngun việc phát triển, đào tạo nguồn nhận lực cho BIDV Thái Nguyên là điều quan trọng Có thể nói trách nhiệm chính cơng tác đào tạo nguồn nhân lực cho toàn hệ thống BIDV (tại hội sở chính, các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc khác) Ngân hàng Đầu và Phát triển Việt Nam trung ương BIDV phải có chiến lược và chính sách đào tạo cụ thể để tạo điều kiện, tiền đề và động lực cho toàn hệ thống thực nâng cao đạo đức, trình độ cho đội ngũ cán nhân viên Đào tạo từ đến chuyên sâu vềtừng nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù về sản xuất kinh doanh cụ thể Tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn các quy định pháp luật Ngoài ra, cần tổ chức đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngoài, cán chuyên viên tín dụng có kinh nghiệm ngân hàng, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập chế khen thưởng đề bạt Tăng cường công tác đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về tiêu chuẩn cán đồng thời phải có sách thu hút người có lực vào làm việc, bố trí sử dụng cán hợp lý, riêng cán tín dụng cần xây dựng quy chế thưởng phạt ràng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm Chú trọng nâng cao mức độ hiểu biết cán tín dụng về các đặc thù ngành nghề kinh doanh khách hàng Đối với khoản vay lớn, phức tạp tài trợ dự án đầu tư, nên xem xét cần thiết phải có hỗ trợ tăng cường các chuyên gia am tường về lĩnh vực tài trợ cho vay để xác định được nhu cầu vốn, phân tích được đầy đủ loại rủi ro Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, để hạn chế rủi ro cho vay, đã đến lúc cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao hơn, có thái độ rõ ràng cán ngân hàng: - Về lực công tác: yêu cầu cán ngân hàng, đặc biệt cán cán liên quan đến công tác cho vay phải thường xuyên nghiên cứu, 112 học tập nắm vững thực các quy định hành mà phải khơng ngừng nâng cao lực công tác, khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán ngân hàng phải tự tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc Cán cương vị cao, phải gương mẫu việc thực quy chế cho vay; quy định về bảo đảm tiền vay; quy định về phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng văn có liên quan khác - Cần quan tâm nhiều đến việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tạo điều kiện thuận lợi cho cán công tác, đồng thời phải vào kết công tác họ để có đãi ngộ, đối xử công bằng: Đối với cán có thành tích xuất sắc, cần biểu dương, khen thưởng về vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết họ mang lại, kể việc nâng lương trước hạn đề bạt lên đảm nhiệm vị trí cao Đối với cán có sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ mà giáo dục thuyết phục phải xử lý kỷ luật Có vậy, kỷcương hoạt động tín dụng uy tín ngân hàng ngày nâng cao mà chất lượng tín dụng chắn được cải thiện đáng kể - Thường xuyên liên kết, tổ chức các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ,các khóa chuyên đề nâng cao trình độ Nếu chưa gửi người đào tạo kịp đào tạo chỗ, giảng viên là lãnh đạo Phòng hay chun viên có kinh nghiệm - Rèn luyện nâng cao khả ngoại ngữ để phục vụ nhóm khách hàng có vốn đầu nước - Gửi cán đào tạo nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm ngân hàng có uy tín khu vực - Chọn cán có lực làm cán nguồn, tập trung đào tạo có các chính sách đãi ngộ thích hợp để đảm bảo khung nhân được ổn định bên cạnh nhân - Xây dựng các chính sáchđãi ngộ nhân sựđểđảm bảo trìđủ nguồnnhân lực có chất lượng có thểđảm trách hoạtđộng tín dụng ngân hàng 113 4.2.6.2 Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin tín dụng ngân hàng Xây dựng hệ thống SIBS thống toàn chi nhánh Tiếp tục triển khai thành công dự án đại hóa cơng nghệ ngân hàng giai đoạn nhằm tạo điều kiện mở rộng đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đồng thời thông qua hệ thống công nghệ thông tin đại giúp cho khai thác hiệu nhiều công nghệ hoạt động quản lý kinh doanh; ứng dụngrộng rãi sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử đại sở nhu cầu thựctế khách hàng, đưa nhiều sản phẩm có tính cạnh tranh cao Hệ thống công nghệ thông tin đại giúp cho việc thu thập xửlý thông tin khách hàng, thông tin quảntrị, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội được nhanh chóng, cập nhật kịp thời, giúp cho các Ban lãnh đạo ngân hàng các phậntác nghiệpcó thể tiếp cận được nguồn thơng tin tin cậy, có hệ thốngmột cách nhanh chóng thuận lợi, đồng thời nâng cao hiệu lực chất lượng công tác điều hành, kiểm tra, giám sát nội để phát sớm dấu hiệu rủi ro có biện pháp giải hữu hiệu, bảo đảm an toàn hệ thống tốt Hoàn thiện hệ thống lưu trữ cập nhật hóa thơng tin khách hàng vay vốn toàn hệ thốnglàm sở BIDV Thái Nguyên theo dõi đánh giá, phân tích chấm điểmvà phân loại khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Hồn thiện hệ thống thơng tin, phòng ngừa rủi ro hệ thống BIDV Thái Nguyên kết hợp với thu thập thông tin từ CIC để thực tốt vai trò hỗ trợ cung cấp, cảnh báo thơng tin có chất lượng cho cơng tác thẩm định tín dụng, theo dõi diễn biến khoản vay 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ Nghiên cứu phát triển hệ thống lưu thơng séc, hối phiếu hệ thống toán thay toán tiền mặt giúp cho việc quản lý, sử dụng vốn vay mục đích Chỉ đạo Bộ Tài chính làm đầu mối phối hợp với nghành liên quan Ngân hàng nhà nước, Bộ kế hoạch đầu tư, Tổng cục thống kê, … thống chuẩn hoá số chỉ tiêu làm sở cho Bộ Ngành đánh giá xếp loại phục vụ cho công tác quản 114 Cho phép thành lập chi nhánh Cục ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc sở pháp các địa phương để thuận tiện việc ký giao dịch bảo đảm 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Thành lập chi nhánh Trung tâm thông tin tín dụng thành phố lớn Nâng cao chất lượng thông tin sở thu thập thông tin Ngành Sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động và trao đổi thơng tin tín dụng ngành ngân hàng Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cập nhật xác về khách hàng Cần có biện pháp tuyên truyền thích hợp để NHTM nhận thấy quyền lợi và nghĩa vụ quyền lợi việc cung cấp sử dụng thông tin tín dụng Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức cập nhật để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm sốt rủi ro tín dụng Tăng cường hiệu tra kiểm sốt hoạt động tín dụng NHTM nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng Nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp vụ đội ngũ tranh tra ngân hàng Tiếp cận chuẩn mực thông lệ quốc tế, vận dụng nguyên tắc Basel về quản trị rủi ro tín dụng 115 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ngân hàng ln ln hàm chứa rủi ro Trong giai đoạn nay, Ngân hàng TMCP Đầu và Phát triển Thái nguyên các NHTM đứng trước nguy rủi ro tín dụng cao áp lực cạnh tranh ngày lớn Vì xây dựng hệ thống quản trị rủi ro với tiêu chuẩn về an tồn tín dụng hiệu quả, lành mạnh yêu cầu cấp bách được đặt NHTM Việt Nam Rủi ro tín dụng mang tính đa dạng, khó định lượng nhiều nguyên nhân Rủi ro tín dụng gây thất vốn, giảm uy tín vị ngân hàng Trên sở nghiên cứu lý thuyết thực tế công tác QTRRTD BIDV nói chung BIDV Thái nguyên, Luận văn đã giải được số vấn đề sau: Thứ nhất: Về mặt sở lý luận, Luận văn đã nghiên cứu sở phương pháp luận để nghiên cứu các vấn đề về rủi ro tín dụng và công tác QTRRTD Thứ hai: Về mặt thực tiễn, Luận văn đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác QTRRTD BIDV giai đoạn 2014 - 2017 Về bản, công tác QTRRTD BIDV Thái nguyên đã đạt được số thành công như: BIDV Thái nguyên đã xây dựng được cấu tổ chức máy quản lý, hệ thống quy trình hướng dẫn nghiệp vụ tốt để hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên, Công tác QTRRTD BIDV Thái nguyên vẫn tồn số hạn chế BIDV Thái nguyên chưa xây dựng được chiến lược QLRR dài hạn; chưa có phương pháp để ước tính được mức độ tổn thất mà BIDV Thái nguyên có thể chấp nhận được; vẫn tồn yếu nhân QTRRTD và quy trình hướng dẫn tác nghiệp, Thứ ba: Xuất phát từ việc phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng BIDV Thái nguyên, tác giả đã vận dụng lý luận về rủi ro tín dụng phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Thái nguyên giai đoạn 2014- 2017để đề giải pháp và đề xuất mang tính thực tiễn để nâng cao chất lượng hoạt động QTRRTD BIDV Thái nguyên 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Kim Anh (2005), "Bàn về giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng", Tạp chí Ngân hàng Số Chuyên đề nâng cao lực quản trị rủi ro Trương Ngọc Anh (2005), "Quản lý rủi ro tổ chức tín dụng hoạt động giám sát, tra việc quảnrủi ro đó", Tạp chí Ngân hàng Số Xuân Anh (2005), "Một số giải pháp về quảnrủi ro hoạt động Ngân hàng điện tử", Tạp chí Tin học Ngân hàng, số tháng 4/2005 Báo cáo kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên từ năm 2013, 2014, 2015 Báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP Đầu và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên từ năm 2013, 2014, 2015 thường niên Ngân hàng TMCP đầu và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên năm 2013,2013,2015 Lữ Minh Đức (2016), Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng nhân Ngân hàng Liên Việt Chi nhánh Đắc Lắc Ngân hàng nhà nước (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN, ngày 25/04/2007 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Dương Thế Quang (2015), Hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Thái Nguyên Văn pháp luật Các nguyên tắc quảnrủi ro hoạt động ngân hàng điện tử (2006), Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, ngày 22/04/2005 việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD 10 Ngân hàng TMCP Đầu và Phát triển Việt Nam www.bidv.com.vn 11 Báo điện tử Ngân hàng Nhà nước www.sbv.org.vn 12 Một số Báo điện tử khác: www.vneconomy.vn; www.vietnamnet.vn … 13 Các trang web: - http://www.bidv.com.vn - http://thoibaonganhang.vn 117 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂNTHÁI NGUYÊN Xin chào Quý khách hàng! Tôi tên là: Nguyễn Minh Khuê - Học viên cao học khóa 11, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh - Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Tơi nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Thái Nguyên” Anh/Chị vui lòng dành thời gian để trả lời số câu hỏi nghiên cứu Tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin Anh/Chị cung cấp cho việc nghiên cứu đề tài Rất mong nhận được hợp tác giúp đỡ Quý khách! Xin Quý khách vui lòng đánh dấu ( ) vào các phương án trả lời câu hỏisau PHẦN A - THƠNG TIN NHÂN Xin vui lòng tích vào ô phù hợp với thông tin nhân q Anh/Chị: Trình đợ học vấn:  THPT  Cử nhânThạc sỹ  Tiến sỹ Khác Số năm kinh nghiệm Anh/Chị làm việc lĩnh vực tín dụng ngân hàng? < năm  -3 năm  -5 năm > năm Anh/Chị làm việc bợ phận/phòng ban nào?  Ban Giám đốc  Phòng QLRR  Phòng QTTD Phòng Khách hàng nhân  Phòng khách hàng doanh nghiệp  Phòng giao dịch  Phòng khác Mong đợi Anh/Chị từ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng có hiệu chi nhánh gì? □ Giảm tổn thất tài □ Nâng cao uy tín ngân hàng khách hàng □ Nâng cao lợi nhuận ròng □ Cải thiện hoạt động kinh doanh ngân hàng □ Cải thiện hình ảnh ngân hàng □ Khác 118 PHẦNB- THƠNG TIN KHẢO SÁT Vui lòng đánh dấu ( ) vào các phương án trả lời câu hỏisau Anh/Chị có thói quen kiểm tra lại tính trung thực thơng tin khách hàng cung cấp khơng? ☐ Có☐ Khơng Sau cho vay, Anh/Chị có tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay khách hàng sau cho vay khơng? ☐ Có☐ Khơng Tần suất Anh/Chị tiến hành kiểm tra thực tế khách hàng sau cho vay? ☐ tháng/lần ☐2 tháng/lần ☐3 tháng/lần ☐6 tháng/lần ☐ Khác…………… Theo Anh/Chị, hệ thống xếp hạng tín dụng nợi bộ đáp ứng yêu cầu việc đo lường rủi ro chưa? ☐ Chưa đáp ứng☐ Đã đáp ứng Hệ thống cập nhật sách, quy định, pháp luật có thường xun khơng? ☐Rất thường xun ☐ Tương đối thường xuyên ☐ Thường xuyên ☐ Kém thường xuyên ☐ Không cập nhật Hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống CIC phát huy hết hiệu chưa? ☐ Rất tốt ☐ Tương đối tốt ☐ Bình thường ☐ Tốt ☐Khơng hiệu Theo Anh/Chị, mơ hình quản trị rủi ro hồn chỉnh chưa? ☐ Rất hồn ☐ Tương đối hồn chỉnh ☐ Bình thường ☐Khơng hồn chỉnh ☐ Hồn chỉnh 119 8.Anh/Chị nắm quy trình xử lý nợ xấu? ☐ Rất ☐ Tương đối ☐ Bình thường ☐Khơng biết Anh/Chị có thường xun đào tạo để nâng cao trình đợ chun mơn khơng? ☐ Có☐ Khơng 10 Tại chi nhánh có thường xun tiến hành kiểm tra chéo bộ phận không? ☐ Có ☐ Khơng 11 Anh/Chị có thường xun ln chuyển vị trí cơng tác khơng? ☐ Có ☐ Không Xin chân thành cảm ơn Quý khách dành thời gian trả lời bảng khảo sát ý kiến này! Kính chúc Q khách sức khỏe thành cơng! ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN MINH KHUÊ HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN... thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Thái Nguyên 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA CÁC NGÂN... cứu hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên (gọi tắt BIDV Thái Nguyên) , đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ), Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay