Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:13

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 NHẬN BIẾT MỘT SỐ ION TRONG DUNG DỊCH I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức + Hiểu cách sử dụng số thuốc thử đặc trưng để phân tích số cation dung dịch + Hiểu cách sử dụng số thuốc thử đặc trưng để phân tích số anion dung dịch Về kĩ + Rèn luyện kĩ viết phương trình hố học dạng ion rút gọn + Rèn luyện kĩ quan sát, nhận xét tượng hoá học II CHUẨN BỊ Giáo viên + Các dung dịch: NaCl, KCl, BaCl2, NH4Cl, CrCl3, FeSO4, Fe2(SO4)3, MgSO4, CuSO4, NiSO4, NaOH, KMnO4, K2Cr2O7, KSCN, NH3, Na2HPO4, H2SO4 loãng + Các dung dịch: NaNO3, HCl, BaCl2, AgNO3, Na2CO3, Ca(OH)2, NH3, Na2HPO4, H2SO4 loãng + đồ phân tích số nhóm ion + Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ + Mãnh đồng kim loại, đồ phân tích số nhóm ion Học sinh + Ơn lại kiến thức có liên quan đến học + Cách viết ý nghĩa phương trình hố học dạng ion rút gọn I HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Chất cần nhận biết (1) Kim loại kiềm kiềm thổ Thuốc thử Hiện tượng (2) (3) dung dịch H2 (với Canxi dung dịch đục) H2 O phương trình phản ứng (4) 2M + 2nH2O → 2M(OH)n+ nH2 GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Li (Li+) K (K+) Na (Na+) Tẩm lên đũa Pt, đốt lửa đèn cồn Ca (Ca2+) Ba (Ba2+) Ngọn lửa đỏ tía Tím Vàng Đỏ da cam Vàng lục Nguyên tố lưỡng tính: Be, Al, Zn,Cr dung dịch OH(KOH, NaOH, Ba(OH)2) Kim loại tan + H2↑ Pb HCl Kết tủa trắng + H2↑ Pb + 2HCl → PbCl2 +H2 HNO3 lỗng Khí NO khơng màu HNO3 đặc khí NO2 màu nâu Đốt O2 Cu (màu đỏ) → CuO (màu đen) 3Cu+8HNO3 → 3Cu(NO3)2 +2NO + 4H2O Cu+4HNO3 → Cu(NO3)2 +2NO2 + 2H2O 2Cu + O2 → 2CuO Hỗn hợp HNO3 đặc HCl đặc, tỉ lệ thể tích 1:3 Kim loại tan + NO↑ Au + HNO3 +3HCl → AuCl3 +NO + 2H2O dung dịch axit H2SO4 loãng dung dịch SO42- H2 + kết tủa trắng Ba + H2SO4 → BaSO4 + H2 Kết tủa trắng Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ Ba2+ dung dịch CO32- Kết tủa trắng Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ Ca2+ dung dịch CO32- Kết tủa trắng Ca2+ + CO32- → CaCO3↓ Mg2+ Dung dịch OH- Kết tủa trắng Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓ dung dịch CO32- Kết tủa trắng Mg2+ + CO32- → MgCO3↓ Dung dịch OH- Kết tủa đen 2Ag+ + 2OH- →Ag2O↓+ H2O dung dịch Cl- Kết tủa trắng Ag+ + Cl- →AgCl↓ dung dịch Br- Kết tủa vàng nhạt Ag+ + Br- →AgBr↓ dung dịch I- Kết tủa vàng Ag+ + I- →AgI↓ dung dịch PO43- Kết tủa vàng, tan dung dịch axit mạnh 3Ag+ + PO43- →Ag3PO4↓ Cu Au Ba Ag + M + (4-n)OH- + (n-2)H2O → MO2(n-4)- + n.2H2 GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Cu2+ NH4+ Dung dịch OH- Kết tủa xanh Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓ dung dịch CO32- Kết tủa trắng Cu2+ + CO32- → CuCO3↓ dung dịch S2- kết tủa đen Cu2+ + S2- → CuS↓ Dung dịch OH- khí mùi khai NH4+ + OH- → NH3↑+ H2O Dung dịch OH- Kết tủa trắng xanh, để kk thành nâu đỏ Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓ 4Fe(OH)2+O2+2H2O 4Fe(OH)3 dung dịch CO32- Kết tủa trắng Fe2+ + CO32- → FeCO3↓ Dung dịch OH- Kết tủa nâu đỏ Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓ dung dịch CO32- Kết tủa nâu đỏ, CO2↑ 2Fe3++3CO32-+3H2O 2Fe(OH)3↓+ 3CO2↑ 2+ Fe Fe3+ Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư lúc đầu có kết tủa trắng, sau tan kiềm dư Be2+ Cr3+ Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2↓ Zn(OH)2+ 2OH- → ZnO22+2H2O Be2+ + 2OH- → Be(OH)2↓ Be(OH)2+ 2OH- → BeO22+2H2O Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3↓ Cr(OH)3 + OH- → CrO2- +2H2O Tư liệu Anion (1) Cl Thuốc thử (2) BrI- → Al3+ + 3OH- →Al(OH)3↓ Al(OH)3 + OH- →AlO2- +2H2O Al3+ Zn2+ → dung dịch AgNO3 Hiện tượng (3) AgCl↓màu trắng AgBr↓ màu vàng nhạt AgI↓màu vàng Phương trình phản ứng (4) Ag+ + Cl- →AgCl ↓ Ag+ + Br- →AgBr ↓ Ag+ + I- →AgI ↓ GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 PO43- HNO3đặc+Cu NO3 - NO2- dung dịch H2SO4 lỗng,t0 Ag3PO4↓ màu vàng tan dung dịch H+ Khí NO2màu nâu, dung dịch CuSO4 màu xanh Khí NO2 màu nâu 3Ag+ + PO43- →Ag3PO4↓ Cu+4HNO3 → Cu(NO3)2 +2NO2 +2H2O H2SO4+3NO22NO+SO42- + H2O 2NO + O → 2NO → Kết tủa trắng tan axit khí SO2 mùi sốc Ba2+ + SO32- → BaSO3↓ dung dịch BaCl2 Kết tủa trắng tan không axit Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ dung dịch Cu2+ Kết tủa đen Cu2+ + S2- → CuS dung dịch Pb2+ Kết tủa đen Pb2+ + S2- → PbS dung dịch Ba2+ Ba2+ + CO32- → BaCO3↓ Dung dịch H+ Kết tủa trắng tan axit Khí CO2 HCO3- Dung dịch H+ Khí CO2 H+ + HCO3- → CO2 + H2O HSO3- Dung dịch H+ Khí SO2 H+ + HSO3- → SO2 + H2O SiO22- Dung dịch H+ có kết tủa SiO2 2H+ + SiO32- → SiO2 + H2O dung dịch Ba2+ SO32Dung dịch H+ SO42S2- CO32- 2H+ + SO32- → SO2 + H2O 2H+ + CO32- → CO2 + H2O NO3-+ ... n.2H2 GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Cu2+ NH4+ Dung dịch OH- Kết tủa xanh Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓ dung dịch CO32- Kết tủa trắng Cu2+ + CO32- → CuCO3↓ dung dịch S2- kết tủa đen Cu2+ + S2- → CuS↓ Dung dịch OH-... Ag+ + Br- →AgBr ↓ Ag+ + I- →AgI ↓ GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 PO43- HNO3đặc+Cu NO3 - NO2- dung dịch H2SO4 loãng,t0 Ag3PO4↓ màu vàng tan dung dịch H+ Khí NO2màu nâu, dung dịch CuSO4 màu xanh Khí NO2 màu... mùi sốc Ba2+ + SO32- → BaSO3↓ dung dịch BaCl2 Kết tủa trắng tan không axit Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ dung dịch Cu2+ Kết tủa đen Cu2+ + S2- → CuS dung dịch Pb2+ Kết tủa đen Pb2+ + S2- → PbS dung dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch, Giáo án Hóa học 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay