bộ tài liệu xe SH phần 2

10 8 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:59

HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) TÌM KIẾM HƯ HỎNG MIL MIL NHÁY 1LẦN (CẢM BIẾN MAP) Kiểm tra lại MIL Xoá nhớ để điều chỉnh lại ECM (page 5-8) Khởi động động để chạy cầm chừng , kiểm tra nhấp nháy đèn MIL MIL Đèn MIL có nháy khơng ? KHƠNG – Lỗi tạm thời hệ thống bình thường CÓ – Thay van tiết lưu /ECM kiểm tra lại lần MIL NHÁY LẦN (CẢM BIÊN ECT ) Chú ý • Trước bắt đầu tìm kiếm hư hỏng kiểm tra đầu nối 3P cảm biến ECT xem có lỏng hay mòn cực nối kiểm tra lại đèn MIL Kiểm tra điện áp cảm biến ECT Nối bó dây kiểm tra ECM đầu nối ECM ( trang 5-9) Đo điện áp cực dây kiểm tra khố điện vi trí ON Nối : #13 (+) – #31 (–) Tiêu chuẩn : 2.7 – 3.1 V (20°C/68°F) Điện áp có nắm khoảng 2.7 – 3.1 Vkhơng? Có – • Lỏng tiếp xúc dầu nối ECM • Lỗi tạm thời , hệ thống bình thường Khơng – SANG BƯỚC ĐẦU NỐI 3P CẢM BIẾN ECT: Kiểm tra điện áp cảm biến ECT Tắt khoá điện sang vị trí OFF Tháo đầu nối 3P( xám ) cảm biến nhiệt ECT Đo điện áp cực bên bó dây đầu nối 3P khoá điện bật nên vị trí ON Nối : Hồng/trắng (+) – xanh lục/cam (–) Tiêu chuẩn : 4.75 – 5.25 V Điện áp có nắm khoảng 4.75 – 5.25 V khơng? Có – sang bước Không – Sang bước Hồng/ trắng (+) lục / cam (–) 5-11 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Kiểm tra hở mạch cảm biến ECT Vặn khố điện xang ví trí OFF Kiểm tra liên tục cực cực dầu nối 3p bên phía đầu nối Nối dây : #13 – Hồng /Trắng #31 – Lục /cam Nó có liên tục khơng ? Có – Hở mạch dây Hồng/ trắng dây lục/cam Không – Tiếp bước Hồng/trắng lục /cam ĐẦU NỐI 3P CẢM BIẾN ECT Kiểm tra ngắn mạch cảm biên ECT Tháo bó dây kiểm tra Kiểm tra liên tục cực dây dầu nối 3P mát sườn Nối dây : Hồng/trắng – mát ĐẦU NỐI 3P CẢM BIẾN ECT : hồng/ trắng Nó có liên tục hay khơng ? Có – Ngắn mạch dây hồng/ trắng NO – tiếp bước 5 Kiểm tra điện trở cảm biến ECT Tháo cảm biến nhiệt ECT( trang5-48) Đo điện trở cực cảm biến ECT Nối cực dây : Hồng trắng – lục / cam Tiêu chuẩn : 2.3 – 2.6 kΩ (20°C/68°F) lục / cam Điện trở có nằm khoảng 2.3 – 2.6 kΩ khơng? Khơng Có – Hỏng cảm biến ECT – Thay van tiết lưu/ ECM kiểm tra lại CẢM BIẾN ECT 5-12 hồng/trắng HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) MIL NHÁY LẦN (CẢM BIẾN TP) Kiểm tra lại MIL Xoá nhớ thiết lập lại ECM ( trang 5-8) Khởi động động cho chạy cầm chừng Kiểm tra nháy đèn MIL MIL Đèn MIL có nháy khơng ? Khơng – Hư hỏng tạm thời, hệ thống bình thường Có – Thay van tiết lưu/ ECM kiểm tra lại MIL NHÁY LẦN (CẢM BIẾN IAT ) Kiểm tra lại MIL Xoá nhớ thiết lập lại ECM ( trang 5-8) Khởi động động cho chạy cầm chừng Kiểm tra nháy đèn MIL MIL Đèn MIL có nháy khơng ? Khơng – Hư hỏng tạm thời, hệ thống bình thường Có – Thay van tiết lưu/ ECM kiểm tra lại MIL NHÁY 12 LẦN (PHUN XĂNG) • Trước bắt đầu tìm kiếm hư hỏng kiểm tra đầu nối 2P phun xăng xem có lỏng không.và kiểm tra lại MIL Kiểm tra điện trở phun xăng Tháo hộ chứa đồ (trang 2-5) Vặn khố điện sang vị trí OFF Tháo đầu nối 2P phun xăng Đo điện trở cực cảu phun xăng Tiêu chuẩn : 11.1 – 12.3 Ω (20°C/68°F) Điện trở có nằm 11.1 – 12.3 Ω (20°C/ 68°F)không ? Không – hỏng phun xăng Có – tiếp bước PHUN XĂNG 5-13 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Kiẻm tra nguồn vào phun xăng Kiểm tra điện áp cực đầu nối 2P mát sườn với khố điện vị trí ON Nối dây: Đen/ trắng (+) – Mát (–) Có điện áp bình xuất không ? ĐẦU NỐI 2P PHUN XẮNG Không – hở mạch dây đen/ trắng bó dây Có – Tiếp bước Đen/ trắng (+) (–) Kiểm tra hở mạch dây tín hiệu phun xăng Nối Bó dây thiết bị kiểm tra ECM đầu nối ECM( trang 5-9) Kiểm tra liên tục cực bó dây bên đầu nối 2P Nối : #20 – Hồng/ Xanh Nó có liên tục khơng ? Khơng Có – hở mạch dây Hồng/ xanh – Tiếp bước ĐẦU NỐI 2P PHUN XẮNG Hồng / xanh Kiêm tra ngắn mạch dây tín hiệu phun xăng Tháo bó dây Kiểm tra liên tục cực đầu nối 2P mát Nối : hồng / xanh – mát Nó có liên tục khơng? Có – Ngắn mạch dây hồng/ xanh Không – Thay van tiết lưu/ ECM kiểm tra lại 5-14 Hồng/ xanh HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) MIL NHÁY 21LẦN(CẢM BIẾN O2 ) • Trước tiến hành tìm kiếm hư hỏng kiểm tra lỏng hay tiếp xúc đầu nối 4P cảm biến O2 , kiểm tra lại đèn MIL Kiểm tra điện áp vào cảm biến O2 Nối bó dây kiểm tra vào ECM đầu nối dây (trang 5-9) Khởi động động làm nóng máy tới quạt gió bắt đầu chạy Kiểm tra điện áp cực Nối dây đo : #29 (+) – #31 (–) Tiêu chuẩn : 0.1 – 0.3 V Điện áp có nằm tiêu chuẩn hay khơng? Có – • Kiểm tra hệ thống bơm xăng (trang 5-33) Nếu hệ thống bình thường tiếp bước Không – Tiếp bước 2 Kiểm tra hở mạch cảm biến O2 Vặn khoá điện đến vị trí OFF Tháo đầu nối 4P cảm biến O2 (Đen) (trang 5-47) Kiểm tra liên tục cực cực đầu nối 4P Nối : #29 – đen/ cam #31 – lục/ cam Lục/ Cam đen/ cam Nó có liên tục hay khơng ? Khơng cam Có – Hở mạch dây đen/ cam dây lục/ – TIẾP BỨOC Đầu nối 4P cảm biến O2 Kiểm tra ngắn mạch cảm biến O2 Tháo bó dây kiểm tra Kiểm tra liên tục cực bên đầu nối 4P mát sườn Nối : Đen/cam – mát sườn Nó có liên tục hay khơng ? Có Đầu nối 4P cảm biến O2 Đen/ Cam – Ngắn mạch dây đen/ cam Không – tiếp bước 5-15 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Kiểm tra điện áp cảm biến O2 Thay cảm biến O2 biết chắn tốt (Trang 5-47) Nối bó dây kiểm tra Xóa nhớ ECM thiết lập lại ( trang 5-8) Khởi động động làm nóng máy đến quạt gío chạy Kiểm tra điện áp cực Nối : #29 (+) – #31 (–) Tiêu chuẩn : 0.1 – 0.3 V Giá trị điện áp có nằm tiêu chuẩn khơng? 5-16 Có – Hỏng cảm biến O2 NO – thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) MIL NHÁY 23LẦN ( CẢM BIÊN NHIỆTO2 ) • Trước tiến hành tìm kiếm hư hỏng kiểm tra lỏng tiếp xúc cảu cực nối 4P cảm biến kiểm tra lại đèn MIL Kiêm tra điện trở cảm biến nhiệt O2 Tắt khó điện sang vị trí OFF Đầu nối 4P cảm biến O2 Tháo đầu nối 4P cảm biến O2 (Đen) (Phía cảm biến ): (trang 5-47) Đo điện trở cực đầu nối 4P cảm biến Trắng Nối : Trắng – Trắng Trắng Điện trở có nằm khoảng 13 Ω (20°C/68°F)? Khơng – Hỏng cảm biến O2 Có – tiếp bước 2 Kiểm tra nguồn cảm biến nhiệt O2 Đo điện áp cực bó dây mát sườn với khóa điện vị trí ON Đầu nối 4P cảm biến O2 (Phía bó dây): Nối : Đen/ trắng (+) – mát sườn (–) Có điện áp bình xuất khơng? Khơng – Hở mạch dây Đen / trắng Có – Tiếp bước Đen/ trắng (+) (–) Cảm biến nhiệt O2 Nối bó dây kiểm tra vào giứa ECM đầu nối (trang 5-9) Kiểm tra liên tục cực bên đầu nối 4P bên phía bó dây Nối : #23 – Trắng Nó có liên tục hay khơng? Khơng Có – Hở mạch dây trắng – tiếp bước Trắng Đầu nối 4P cảm biến O2 (phía bó dây) 5-17 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) Kiểm tra ngắn mạch cảm biến nhiệt O2 Tháo bó dây Kiểm tra liên tục cực mát sườn Nối : Trắng – Mát sườn Đầu nối 4P cảm biến O2 (phía bó dây) Nó có liên tục khơng? Có – Ngắn mạch dây trắng Khơng – thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại trăng MIL NHÁY 29 LẦN (VAN IAC) Kiểm tra lại MIL Xoá nhớ ECM thiết lập lại ECM ( trang 5-8) Khởi động động đẻ chạy cầm chừng Kiểm tra nháy đèn MIL Đèn MIL có nháy hay khơng ? Khơng – Lỗi tạm thời, Hệ thống bình thường Có – thay van tiết lưu/ECM kiểm tra lại 5-18 MIL HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) CHỈ SỐDTC • Những mã chuẩn đốn hư hỏng (DTC) dựa mã hư hỏng đèn (MIL) hiển thị dạng số có dấu nối.Những số đứng đầu dấu nối mã hư hỏng đèn MIL biểu thị cố Những số nắm sau dấu nối mo tả triệu chứng Ví dụ : trường hợp cảm biến TP ECM lưu giữ hai mức giữ liệu , mô tả cố triệu chứng : (08 – 1) = Điện áp cảm biến TP – thấp gía trị thống số (08 – 2) = Điện áp cảm biến TP – Cao gía trị thống số • Cảm biên MAP, ECT, TP IAT chẩn đốn theo giá trị điện áp cảm biến Nếu có cố ,ECM xác định cố, điện áp cao thấp tiêu chuẩn đọc DTC thiết bị kiểm tra HDS Ví dụ: – Nếu điện áp (A) cảm biến MAP mở , ECM nhận điện áp 5V V,sau gía trị DTC 1-2 đựoc đọc (điện áp coa cảm biến MAP) – Nếu điện áp (B) cảm biến TP mở , ECM nhận điện áp V,sau tín hiệu DTC 8-1 (điên áp cảm biến TPthấp ) se đựoc đưa CẢM BIẾN TP CẢM BIẾN MAP ĐIỆN ÁP RA ĐIỆN ÁP RA CẢM BIẾN ECT CẢM BIẾN IAT ĐIỆN ÁP RA ĐIỆN ÁP RA 5-19 HỆ THỐNG NHIÊN LIÊU (Lập trình phun nhiên liệu) DTC Sự cố Nguyên nhân • • • • • • Đứt mạch nguồn vào ECM Đứt mạch rơ le tắt máy bó dây Hỏng rơ le tắt máy hở mạch cảm biến góc bó dây Hỏng cảm biến góc Cháy cầu chì 10 A (IGN, AI, START, FUEL PUMP) Triệu chứng Tham khảo trang • động khơng khởi động • MIL không nháy 5-48 – Sự cố mạch nguồn/ mát ECM – Sự cố mạch MIL • hỏng ECM • Hở ngắn mạch đèn MIL • Động hoạt động khơng bình thường • MIL khơng nháy – – Sự cố mạch kết nối liệu • Ngắn mạch đầu kết nối liệu • Ngắn mạch dây kết nối liệu • Hỏng ECM • Động hoạt động khơng bình thường • MIL khơng sáng – 1-1 Điện áp mạch MAP thấp • Hỏng cảm biến MAP (trong ECM ) 1-2 Điện áp mạch MAP cao • Hỏng cảm biến MAP (trong ECM ) 7-1 Điện áp mạch ECT thâp • Ngắn mạch dây cảm biến ECT • Hỏng cảm biến ECT 7-2 Điện áp mạch ECT cao • Lỏng tiếp xúc đầu nối cảm biến ECT • Hở mạch dây cảm biến ECT • Hỏng cảm biến ECT 8-1 Điện áp mạch TP thấp • Hỏng cảm biến TP (trong ECM) • Động tăng tốc châm tăng ga đột ngột throttle quickly (ECM thiết lập giá trị kiểm soát mở bướm ga :0°) 5-25 8-2 Điện áp mạch TP Cao • Hỏng cảm biến TP (trong ECM) • Động tăng tốc châm tăng ga đột ngột throttle quickly (ECM thiết lập giá trị kiểm soát mở bướm ga :0°) 5-25 9-1 Điện áp mạch IAT thấp • Hỏng cảm biến IAT sensor (trong ECM) • Động hoạt động khơng bình thường (ECM Thiết lập giá trị kiểm sốt ;Nhiệt độ khí vào :25 °C/77 °F) 5-25 9-2 Điện áp mạch IAT cao • Hỏng cảm biến IAT sensor (trong ECM) • Động hoạt động khơng bình thường (ECM Thiết lập giá trị kiểm sốt ;Nhiệt độ khí vào :25 °C/77 °F) 5-25 12-1 Hỏng mach phun nhiên liệu • Lỏng tiếp xúc đầu nối phun xăng • Hở ngăn mạch phụ xăng • Hỏng phun xăng • Động khơng thể khởi động 5-26 21-1 Sự cố mạch cảm biến O2 • Lỏng tiếp xúc kếm đầu nối cảm biến O2 / • Hở ngắn mạch cảm biến O2 • Hỏng cảm biến O2 • Động hoạt động khơng bình thường 5-28 5-20 • Động hoạt động khơng bình thường • Động hoạt động khơng bình thường • Khó khởi động nguội máy (ECM đặt trước nhiệt độ kiểm soát dung dịch làm mát : 90 °C/194 °F) • Khó khởi động nguội máy (ECM đặt trước nhiệt độ kiểm soát dung dịch làm mát : 90 °C/194 °F) 5-22 5-22 5-23 5-24
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ tài liệu xe SH phần 2, bộ tài liệu xe SH phần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay