Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

3 3 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:07

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 HÓA HỌC NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết vấn đề đặt cho nhân loại: Nguồn lượng bị cạn kiệt, khan nhiên liệu, cần vật liệu đáp ứng yêu cầu ngày cao người - Biết hóa học góp phần giải vấn đề đó, tạo nguồn lượng mới, vật liệu Kĩ năng: - Đọc tóm tắt thơng tin học - Vận dụng kiến thức học chương trình phổ thơng để minh học - Tìm thơng tin từ phương tiện khác từ thực tiễn sống II Chuẩn bị: Tranh ảng tư liệu có liên quan nguồn lượng cạn kiệt, khan Một số thông tin, tư liệu cập nhật như: nhà máy điện nguyên tử, ô tô sử dụng nhiên liệu hidro, vật liệu nano, cmpozit Đĩa hình có nội dung số q trình sản xuất hóa học III Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động 1: Vấn đề lượng nhiên liệu: GV yêu cầu học sinh đọc thông tin bài, sử dụng kiến thức có thảo luận trả lời câu hỏi sau: Năng lượng nhiên liệu có vai trò phát triển nói chung phát triển kinh tế nói riêng ? Vần đề lượng nhiên liệu đặt cho nhân loại ? Hóa học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu tương lai ?  Kết luận: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Nhân loại giải vấn đề thiếu lượng khan hiêm nhiên liệu tiêu thụ nhiều Hóa học góp phần giải vấn đề là: Sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu nhân tạo thay cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên than, dầu mỏ Sử dụng nguồn lượng cách khoa học Hoạt động 2: Vấn đề nguyên liệu cho công nghiệp: HS nghiên cứu sgk , đọc thông tin bổ sung sử dụng kiến thức có, trả lời câu hỏi sau: Vấn đề nguyên liệu đặt cho ngành kinh tế ? Hóa học góp phần giải vấn đầ ? HS thảo luận để thấy nguồn nguyên liệu hóa học sử dụng cho công nghiệp :  Kết luận: Quặng, khoáng sản chất có sẵn vỏ Trái đất Khơng khí nước nguồn nguyên liệu phong phú tự nhiên sử dụng rộng rãi nhiều nhành cơng nghiệp hóa học Nguồn ngun liệu thực vật Dầu mỏ, khí, than đá nguồn ngun liệu cho cơng nghiệp tổng hợp chất dẻo, tơ sợi tổng hợp, cao su GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Nhân loại gặp phải vấn đề : Nguồn nguyên liệu tự nhiên sử dụng ngày cạn kiệt hóa học góp phần: sử dụng hợp lí có hiệu nguồn ngun liệu chủ yếu cho cơng nghiệp hóa học sử dụng lại vật liệu phế thải hướng tận dụng ngun liệu cho cơng nghiệp hóa học Hoạt động 3: Vấn đề vật liệu: GV: Đưa câu hỏi thảo luận sau: Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế ? Hóa học góp phần giải vấn đầ ? Hoạt động 4: Hướng giải vần đề lượng nhiên liệu cho tương lai: HS quan sát hình ảnh đọc thông tin học, thảo luận đưa ý kiến GV: Hướng dẫn HS thảo luận, hoàn chỉnh kết luận Để giải vấn đề khan lượng cạn kiệt nguồn nguyên liệu, có phương hướng sau đây: Tìm cách sử dụng cách có hiệu nguồn lượng nhiên liệu có Sản xuất sử dụng nguồn lượng nhiên liệu nhân tạo Sử dụng nguồn lượng ...GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Nhân loại giải vấn đề thiếu lượng khan hiêm nhiên liệu tiêu thụ nhiều Hóa học góp phần giải vấn đề là: Sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu... cơng nghiệp hóa học Nguồn ngun liệu thực vật Dầu mỏ, khí, than đá nguồn nguyên liệu cho công nghiệp tổng hợp chất dẻo, tơ sợi tổng hợp, cao su GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 Nhân loại gặp phải vấn đề : Nguồn... thảo luận sau: Vấn đề đặt vật liệu cho ngành kinh tế ? Hóa học góp phần giải vấn đầ ? Hoạt động 4: Hướng giải vần đề lượng nhiên liệu cho tương lai: HS quan sát hình ảnh đọc thông tin học, thảo luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay