Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:02

GIÁO ÁN HĨA HỌC LỚP 12 THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHÔM HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I MỤC TIÊU: A Chuẩn kiến thức kỹ Kiến thức Biết : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm :  So sánh khả phản ứng Na, Mg Al với nước  Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm  Phản ứng nhôm hiđroxit với dung dịch NaOH với dung dịch H2SO4 loãng Kĩ  Sử dụng dụng cụ hố chất để tiến hành an tồn, thành cơng thí nghiệm  Quan sát, nêu tượng thí nghiệm, giải thích viết phương trình hố học Rút nhận xét  Viết tường trình thí nghiệm B Trọng tâm  So sánh khả phản ứng Na, Mg Al với nước GIÁO ÁN HĨA HỌC LỚP 12Nhơm phản ứng với dung dịch kiềm  Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 II CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Ống ngiệm + giá để ống nghiệm + cốc thuỷ tinh + đèn cồn Hoá chất: Các kim loại: Na, Mg, Al; dung dịch: NaOH, AlCl3, NH3, phenolphtalein III PHƯƠNG PHÁP: HS tiến hành thí nghiệm hướng dẫn giáo viên IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRỊ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Cơng việc đầu bước thực hành - GV: Nêu mục tiêu, yêu cầu tiết thực hành, lưu ý cần thiết, thí dụ phản ứng Na với nước, không dùng nhiều Na, dùng ống nghiệm chứa gần đầy nước - GV tiến hành số tính chất mẫu cho HS quan sát Hoạt động Thí nghiệm 1: So sánh khả phản ứng - Thực thí nghiệm SGK Na, Mg, Al với H2O - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan sát tượng xảy GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 12 Hoạt động Thí nghiệm 2: Nhơm tác dụng với dung dịch - Thực thí nghiệm SGK kiềm - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan sát tượng xảy Hoạt động Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính - Thực thí nghiệm SGK Al(OH)3 - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan sát tượng xảy Hoạt động 5: Công việc sau buổi thực hành - GV: Nhận xét, đánh giá buổi thực hành, yêu cầu HS viết tường trình - HS: Thu dọn hố chất, vệ sinh PTN V CỦNG CỐ: VI DẶN DÒ: Tiết sau kiểm tra viết * Kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………………… ………………… ... nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính - Thực thí nghiệm SGK Al(OH)3 - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan sát tượng xảy Hoạt động 5: Công việc sau buổi thực hành - GV: Nhận xét, đánh giá buổi thực hành, ... sánh khả phản ứng - Thực thí nghiệm SGK Na, Mg, Al với H2O - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan sát tượng xảy GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 12 Hoạt động Thí nghiệm 2: Nhơm tác dụng với dung dịch - Thực. ..GIÁO ÁN HĨA HỌC LỚP 12  Nhơm phản ứng với dung dịch kiềm  Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 II CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Ống ngiệm + giá để ống nghiệm + cốc thuỷ tinh + đèn cồn Hoá chất: Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay