Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:13

Giáo án hoá 12-Cơ Chương 8: Trường THPT Vinh Lộc PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH I MỤC TIÊU Kiến thức: HS biết: - Nguyên tắc nhận biết số ion dung dịch - Cách nhận biết cation Na+, NH4+, Ba2+, Al3+, Fe3+, Fe2+, Cu2+ - Cách nhận biết anion NO3-, SO42-, Cl-, CO32- Kĩ năng: Có kĩ tiến hành thí nghiệm để nhận biết cation anion dd II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Dụng cụ: Ống nghiệm, giá thí nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn,… - hoá chất: Các ddd: NaCl, BaCl2, AlCl3, NH4Cl, FeCl3, NaNO3, Na2SO4, Na2CO3, CuCl2, NH3, HCl, H2SO4 kim loại Fe, Cu Học sinh: nghiên cứu nhà III PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề, trực quan IV THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(03 phút): Tìm hiểu nguyên tắc nhận biết số ion dd Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức - Bằng mắt thường dựa vào đâu ta có - Dựa vào màu sắc sản I- NGUYÊN TẮC NHẬN BIẾT thể nhận biết sản phẩm số phẩm, sản phẩm chất kết MỘT ION TRONG DUNG DỊCH phản ứng? tủa chất khí (dd sủi - Nhận biết ion dung dịch bọt) người ta thêm vào dung dịch - HS tự nêu nguyên tắc thuốc thử tạo với ion sản phẩm chung: Dùng thuốc thử để đặc trưng kết tủa, hợp tạo với ion hợp chất chất có màu chất khí khó tan có màu, kết tủa sủi bọt khí bay khỏi dung chất khí tan (sủi bọt dịch khí bay khỏi dd) Hoạt động 2(20 phút): Tìm hiểu cách nhận biết số cation dd Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức II-NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH - Dựa vào tính chất để nhận - Hầu hết hợp chất Nhận biết cation Na+ biết cation kim loại kiềm natri tan nhiều nước - Dùng phương pháp thử màu khơng có màu, nên khơng lửa thể dùng phản ứng hóa học - Cách làm: Dùng dây platin + để nhận biết ion Na nhúng vào dung dịch muối rắn - Dụng cụ thuốc thử dùng - Dùng phương pháp thử đốt lửa đèn cồn thấy để nhận biết cation gì? màu lửa ngon lửa có màu vàng tươi kết luận có mặt ion Na+ - dùng thuốc thử để nhận - Thuốc thử dùng để nhận Nhận biết cation NH4+ biết ion NH4+ ? biết ion NH4+ dung dịch - Cách làm: thêm lượng dư dung kiềm dịch kiềm NaOH KOH vào - Nhóm HS làm thí nghiệm: dung dịch chứa ion amoni đun Nhỏ dd NaOH vào ống nóng nhẹ nghiệm đựng khoảng ml - Hiện tượng: có khí mùi khai bay dd NH4Cl đun nóng ống làm xanh giấy quỳ tẩm ướt t0 nghiệm Dùng giấy quỳ tím NH4+ + OH- �� � NH3 �+ H2O tẩm ướt để nhận biết khí NH3 nhận biết mùi khai Nhận biết cation Ba2+ - Yêu cầu học sinh dựa vào SGK - dung dịch H2SO4 - Cách làm: Cho dung dịch H2SO4 Cho biết dùng thuốc thử lỗng dư vào dung dịch cần nhận biết để nhận biết ion Ba2+? GV: Ngô Thị Thảo Chương 8- Trang 1/5 Giáo án hoá 12-Cơ - ion Al3+ có tính chất hố học gì? - Thuốc thử ion gì? - Bằng phương pháp hoá học, phân biệt ion cách nào? - Viết PTHH dùng để nhận biết dạng ion rút gọn - Tại thuốc thử ion dung dịch kiềm - Thuốc thử nhận biết nhóm ion gì? - Bằng cách phân biệt ion này? Viết PTHH dùng dạng ion rút gọn - GV: Ngơ Thị Thảo - Nhóm HS làm thí nghiệm: Nhỏ dd H2SO4 loãng vào ống nghiệm đựng khoảng ml dd BaCl2 để thu kết tủa trắng BaSO4 Nhỏ thêm dd H2SO4 loãng, lắc ống nghiệm để thấy kết tủa không tan H2SO4 dư - tạo hiđroxit lưỡng tính - dung dịch kiềm - Thêm từ từ dung dịch kiềm vào dung dịch Al3+ Al3+ + OH- � Al(OH)3 � kết tủa keo Al(OH)3+ OH- � AlO2+2H2O - Đầu tiên Al(OH)3 kết tủa sau kết tủa tan thuốc thử dư - Nhóm HS làm thí nghiệm: Nhỏ dd NaOH vào ống nghiệm đựng khoảng ml dd AlCl3 để thu kết tủa trắng (dạng keo) Nhỏ thêm ddd NaOH, lắc ống nghiệm để thấy kết tủa tan dòng điện NaOH dư - dung dịch NH3 Trường THPT Vinh Lộc - Hiện tượng: Xuất kết tủa trắng không tan thuốc thử dư Ba2+ + SO42- � BaSO4 � kết tủa trắng Nhận biết cation Al3+ - Cách làm: Thêm từ từ dung dịch kiềm vào dung dịch Al3+ - Hiện tượng: Đầu tiên Al(OH)3 kết tủa sau kết tủa tan thuốc thử dư Al3+ + OH- � Al(OH)3 � kết tủa keo Al(OH)3 + OH- � AlO2- + 2H2O Nhận biết cation Fe2+ Fe3+, Cu2+ a) Nhận biết cation Fe3+ - Thêm dung dịch kiềm (OH-), NH3 vào dung dịch Fe3+ tạo kết tủa - dung dịch NH3 Fe(OH)3 màu nâu đỏ Fe3+ + 3OH- � Fe(OH)3 � - Nhóm HS làm thí nghiệm: kết tủa mầu nâu đỏ Nhỏ dd NaOH vào ống b) Nhận biết cation Fe2+ nghiệm đựng khoảng ml - Thêm dung dịch kiềm (OH-), dd FeCl3 để thu kết NH3 vào dung dịch Fe2+ tạo kết tủa tủa màu nâu đỏ Fe(OH)3 - Nhóm HS làm thí nghiệm: Fe(OH)2 có mầu trắng xanh Nhỏ dd NaOH vào ống Fe2+ + 2OH- � Fe(OH)2 � nghiệm đựng khoảng ml kết tủa trắng xanh dd FeCl2 (vừa điều chế Kết tủa tiếp xúc với oxi không từ đinh sắt ddd HCl) để khí bị oxi hố thành Fe(OH)3 thu kết tủa màu trắng 4Fe(OH)2+ O2+ 2H2O � 4Fe(OH)3 � xanh Fe(OH)2.Đun nóng kết tủa màu nâu đỏ ống nghiệm để thấy kết tủa Kết tủa từ màu trắng xanh chuyển trắng xanh chuyển dần sang sang màu vàng cuối màu màu vàng cuối nâu đỏ thành mầu nâu đỏ c) Nhận biết cation Cu2+ - Nhóm HS làm thí nghiệm: - Thuốc thử đặc trưng cation Cu2+ Nhỏ dd NH3 vào ống dung dịch NH3 nghiệm đựng khoảng ml - Hiện tượng tạo thành kết tủa dd CuSO4 để thu kết Cu(OH)2 màu xanh sau bị tan tủa màu xanh Cu(OH)2 thuốc thử dư tạo thành dung Nhỏ thêm ddd NH3 đến dư, dịch có màu xanh lam đậm lắc ống nghiệm để thấy kết tủa lại tan tạo thành Chương 8- Trang 2/5 Giáo án hoá 12-Cơ Trường THPT Vinh Lộc ion phức Cu(NH3)2 có màu xanh lam đậm Hoạt động 3(17 phút): Tìm hiểu cách nhận biết số anion dd Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức III-NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION -Tính chất hố học đặc trưng - Tính oxi hóa mạnh TRONG DUNG DỊCH anion NO3 gì? - Dùng bột đồng Nhận biết anion NO3- - Thuốc thử dùng để nhận biết vài mẩu đồng mỏng - Dùng bột đồng vài mẩu anion NO3- gì? Hiện tượng? mơi trường axit Hiện đồng mỏng môi trường axit để tượng bột Cu tan thành nhận biết anion NO3- dung dịch màu xanh, khí 3Cu+2NO3-+8H+ � 3Cu2+ NO không màu bay lên gặp +2NO+4H2O khí oxi khơng khí tạo - Hiện tượng bột Cu tan thành dung thành NO2 màu nâu đỏ dịch màu xanh, khí NO khơng mầu - Nhóm HS làm thí nghiệm: bay lên gặp khí oxi khơng khí tạo Cho vào ống nghiệm thành NO2 màu nâu đỏ khoảng ml dd NaNO3 2NO + O2 � 2NO2 thêm tiếp vào vài giọt ddd H2SO4 vài Cu mỏng Đun nóng ống nghiệm chứa hỗn hợp chất phản ứng Quan sát tượng xãy Viết PTHH dạng phân tử ion thu gọn phản ứng - Viết PTHH phản ứng dùng để nhận biết dạng ion rút gọn -Tính chất hố học đặc trưng - tính oxi hóa 2các anion SO4 gì? Nhận biết anion SO42- - Thuốc thử dùng để nhận biết - BaCl2 môi trường - Thuốc thử BaCl2 mơi trường 2anion SO4 gì? Hiện tượng? axit lỗng dư Hiện tượng axit lỗng dư kết tủa trắng khơng tan - Hiện tượng kết tủa trắng không tan axit HCl, HNO3 loãng axit HCl, HNO3 loãng - Viết PTHH phản ứng Ba2+ + SO42- � BaSO4 � Ba2+ + SO42- � BaSO4 � dùng để nhận biết dạng kết tủa trắng kết tủa trắng ion rút gọn - Nhóm HS làm thí nghiệm: Nhỏ dd BaCl2 vào ống nghiệm đựng khoảng ml dd Na2SO4 để thu kết tủa màu trắng BaSO4 Nhỏ thêm vào ống nghiệm vài giọt ddd HCl hay ddd H2SO4 loãng khác, lắc ống nghiệm để thấy kết tủa không tan axit HCl hay H2SO4 lỗng 2+ -Tính chất hố học đặc trưng anion Cl- gì? - Thuốc thử dùng để nhận biết anion Cl- gì? Hiện tượng? - Viết PTHH phản ứng dùng để nhận biết dạng ion rút gọn GV: Ngô Thị Thảo - tính khử - Thuốc thử dung dịch AgNO3 mơi trường HNO3 loãng Hiện tượng xuất kết tủa trắng Ag+ + Cl- � AgCl � kết tủa trắng Nhận biết anion Cl- - Thuốc thử dung dịch AgNO3 mơi trường HNO3 lỗng - Hiện tượng suất kết tủa trắng Ag+ + Cl- � AgCl � kết tủa trắng Chương 8- Trang 3/5 Giáo án hoá 12-Cơ - Tính chất hố học đặc trưng anion CO32- gì? - Thuốc thử dùng để nhận biết anion CO32- gì? Hiện tượng? Trường THPT Vinh Lộc - Nhóm HS làm thí nghiệm: Rót vào ống nghiệm khoảng ml dd NaCl thêm tiếp vào vài giọt dd HNO3 làm mơi trường Nhỏ vài ống nghiệm vài giọt dd AgNO3 để thu kết tủa AgCl màu trắng - Axit H2CO3 axit yếu khơng bền phân hủy nhiệt độ phòng H2CO3 � CO2+ H2O Ion CO32- tồn dung dịch bazơ, CO2 tan nước, axit hóa dung dịch CO32- dung dịch axit CO2 giải phóng khỏi dung dịch sủi bọt mạnh Nếu dẫn khí CO2 vào dung dịch nước vơi tạo thành kết tủa trắng CaCO3 làm nước vôi vẩn đục - Dùng dung dịch axit sau dùng tiếp dung dịch nước vôi kết tủa trắng CaCO3 làm nước vôi vẩn đục 2H+ + CO32-→CO2+ H2O CO2+Ca(OH)2CaCO3+ H2O Màu trắng - Viết PTHH phản ứng dùng để nhận biết dạng ion rút gọn - Cần nhắc cho học sinh nhớ lại rằng: Sự có mặt nhiều ion dung dịch phụ thuộc vào có mặt ion khác Chẳng hạn, dung dịch chứa ion NH4+ khơng thể có dư ion OH-; mơi trường axit ion HCO3-, CO32-, SO32- tồn - Đa số anion tồn dung dịch với cation kim loại kiềm, amoni môi trường axit Hoạt động 4(04 phút): Củng cố Hoạt động GV Hoạt động HS - GV nhấn mạnh kiến thức - HS lắng nghe ghi nhớ quan trọng học - Làm tập SGK Hoạt động 5(01 phút): Dặn dò Hoạt động GV Hoạt động HS - Y/c HS nhà làm tập - Ghi phần cơng việc lại Sgk tập nhà SBT - Chuẩn bị tiếp "Nhận biết số chất khí” IV RÚT KINH NGHIỆM GV: Ngơ Thị Thảo Nhận biết anion CO32- - Dùng dung dịch axit sau dùng tiếp dung dịch nước vơi trong: 2H+ + CO32- �� � CO2 + H2O CO2 + Ca(OH)2  CaCO3  + H2O Màu trắng Kiến thức Kiến thức Chương 8- Trang 4/5 Giáo án hoá 12-Cơ Trường THPT Vinh Lộc GV: Ngô Thị Thảo Chương 8- Trang 5/5 ... cách nhận biết số anion dd Hoạt động GV Hoạt động HS Kiến thức III-NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION -Tính chất hố học đặc trưng - Tính oxi hóa mạnh TRONG DUNG DỊCH anion NO3 gì? - Dùng bột đồng Nhận biết. . .Giáo án hố 12- Cơ - ion Al3+ có tính chất hố học gì? - Thuốc thử ion gì? - Bằng phương pháp hố học, phân biệt ion cách nào? - Viết PTHH dùng để nhận biết dạng ion rút gọn - Tại thuốc thử ion dung. .. tử ion thu gọn phản ứng - Viết PTHH phản ứng dùng để nhận biết dạng ion rút gọn -Tính chất hố học đặc trưng - tính oxi hóa 2các anion SO4 gì? Nhận biết anion SO42- - Thuốc thử dùng để nhận biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch, Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay