tài liệu sửa chữa SH phần 3

10 4 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:59

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) DTC 23-1 29-1 33-2 Sự cố Sự cố cảm biến nung nóng O2 Sự cố mạch van IAC Sự cố ECM E2PROM Nguyên nhân • Lỏng tiếp xúc đầu nối cảm biến O2 • Hở ngắnmạch cảm biến nung nóng O2 • Hỏng cảm biến O2 • Hỏng van IAC (trong ECM) • Hỏng ECM Triệu chứng • Động hoạt động khơng bình thường • Động hoạt động khơng bình thường • Động hoạt động khơng bình thường Tham khảo trang 5-29 5-30 5-30 5-21 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) TIMD KIẾM HƯ HỎNG DTC DTC 1-1 (điện áp thấp cảm biến MAP ) Kiểm tra lại DTC Xoá nhớ chẩn đoán thiết lập lại ECM (trang 5-8) Khởi động động để chạy cầm chừng tắt động Vặn khố điện đến vị trí ON kiểm tra cảm biến MAP với HDS DTCcó thị 1-1không ? Không – Hư hỏng tạm thời hệ thống bình thường Có – Thay bố van tiết lưu/ECM kiểm tra lại DTC 1-2 (Điện áp cao cảm biếnMAP ) Kiểm tra hở mạch cảm biển MAP (trong ECM) Xoá nhớ chẩn đoán hư hỏng ECM thiết lập lại (trang 5-8) Khởi động động để tốc độ cầm chừng tắt động Vặn khoá điện sang vị trí ON kiểm tra lại cảm biến MAP với HDS Có chỉthị DTC 1-2 xuất hiệnkhơng? Khơng – Hư hỏng tạm thời , hệ thống bình thường Có 5-22 – Thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) DTC 7-1 (Điện áp thấp cảm biến ECT) Kiểm tra hệ thống cảm biến ECT Vặn khóa điện đến vị trí ON Kiểm tra cảm biến ECT với HDS Có thị khoảng Vkhơng ? Khơng – Hư hỏng tạm thời, hệ thống bình thường Có – tiếp bước 2 Kiểm tra cảm biến ECT Tháo hộp chứa đồ (trang 2-5) Vặn khóa điện sang vị trí OFF Tháo đầu nối cảm biến ECT 3P (xám) Vặn khố điện sang vị trí ON Kiểm tra cảm biến ECT HDS ĐẦU NỐI 3P Có thị khoảng V khơng ? Khồng– Có Tiếp bước – Tiếp bước CẢM BIẾN ECT Kiểm tra điện trở cảm biến ECT Tháo cảm biến ECT (trang 5-48) Đo điện trở cực cảm biến ECT Nối : Hồng/ trắng – lục /cam Tiêu chuẩn : 2.3 – 2.6 kΩ (20°C/68°F) Lục / Cam Hồng/ trắng Điện trở có nằm khoảng 2.3 – 2.6 kΩ? Không YES – hỏng cảm biến ECT – Thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại CẢM BIẾNECT kiểm tra ngắn mạch cảm biến ECT Vặn khố điện sang vị trí OFF Tháo đầu nối 32P ECM cách tháo lẫy khóa Kiểm tra liên tục cực phía bó dây cảm biến ECT mát sườn Nối : Hồng /trắng – Mát sườn ĐẦU NỐI 3P Hồng/ trắng Nó có liên tục khơng ? Có – Ngắn mạch dây hồng/ trắng Không – Thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại 5-23 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) DTC 7-2 (Điện áp cao cảm biến ECT ) • Trước bắt đầu tìm kiếm hư hỏng kiểm tra lỏng mòn cực đầu nối 3P cảm biến ECT Kiểm lại DTC Kiểm tra hệ thống ECT Vặn khố điện sang vị trí ON Kiểm tra cảm biến ECT HDS Nó có thị khoảng V khơng ? Khơng – • Lỏng tiếp xúc đâu nối 3P cảm biến ECT • Hư hỏng tạm thời , hệ thống bình thường Có – tiếp bước 2 Kiểm tra cảm biến ECT Vặn khố điện sang vị trí OFF Tháo đầu nối 3P cảm biến ECT( xám) Dùng dây điện nối tam thời cức cảu đầu nối Nối : Hồng / trắng – Lục/ cam ĐẦU NỐI 3P CẢM BIẾN ECT: Vặn khố điện sang vị trí ON Kiêm tra ECT HDS Nó có hiển thị khoảng 0V khơng? Có – Hỏng cảm biến ECT Khơng – Tiếp bước Hồng / trắng Lục / cam Kiểm tra hở mạch cảm biến ECT Vặn khoá điện sang vị trí OFF Tháo dây nối tạm Tháo đầu nối 32P ECM 32P Kiểm tra thông mạch dây cảm biến ETC đầu nối Nối : Hồng trắng – hồng/ trắng Lục/ cam - lục /cam Nó có liên tục khơng ? Không – Hở mạch dây hồng/ trắng dây Lục/ cam Có 5-24 – Thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại Hồng/ trằng ĐẦU NỐI ECM 32P Lục/ Cam ĐẦU NỐI 3P CẢM BIẾN ECT HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) DTC 8-1 (Điện áp thấp cảm biến TP ) Kiểm tra lại DTC Xoá nhớ chẩn đoán hư hỏng ECM thiết lập lại (trang 5-8) Khởi động động để chạy cầm chừng Tăt độngcơ Vặn khố điện sang vị trí ON kiểm tra lại cảm biến TP HDS Có DTC 8-1 Không ? Không – Hư hỏng tạm thời hệ thống bình thường Có – Thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại DTC 8-2 (Điện áp cao cảm biến TP) Kiểm tra lại DTC Xoá nhớ chẩn đoán hư hỏng ECM thiết lập lại (trang 5-8) Khởi động động để chạy cầm chừng Tăt độngcơ Vặn khoá điện sang vị trí ON kiểm tra lại cảm biến TP HDS Có thị DTC 8-2 khơng ? Khơng – Hư hỏng tạm thời hệ thống bình thường Có – Thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại DTC 9-1 (Điện áp thấp cảm biến IAT ) Kiểm tra lại DTC Xoá nhớ chẩn đoán hư hỏng ECM thiết lập lại (trang 5-8) Khởi động động để chạy cầm chừng Tăt độngcơ Vặ khoá điện sang vị trí On kiểm tra lại cảm biến Bằng HDS Có hiển thị DTC 9-1 ? Khơng – Hư hỏng tạm thời hệ thống bình thường Có – Thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại DTC 9-2 (Điện áp cao cảm biến IAT) Kiểm tra lại DTC Xoá nhớ chẩn đoán hư hỏng ECM thiết lập lại (trang 5-8) Khởi động động để chạy cầm chừng Tăt độngcơ Vặ khố điện sang vị trí On kiểm tra lại cảm biến Bằng HDS Có hiển thị DTC 9-2 không ? Không – Hư hỏng tạm thời hệ thống bình thường Có – Thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại 5-25 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) DTC 12-1 (Phun nhiên liệu) • Trước tìm kiếm hư hỏng kiểm tra lại lỏng hay mòn đầu nối 2P Kiểm tra lại DTC Kiểm tra hệ thống phun nhiên liệu Xoá nhớ chẩn đoán hư hỏng ECM thiết lập lại(trang 5-8) Khởi động động kiểm tra HDS Có hiên thị DTC 12-1 Khơng ? Có – • Lỏng tiếp xúc đầu nối 2P • Hư hỏng tạm tời hệ thống bình thường Khơng – Tiếp bước 2 Kiểm tra điện trở phun nhiên liệu Tháo hộp chứa đồ trang (trang 2-5) Vặn khoá điện sang vị trí OFF tháo đâui nối 2P phun nhiên liệu Đo điện trở cực phun nhiên liệu Tiêu chuẩn : 11.1 – 12.3 Ω (20°C/68°F) ĐIện trở có nằm khoảng 11.1 – 12.3 Ω (20°C/68°F)khơng ? Khơng Có – Hỏng phun nhiên liệu – Tiếp bước PHUN XĂNG Kiểm tra nguồn vào phun nhiên liệu Đo điện áp cực đầu nối mát sườn với khoá điện vị trí ON Nối : Đen/ trắng (+) – mát sườn (–) ĐẦU NỐI 2P PHUN XẮNG Có điện áp bình xuất khơng ? Khơng – Hở mạch dây đen/ trắng Có – Tiếp bước Đen/ trắng (+) (–) 5-26 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Kiểm tra hở mạch tín hiệu phun xăng Vặn khóa điện sang vị trí OFF Tháo đầu nối ECM 32P bắng cách tách lẫy khoá Kiêm tra liên tục cực dây màu Hồng/ xanh đầu nối 2P phụ xăng đầu nối 32P ECM ĐẦU NỐI ECM 32P Nó có liên tục không ? Không – hở mạch dây Hồng/ xanh Có – tiếp bước Hồng/ xanh ĐẦU NƠI PHUN XĂNG 2P Kiêm tra ngắn mạch tín hiệu phun xăng Kiểm tra liên tục đầu nối 2P bên bó dây mát sườn Nối : Hồng/ xanh – Mát sườn Nó có liên tục khơng? Có Hồng/xanh – Ngắn mạch dây Hồng/ xanh Không – Thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại 5-27 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) DTC 21-1 (Cảm biến O2 ) • Trước tiến hành tìm kiếm hư hỏng kiểm tra lại đầu nối 4P cảm biến O2 xem có lỏng mòn cực khơng kiểm tra lại DTC Kiểm tra hệ thống cảm biến O2 Khởi động làm nóng động tới quạt gío hoạt động Kiểmt acảm biến O2 HDS Tiêu chuẩn : 0.1 – 0.3 V Giá trị điện áp có nằm tiêu chuẩ khơng ? Có – • Kiểm tra hệ thống cấp nhiên liệu(trang 5-33) Nếu hệ thống bình thường, tiếp bước Không – Tiếp bước 2 Kiểm tra hở mạch cảm biến O2 Vặn khóa điện sang vị trí OFF Tháođầu nối ECM 32P cách tách lẫy đâu nối 4P(đen)của cảm biến O2 (trang 5-47) Kiểm tra liên tục tùng cực dây giửa đầu nối Ecm đầu nối cảm biến O2 Nối : Đen/cam – Đen /cam Lục/ cam – lục/cam Lục/ Cam ĐẦU NỐI ECM 32P Đen/ cam Nó có liên tục không ? Không – Hở mạch dây đen/ cam Lục/cam Có – tiếp bước ĐẦU NỐI 4P CẢM BIÊN O2 Kiểm tra ngắn mạch cảm biển O2 Kiểm tra liên tục cự dây đầu nối 4P mát sườn Nối : Đen/ cam – mát sườn Nó có liên tục khơng ? 5-28 Có – Ngắn mạch dây Đen/ cam Khơng – tiếp bước ĐẦU NỐI 4P CẢM BIẾN O2 Đen/ Cam HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Kiểm tra DTC Thay cảm biến O2 chắn tốt (trang 5-47) Nối đầu nối ECM 32P lại Xóa nhớ chẩn đốn hư hỏng thiết lập lại ECM (Trang 5-8) Khởi động làm nóng động quạt gío hoạt động Kiểm tra lại cảm biến O2 HDS Có hiển thị DTC 21-1khơng ? Khơng Có – Hỏng cảm biến O2 – Thay vantiết lưu/ Ecm kiểm tra lại DTC 23-1 (Cảm biến nhiệt O2) • Trước tiến hành tìm kiếm hư hỏng kiểm tra lỏng tiếp xúc mòn đầu nối 4P cảcm biến O2 kiêm tra lại DTC Kiểm tra điện trơ cảmbiến nhiệt O2 Vặn khố điện sang vị trí OFF Tháo đầu nối 4Pcủa cảm biến O2 (đen) (Trang 5-47) Đo điện trở cực đầu nối 4P Nối : Trắng – Trắng ĐẦU NỐI 4P CẢM BIẾN O2 (Phía cảm biến ): Trắng Trắng Điện trở có giá trị khoảng 13 Ω (20°C/68°F)Khơng? Khơng –Hỏng cảm biến O2 Có – Tiếp bước 2 Kiểm tra nguồn vào cảm biến nhiệt O2 Đo điện áp cực cảm biến bên phía bó dây mát sườn với khố điện vị trí ON Nối : Đen/ trắng (+) – mát sườn (–) ĐẦU NỐI 4P CẢM BIẾN O2 (Phía bó dây ): Có điện áp bình xuất khơng? Khơng Có – Hở mạch dây đen trắng – Tiếp bước Đen/trắng (+) (–) 5-29 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Kiểm tra hở mạch cảm biến nhiệt O2 Vặn khoá điện sang vị trí OFF Tháo đầu nối ECM 32P cách tách vâu Kiểm tra liên tục cực dây màu trắng đầu nối 4P cảm biến O2 đầu nối ECM 32P ĐẦU NỐI ECM 32P Nó có liên tục khơng? Khơng – Hở mạch dây trắng Có – Tiếp bước Trắng Trắng ĐẦU NỐI 4P CẢM BIÊNO2 (Phía bó dây) Kiểm tra ngắn mạch cảm biến O2 Kiểm tra liên tục đầu nối 4P mát sườn Nối : Trắng – Mát sườn ĐẦU NỐI 4P CẢM BIÊNO2 (Phía bó dây) Nó có liên tục khơng? Có – Ngắn mạch dây trắng NO – Thay vantiết lưu/ Ecm kiểm tra lại Trắng DTC 29-1 ( Van IAC) Kiểm tra DTC Xoá nhớ chẩn đoán hư hỏng thiết lập laị ECM (trang 5-8) Khởi động động kiểm tra lại IAC HDS Có hiển thị DTC 29-1 không? Không – Hư hỏng tạm thời , hệ thống bình thường Có – Thay vantiết lưu/ ECM kiểm tra lại DTC 33-2 (E2-PROM) Kiểm tra DTC Xoá nhớ chẩn đoán hư hỏng thiết lập laị ECM (trang 5-8) Vặn khố điện sang vị trí ON kiểm tra lại ECM E2-PROM dụng cụ kiểm tra HDS Có hiển thị DTC 33-2 không? Không – Hư hỏng tạm thời , hệ thống bình thường Có 5-30 – Thay vantiết lưu/ ECM kiểm tra lại
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu sửa chữa SH phần 3, tài liệu sửa chữa SH phần 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay