Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:13

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH I.Mục tiêu Kiến thức * Biết được: - Các p.ứ đặc trưng dùng để nhận biết số cation anion dd - Cách tiến hành nhận biết ion riêng biệt dd * Nội dung GD môi trường Hiểu thêm: - Một số p.ứ hoá học đặc trưng cation anion cụ thể giúp nhận biết thành phần chất thải đề xuất biện pháp xử lí có hiệu Kĩ - Giải lí thuyết số tập thực nghiệm nhận biết số ion cho trước số lọ không nhãn * Nội dung GD môi trường - Nhận biết số cation dd riêng biệt hỗn hợp đơn giản - Xử lí chất thải sau TNo Thái độ, tình cảm - Có ý thức học tập tốt, có niềm tin vào khoa học * Nội dung GD môi trường - Ý thức cần thiết phải hiểu biết chất xử lí chất thải có hiệu II Chuẩn bị GV: dd NaCl, dd BaCl2, dd H2SO4, dd NH4Cl, dd NH3, dd FeCl3,dd NaOH, ống hút (8), ống nghiệm (6), kẹp gỗ, quỳ tím GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 HS: Nghiên cứu mới, ơn lại kiến thức có liên quan (nhận biết ion học lớp 9,10,11) III Phương pháp dạy học Đàm thoại + Thí nghiệm trực quan IV Thiết kế hoạt động dạy học 1.Ổn định tổ chức lớp C1: C4: C9: Kiểm tra cũ: Nội dung ( thay bằng: cho HS chuẩn bị nhà bảng nhận biết cation, anion, GV bổ sung cách nhận biết ion Na+, Cu2+,CO32-, từ yêu cầu HS rút nguyên tắc nhận biết ion dd, cho HS tiến hành làm tập nhận biết thực nghiệm) Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ 1: I Nguyên tắc nhận biết ion dd ? - Bằng mắt thường, dựa vào đâu ta biết p.ứ chắn xảy (trong dd)? ? I Nguyên tắc nhận biết ion dd - HS trả lời - từ cho biết nguyên tắc nhận biết ion - HS trả lời dd? HĐ 2: II Nhận biết số cation dd (lập theo bảng) II Nhận biết số cation dd GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Nhận biết cation Na+ Nhận biết cation Na+ - GV giới thiệu cho HS cách nhận biết ion - Đốt hợp chất Na lửa → Na+ màu vàng tươi ? Nhận biết cation NH4+ Nhận biết cation NH4+ - Dựa vào kiến thức lớp 11, cho biết thuốc - HS trả lời thử nhận biết NH4+? Hiện tượng? Thuốc thử: dd kiềm( VD: NaOH) - GV tiến hành TNo kiểm chứng Hiện tượng: có khí mùi khai thoát ra, làm ? - PT dạng ion RG? xanh giấy quỳ t NH4+ + OH- → NH3 + H2O o Nhận biết cation Ba2+ Nhận biết cation Ba2+ ? - Dựa vào kiến thức lớp 10, cho biết thuốc - HS trả lời: thử nhận biết Ba2+? Hiện tượng? Thuốc thử: dd H2SO4 - GV tiến hành TNo kiểm chứng Hiện tượng: kết tủa trắng không tan PT dạng ion RG? ? H2SO4 dư Ba2+ Nhận biết cation Al3+ + SO42- → BaSO4 ↓ Nhận biết cation Al3+ - Thuốc thử nhậ biết ion Al 3+? Hiện tượng? - HS trả lời: PT dạng ion RG? ? Thuốc thử: dd kiềm( VD: NaOH) Hiện tượng: Xuất kết tủa keo, sau kết tủa tan Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓ Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O Nhận biết cation Fe3+ Fe2+ Nhận biết cation Fe3+ Fe2+ - Qua lí thuyết hợp chất sắt thực hành số 5, cho biết thuốc thử để NB ion * Nhận biết ion Fe3+ GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Fe3+ Fe2+ dd?PT in RG? ? Thuốc thử: dd kiềm Hiện tượng: xuất kết tủa màu nâu đỏ Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 ↓ * Nhận biết ion Fe3+ Thuốc thử: dd kiềm Hiện tượng: xuất kết tủa màu trắng xanh, sau chuyển dần sang màu nâu đỏ Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 ↓ Nhận biết cation Cu2+ 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 ↓ - GV tiến hành TNo: dd chứa Cu2+ + dd NH3 Nhận biết cation Cu2+ (cho từ từ tới dư) - Thuốc thử: dd NH3 - Hiện tượng? rút NX? Hiện tượng: lúc đầu kết tủa, sau kết - GV ướng dẫn HS viết PTHH tủa tan, dd có màu xanh lam đậm ? ? HĐ 3: Cu2+ + 2NH3 +2H2O → Cu(OH)2 ↓ + 2NH4+ III Nhận biết số anion dd Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (lập theo bảng) III Nhận biết số anion dd Nhận biết anion NO3- Thuốc thử? Hiện tượng? Nhận biết anion NO3- - PT ion RG? - HS trả lời: Thuốc thử: Cu, dd axit (VD: H2SO4 loãng) ? ? Hiện tượng: dd có màu xanh, có khí khơng màu hoá nâu k.k 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Nhận biết anion Cl- 2NO + O2 → 2NO2 - Thuốc thử? Hiện tượng? Nhận biết anion Cl- - PT ion RG? Thuốc thử: dd AgNO3 Hiện tượng: kết tủa trắng Nhận biết ion CO32- Ag+ + Cl- → AgCl ↓ ? - Thuốc thử? Hiện tượng? Nhận biết ion CO32- ? - PT ion RG? Hiện tượng: dd axit, dd nước vôi Hiện tượng: sủi bọt khí, làm vẩn đục nước vơi ? CO32- + 2H+ → CO2 ↑ + H2O ? CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 HĐ 4: Củng cố-dặn dò Bài 1? GV cho HS tiến hành theo thực nghiệm Bài ý 2: trình bày cách nhận biết ion từ dd A chứa đồng thời Al3+ Fe3+ BTVN: 3,4,5,6 ... - từ cho biết nguyên tắc nhận biết ion - HS trả lời dd? HĐ 2: II Nhận biết số cation dd (lập theo bảng) II Nhận biết số cation dd GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Nhận biết cation Na+ Nhận biết cation Na+ -... AlO2- + 2H2O Nhận biết cation Fe3+ Fe2+ Nhận biết cation Fe3+ Fe2+ - Qua lí thuyết hợp chất sắt thực hành số 5, cho biết thuốc thử để NB ion * Nhận biết ion Fe3+ GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Fe3+ Fe2+... + 2NH4+ III Nhận biết số anion dd Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 (lập theo bảng) III Nhận biết số anion dd Nhận biết anion NO3- Thuốc thử? Hiện tượng? Nhận biết anion NO3- - PT ion RG? - HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch, Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay