Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:07

GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 HỐ HỌC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ I.Mục tiêu Kiến thức * Biết được: - Vai trò hố học phát triển kinh tế * Nội dung GD môi trường Hiểu được: Một cách tổng hợp vai trò hoá học vấn đề lượng, nhiên liệu Kĩ - Tìm thơng tin học phương tiện thông tin đại chúng, xử lí thơng tin rút NX vấn đề - Giải số tình thực tế tiết kiệm lượng, nhiên liệu, vật liệu, chất phế thải * Nội dung GD môi trường - Thu thập xử lí thơng tin tác động moi trường với nguời - Thu thập xử lí thơng tin tác dộng người tới môi trường - Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường áp dụng đời sống học tập hoá học - Đề xuất giải pháp bảo vệ mơi trường hiệu Thái độ, tình cảm - Có hứng thú học mơn hố - Có ý thức tìm tòi, vận dụng kiến thức hố học vào sống, biết tiết kiệm lượng, nguyên vật liêu * Nội dung GD môi trường -Ý thức tác dộng môi trường tới người, người tới mơi trường GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 - Ý thức môi trường đất , môi trường nước, khơng khí vơ quan trọng người Phải có ý thức bảo vệ mơi trường II Chuẩn bị GV: Các tư liệu thực tế, cập nhật vấn đề lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu VN số nước HS: Các tư liệu thực tế, cập nhật vấn đề lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu VN số nước III Phương pháp dạy học Đàm thoại, tổ chức cho HS hoạt động nhóm IV Thiết kế hoạt động dạy học 1.Ổn định tổ chức lớp C1: C4: C9: Kiểm tra cũ: Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ 1: I Vấn đề lượng nhiên liệu I Vấn đề lượng nhiên liệu Năng lượng nhiên liệu có vai trò quan Năng lượng nhiên liệu có vai trò trọng ntn phát triển kinh tế quan trọng ntn phát triển kinh tế - Yêu cầu HS thảo luận nhóm, trả lời cho câu ? hỏi sau: - HS thảo luận trả lời: có vai trò quan trọng việc phát triển kinh +Vai trò lượng nhiên liệu tế phát triển nói chung kinh tế nói riêng? giải thích sao? GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 + Cho biết tư liệu, thông tin gia tăng nhu cầu lượng? Những vấn đề đặt lượng Những vấn đề đặt nhiên liệu lượng nhiên liệu - Yêu cầu HS thảo luận nhóm, trả lời cho câu - HS nghiên cứu SGK, thảo luận trả hỏi sau: lời ? + Vấn đề năn lượng nhiên liệu đặt cho nhân loại gì? Liên hệ với VN? Hố học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu nào? Hố học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu - Hố học góp phần giải vấn đề lượng nhiên liệu nào? - HS thảo luận, trả lời - Ứng dụng chất em biết vào vấn đề lượng nhiên liệu? (Đ/c CH4 từ lò bioga để đun nấu cách lên men chất thải hữu phân gia súc; đ/c etanol từ CRK dầu mỏ thay xăng, dầu đ.cơ đốt trong; sx nhiên liệu thay xăng từ nguồn ngun liệu vơ tận khơng khí nước; sx khí than khơ khí than ướt từ than đá nước; nhà máy điện nguyên tử use lượng cho mục đích hồ bình hoặc: tận dụng nguồn lượng sinh p.ứ h2; thu hồi tái use nhiên liệu khí CO, H 2,… có hỗn hợp khí thải HĐ 2: II Vấn đề vật liệu Vai trò vật liệu phát triển kinh tế - Lấy VD loại vật liệu? - HS liên hệ thực tế, trả lời: GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 - Vai trò vật liệu p triển kinh tế? Vấn đề vật liệu đặt cho nhân loại II Vấn đề vật liệu - Yêu cầu người vật liệu giai Vai trò vật liệu phát đoạn hhiện gì? triển kinh tế - GV cung cấp thêm thông tin vật liệu - HS lấy VD Hố học góp phần giải vấn đề vật liệu cho tương lai - GV giới thiệu ? ? Vấn đề vật liệu đặt cho nhân loại - HS thảo luận nhóm, trả lời Hố học góp phần giải vấn đề vật liệu cho tương lai - Vật liệu compozit - Vật liệu hỗn hợp chất vô hợp chất hữu - Vật liệu hỗn hợp nano HĐ 3: Củng cố - dặn dò: ? Một số vấn đề nhiễm môi trường khai thác, chế biến, sử dụng sản phẩm dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên, lượng hạt nhân? GV chốt lại kiến thức trọng tâm: + Thực tế lương thiếu khan nhiên liệu tiệu nhiều, vấn đề ô nhiễm mơi trường + Hoa học góp phần giải vấn đề khan lượng cạn kiệt nguồn nguyên liệu, có phương hướng sau: GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 - Tìm cách sử dụng có hiệu nguồn lượng nhiên liệu có Sản xuất use nguồn lượng nhiên liệu nhân tạo, lượng Use nguồn lượng mới, gây nhiễm mơi trường ... thải HĐ 2: II Vấn đề vật liệu Vai trò vật liệu phát triển kinh tế - Lấy VD loại vật liệu? - HS liên hệ thực tế, trả lời: GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 - Vai trò vật liệu p triển kinh tế? Vấn đề vật liệu đặt... việc phát triển kinh +Vai trò lượng nhiên liệu tế phát triển nói chung kinh tế nói riêng? giải thích sao? GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 + Cho biết tư liệu, thông tin gia tăng nhu cầu lượng? Những vấn đề đặt... 1: I Vấn đề lượng nhiên liệu I Vấn đề lượng nhiên liệu Năng lượng nhiên liệu có vai trò quan Năng lượng nhiên liệu có vai trò trọng ntn phát triển kinh tế quan trọng ntn phát triển kinh tế -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế, Giáo án Hóa học 12 bài 43: Hóa học và các vấn đề phát triển kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay