Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần VIBank

58 5 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:57

1.Lý do chọn đề tài: Phát triển kinh tế đang là mục tiêu quan trọng trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu nước ta. Phát triển kinh tế đề cập đến mặt lượng, chất và các vấn đề xã hội. Trong đó, mặt lượng chỉ sự gia tăng tổng mức thu nhập của nền kinh tế, đây là điều kiện cần để nâng cao mức sống vật chất của một quốc gia và thực hiện những mục tiêu khác của phát triển. Đóng góp vào sự gia tăng đó phải kể đến các Ngân hàng đã góp phần vào việc nâng dần tỷ trọng của các ngành dịch vụ. Cùng với sự phát triển đó là việc tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều người. Tuy nhiên, trước những bất ổn của nền kinh tế thế giới cũng như diễn biến phức tạp của tình hinìh kinh tế- xã hội trong nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính-tiền tệ Việt Nam. Trước bối cảnh đó, các Ngân hàng phải hêt sức cố gắng duy trì chỗ đứng của mình trên thị trường, các hoạt động phải được đảm bảo không có rủi ro xảy ra, đặc biệt là hoạt động tín dụng. Hoạt động tín dụng là hoạt động cơ bản của Ngân hàng, nó có ý nghĩa quan trọng và xuyên suốt trong quá trình tồn tại và phát triển của Ngân hàng. Do đó, các Ngân hàng đều rất chú trọng đến bộ máy Quản trị rủi ro tín dụng. Là một sinh viện thực tập tại Ngân hàng, em cũng nhận thấy rõ điều đó, vì thế em đã chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần VIBank” Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Thạc sĩ Phạm Xuân Hoà, cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng VIBank đã tạo điều kiện để em hoàn thành chuyên đề thực tập này. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG I VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG I.Vai trò hệ thống Ngân hàng Thương mại Sự đời phát triển hệ thống Ngân hàng Thương mại Vai trò hệ thống Ngân hàng Thương mại phát triển kinh tế 2.1 Chức 2.2 Vai trò NHTM .6 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển Ngân hàng Thương mại 3.1 Môi trường vĩ mô 3.2 Môi trường vi mô .9 II Rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại 10 1.Rủi ro hoạt động ngân hàng 10 Rủi ro tín dụng .11 2.1 Khái niệm 11 2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 12 2.2.1 Nguyên nhân khách quan 12 2.2.2 Nguyên nhân chủ quan 15 2.3 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng 16 III Quản trị rủi ro tín dụng 18 SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.Khái niệm 18 Cơng cụ Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại 18 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIBANK 19 I Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIBank 19 1.Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng VIBank 19 Khái quát Khối Quản lý tín dụng 20 2.1 Cơ cấu khối quản lý tín dụng 20 2.2 Cơ chế báo cáo 21 Hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIBank .22 3.1 Tình hình sử dụng vốn: (đơn vị tỷ đồng) 23 3.2 Tình hình dư nợ theo thời gian (đơn vị tỷ đồng) .23 3.3.Tình hình dư nợ tồn hàng 24 3.4 Dư nợ theo thời hạn vay 26 3.5 Dư nợ theo loại tiền vay 26 3.6 Dư nợ theo ngành hàng: Ta có biểu đồ sau 27 II Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIBank 28 Thực trạng 28 1.1 Nội dung sách quản lý RRTD 29 1.2 Quy chế cho vay 34 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIBank 39 SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp I Định hướng tín dụng .39 Định hướng tín dụng theo đối tượng khách hàng 39 Định hướng tín dụng theo ngành hàng 39 3.Định hướng tín dụng theo sản phẩm cho vay 41 Định hướng tín dụng theo tài sản đảm bảo 41 Định hướng tín dụng theo kỳ hạn vay vốn .42 Định hướng tín dụng theo loại tiền tệ 42 II Giải pháp nâng cao hiệu Quản trị rủi ro tín dụng 43 1.Lượng hố rủi ro tín dụng cách sử dụng mơ hình 43 Các giải pháp phòng tránh rủi ro tín dụng .49 III Kiến nghị 50 Kiến nghị Chính Phủ 50 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 51 Kiến nghị Ngân hàng VIBank 51 3.1 Giao dịch tín dụng 51 3.2 Chính sách tín dụng 51 3.3 Giám sát tín dụng xử lý nợ 52 3.4 Các giải pháp chống nợ hạn 52 KẾT LUẬN 55 SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Phát triển kinh tế mục tiêu quan trọng trình hội nhập với kinh tế tồn cầu nước ta Phát triển kinh tế đề cập đến mặt lượng, chất vấn đề xã hội Trong đó, mặt lượng gia tăng tổng mức thu nhập kinh tế, điều kiện cần để nâng cao mức sống vật chất quốc gia thực mục tiêu khác phát triển Đóng góp vào gia tăng phải kể đến Ngân hàng góp phần vào việc nâng dần tỷ trọng ngành dịch vụ Cùng với phát triển việc tạo việc làm tăng thu nhập cho nhiều người Tuy nhiên, trước bất ổn kinh tế giới diễn biến phức tạp tình hinìh kinh tế- xã hội nước ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính-tiền tệ Việt Nam Trước bối cảnh đó, Ngân hàng phải hêt sức cố gắng trì chỗ đứng thị trường, hoạt động phải đảm bảo khơng có rủi ro xảy ra, đặc biệt hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng hoạt động Ngân hàng, có ý nghĩa quan trọng xuyên suốt trình tồn phát triển Ngân hàng Do đó, Ngân hàng trọng đến máy Quản trị rủi ro tín dụng Là sinh viện thực tập Ngân hàng, em nhận thấy rõ điều đó, em chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần VIBank” Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy giáo Thạc sĩ Phạm Xuân Hoà, cảm ơn Ban giám đốc Ngân hàng VIBank tạo điều kiện để em hoàn thành chuyên đề thực tập Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu để thấy tầm quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nghiên cứu để đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIBank  Phạm vi nghiên cứu: Rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIBank Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp thống kê  Phương pháp so sánh  Phương pháp phân tích tổng hợp Kết cấu chuyên đề: Ngoài phần mở đầu kết luận chuyên đề gồm chương: Chương I: Vai trò hệ thống Ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần VIBank Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng VIBank SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHẦN II NỘI DUNG CHƯƠNG I VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG I.Vai trò hệ thống Ngân hàng Thương mại Sự đời phát triển hệ thống Ngân hàng Thương mại Ngân hàng đời từ công việc đơn giản giữ đồ vật quý cho người chủ sở hữu nó, tránh gây mát Đổi lại, người chủ sở hữu phải trả cho người giữ khoản tiền công Khi cơng việc mang lại nhiều lợi ích cho người gửi, đồ vật gửi đa dạng hơn, đại diện cho vật có giá trị tiền, dần dần, ngân hàng nơi giữ tiền cho người có tiền Khi xã hội phát triển, thương mại phát triển, nhu cầu tiền ngày lớn, tức phát sinh nhu cầu vay tiền ngày lớn xã hội Khi nắm tay lượng tiền, người giữ tiền nảy nhu cầu cho vay số tiền đó, lượng tiền tay họ bị đòảntong thời gian, tức có độ chênh lệch lượng tiền gửi lượng tiền cần rút người chủ sở hữu Từ phát sinh nghiệp vụ ngân hàng nói chung huy động vốn cho vay vốn Vai trò hệ thống Ngân hàng Thương mại phát triển kinh tế Vai trò NHTM xây dựng dựa sở chức sở nghiệp vụ cụ thể giai đoạn 2.1 Chức Tầm quan trọng NHTM thể qua chức Các chức NHTM nêu nhiều hình thức khía cạnh khác nhau, nhìn chung nhà kinh tế chấp nhận chức sau: SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp a Chức trung gian tín dụng Đây chức đặc trưng NHTM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển Trung gian tài hoạt động “cầu nối” cung cầu vốn xã hội, khơi nguồn vốn từ người lý khơng dùng cách sinh lợi lợi sang người có ý muốn dùng để sinh lợi Quan hệ tín dụng trực tiếp chủ thể có tiền chưa sử dụng chủ thể có nhu cầu tiền tệ cần bổ sung gặp phải nhiều hạn chế Hoạt động tín dụng NHTM góp phần khắc phục hạn chế Thực chức này, mặt NHTM huy động tập trung nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi chủ thể kinh tế để hình thành nguồn vốn cho vay; mặt khác, sở vốn huy động được, Ngân hàng cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chủ thể kinh tế, góp phần đảm bảo vận động liên tục guồng máy kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Như vậy, NHTM vừa người vay vừa người cho vay, hay nói cách khác, nghiệp vụ tín dụng NHTM vay vay b Chức làm trung gian toán quản lý phương tiện toán Chức kế thừa phát triển chức Ngân hàng thủ quỹ doanh nghiệp, tức Ngân hàng tiến hành nhập tiền vào tài khoản hay chi trả tiền theo lệnh chủ tài khoản Ở NHTM chức trung gian tốn gắn bó chặt chẽ hữu với chức trung gian tín dụng Ngân hàng dùng số tiền gửi người cho người khác vay Xuất phát từ chức người thủ quỹ doanh nghiệp, Ngân hàng có đủ điều kiện để thực dịch vụ toán theo uỷ nhiệm Ngân hàng Trong làm trung gian toán, Ngân hàng tạo cơng cụ lưu thơng tín dụng độc quyền quản lý cơng cụ SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ( séc, giấy chuyển ngân, thẻ toán, ) tiết kiệm cho xã hội nhiều chi phí lưu thơng, đẩy nhanh tốc độ ln chuyển vốn, thúc đẩy q trình lưu thơng hàng hố c Chức tạo tiền Ngân hàng hệ thống ngân hàng cấp Từ Ngân hàng đời, hoạt động kinh doanh tiền tệ có đựơc bước phát triển Trong trình kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng phát khách hàng sử dụng giấy chứng nhận tiền gửi (chứng thư) mà Ngân hàng cấp cho họ để chi trả khoản nợ Phát thúc đẩy Ngân hàng đưa vào lưu thông loại tiền giấy Ngân hàng (bank notes) chuyển đổi vàng qua nghiệp vụ tín dụng thay cho tiền vàng Đây phát minh có giá trị lịch sử hoạt động tiền tệ Vào cuối kỉ 19, hệ thống Ngân hàng cấp hình thành, Ngân hàng khơng riêng lẻ, mà tạo nên hệ thống, NHTW quan quản lý tiền tệ, tín dụng, nhờ hoạt động hệ thống NHTM tạo bút tệ, thay cho tiền mặt Đây sáng kiến quan trọng thứ hai lịch sử hoạt động Ngân hàng Chính nhờ phương thức tạo tiền mà Ngân hàng bảo đảm cho phát triển mình, mà trở thành trung tâm tiền tệ đời sống kinh tế đại d Chức làm dịch vụ tài dịch vụ khác Trong q trình thực nghiệp vụ tín dụng ngân quỹ, Ngân hàng có điều kiện thuận lợi kho quỹ, thơng tin, quan hệ rộng rãi với doanh nghiệp Với điều kiện đó, Ngân hàng làm tư vấn tài đầu tư cho doanh nghiệp, làm đại lý phát hành cổ phiếu, bảo đảm đạt hiệu cao tiết kiệm chi phí Ngân hàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ khác:  Dịch vụ bảo quản an tồn vật có giá khách hàng: chức NHTM, đòi hỏi NHTM phải nơi xây dựng kiên cố trang bị hệ thống bảo quản đại SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  Dịch vụ thuê két ngân buổn tối (Night safe): Ngân hàng lắp đặt hệ thốn két đặc biệt trước cửa Ngân hàng, khách hàng thuê dịch vụ phép cất giữ tiền mặt hay séc để đảm bảo an tồn vào buổi tối Ngân hàng đóng  Dịch vụ tín thác uỷ thác Ngân hàng ( Trust servises) e Chức tài trợ ngoại thương, mở rộng nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Mặc dù nhiều dịch vụ Ngân hàng quốc tế tương tự với dịch vụ Ngân hàng cung cấp nước, có số dịch vụ khác biệt mang tính đặc thù nhằm đáp ứng hoạt động ngoại thương: tài trợ xuất 2.2 Vai trò NHTM Với chức nêu trên, vai trò NHTM thể mặt sau: a Vai trò thực thi sách tiền tệ: Việc hoạch định sách tiền tệ thuộc NHTW; để thực thi sách tiền tệ phải sử dụng công cụ: lãi suất, dự trữ bắt buộc, tái chiết khẩu, thị trường mở, hạn mức tín dụng NHTM chủ thể chịu tác động trực tiếp cơng cụ này, đồng thời đóng vai trò cầu nối việc chuyển tiếp tác động sách tiền tệ đến khu vực phi Ngân hàng đến kinh tế Ngược lại, qua NHTM định chế tài trung gian khác, tình hình, sản lượng, giá cả, công ăn việc làm, nhu cầu tiền mặt, tổng cung tiền tệ, lãi suất tỷ giá kinh tế phản hồi cho NHTW để Chính phủ NHTW có sách điều tiết thích hợp với tình hình cụ thể Với vai trò thực thi sách tiền tệ, điều tiết vi mô, NHTM xâm nhập vào hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, cá nhân, lĩnh vực khác kinh tế thông qua nghiệp vụ tín dụng, tiền mặt, tốn khơng dùng tiền mặt, quan hệ tham gia hùn vốn, tư vấn với quan hệ thường xuyên đó, NHTM giúp hoạt động SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp doanh nghiệp tiến hành bình thường ngày phát triển b.Vai trò góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô thông qua chức tạo tiền NHTM Trong kinh tế thị trường, chức điều tiết kinh tế vĩ mô thuộc NHTW Chức thể mặt: Thứ nhất, tham gia xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội soạn thảo sách tiền tệ Với chức vai trò mình, NHTW có đủ điều kiện thiết lập khách hàng tổng thể việc phân bổ, sử dụng nguồn lực cho nhu cầu phát triển kinh tế, từ NHTW trở thành trung tâm điều độ, mà phát triển cảu kinh tế phụ thuộc lớn vào trung tâm điều độ Chính sách tiền tệ loại cơng cụ sách can thiệp kinh tế, dựa thân chế thị trường quy luật vận động Nhưng NHTW khơng trực tiếp giao dịch với cơng chúng, phải dựa vào thơng tin phản hồi từ định chế tài trung gian để làm soạn thảo sách tiền tệ Như vậy, rõ ràng khơng có hệ thống NHTM cung cấp việc hoạch định chiến lược soạn thảo sách tiền tệ NHTW khơng hồn hảo Thứ hai, sách tiền tệ thiết kế khởi động từ NHTW lan đến ngóc ngách kinh tế thông qua hoạt động dây chuyền hệ thống NHTG tổ chức tài nước Như vậy, khơng có chấp hành hệ thống NHTG, ý đồ sách tiền tệ NHTW không thực Trong việc điều hành thực thi sách tiền tệ, NHTW sử dụng cơng cụ sách tiền tệ phạm vi toàn xã hội, mà trước hết hệ thống NHTM Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển Ngân hàng Thương mại 3.1 Môi trường vĩ mô  Môi trường dân số: SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 41 Định hướng tín dụng theo sản phẩm cho vay • Các sản phẩm Tín dụng tạm ngừng, không tiếp tục cho vay mới: + Các sản phẩm cho vay Đầu tư, Kinh doanh chứng khoán + Sản phẩm cho vay Kinh doanh Bất động sản, nguồn trả nợ từ bán BĐS • Các sản phẩm cho vay có nợ hạn, nợ xấu cao, cho vay theo điểm tín nhiệm khách hàng (8 điểm trở lên): + Cho vay mua ô tô kinh doanh (mã sp 061) + Cho vay mua ô tô tiêu dùng (mã sp 051) + Cho vay tiêu dùng (mã sp 071) + Cho vay tín chấp CBNV (mã sp 122) + Cho vay trả góp cán điều hành (mã sp 152) + Các sản phẩm cho vay cá nhân kinh doanh (mã sp 161 171) Định hướng tín dụng theo tài sản đảm bảo • Chỉ cho vay tín chấp , cho vay cầm cố hàng tồn kho luân chuyển đối tượng khách hàng sau: + KHDN, chưa có quan hệ tín dụng với VIB * Có điểm xếp hạng từ 120 điểm trở lên, lịch sử quan hệ tín dụng tốt, thuộc ngành hàng khuyến khích phát triển (A Nam đề nghi 110 điểm) – cấp hạn mức không cam kết * Chỉ cho vay tín chấp ngắn hạn * Hạn mức cho vay tín chấp tối đa vốn điều lệ pháp nhân + Đảm bảo độ sinh lời tối thiểu 5%/ăm + KHDN, có quan hệ tín dụng với VIB từ năm trở lên: * Có điểm xếp hạng từ 110 điểm trở lên, lịch sử quan hệ tín dụng tốt, thuộc ngành hàng khuyến khích phát triển SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 42 * Chỉ cho vay tín chấp ngắn hạn * Hạn mức cho vay tín chấp tối đa 30% tổng hạn mức cấp VIB + Đảm bảo độ sinh lời tối thiểu 5,3%/năm + KHCN: Chỉ cấp tín chấp đối tượng có điểm tín nhiệm từ điểm trở lên Hạn mức tín chấp quy định sản phẩm, tối đa không 50tr cho vay CBNV không 200tr cho vay CBQLDH Tổng hạn mức cho vay tín chấp CBNV cán quản lý điều hành chiếm 1% tổng dư nợ tồn hàng • Đối với khách hàng cá nhân có điểm tín nhiệm 7,5, nhận TSĐB từ loại C trở lên • Khơng nhận TSĐB loại E KHCN • Khơng cho vay TSĐB cổ phiếu • Tỷ lệ cho vay/TSĐB loại D không 50% E không 30% (trừ TSĐB đất nông nghiệp, định giá theo giá nhà nước, cho vay tối đa 70% giá trị TSĐB) trường hợp Định hướng tín dụng theo kỳ hạn vay vốn • Ưu tiên khoản vay ngắn hạn, quy mơ nhỏ, có tốc độ luân chuyển cao • Tỷ trọng cho vay trung, dài hạn khơng q 40%/tổng dư nợ cho vay tồn hàng • Các ĐVKD, Khối KD, Phòng ban liên quan chủ động theo dõi có biện pháp tái cấu dư nợ để đảm bảo tỷ trọng Định hướng tín dụng theo loại tiền tệ Chỉ cho vay ngoại tệ trường hợp vay vốn phục vụ mục đích xuất/nhập SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 43 II Giải pháp nâng cao hiệu Quản trị rủi ro tín dụng 1.Lượng hố rủi ro tín dụng cách sử dụng mơ hình ° Mơ hình chất lượng: dựa yếu tố C - Tư cách người vay (Character): Cán tín dụng phải làm rõ mục đích xin vay khách hàng, mục đích vay khách hàng có phù hợp với sách tín dụng hành ngân hàng hay khơng, đồng thời xem xét lịch sử vay trả nợ khách hàng củ; khách hàng cần thu thập thơng tin từ nhiều nguồn khác Trung tâm phòng ngừa rủi ro … - Năng lực người vay (Capacity): Tuỳ thuộc vào qui định luật pháp quốc gia Đối với cá nhân, 18 tuổi không đủ tư cách ký hợp đồng tín dụng; doanh nghiệp, phải vào giấy phép kinh doanh, định thành lập, định bổ nhiệm người điều hành - Thu nhập người vay (Cash): Trước hết phải xác định nguồn trả nợ người vay luồng tiền từ doanh thu bán hàng hay từ thu nhập, tiền từ bán lý tài sản, tiền từ phát hành chứng khoán … Sau cần phân tích tình hình tài doanh nghiệp vay vốn thông qua tỷ số tài sau: + Nhóm tiêu khoản (Liquidity ratios): Hệ số lưu động = tài sản nợ lưu động / nợ ngắn hạn Hệ số phải lớn 1, khơng doanh nghiệp gặp khó khăn việc toán nợ hạn Hệ số khoản nhanh = tài sản lưu động – hàng tồn kho / nợ ngắn hạn Các doanh nghiệp có vòng quay hàng tồn kho chậm đòi hỏi hệ số phải cao, doanh nghiệp có hệ số vòng quay hàng tồn kho nhanh tiêu nhỏ Hệ số ngân quỹ = ngân quỹ / nợ ngắn hạn SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 44 + Nhóm tiêu đòn cân nợ (Leverage ratios): Hệ số nợ = tổng tài sản – vốn chủ sở hữu / tổng tài sản Hệ số có giá trị nhỏ 0,5 lý tưởng có phân nửa tài sản doanh nghiệp hình thành vốn chủ sở hữu Hệ số khả trả lãi = lợi tức trước thuế lãi / chi phí trả lãi Hệ số đo lường mức độ an tồn thu nhập trả lãi cho chủ nợ + Nhóm tiêu hoạt động (Activity ratios): Hệ số vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán / hàng tồn kho Hệ số vòng quay khoản phải thu = doanh thu / khoản phải thu Hệ số vòng quay tài sản = doanh thu / tổng tài sản + Nhóm tiêu khả sinh lời (Profitability ratios): Hệ số mức sinh lời doanh thu = tổng lợi tức sau thuế / doanh thu Hệ số thu nhập tổng tài sản = tổng lợi tức sau thuế / tổng tài sản Hệ số thu nhập vốn = tổng lợi tức sau thuế / vốn chủ sở hữu Tuỳ theo loại hình tín dụng mà ngân hàng quan tâm đến số khác nhau: cho vay ngắn hạn lưu ý đến số lưu động, số nợ; cho vay dài hạn quan tâm đến số sinh lời, khả trả nợ - Bảo đảm tiền vay (Collateral): Đây điều kiện để ngân hàng cấp tín dụng nguồn tài sản thứ hai dùng để trả nợ vay cho ngân hàng - Các điều kiện (Conditions): Ngân hàng quy định điều kiện tuỳ theo sách tín dụng theo thời kỳ cho vay hàng xuất với điều kiện thâu ngân phải qua ngân hàng, nhằm thực thi sách tiền tệ NHTW quy định theo thời kỳ - Kiểm soát (Control): Tập trung vào vấn đề thay đổi pháp luật quy chế có ảnh hưởng xấu đến người vay? Yêu cầu tín SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 45 dụng người vay có đáp ứng tiêu chuẩn ngân hàng ? ° Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s: Rủi ro tín dụng hay rủi ro khơng hồn vốn trái phiếu cơng ty thường thể việc xếp hạng trái phiếu Những đánh giá chuẩn bị số dịch vụ xếp hạng tư nhân Moody’s Standard & Poor’s dịch vụ tốt Moody’s Standard & Poor’s Xếp hạng Aaa Aa A Baa Ba B Caa Ca C AAA AA A BBB BB B CCC-CC C DDD-D Tình trạng Chất lượng cao Chất lượng cao Chất lượng vừa cao Chất lượng vừa Nhiều yếu tố đầu Đầu Chất lượng Đầu có rủi ro cao Chất lượng Chất lượng cao Chất lượng cao Chất lượng vừa cao Chất lượng vừa Chất lượng vừa thấp Đầu Đầu có rủi ro cao Trái phiếu có lợi nhuận Khơng hồn vốn Đối với Moody’s xếp hạng cao từ Aaa với Standard & Poor’s cao AAA Việc xếp hạng giảm dần từ Aa (Moody’s) AA (Standard & Poor’s) sau thấp dần để phản ánh rủi ro khơng hồn vốn cao Trong đo, chứng khoán loại đầu xem loại chứng khốn nên đầu tư, loại chứng khoán bên xếp hạng rác rưởi (junk) Nhưng có mối quan hệ rủi ro lợi nhuận nên việc xếp hạng thấp (rủi ro khơng hồn vốn cao) có lợi nhuận cao nên đôi lúc khách hàng SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 46 chấp nhận đầu tư vào loại chứng khốn ° Mơ hình điểm số Z (Z - Credit scoring model): Đây mơ hình E.I.Altman dùng điểm tín dụng doanh nghiệp vay vốn Đại lượng Z dùng làm thước đo tổng hợp để phân loại rủi ro tín dụng người vay phụ thuộc vào: - Trị số số tài người vay - Tầm quan trọng số việc xác định xác suất vỡ nợ người vay khứ Từ Altman xây dựng mơ hình điểm sau: Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 Trong đó, X1 = Hệ số vốn lưu động / tổng tài sản X2 = Hệ số lãi chưa phân phối / tổng tài sản X3 = Hệ số lợi nhuận trước thuế lãi / tổng tài sản X4 = Hệ số giá trị thị trường tổng vốn sở hữu / giá trị hạch toán tổng nợ X5 = Hệ số doanh thu / tổng tài sản Trị số Z cao, người vay có xác suất vỡ nợ thấp Vậy trị số Z thấp số âm xếp khách hàng vào nhóm có nguy vỡ nợ cao Theo mơ hình cho điểm Z Altman, cơng ty có điểm số thấp 1,81 phải xếp vào nhóm có nguy rủi ro tín dụng cao ° Mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng: Các yếu tố quan trọng liên quan đến khách hàng sử dụng mơ hình cho điểm tín dụng tiêu dùng bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, số tài khoản cá nhân, thời gian công tác Sau hạng mục điểm thường sử dụng ngân hàng Mỹ STT Các hạng mục xác định chất lượng tín dụng Điểm số Nghề nghiệp người vay- chuyên gia hay phụ trách kinh 1087542 doanh- công nhân có kinh nghiệm (tay nghề cao)- nhân viên SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 47 văn phòng- sinh viên- cơng nhân khơng có kinh nghiệm- cơng nhân bán thất nghiệp Trạng thái nhà ở- nhà riêng- nhà thuê hay hộ- sống bạn hay người thân Xếp hạng tín dụng- tốt- trung bình- khơng có hồ sơ- tồi 10520 Kinh nghiệm nghề nghiệp- nhiều năm- từ năm 52 trở xuống Thời gian sống địa hành- nhiều năm- từ năm trở xuống Điện thoại cố định- có - khơng có 20 Số người sống (phụ thuộc)- Không- Một- Hai- Ba- Nhiều 33442 ba Các tài khoản ngân hàng- tài khoản tiết kiệm phát 642 21 4320 hành séc- tài khoản tiết kiệm- tài khoản phát hành séckhơng có Khách hàng có điểm số cao theo mơ hình với mục nêu 43 điểm, thấp điểm Gỉa sử ngân hàng biết mức 28 điểm ranh giới khách hàng có tín dụng tốt khách hàng có tín dụng xấu, từ ngân hàng hình thành khung sách tín dụng theo mơ hình điểm sau: Tổng số điểm khách hàng Từ 28 điểm trở xuống 29 – 30 điểm 31 – 33 điểm 34 – 36 điểm 37 – 38 điểm 39 – 40 điểm 41 –43 điểm Quyết định tín dụng Từ chối tín dụng Cho vay đến 500 USD Cho vay đến 1.000 USD Cho vay đến 2.500 USD Cho vay đến 3.500 USD Cho vay đến 5.000 USD Cho vay đến 8.000 USD Quản trị rủi ro tín dụng: Nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, nhà quản trị ngân hàng áp dụng biện pháp phòng tránh sau: SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 48 - thiết lập quỹ dự phòng cho khoản nợ khó đòi, nợ q hạn - mua bảo hiểm cho khoản tiền gửi, tiền vay - phân chia giới hạn rủi ro: không tập trung vốn cho số khách hàng mà cho nhiều người vay, nhiều ngân hàng tài trợ cho khách hàng, ngân hàng phân tán rủi ro theo ngành nghề hoạt động kinh doanh theo xu phát triển mức độ tăng trưởng ngành - Phân tích tình hình khách hàng theo mơ hình chất lượng trước định tín dụng - Dự đốn yếu tố mơi trường kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh lạm phát, trị, tỷ giá hối đối … - Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tốn nội hoạt động tín dụng - Tham gia trung tâm thơng tin tín dụng Kết luận Trong kinh doanh ngân hàng việc ngân hàng đương đầu với rủi ro tín dụng điều khơng thể tránh khỏi Thừa nhận tỷ lệ rủi ro tự nhiên hoạt động kinh doanh ngân hàng yêu cầu khách quan hợp lý Vấn đề làm để hạn chế rủi ro tỷ lệ thấp chấp nhận Trong thông lệ quốc tế, tổn thất 1% tổng dư nợ bình qn hàng năm ngân hàng có trình độ quản lý tốt hồn tồn khơng tác động xấu đến ngân hàng Rủi ro tín dụng biện pháp hạn chế rủi ro đề tài mà nhà quản trị ngân hàng nghiên cứu khơng ngừng nhằm hồn thiện điều kiện để đạt tỷ lệ lý tưởng nói Tại Việt Nam, để quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu cao nhất, nhà quản trị ngân hàng cần vận dụng cách có hiệu mơ hình lượng hố rủi ro tín dụng như: mơ hình chất lượng, mơ hình Moody’s Standard & Poor’s, mơ hình điểm số Z, mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng Các mơ hình công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị ngân hàng SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 49 có định đắn trước cấp tín dụng Bên cạnh cần biện pháp hỗ trợ thiết lập quỹ dự phòng rủi ro, mua bảo hiểm cho khoản tiền gửi, tiền vay, phân chia giới hạn rủi ro … giúp hạn chế rủi ro đáng kể hoạt động kinh doanh ngân hàng Hy vọng với việc ứng dụng cách hiệu mơ hình lượng hố rủi ro tín dụng biện pháp hổ trợ nói giúp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam phát triển vững mạnh đường hội nhập vào thị trường tài khu vực giới ª Các giải pháp phòng tránh rủi ro tín dụng  Cần chế giám sát rủi ro  Nâng cao khả quản trị trình độ cơng nghệ ngân hàng: Khả quản trị trình độ đại hố cơng nghệ nhân tố quan trọng, giúp giảm thiểu rủi ro III Kiến nghị Kiến nghị Chính Phủ Cải cách bản, triệt để nhằm phát triển hệ thống TCTD Việt Nam theo hướng đại, hoạt động đa năng, đa dạng sở hữu loại hình TCTD, có qui mơ hoạt động tiềm lực tài mạnh, tạo tảng xây dựng hệ thống TCTD đại, đạt trình độ phát triển tiên tiến khu vực châu á, áp dụng đầy đủ chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng, có khả cạnh tranh với ngân hàng khu vực giới Trọng tâm đổi TCTD bao gồm điểm sau đây: - Đảm bảo NHTMNN NHTM có cổ phần chi phối Nhà nước đóng vai trò chủ lực đầu hệ thống ngân hàng qui mô hoạt động, lực tài chính, cơng nghệ, trình độ quản lý hịêu kinh doanh SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 50 Những TCTD khác đóng vai trò bảo đảm phát triển toàn diện, an toàn hiệu hệ thống ngân hàng Việt Nam; - Tăng cường lực tài TCTD theo hướng tăng vốn tự có nâng cao chất lượng tài sản khả sinh lời Từng bước cổ phần hóa NHTMNN theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm ổn định kinh tế – xã hội an toàn hệ thống, cho phép nhà đầu tư nước ngoài, ngân hàng hàng đầu giới mua cổ phiếu tham gia quản trị, điều hành NHTM Việt Nam; - Đổi chế quản lý TCTD, đảm bảo cho TCTD thực tự chủ tài chính, nhân sự, tổ chức máy hoạt động, quản trị điều hành, chịu trách nhiệm hoàn toàn kết kinh doanh hoạt động khuôn khổ pháp lý bình đẳng, cơng khai, minh bạch Quan hệ NHNN TCTD không quan hệ quản lý nhà nước, mà quan hệ kinh tế sở tơn trọng ngun tắc thị trường; - Hình thành đồng khung khổ pháp lý minh bạch công nhằm thúc đẩy cạnh tranh bảo đảm an toàn hệ thống, áp dụng đầy đủ thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng, hình thành môi trường lành mạnh tạo động lực cho TCTD, doanh nghiệp cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh Xóa bỏ phân biệt đối xử TCTD loại bỏ hình thức bảo hộ, bao cấp lĩnh vực ngân hàng; - Đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế tiền tệ – ngân hàng theo lộ trình bước phù hợp với lực cạnh tranh TCTD khả NHNN kiểm soát hệ thống Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng giám sát tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Quan tâm trọng việc đào tạo cán bộ, nâng cao lực thẩm định, SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 51 đánh giá, phân tích kiểm sốt rủi ro tín dụng Kiến nghị Ngân hàng VIBank 3.1 Giao dịch tín dụng  Hồn thiện sửa đổi Quy trình nghiệp vụ GDTD, tập trung vào quy trình quản lý TSĐB hàng hóa tồn kho  Khởi tạo dự án xây dựng Quy trình hạch tốn hệ thống Symbols cho phận GDTD  Hoàn thành đào tạo toàn hàng nghiệp vụ GDTD: Hồn chỉnh kiểm sốt hồ sơ tín dụng, hạch tốn, nhập liệu…  Xây dựng chế báo cáo-định kỳ bất thường để kiểm sốt cơng việc GDTD tồn hàng  Tư vấn nghiệp vụ 3.2 Chính sách tín dụng  Ban hành Sổ tay tín dụng  Đi thực tế số địa bàn khó khăn phát triển tín dụng, địa bàn để đưa sách phù hợp với địa bàn  Đề xuất giải pháp để phát triển nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu theo chứng từ hàng xuất theo phương thức D/P, D/A…  Đề xuất sách tín dụng cụ thể cho ngành hàng/sản phẩm phù hợp với định hướng tín dụng VIB thời kỳ  Đề xuất giải pháp để xử lý khoản vay mà TSBĐ không đủ để đảm bảo cho dư nợ khách hàng VIB 3.3 Giám sát tín dụng xử lý nợ  Giảm tỷ trọng nợ nhóm giảm 5% nợ nhóm giảm 10% so với năm 2008  Kiểm soát đặc biệt cho vay bất động sản tài sản đảm bảo bất động sản SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 52  Quản lý tăng trưởng tín dụng tồn hàng để đảm bảo hạn mức tín dụng theo ngành hàng/sản phẩm, đối tượng khách hàng… theo định hướng tín dụng VIB  Xây dựng phận để giám sát, kiểm tra khoản cho vay liên ngân hàng khối Nguồn vốn kinh doanh, khoản cho vay khối thẻ  Tập trung chống nợ hạn kiên xử lý nợ 3.4 Các giải pháp chống nợ hạn  Nhóm giải pháp sách tín dụng  Đề sách tín dụng phù hợp với vùng miền, ngành nghề, sản phẩm theo sát tình hình thực tế;  Chủ động công tác xây dựng Chính sách tín dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khâu toàn hàng;  Phân loại khách hàng có Nợ hạn để có giải pháp thích hợp, đưa báo cáo ngành hàng, sản phẩm cần khuyến khích cần hạn chế cho vay sở cân đối cho toàn hàng;  Có sách tái cấu trúc khoản vay cho khách hàng vay vốn thuộc ngành hàng chịu tác động trực tiếp sách vĩ mơ (bất động, chứng khốn…) theo hướng ưu tiên sau: o Khách hàng chưa phát sinh nợ hạn o Khách hàng có điểm tín nhiệm cao, nguồn trả nợ thường xuyên ổn định, đủ cân đối trả nợ thời hạn vay định o Khách hàng có Tài sản đảm bảo tốt  Nhóm giải pháp thẩm định phê duyệt tín dụng:  Thực công tác thẩm định chặt chẽ, kỹ phải có linh hoạt, phù hợp với định hướng, Chính sách tín dụng VIB thời kỳ; SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 53  Quán triệt quan điểm phòng ngừa rủi ro, chống Nợ hạn đến phận/ cá nhân tham gia thẩm định phê duyệt khoản vay;  Ưu tiên cho vay khách hàng trả nợ trước hạn, khoản vay lãi suất thấp khách hàng phát sinh Nợ hạn VIB ngừng giải ngân/cho vay;  Khơng cho vay tín chấp, Tài sản đảm bảo hàng hóa tồn kho luân chuyển phải dễ phát mại, triển vọng tốt thị trường có biện pháp quản lý chặt chẽ  Nhóm giải pháp kiểm sốt tín dụng:  Giám sát tín dụng tăng tần suất kiểm tra hồ sơ vay vốn, Tài sản đảm bảo chi nhánh có dư nợ hạn cao phải có ý kiến đánh giá khả thu hồi nợ;  Hoàn thiện quy trình để Giám định tín dụng chốt chặn hiệu quả, nâng cao vai trò kiểm sốt cuối trước giải ngân  Thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn cho Quản lý khách hàng Giám định tín dụng cơng tác thẩm định hồ sơ vay vốn  Gắn chặt quyền lợi trách nhiệm Quản lý khách hàng Giám định tín dụng thể qua lương kinh doanh cho Quản lý khách hàng Giám định tín dụng:  Tính tốn chế độ lương kinh doanh dựa vào số liệu dư nợ theo nhóm nợ hàng tháng, hàng quý  Có chế độ xử phạt nghiêm khắc cán không tuân thủ điều kiện phê duyệt mà chấp nhận giải ngân cho khách hàng  Triệt để xử lý chi nhánh vi phạm tuân thủ phê duyệt, thiếu hợp tác, cá nhân thông đồng với khách hàng để vay vốn VIB  Nhóm giải pháp xử lý nợ  Đối với khoản Nợ hạn: Xử lý nợ cần tích cực phối hợp với SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 54 Giám sát tín dụng hỗ trợ Đơn vị kinh doanh thu hồi khoản nợ, tư vấn kịp thời cho Quản lý khách hàng gặp tình khó, sẵn sàng tiếp nhận xử lý khoản nợ  Tập trung nhân lực, thời gian xử lý khoản nợ xấu có dư nợ lớn  Ban hành Cẩm nang Xử lý nợ , thành lập Cty quản lý nợ khai thác Tài sản  Tăng chi phí giao tế ban hành tỷ lệ trích thưởng % doanh số thu nợ để khuyến khích cơng tác Xử lý nợ SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 55 KẾT LUẬN Ngân hàng đời phát triển gắn liền với đời phát triển kinh tế hàng hoá để giải nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu toán , phục vụ cho phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh tổ chức kinh tế cá nhân với đặc thù kinh doanh lĩnh vực tiền tệ Ngân hàng thương mại phận thuộc hệ thống ngân hàng, hoạt động ngân hàng thương mại chứa đựng nhiều tiềm ẩn rủi ro mà khó lường trước được, có rủi ro tín dụng Để giảm thiểu tối đa thiệt hại từ rủi ro đòi hỏi ngân hàng cần có hệ thống Quản trị rủi ro tốt Qua thời gian thực tập, tìm hiểu hoạt động tín dụng ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế, em mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Quản trị rủi ro tín dụng Do thời gian nghiên cứu trình độ hiểu biết hạn chế nên chun đề khơng tránh khỏi thiết xót tính tổng thể, mong thơng cảm góp ý thầy Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Ph ạm Xn Hồ tận tình hướng dẫn em hồn thành chuyên đề Cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế tạo điều kiện giúp em hoàn thành chuy n đề SV: Đào Thị Hải Vân Lớp: KTPT47B - QN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần VIBank, Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần VIBank

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay