Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:02

HĨA HỌC 12 THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHÔM HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố kiến thức học tính chất hố học đặc trưng natri, magie, nhơm hợp chất quan trọng chúng - Tiến hành số thí nghiệm: + So sánh phản ứng Na, Mg, Al với nước + Al tác dụng với dung dịch kiềm + Al(OH)3 tác dụng với dung dịch NaOH, H2SO4 loãng Kĩ năng: Rèn luyện kĩ làm thí nghiệm thực hành làm việc với hố chất, với dụng cụ thí nghiệm, kĩ làm thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất Thái độ: Nghiêm túc tiếp xúc với hoá chất độc hại II CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Dụng cụ: Ống ngiệm + giá để ống nghiệm + cốc thuỷ tinh + đèn cồn - Hoá chất: Các kim loại: Na, Mg, Al; dung dịch: NaOH, AlCl 3, NH3, phenolphtalein Học sinh: + Chuẩn bị nội dung thực hành + Kẻ tường trình vào vở: STT Tên thí Cách tiến Hiện tượng PTPƯ- HÓA HỌC 12 nghiệm hành Giải thích III PHƯƠNG PHÁP: HS tiến hành thí nghiệm hướng dẫn giáo viên IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Công việc đầu bước thực I Nội dung thí nghiệm cách tiến hành: hành - GV: Nêu mục tiêu, yêu cầu tiết thực hành, lưu ý cần thiết, thí dụ phản ứng Na với nước, không dùng nhiều Na, dùng ống nghiệm chứa gần đầy nước - GV tiến hành số tính chất mẫu cho HS quan sát Hoạt động - Thực thí nghiệm SGK - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan sát tượng xảy Hoạt động - Thực thí nghiệm SGK - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan sát tượng xảy Thí nghiệm 1: So sánh khả phản ứng Na, Mg, Al với H2O HÓA HỌC 12 Hoạt động - Thực thí nghiệm SGK - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan sát tượng xảy Thí nghiệm 2: Nhơm tác dụng với dung Hoạt động 5: Công việc sau buổi thực dịch kiềm hành - GV: Nhận xét, đánh giá buổi thực hành, yêu cầu HS viết tường trình - HS: Thu dọn hố chất, vệ sinh PTN Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 II Viết tường trình: VI DẶN DÒ: Tiết sau kiểm tra viết VII RÚT KINH NGHIỆM ... Công việc sau buổi thực dịch kiềm hành - GV: Nhận xét, đánh giá buổi thực hành, yêu cầu HS viết tường trình - HS: Thu dọn hố chất, vệ sinh PTN Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 II Viết... kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Cơng việc đầu bước thực I Nội dung thí nghiệm cách tiến hành: hành - GV: Nêu mục tiêu, yêu cầu tiết thực hành, lưu ý cần thiết, thí...HĨA HỌC 12 nghiệm hành Giải thích III PHƯƠNG PHÁP: HS tiến hành thí nghiệm hướng dẫn giáo viên IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay