Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:13

HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH I MỤC TIÊU: Kiến thức Biết :  Các phản ứng đặc trưng dùng để phân biệt số cation anion dung dịch  Cách tiến hành nhận biết ion riêng biệt dung dịch Kĩ Giải lí thuyết số tập thực nghiệm phân biệt số ion cho trước số lọ không dán nhãn Trọng tâm  Các phản ứng đặc trưng dùng để phân biệt số cation anion dung dịch II CHUẨN BỊ: Gv: hệ thống câu hỏi tập HS: Xem trước lí thuyết III PHƯƠNG PHÁP: Diễn giảng + trực quan IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: Hoạt động 1: GV giới thiệu dấu hiệu nhận biết số cation Cation Dung dịch thuốc thử Na+ Thử màu lửa Hiện tượng  lửa màu vàng tươi HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN NH 4 Dung dịch kiềm + quỳ tím ướt  có khí NH3  làm xanh quỳ tím ướt Ca 2+ Dung dịch CO 32 CO2  kết tủa CaCO3 tan sục CO2 Ba 2+  H2SO4 lỗng  kết tủa trắng BaSO4 khơng tan axit dư Fe 2+  Dung dịch kiềm OH (hoặc NH3)  kết tủa trắng xanh hóa nâu đỏ KK Fe 3+  Dung dịch kiềm OH  kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3 Al 3+  Dung dịch kiềm OH  kết tủa Al(OH)3 trắng tan thuốc thử dư Cu 2+ Màu + Dung dịch NH3 (dư)  màu xanh lam + kết tủa xanh lam tan NH3 thành ion phức [Cu(NH3)4]2+ màu xanh đậm HOẠT ĐỘNG CỦA GVHS NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 2: Bài 1: Dung dịch A chứa Giải -Trích dd thành mẫu thử tiến hành làm thí nghiệm sau: -TN1: Cho mẫu thử lên dây plantin hình khuyên gắn với đũa thuỷ tinh nhỏ đưa đầu dây hình khun vào lửa đèn khí 2+ 3+ NH4 , Ba ,Al , trình bày khơng màu, thấy lửa có màu vàng tươi, chứng tỏ dd có + cách nhận biết cation chứa ion Na đồng thời cation Na+, - -HD: +Có thể dùng phản ứng hố học để nhận biết ion KLK không? Tại sao? + Cách để nhận biết ion KLK gì? +Thuốc thử để nhận biết ion 2+ 3+ NH Ba ,Al gì? Hiện ,  TN2: Cho H2SO4 lỗng vào mẫu thử có kết tủa trắng tạo thành, chứng tỏ chứa ion Ba2+ Ba2+ + SO24 → BaSO4 - TN3: Cho dung dịch NaOH dư vào mẫu thử +Nếu có khí mùi khai ra, khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm chứng tỏ chứa ion NH  NH4+ + OH- → NH3+ H2O HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN tượng quan sát được? Viết phản ứng minh hoạ + Nếu ban đầu có kết tủa keo trắng, sau kết tủa bị hoà tan trở lại chứng tỏ chứa ion Al3+ Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 -Sau GV cho HS tiến hành làm thí nghiệm kiểm chứng Al(OH)3 + OH- → AlO2 + 2H2O Hoạt động 3: Giải: Bài 2: Có dung dịch riêng rẽ chứa ion Cu2+, Fe2+ ,Fe3+, trình bày cách nhận biết cation Viết phương trình phản ứng minh -Trích dd thành mẫu thử tiến hành làm thí nghiệm theo bảng sau: Thuốc thử Cu2+ Fe2+ Fe3+ NH3 dư -Ban đầu xuất k.tủa, sau k.tủa tan tạo dd màu xanh thẫm -Ban đầu xuất k.tủa trắng xanh, sau tạo thành kết tủa màu nâu đỏ -Xuất kết tủa màu nâu đỏ hoạ -Hoá chất để nhận biết ion ? Hiện tượng sao? *Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 (màu xanh) -HS trình bày cách nhận biết làm thí nghiệm kiểm Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH(dd xanh thẫm) chứng *Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 (trắng xanh) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 (nâu đỏ) *Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3(nâu đỏ) Hoạt động 4: Bài 3: Có dung dịch riêng Giải: -Trích dd thành mẫu thử tiến hành làm thí nghiệm theo bảng sau: Thuốc NO3- SO42- Cl- CO32- HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN rẽ chứa ion NO3-, thử SO42- ,Cl-+, CO32-, trình HCl -Xuất khí có khả làm vẩn đục nươc vơi bày cách nhận biết ion Viết phương trình phản ứng minh hoạ BaCl2 -Xuất kết tủa màu trắng AgNO3 -Xuất kết tủa màu trắng HD: -Hs trình bày cách làm theo nhóm tương ứng với tổ Cu HCl -Gv nhận xét phân tích cách nhóm -Sau HS tiến hành làm thí nghiệm theo cách hợp lí -Xuất dd màu xanh lam đồng thời có khí màu nâu đỏ Phương trình phản ứng 2 + 2H+ → CO2 + H2O * CO3 -HS rút hoá chất cần thiết CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O để nhận biết anion *Ba2+ + SO24 → BaSO4 (màu trắng) *Ag+ + Cl- → AgCl (màu trắng) *3Cu + NO3 + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 2NO + O2 → 2NO2 (nâu đỏ) Hoạt động Bài 1: Trình bày cách nhận biết ion dung Giải - Dùng ion SO24 nhận biết ion Ba2+ HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+ - Dùng dd NH3 nhận biết ion Fe3+, Cu2+ HD:  HS dựa vào phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết cation để giải toán  GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành tập V CỦNG CỐ: Bài tập số 3,5,6 trang 174 (SGK) GV: Yều cầu nhận biết số cation dung dịch sau: Thuốc thử dung dịch NaOH dung dịch NH3 Cation dung dịch H2SO4 loãng NH4 Ba2+ Al3+ Fe3+ Fe2+ Cu2+ GV: Yều cầu nhận biết số anion dung dịch Thuốc thử Anion NO3 SO24 dung dịch NaOH dung dịch NH3 dung dịch H2SO4 lỗng HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN ClCO32  VI DẶN DÒ: XEM TRƯỚC BÀI: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ HS nhà chuẩn bị số bảng tổng kết theo mẫu sau: ? Nêu cách nhận biết nhận biết số chất khí sau: Khí CO2 SO2 H2S NH3 V Rút kinh nghiệm: Phương pháp vật lí Phương pháp hố học ... dịch NaOH dung dịch NH3 Cation dung dịch H2SO4 loãng NH4 Ba2+ Al3+ Fe3+ Fe2+ Cu2+ GV: Yều cầu nhận biết số anion dung dịch Thuốc thử Anion NO3 SO24 dung dịch NaOH dung dịch NH3 dung dịch H2SO4... cách nhận biết cation chứa ion Na đồng thời cation Na+, - -HD: +Có thể dùng phản ứng hoá học để nhận biết ion KLK không? Tại sao? + Cách để nhận biết ion KLK gì? +Thuốc thử để nhận biết ion 2+... nhận biết cation để giải toán  GV quan sát, theo dỏi, giúp đỡ HS hoàn thành tập V CỦNG CỐ: Bài tập số 3,5,6 trang 174 (SGK) GV: Yều cầu nhận biết số cation dung dịch sau: Thuốc thử dung dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch, Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay