Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

4 3 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:07

HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN HÓA HỌC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết vấn đề đặt cho nhân loại: Nguồn lượng bị cạn kiệt, khan nhiên liệu, cần vật liệu đáp ứng yêu cầu ngày cao người - Biết hóa học góp phần giải vấn đề đó, tạo nguồn lượng mới, vật liệu Kĩ năng: - Đọc tóm tắt thông tin học - Vận dụng kiến thức học chương trình phổ thơng để minh học - Tìm thơng tin từ phương tiện khác từ thực tiễn sống Thái độ: quan tâm, tìm hiểu trạng kinh tế, xã hội, môi trường Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường II TRỌNG TÂM: - Ph át huy nhận thức HS III CHUẨN BỊ: GV: Hệ thống câu hỏi Máy chiếu - Tranh ảnh tư liệu có liên quan nguồn lượng cạn kiệt, khan - Một số thông tin, tư liệu cập nhật như: nhà máy điện nguyên tử, ô tô sử dụng nhiên liệu hidro, vật liệu nano, cmpozit - Đĩa hình có nội dung số q trình sản xuất hóa học HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN HS: chuẩn bị IV PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải vấn đề hướng dẫn gv V TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: không Bài mới: Hoạt động 1: Vấn đề lượng nhiên liệu: GV yêu cầu học sinh đọc thông tin bài, sử dụng kiến thức có thảo luận trả lời câu hỏi sau: Năng lượng nhiên liệu có vai trò phát triển nói chung phát triển kinh tế nói riêng ? Vần đề lượng nhiên liệu đặt cho nhân loại ? Hóa học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu tương lai ?  Kết luận: - Nhân loại giải vấn đề thiếu lượng khan hiêm nhiên liệu tiêu thụ nhiều - Hóa học góp phần giải vấn đề là: + Sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu nhân tạo thay cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên than, dầu mỏ + Sử dụng nguồn lượng cách khoa học Hoạt động 2: Vấn đề nguyên liệu cho cơng nghiệp: HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN HS nghiên cứu sgk , đọc thông tin bổ sung sử dụng kiến thức có, trả lời câu hỏi sau: Vấn đề nguyên liệu đặt cho ngành kinh tế ? Hóa học góp phần giải vấn đầ ? HS thảo luận để thấy nguồn nguyên liệu hóa học sử dụng cho cơng nghiệp : - Quặng, khoáng sản chất có sẵn vỏ Trái đất Khơng khí nước nguồn nguyên liệu phong phú tự nhiên sử dụng rộng rãi nhiều nhành cơng nghiệp hóa học - Nguồn ngun liệu thực vật - Dầu mỏ, khí, than đá nguồn nguyên liệu cho công nghiệp tổng hợp chất dẻo, tơ sợi tổng hợp, cao su  Kết luận: -Nhân loại gặp phải vấn đề : Nguồn nguyên liệu tự nhiên sử dụng ngày cạn kiệt - Hóa học góp phần: sử dụng hợp lí có hiệu nguồn ngun liệu chủ yếu cho cơng nghiệp hóa học sử dụng lại vật liệu phế thải hướng tận dụng ngun liệu cho cơng nghiệp hóa học Hoạt động 3: Vấn đề vật liệu: GV: Đưa câu hỏi thảo luận sau: Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế ? Hóa học góp phần giải vấn đầ ? Hoạt động 4: Hướng giải vần đề lượng nhiên liệu cho tương lai: HS quan sát hình ảnh đọc thông tin học, thảo luận đưa ý kiến GV: Hướng dẫn HS thảo luận, hoàn chỉnh kết luận Để giải vấn đề khan lượng cạn kiệt nguồn nguyên liệu, có phương hướng sau đây: - Tìm cách sử dụng cách có hiệu nguồn lượng nhiên liệu có - Sản xuất sử dụng nguồn lượng nhiên liệu nhân tạo HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN - Sử dụng nguồn lượng VI DẶN DÒ: Chuẩn bị nội dung để thảo luận VII RÚT KINH NGHIỆM: ... công nghiệp hóa học Hoạt động 3: Vấn đề vật liệu: GV: Đưa câu hỏi thảo luận sau: Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế ? Hóa học góp phần giải vấn đầ ? Hoạt động 4: Hướng giải vần đề lượng nhiên... 1: Vấn đề lượng nhiên liệu: GV yêu cầu học sinh đọc thông tin bài, sử dụng kiến thức có thảo luận trả lời câu hỏi sau: Năng lượng nhiên liệu có vai trò phát triển nói chung phát triển kinh tế. .. nghiệp: HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN HS nghiên cứu sgk , đọc thông tin bổ sung sử dụng kiến thức có, trả lời câu hỏi sau: Vấn đề nguyên liệu đặt cho ngành kinh tế ? Hóa học góp phần giải vấn đầ ? HS thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay