QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC1

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:56

CƠNG TY …………… QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC Mã tài liệu: NS - 09 LOGO CTY TÊN CÔNG TY Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày sửa đổi Họ tên Vị trí Nội dung sửa đổi Lần sửa Ghi Người biên soạn Phó ban ISO Giám đốc ABC ABC ABC Chữ ký QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC LOGO CTY TÊN CƠNG TY I/ MỤC ĐÍCH, U CẦU: - Xây dựng bước quy trình nghỉ việc CNV công ty - Đảm bảo quyền lợi công ty người nghỉ việc III/ PHẠM VI: - Áp dụng cho tồn nhân viên cơng ty II/ ĐỊNH NGHĨA: - Khơng có IV/ NỘI DUNG: Bước Viết đơn xin nghỉ việc - Người xin nghỉ việc viết đơn theo mẫu NS – 09 - 01 Sau viết đơn xong, người xin việc chuyển đơn cho Quản lý xem xét theo bước - Mẫu lấy trực tiếp khu vực phòng NS - Người xin nghỉ việc phải đảm bảo thời hạn báo trước Nếu không đảm bảo thời hạn báo trước, người xin nghỉ việc phải bồi thường tiền lương cho ngày không báo trước không thưởng suất khoản thưởng cho thời gian chưa tính lương - Đối với quy định nghỉ việc khơng có quy trình quy định khác cơng ty thực theo luật lao động văn pháp luật lao động liên quan - Thời hạn báo trước cụ thể: + Đối với hợp đồng thử việc tháng ngày, tháng ngày + Hợp đồng có thời hạn – năm 30 ngày LOGO CTY + TÊN CÔNG TY Hợp đồng vô thời hạn 45 ngày Xem xét quản lý - Thẩm quyền trách nhiệm xem xét bao gồm: Trưởng phòng ban - Đối với nhân viên phận có cấp tổ trường trước chuyển cho quản lý phải chuyển qua cấp tổ trưởng xác nhận - Đối với quản lý, nhân viên Giám đốc trực tiếp quản lý sau viết đơn, người xin nghỉ việc chuyển trực tiếp cho phòng NS theo bước - Quản lý có thẩm quyền xem xét phải xác định tâm tư nguyện vọng nhân viên Nếu vượt ngồi khả năng, Quản lý phối hợp với phòng NS để xem xét giải Trường hợp giải ký xác nhận vào đơn xin nghỉ việc chuyển trả lại đơn cho người xin nghỉ việc - Quản lý có trách nhiệm xem xét trả lời đơn cho người xin nghỉ việc không ngày làm việc Xác nhận phòng nhân sự: - Người xin việc chuyển lại đơn cho Phòng NS - Phòng NS có trách nhiệm trao đổi với quản lý phận để xác định tâm tư nguyện vọng NV - Thời gian giải không ngày kể từ ngày nhận đơn Duyệt cho nghỉ việc: - Với trường hợp xác định cho nghỉ việc, Phòng NS chuyển đơn xin nghỉ việc cho GD duyệt kèm theo phương án thay LOGO CTY - TÊN CÔNG TY Thời gian chuyển đơn cho GD không ngày kể từ nhận đơn Thanh lý hợp đồng: - Phòng NS chịu trách nhiệm tổ chức việc lý hợp đồng với CNV - Việc lý gồm nội dung: + Hồn thành cơng việc cần thực trước nghỉ việc theo biên bàn giao công việc + Biên bàn giao công cụ dụng cụ cho Quản lý phận + Biên bàn giao hồ sơ theo mẫu đính kèm quy trình + Bản cam kết nghỉ việc Quyết định cho nghỉ việc: - Sau hồn thành việc lý cơng việc, Phòng NS lập biên lý nghỉ việc, thảo định nghỉ việc trình GD ký (kèm theo biên lý) - Quyết định nghỉ việc chuyển cho người xin nghỉ việc, quản lý phận, Phòng NS lưu ( kèm theo chứng từ lý chính) chuyển cho Phòng TCKT làm tốn cho người nghỉ việc (phải kèm theo biên lý, bảng chấm cơng, biên đánh giá…) Thanh tốn chế độ lại - Phòng TCKT có trách nhiệm phối hợp Phòng NS để lập bảng tốn cho người xin nghỉ việc trình GD duyệt Phòng TCKT toán cho người nghỉ việc có đầy đủ hồ sơ xác nhận từ Phòng NS chuyển sang - Phòng TCKT trực tiếp liên hệ với người xin nghỉ việc để làm thủ tục toán LOGO CTY - TÊN CÔNG TY Đối với trường hợp người lao động thắc mắc, khiếu nại Phòng NS có trách nhiệm giải gửi báo cáo cho GD theo báo cáo hàng tuần V/ BIỂU MẪU KÈM THEO: Đơn xin nghỉ việc Biên bàn giao công việc Biên bàn giao hồ sơ, tài liệu Biên bàn giao tài sản công cụ Bảng cam kết nghỉ việc Biên lý nghỉ việc Quyết định nghỉ việc STT Nội dung Cán nhân viên (CBNV) gửi đơn xin nghỉ việc chuyển tới quản lý trực tiếp Quản lý trực tiếp trao đổi với cán NV gửi đơn 2.1 Nếu thuyết phục CBNV tiếp tục cơng việc kết thúc quy trình 2.2 Nếu đồng ý phê duyệt đơn xin nghỉ ký duyệt đơn, nhận xét q trình cơng tác để chuyển tiếp cho BP nhân NS tuyển dụng trao đổi với cán nhân viên để tìm hiểu nguyên nhân xin nghỉ việc 3.1 Nếu thuyết phục CBNV tiếp tục lại làm việc thơng báo cho trưởng BP CBNV việc tiếp tục lại làm việc LOGO CTY TÊN CÔNG TY 3.2 Trường hợp thống chấp nhận đơn xin nghỉ việc CBNV > phân cấp NV để chuyển đơn xin nghỉ tới: 3.2.1 Đối với CBNV xin nghỉ việc từ cấp trưởng phòng trở lên, Nhân chuyển đơn xin nghỉ tới Ban giám đốc phê duyệt 3.2.2 Đối với CBNV xin nghỉ việc khác: GĐ nhân phê duyệt đơn xin nghỉ Phòng kế tốn nhận yêu cầu xác nhận công nợ cho CBNV xin nghỉ việc tiến hành kiểm tra, đối chiếu xác nhận cơng nợ Phòng nhân xác nhận công nợ liên quan đến thẻ nhân viên, đồng phục, thẻ BHYT, chi phí đào tạo chốt ngày cơng theo thực tế tất lao động nghỉ việc Phòng hành nhận u cầu xác nhận việc bàn giao đồ dùng, dụng cụ bàn giao cho CNBV xin nghỉ việc (nếu có) Quản lý trực tiếp xác nhận việc bàn giao công việc CBNV xin nghỉ việc BP kiểm kê hàng hóa xác nhận nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mát hàng hóa, tài sản có liên quan đến CBNV xin nghỉ việc Khối CNTT nhận yêu cầu xác nhận việc bàn giao thiết bị CNTT (máy tính, ), khóa email, khóa user… 10 Phòng nhân tập hợp hồ sơ để ban hành định việc 11 Ban giám đốc phê duyệt hồ sơ xin nghỉ việc từ cấp trưởng nhóm trở lên 12 Giám đốc nhân phê duyệt hồ sơ xin nghỉ việc vị trí lại Sử dụng quy trình xây dựng, cấu hình quy trình hệ thống: LOGO CTY TÊN CÔNG TY
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC1, QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay