Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

21 5 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:01

Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Giáo án 12 CB Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Bài 25: Tiết 41, 42: Tuần Ngày soạn Ngày dạy Lớp dạy KIM LOẠI KIỀM HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM : : …/…/ 2009 : …/…/2009 : 12CB4 I./ Mục đích yêu cầu: Về kiến thức: _Vị trí đặc điểm cấu hình e lớp ngồi kim loại kiềm Một số ứng dụng quan trọng kim loại kiềm hợp chất NaOH, NaHCO 3, Na2CO3, KNO3 _Tính chất vật lí (mềm, nhiệt độ nóng chảy thấp, khối lượng riêng nhỏ) _Tính chất hóa học: tính khử mạnh kim loại _Trạng thái tự nhiên NaCl, phương pháp đ/c kim loại kiềm _Tính chất hóa học số hợp chất: NaOH (kiềm mạnh), NaHCO (lưỡng tính), Na2CO3 (muối axit yếu), KNO3 (tính oxi hóa mạnh đun nóng) Về kỹ năng: _Dự đốn tính chất hóa học, kiểm tra kết luận t/c đơn chất số hợp chất _Quan sát mô hình rút nhận xétm, phương pháp đ/c kim loại kiềm _Viết ptpư minh họa, viết sơ đồ điện phân điều chế kim loại kiềm _Tính thành phần phần trăm muối kim loại kiềm hỗn hợp phản ứng Thái độ: _Biết cách sử dụng quí trọng nguồn tài nguyên thiên nhiên _Thái độ học tập tích cực II./ Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập Học sinh: Xem trước học Phương pháp: - PP đàm thoại gợi mở, đddh trực quan III./ Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Ổn định lớp, vào (1’) TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh * Hoạt động 2: _Trình bày vị trí kim loại _Kim loại kiềm thuộc nhóm kiềm bảng tuần hồn, IA BTH, gồm cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Li, Na, K, Rb, Fr _Cấu hình e lớp ngồi có dạng ns1 * Hoạt động 3: _Trình bày tính chất vật lí _Nghiên cứu SGK: Các kl kim loại kiềm kiềm màu trắng bạc, có ánh kim, dẫn nhiệt tốt, nhiệt độ * Nguyên nhân: Do kim loại nóng chảy nhiệt độ sơi kiềm có mạng tinh thể lập thấp, khối lượng riêng nhỏ, phương tâm khối, liên kết với độ cứng thấp liên kết kim loại yếu Trường THPT TÂN HỒNG -1- Nội dung A Kiêm loại kiềm: I Vị trí BTH, cấu hình e ngun tử: _Kim loại kiềm thuộc nhóm IA BTH, gồm nguyên tố Li, Na, K, Rb, Fr _Cấu hình e lớp ngồi có dạng ns1 II./ Tính chất vật lí: _Các kl kiềm màu trắng bạc, có ánh kim, dẫn nhiệt tốt, nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp Nguyên nhân kl kiềm có mạng tinh thể lập phương tâp khối cấu trúc rỗng, GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM * Hoạt động _Kim loại kiềm có tính khử _Nghe giảng ghi chép mạnh Tính khử tăng dần từ Li đến Cs M  M+ + e Trong hợp chất kim loại kiềm có số oxi hóa +1 4Na + O2 → 2Na2O _Viết ptpứ Na với O2, Cl2? 2Na + O2 → Na2O2 2Na + Cl2 → 2KCl _Kim loại kiềm khử mạnh H + _Nghe giảng ghi chép dung dịch axit HCl, H2SO4 lỗng thành khí hidro 2M + 2HCl  2MCl + H2 2Na + H2SO4 → Na2SO4 _Viết ptpứ Na với H2SO4 + H2 _Tất kim loại kiềm nổ tiếp xúc với axit 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 _Viết ptpứ Na với H2O _ Kl kiềm dễ dàng tác dụng với H2O nhiệt độ thường Để _Nghe giảng, viết ptpư bảo quản kim loại kiềm ta thường ngâm chúng dầu hỏa _Yêu cầu học sinh nêu ứng _Có nhiều ứng dung quan dụng trạng thái tự nhiên trọng: Đ/c hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp, hợp kim kim loại kiềm siêu nhẹ, _Trong tự nhiên không tồn dang đơn chất mà tồn dạng hợp chất Trong nước biển có chứa hàm lượng lớn NaCl * Nguyên tắc : Khử ion kim loại kiềm M+ + e  M Do kim loại kiềm có tính khử _Học sinh nghe giảng mạnh nên phải dùng phương pháp điện phân Quan trọng điện phân nóng chảy muối halogenua kim loại kiềm 2MCl  2M + Cl2 * Hoạt động 5: _Học sinh nghe giảng _Giới thiệu số hợp chất quan trọng kim loại kiềm NaOH, NaHCO3, Na2CO3, Trường THPT TÂN HỒNG -2- Giáo án 12 CB nguyên tử kl liên kết với lk yếu III Tính chất hóa học: _Các nguyên tử kl kiềm có lượng ion hóa nhỏ nên có tính khử mạnh, tính khử tăng dần từ Li→Fr 1/ T/d với phi kim: a/ T/d với oxi: tạo nên oxit peoxit: 4Na + O2 → 2Na2O 2Na + O2 → Na2O2 b/ T/d với clo: 2K + Cl2 → 2KCl 2/ T/d với axit: _Kl kiềm tác dụng mãnh liệt với axit (gây nổ) 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 3/ T/d với H2O: _Kl kiềm dễ dàng tác dụng với H2O nhiệt độ thường 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 _Để bảo quản kim loại kiềm ta thường ngâm chúng dầu hỏa IV Ứng dụng, trạng thái tự nhiên điều chế: Ứng dụng: _Có nhiều ứng dung quan trọng: Đ/c hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp, hợp kim siêu nhẹ, Trạng thái tự nhiên: _Trong tự nhiên không tồn dang đơn chất mà tồn dạng hợp chất Trong nước biển có chứa hàm lượng lớn NaCl Điều chế: _Nguyên tắc: khử ion kim loại kiềm hợp chất: Mn+ + ne → M _Phương pháp: đpnc dpnc 2NaCl ��� � 2Na + Cl2 B Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm: I Natri hidroxit: Tính chất: _Natri hirdroxit hay xút ăn da GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM KNO3 _Quan sát lọ NaOH khan, cho _NaOH ( xút ăn da) chất biết tính chất NaOH? rắn, khơng màu, dễ nóng chảy, dễ chảy rửa, tan nhiều nước toả nhiệt lớn nên cẩn thận hoà tan _Khi tan nước NaOH NaOH phân li hoàn toàn, viết NaOH → Na+ + OH– phương trình phân li? _NaOH có tính bazơ, viết CO2 + NaOH → NaHCO3 ptpư chứng minh tính chất hóa CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 học NaOH _Nghiên cứu SGK cho biết ứng dụng NaOH _Nghiên cứu SGK cho biết tính chất NaHCO3? _Viết pt chứng minh tính chất muối NaHCO3? _Nêu ứng dụng muối NaHCO3 ? * Hoạt động : _Nêu tính chất muối Na2CO3 _Na2CO3 hố chất quan trọng công nghiệp thuỷ tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi _Quan sát lọ đựng KNO3, cho Trường THPT TÂN HỒNG Giáo án 12 CB chất rắn không màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh, tan nhiều nước tỏa nhiều nhiệt _Khi tan nước phân li hoàn toàn: NaOH → Na+ + OH– _T/d với oxit axit, axit muối CO2 + NaOH → NaHCO3 CO2 + OH– → HCO3– CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O CO2 + OH– → CO32– + H2O NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4 Cu2+ + 2OH– → Cu(OH)2 _NaOH hoá chất quan Ứng dụng: trọng Đứng thứ hai sau axit _NaOH hóa chất quan trọng, sunfuric NaOH hoá chất đứng hàng thứ sau H2SO4 quan trọng NaOH dùng nấu xà phòng, chế phẩm nhượm, _NaHCO3 chát rắn màu trắng, tan nước, dễ bị II Natri hidrocacbonat: nhiệt phân có tính lưỡng Tính chất: tính _NaHCO3 chất rắn màu trắng, t0 tan nước dễ bị nhiệt 2NaHCO3 �� � Na2CO3 + CO2 + H2O phân hủy: t0 2NaHCO3 �� NaHCO3 + HCl → NaCl � Na2CO3 + CO2 + H2O + CO2 + H2O NaHCO3 + NaOH →Na2CO3 _NaHCO3 có tính lưỡng tính: + H2O NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O _ NaHCO3 dùng NaHCO3 + NaOH →Na2CO3 công nghiệp dược phẩm + H2O (thuốc đau dày) công Ứng dụng: nghiệp thực phẩm (bột nở ) _NaHCO3 dùng công nghiệp dược phẩm thực phẩm _Na2CO3 chất rắn màu III Natri cacbonat trắng, tan nhiều nước Tính chất: Na2CO3 muối axit yếu _Na2CO3 chất bột màu trắng, nên tan nước cho môi tan nhiều nước, điều trường kiềm kiện thường tồn dạng Na2CO3.10H2O _Hs nghe giảng _Na2CO3 muối axit yếu, nước tạo thành dd môi trường kiềm Ứng dụng: Na2CO3 hố chất quan trọng cơng nghiệp thuỷ tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi IV Kali nitrat Tính chất: _KNO3 tinh thể khơng _KNO3 tinh thể không màu, -3- GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM biết tính chất KNO3 ? màu, bền khơng khí, tinh thể khơng màu, bền tan nhiều nước khơng khí, tan nhiều nước _KNO3 bị phân hủy nhiệt độ _HS nghe giảng ghi chép cao: 2KNO3 t  2KNO2 + O2  _Hãy nghiên cứu SGK cho biết _Ứng trọng phân bón _Chế tạo thuốc nổ ứng dụng KNO3? _Phương trình xảy chất nổ: KNO3 + 3C + S t  N2 + 3CO2+K2S Hoạt động 7: Cũng cố _Hoàn thành phiếu học tập _Học sinh thảo luận nhóm Giáo án 12 CB bền khơng khí, tan nhiều nước, bị phân hủy nhiệt độ cao: t0 2KNO3 �� � 2KNO2 + O2 Ứng dụng: _Dùng phân bón _Chế tạo thuốc nổ: t0 2KNO3 + 3C + S �� � N2 + 3CO2 + K2S Phiếu học tập: Câu 1: Ion Na+ thể tính oxi hóa phản ứng nào: A) 2NaCl 2Na + Cl2 B) NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl C) 2NaNO3 2NaNO2 + O2 D) Na2O + H2O = 2NaOH Câu 2: Cách sau điều chế Na kim loại? A) Điện phân dung dịch NaCL B) Điện phân NaOH nóng chảy C) Cho khí H2 qua Na2O nung nóng D) A, B, C sai Câu 3: M kim loại phân nhóm nhóm I; X clo brom Nguyên liệu để điều chế kim loại nhóm I là: A) MX B)MOH C) MX MOH D) MCl Câu 4: Khí CO2 khơng phản ứng với dung dịch nào: A) NaOH B) Ca(OH)2 C) Na2CO3 D) NaHCO3 Câu 5: Điện phân dung dịch muối điều chế kim loại tương ứng? A) NaCl B) AgNO3 C) CaCL2 D) MgCl2 Câu 6: Sục từ từ khí CO vào dung dịch NaOH, tới lúc tạo hai muối Thời điểm tạo hai muối nào? A) NaHCO3 tạo trước, Na2CO3 tạo sau B) Na2CO3 tạo trước, NaHCO3 tạo sau C) Cả hai muối tạo lúc D) Không thể biết muối tạo trước, muối tạo sau IV DẶN DÒ: - Xem trước mới, làm tập SGK V RÚT KINH NGHIỆM Trường THPT TÂN HỒNG -4- GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Bài 26 Tiết 43, 44: Tuần Ngày soạn Ngày dạy Lớp dạy Giáo án 12 CB KIM LOẠI KIỀM THỔ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM THỔ : : … / … / 2009 : … / … / 2009 : 12CB4 I./ Mục đích yêu cầu: Về kiến thức: _Vị trí cấu hình e lớp ngồi cùng, t/c vật lí kim loại kiềm thổ _T/c hh ứng dụng Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4.2H2O _Khái niệm nước cứng, nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cữu, toàn phần, tác hại nước cứng, cách làm mềm nước cứng _Cách nhận biết ion Ca2+, Mg2+ dung dịch _Kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh Kỹ năng: _Dự đốn, kiểm tra dự đốn thí nghiệm kết luận t/c hh kim loại kiềm thổ, t/c Ca(OH)2 _Viết pt hóa học dạng phân tử ion rút gọn minh họa t/c hh _Tính thành phần % khối lượng hỗn hợp muối hỗn hợp pư Về thái độ: _Thái độ tích cực học tập, làm việc theo nhóm, giúp tiến II./ Chuẩn bị: Giáo viên: - Giáo án, hệ thống câu hỏi Học sinh: - Xem trước học, học thuộc cũ Phương pháp: - Dạy học nêu vấn đề III./ Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra củ (10’) _Vị trí kim loại kiềm BTH, cấu hình e lớp ngồi có dạng ntn? 2đ _Nêu tính chất vật lí kl kiềm, nguyên nhân gây nên t/c trên? 2đ _Tính chất hóa học kl kiềm gì? Viết phương trình minh họa? 2đ _Phương pháp điều chế kl kiềm? Vì phải sử dụng pp này? 2đ _Nêu số hợp chất quan kim loại kiềm? Nêu tính chất chất? 2đ TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung Hoạt động 2: _Quan sát BTH, nêu vị trí kl kiềm thổ, đọc tên kl _Viết cấu hình e thu gọn Mg Ca, Nhận xét đặc điểm e lớp cùng? A KIM LOẠI KIỀM THỔ _Kl kiềm thuộc nhóm IIA I Vị trí bảng tuần hồn, gồm nguyên tố Be, Mg, cấu hình electron nguyên tử: Ca, Sr, Be, Ra _Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm Mg: [Ne] 3s IIA BTH Gồm Ca: [Ar] 4s2 nguyên tố: Be, Mg, Ca, Sr, Be, => lớp ngồi có 2e Ra _Cấu hình electron lớp ngồi có dạng ns2 II Tính chất vật lí: _Nghiên cứu SGK cho biết _KLKT có màu trắng bạc, dễ _KLKT có màu trắng bạc, dễ tính chất vật lí kl kiềm dát mỏng, nhiệt độ nóng dát mỏng, nhiệt độ nóng chảy, thổ? So sánh với kl kiềm? chảy, nhiệt độ sôi thấp nhiệt độ sôi thấp cao Trường THPT TÂN HỒNG -5- GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Giáo án 12 CB cao KLK _Tính chất khơng biến đổi _Hs nghe giảng ghi chép theo qui luật KLKT có kiểu mạng tinh thể khơng giống KLK _Những tính chất vật lí biến đổi khơng theo qui luật KLKT có kiểu mạng tinh thể khơng giống III Tính chất hóa học: Hoạt động 3: _KLKT có lượng ion hóa _Dựa vào đặc điểm cấu tạo KLKT có lượng ion nhỏ nên có tính khử mạnh (yếu dự đốn t/c hh chung hóa nhỏ nên có tính khử KLK), tính khử tăng dần từ KLKT? mạnh (yếu KLK), tính Be đến Ba khử tăng dần từ Be đến Ba M → Mn+ + ne n+ M → M + ne _Trong hợp chất KLKT có số _Kl kiềm thổ có 2e hóa trị nên OXH +2 hợp chất chúng có số oxi hóa +2 to _Quan sát thí nghiệm Mg cháy 2Mg + O2 �� Tác dụng với phi kim: � 2MgO kk? Hãy viết ptpư? 2Ca + O2 → 2CaO _Quan sát TN Mg tác dụng với Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 HCl, HNO3 đặc? Viết ptpư rút 5 Mg + 10 H N O3 → nhận xét? 3 2 Mg ( NO3 )2 + N H NO3 + 3H2O =>KLKT có tính khử mạnh: 5 3 6 Khử N xuống N , S xuống 2 S Tác dụng với dd axit: a Với HCl, H2SO4 loãng: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 b Với HNO3, H2SO4 đặc: 5 3 6 _Khử N xuống N , S xuống 2 S 5 Mg + 10 H N O3 → 2 3 Mg ( NO3 ) + N H NO3 +3H2O 6 2 Mg + H S O4 → Mg SO4 2 _Nêu điều kiện pứ với nước _HS lắng nghe ghi chép KLKT: _Be không tác dụng với H2O _Mg tác dụng chậm _Kl lại tác dụng mạnh với H2O: Ca + 2H2O → Ca(OH)2 Hoạt động 4: _Dựa vào kiến thức học _Kết hợp SGK trả lời câu dự đốn tính chất hóa học hỏi Ca(OH)2? _Quan sát thí nghiệm CO t/d Pt: với nước vôi Viết CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O phương trình minh họa Trường THPT TÂN HỒNG -6- + H S + 4H2O Tác dụng với nước: Nhiệt độ thường: _Be không tác dụng với H2O _Mg tác dụng chậm _Kl lại tác dụng mạnh với H2O: Ca + 2H2O → Ca(OH)2 B MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA CANXI Canxi hidroxit (Ca(OH)2) _Ca(OH)2 gọi vơi tơi, chất rắn màu trắng, khó tan nước Nước vơi dung dịch Ca(OH)2 _Ca(OH)2 dễ dàng hấp thụ khí CO2 nên dùng nhận biết khí CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Giáo án 12 CB + H2O _Ứng dụng: bazơ mạnh, giá thành rẻ nên sử dụng nhiều ngành cơng nghiệp Canxi cacbonat: (CaCO3) _Dự đốn t/c CaCO3 _CaCO3 chất rắn màu _CaCO3 chất rắn màu trắng, trắng, không tan nước không tan nước bị nhiệt bị nhiệt phân hủy 1000oC: phân hủy 1000oC: o 1000 1000o CaCO3 ��� � CaO + CO2 CaCO3 ��� � CaO + CO2 _Kết tủa tan: _CaCO3 tan dần nước có _Làm tiếp TN cho CO2 CaCO3 + CO2 + H2O � hòa tan khí CO2: qua dd Ca(OH)2 có kết tủa CaCO3 + CO2 + H2O � Ca(HCO3)2 HS quan sát nhận xét ? Ca(HCO3)2 => phản ứng giải thích _Đây phản ứng tạo thành tượng thạch nhủ hang động thạch nhủ hang động _Nghiên cứu SGK nêu ứng _HS Nghiên cứu SGK nên dụng Ca(OH)2 ứng dụng _Ứng dụng: làm vật liệu xây _Nghiên cứu SGK cho biết _Ứng dụng: làm vật liệu xây dựng, sx vôi, xi măng, ứng dụng CaCO3 dựng, sx vôi, xi măng, Canxi sunfat: (CaSO4) _Tên thông thường canxi _Thạch cao _Trong tự nhiên tồn sunfat ? _Trong tự nhiên tồn dạng CaSO4.2H2O gọi thạch _Nêu trạng thái, màu sắc, tính dạng CaSO4.2H2O gọi cao sống tan CaSO4 160o thạch cao sống CaSO4.2H2O ��� � o 160 CaSO4.2H2O ��� � Thạch cao sống Thạch cao sống CaSO4.H2O + H2O CaSO4.H2O + H2O Thạch cao nung 350o Thạch cao nung CaSO4.2H2O ��� � o 350 CaSO4.2H2O ��� � Thạch cao sống Thạch cao sống CaSO4 + H2O CaSO4 + H2O Thạch cao khan Thạch cao khan _Ứng dụng: sản xuất xi măng, _Nghiên cứu SGK cho biết _Ứng dụng: sản xuất xi nặn tượng, măng, nặn tượng, ứng dụng canxi sunfat ? Hoạt động : _Thế nước cứng ? Có loại nước cứng ? thành phần hóa học chúng ? Trường THPT TÂN HỒNG _Nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ gọi nước cứng _Người ta chia nước cứng thành loại sau: +Nước cứng tạm thời: gây nên muối Ca(HCO 3)2 Mg(HCO3)2 to Ca(HCO3)2 �� � CaCO3 + CO2 + H2O to Mg(HCO3)2 �� � MgCO3 + CO2 + H2O +Nước cứng vĩnh cữu: gây nên muối sunfat, clorua canxi magie -7- C NƯỚC CỨNG: Khái niệm: _Nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ gọi nước cứng _Người ta chia nước cứng thành loại sau: +Nước cứng tạm thời: gây nên muối Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2 to Ca(HCO3)2 �� � CaCO3 + CO2 + H2O to Mg(HCO3)2 �� � MgCO3 + CO2 + H2O +Nước cứng vĩnh cữu: gây nên muối sunfat, clorua GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Các muối khó tan, khó phân hủy nên gọi nước cứng vĩnh cữu +Nước cứng toàn phần: gồm tính vĩnh cửu tính tạm thời _Cho học sinh tiến hành TN : _Ống 1: tạo bọt ống nghiệm, ống đựng dd _Ống 2: nhiều bọt Ca(HCO3)2, ống đựng nước cất, cho xà phòng vào ống nghiệm lắc, so sánh tạo bọt ống nghiệm _Nghiên cứu SGK cho biết tác _Nêu tác hại theo SGK hại nước cứng _Nguyên tắc làm mềm nước _Nguyên tắc làm mềm nước cứng ? cứng làm giảm nồng độ ion Ca2+ Mg2+ nước cứng _Nêu phương pháp hóa học _Dùng phương pháp kết tủa làm mềm nước cứng ? +Đun nóng: to Ca(HCO3)2 �� � CaCO3 + CO2 + H2O + Dung dịch Ca(OH)2 Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + Dùng Na2CO3 (Na3PO4) cho nước cứng vĩnh cũu hay toàn phần Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3 CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4 _Dùng vật liệu vô _Nghiên cứu SGK cho biết hay hữu có khả trao phương pháp trao đổi ion làm đổi số ion thành mềm nước cứng gì? phần cấu tạo để giữ lại ion Ca2+ Mg2+ nước làm giảm tính cứng nước _Cách nhận biết ion Ca2+ Mg2+ dung dịch ? Trường THPT TÂN HỒNG Giáo án 12 CB canxi magie Các muối khó tan, khó phân hủy nên gọi nước cứng vĩnh cữu +Nước cứng tồn phần: gồm tính vĩnh cửu tính tạm thời Tác hại: gây nhiều tác hại đời sống sản xuất Cách làm mềm nước cứng: _Nguyên tắc làm mềm nước cứng làm giảm nồng độ ion Ca2+ Mg2+ nước cứng a Phương pháp kết tủa: _Đun sôi nước cứng muối Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2 kết tủa tính cứng nước _Dùng Ca(OH)2 lượng vừa đủ để trung hòa muối axit: Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O _Dùng Na2CO3 Na3PO4 để làm tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3 CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4 b Phương pháp trao đổi ion: _Dùng vật liệu vơ hay hữu có khả trao đổi số ion thành phần cấu tạo để giữ lại ion Ca2+ Mg2+ nước làm giảm tính cứng nước Nhận biết ion Ca2+, Mg2+ dung dịch: _Dùng ion CO32– để nhận _Dùng ion CO32– để nhận biết 2+ 2+ biết ion Ca2+ Mg2+, ion Ca Mg , tượng tạo tượng tạo kết tủa trắng tan kết tủa trắng tan dd CO2 dd CO2 Ca2+ + CO32– → CaCO3↓ Ca2+ + CO32– → CaCO3↓ CaCO3 + CO2 + H2O → CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 -8- GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Giáo án 12 CB Ca(HCO3)2 Hoạt động : Cũng cố (5’) Hoàn thành phiếu học tập sau: Câu 1: Phương pháp điều chế kim loại nhóm IIA là: a Phương pháp thủy luyện b Phương pháp nhiệt luyện c Phương pháp điện phân nóng chảy d Phương pháp điện phân dung dịch Câu 2: Kim loại kiềm thổ phản ứng mạnh với: H2O; Halogen; Silic oxit; Axit; Rượu; Dung dịch muối; Dễ dàng cắt gọt dao; Ở dạng tinh khiết có màu xanh lam a 2, 4, 6, b 3, 6, 7, c 1, 2, 4, d 2, 5, Câu 3: Nước cứng gì? Có loại nước cứng ? Phương pháp làm mềm nước cứng ? Câu 4: Thực sơ đồ biến hóa sau với M Ca Ba: M → MO → M(OH)2 → MCO3 → M(HCO3)2 → MCO3 → MCl2 → MSO4 IV DẶN DÒ: - Xem trước V RÚT KINH NGHIỆM: Trường THPT TÂN HỒNG -9- GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Bài 27: Tiết 45, 46, 47: Tuần :… Ngày soạn : … / … / … Ngày dạy :… / … / … Lớp dạy :12CB4 Giáo án 12 CB NHƠM HỢP CHẤT CỦA NHƠM I./ Mục đích u cầu: Về kiến thức: _Vị trí, cấu hình e lớp ngồi cùng, t/c vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng nhơm _Nhơm kim loại có tính khử mạnh (pứ với pk, dd axit, nước, dd kiềm, oxit kl) _Nguyên tắc sx nhôm pp điện phân nhơm oxit nóng chảy _T/c vật lí ứng dụng số chất: Al2O3; Al(OH)3; muối nhôm _T/c lưỡng tính Al2O3; Al(OH)3: vừa t/d với axit, vừa t/d với bazơ mạnh _Cách nhận biết ion nhôm dd Về kỹ năng: _Quan sát mẫu vật thí nghiệm, rút kết luận tính chất hóa học nhận biết ion nhôm, viết pt hh minh họa t/c hh nhôm, hợp chất nhôm _Sử dụng bảo quản hợp lí đồ dùng nhơm _Tính thành phần % khối lượng nhơm hh kim loại đem phản ứng _Tính khối lượng boxit để sản xuất lượng nhôm, xác định hiệu suất phản ứng Về thái độ: - Biết cách sử dụng có hiệu vật dụng gia đình - Tính tiết kiệm việc sử dụng dụng cụ Giáo viên: - Giáo án, hệ thống câu hỏi giúp HS học Học sinh: - Xem trước học, học thuộc cũ Phương pháp: - Dạy học nêu vấn đề III./ Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra củ (5’) _Hãy nêu tính chất hóa học kim loại kiềm thổ? Viết phương trình minh họa? _Hãy nêu biện pháp làm mềm nước cứng? Viết phương trình có? TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung Hoạt động 2: Sử dụng bảng HTTH _Vị trí Al ? _Cấu hình electron ? _Số electron lớp ? _Al dễ nhận hay nhường e ? _Số oxi hóa Al hợp chất ? A Nhơm I Vị trí bảng tuần hồn _Ở 13, nhóm IIIA, chu kỳ cấu hình electron ngun tử: _Cấu hình e: 1s22s22p63s23p1 Ở 13, nhóm IIIA, chu kỳ Cấu hình e: 1s22s22p63s23p1 Al dễ nhường 3e hóa trị, có số _Al dễ nhường 3e hóa trị, có oxi hóa +3 hợp chất số oxi hóa +3 hợp chất _Al có tính khử hay oxi hóa? _Al có tính khử _Sử dụng mẫu vật Al kim loại _Al có màu trắng bạc Nhận xét: màu sắc tính mềm dẽo? Thơng báo thêm Al kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt Trường THPT TÂN HỒNG - 10 - II Tính chất vật lý: _Al có màu trắng bạc, nóng chảy 660oC, dễ kéo sợi, dễ dát mỏng, nhẹ, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Giáo án 12 CB Hoạt động 3: _So sánh tính khử Al với _Nhơm kim loại có tính kim loại kiềm kiềm thổ? khử mạnh, đứng sau kim loại kiềm kiềm thổ nên dễ bị oxi hóa thành ion dương III Tính chất hóa học * Nhơm kim loại có tính khử mạnh, đứng sau kim loại kiềm kiềm thổ nên dễ bị oxi hóa thành ion dương Al  Al3+ + 3e _Gv biểu diễn thí nghiệm đốt _Quan sát thí nghiệm, viết Tác dụng với phi kim: bột nhôm khơng khí phương trình Nhơm khử dễ dàng ngun tử phi kim thành ion âm _Gọi hai học sinh lên bảng viết 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 a Tác dụng với halogen: to ptpư Al với Clo Oxi 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 2Al + 3O2 �� � 2Al2O3 b Tác dụng với oxi to _Phát phiếu học tập viết _HS thảo lận nhóm hồn 2Al + 3O2 �� � 2Al2O3 phương trình phản ứng sau: thành phiếu học tập Tác dụng với axit Al + HCl  _Với axit thường: Al + H2SO4 loãng  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 Al + HNO lỗng  _Với axit có tính oxi hóa mạnh: Al + HNO3 đ,nóng  Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO Al + H2SO4 đ,nóng  + 2H2O 2Al + 6H SO → Al (SO Al + HNO3 đ,nguội  4)3 + 3SO2 + 6H2O Al + H2SO4 đ, nguội _HS nghe giảng * Nhôm bị thụ động dd HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc _TB: sử dụng thùng nguội nhơm để chun trở H2SO4 đặc nguội HNO3 đặc nguội _Giới thiệu phản ứng nhiệt _HS viết phương trình 2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe nhơm 2Al + Fe2O3  _Vì vật dụng gia đình làm nhơm lại khơng có phản ứng với H2O? kể nhiệt độ cao? _Nguyên nhân vì: bề mặt nhơm có phủ lớp oxit A2O3 mỏng bền nên không cho nước tiếp xúc với nhôm _Trong dung dịch kiềm, Al (đã 2Al + 2NaOH +2H2O  NaAlO2 + 3H2 cạo màng oxit bên ngoài) Al tác dụng với H2O trước sau Al(OH)3 sinh tiếp tục tác dụng dd NaOH Tổng hợp hai ptpư ta dược ptpư Al tác dụng với dd NaOH Hoạt động 4: _Tham khảo SGK  nêu ứng _Hs tham khảo SGK  nêu dụng trạng thái tự nhiên ứng dụng trạng thái tự nhiên nhôm nhôm Tác dụng với oxit kim loại: _Ở nhiệt độ cao Al khử nhiều ion kim loại oxit 2Al + Fe2O3  Al2O3 + 2Fe Tác dụng với H2O: _Nếu phá bỏ lớp oxit bề mặt Al Al tác dụng với nước 2Al + 6H2O2Al(OH)3 + 3H2 Tác dụng với dung dịch kiềm: 2Al + 2NaOH +2H2O  NaAlO2 + 3H2 IV Ứng dụng trạng thái tự nhiên: Ứng dụng: (SGK) Trạng thái tự nhiên: (SGK) V Sản xuất nhôm: _HS tham khảo SGK biết Phương pháp điện phân oxit Phương pháp điện phân oxit nhơm nóng chảy sản xuất nhơm phương nhơm nóng chảy Trường THPT TÂN HỒNG - 11 - GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHƠM pháp gì? _HS nghe giảng ghi chép _Thông báo cho HS quặng boxit thường lẫn tạp chất Fe 2O3 SiO2, loại bỏ tạp chất  Al2O3 nguyên chất Giới thiệu quy trình sản xuất nhơm cho HS tham khảo SGK _HS nghe giảng Hoạt động 5: _Thơng báo tính chất vật lí Al2O3 + 6HCl→ 2AlCl3 Al2O3 + 3H2O _Gọi học sinh lên bảng viết Al O + 2NaOH → 2NaAlO ptpư Al2O3 tác dụng với dd + H2O HCl dd NaOH _HS nêu ứng dụng Giáo án 12 CB Nguyên liệu: - Quặng boxit Al2O3 2H2O - Quặng boxit thường lẫn tạp chất (Fe2O3 SiO2), loại bỏ tạp chất thu Al2O3 nguyên chất Điện phân Al2O3 nguyên chất : + Quá trình điện phân - Cực âm: (catot) làm than chì nguyên chất catot xảy trình khử ion Al3+ Al3+ + 3e-  Al - Cực dương (anot) làm khối than chì lớn anot xảy q trình oxi hóa O2- thành O2 2O2-  O2 + 4eB Một số hợp chất quan trọng nhơm: I Nhơm oxit: Tính chất: _Al2O3 chất rắn, màu trắng, không tan nước, khơng tác dụng với nước, nóng chảy với 2050oC _Nhơm oxit oxit lưỡng tính vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với bazơ Al2O3 + 6HCl→ 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O Al2O3 + 2OH– → 2AlO2– + H2O Ứng dụng: (SGK) _Gọi học sinh đọc SGK để lớp nghe II Nhơm hiđroxit: Al(OH)3 hiđroxit lưỡng tính _Điều chế: AlCl3 + 3NH3 + 3H2O  Hoạt động 6: AlCl3 + 3NH3 + 3H2O  _HS tự làm thí nghiệm điều Al(OH)3  + 3NH4NO3 Al(OH)3  + 3NH4NO3 chế thử tính chất Al(OH)3 Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 _Al(OH)3 tan dd HCl: viết phương trình pư + 3H2O Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 3H2O + 2H2O Al(OH)3 + 3H+  Al3+ + 3H2O _Al(OH)3 tan dd NaOH: Thông báo: Al(OH)3 dễ bị Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 nhiệt phân hủy + 2H2O - Viết ptpư : to 2Al(OH)3 �� � Al2O3 + 3H2O III Nhôm sunfat: (SGK) _HS nghiên cứu SGK cho Hoạt động 8: _Sử dụng SGK cho biết công biết ctpt phèn chua Trường THPT TÂN HỒNG - 12 - GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Giáo án 12 CB thức phân tử phèn chua? tính chất phèn chua nêu tính chất phèn chua _Làm thí nghiệm dung dich muối nhơm với dung dịch NaOH quan sát thí nghiệm học sinh rút cách nhận biết ion Al3+ dung dịch - Viết phương trình phản ứng Cách nhận biết ion Al3+ _HS quan sát thí nghiệm: dung dịch: thấy kết tủa keo xuất Cho từ từ dung dịch NaOH đến tan dung dịch NaOH dư vào dung dịch thí nghiệm dư thấy kết tủa keo xuất tan dung dịch NaOH dư chứng tỏ có ion Al3+ Al3+ + 3OH-  Al(OH)3  Al3+ + 3OH-  Al(OH)3  Al(OH)3 + 3OH-dư  AlO2+ 2H2O Hoạt động 9: Cũng cố 5’ Sửa tập SGK IV DẶN DÒ: - Xem trước V RÚT KINH NGHIỆM: Trường THPT TÂN HỒNG - 13 - GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Bài 28: Tiết 48: Tuần Ngày soạn Ngày dạy Lớp Giáo án 12 CB LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG :… :…/…/… :… / … / … :12CB4 I./ Mục đích yêu cầu: Về kiến thức: _Cũng cố kiến thức tính chất đơn chất hợp chất kim loại kiềm kiềm thổ Về kỹ năng: _Giải tập liên quan Về thái độ: _Có thái độ tích cự học tập, tinh thần giúp đỡ học tập, hoạt động nhóm II./ Chuẩn bị: Giáo viên: - Giáo án, hệ thống câu hỏi, phiếu học tập Học sinh: - Xem kiến thức có liên quan Phương pháp: - Đàm thoại, thảo luận nhóm III./ Tiến trình dạy học: Hoạt động Ổn định lớp, kiểm tra củ (5’) _Vị trí nhơm BTH? Tính chất hóa học nhơm? Pt minh họa 3đ _Nêu tượng cho từ từ NaOH vào dung dịch AlCl3? 3đ _Nêu số hợp chất quan trọng Al? Tính chất hóa học hợp chất nhôm? 4đ TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động 2: _GV treo bảng tuần hoàn để HS quan sát, nhớ lại kiến thức học từ xác định vị trí viết cấu hình e kim loại kiềm, kiềm thổ _GV yêu cầu HS viết pthh chứng minh tính chất hóa học đặc trưng kim loại kiềm kim loại kiềm thổ Hoạt động Học sinh Nội dung I Kiến thức cần nhớ _HS lên bảng xác định vị trí Kim loại kiềm kim loại viết cấu hình e ngồi kiềm thổ: KLK, KLK thổ _Dùng bảng tóm tắt SGK trang 130 _HS lên bảng viết pthh chứng minh tính chất đặc trưng KLK, KLK thổ _Yêu cầu HS viết pthh chứng _HS lên bảng viết pthh minh tính chất bazơ NaOH, tính chất lưỡng tính NaHCO3, tính chất muối Na2CO3 _Cho HS tham khảo SGK Trường THPT TÂN HỒNG Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm _HS xem lại kiến thức từ * NaOH : ba-zơ mạnh SGK NaOH→ Na+ + OH* NaHCO3 có tính lưỡng tính * Na2CO3 muối axit yếu, có đầy đủ tính chất muối * KNO3 bị phân hủy nhiệt độ - 14 - GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Giáo án 12 CB cao Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm thổ * Ca(OH)2 * CaCO3 * Ca(HCO3)2 * CaSO4 ( thạch cao) Thạch cao sống: CaSO4.2H2O Thạch cao nung: CaSO4.H2O Thạch cao khan: CaSO4 Hoạt động 3: _Cho HS hoàn thành phiếu học _HS làm tờ giấy nộp Hoàn thành pthh sau: tập theo yêu cầu sau (5 phút): lại cho GV CaCO3 → CaO → Ca(OH)2→ Hoàn thành pthh sau: CaCO3→ Ca(HCO3)2 →CaCl2 CaCO3 → CaO → Ca(OH)2→ t CaCO3→ Ca(HCO3)2 →CaCl2 CaCO3 → CaO + CO2 _GV sửa để hoàn thiện CaO + H2O → Ca(OH)2 kiến thức cho HS Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 +2H2O _GV yêu cầu HS nhắc lại khái _HS dựa vào kiến thức Nước cứng niệm nước cứng phân học hoàn thành câu trả lời Bài tập: Một loại nước loại nước cứng, phương nước cứng đun sơi tính cứng Trong pháp làm mềm nước cứng _HS thảo luận theo nhóm loại nước cứng có hòa tan nhỏ (2 phút), báo cáo hợp chất sau đây? bảng nhỏ A Ca(HCO3)2, MgCl2 _GV cho HS làm tập B Mg(HCO3)2, CaCl2 trang 132 SGK C.Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 Hoạt động 4: D MgCl2, CaSO4 _GV phát cho nhóm _HS thảo luận theo phân II Bài tập phiếu với nội dung: cơng GV hồn thành BT 1,2 SGK trang 132 Một loại nước đun BT báo cáo kết BT1: sơi tính cứng Trong bảng phụ NaOH + HCl → NaCl + H2O loại nước cứng có hòa tan a mol a mol hợp chất sau đây? KOH + HCl → KCl + H2O A Ca(HCO3)2, MgCl2 b mol b mol B Mg(HCO3)2, CaCl2 Theo đề bài: C.Ca(HCO3)2,Mg(HCO3)2 40a + 56b =3,04 D MgCl2, CaSO4 56a + 74,5b = 4,15 _GV cho HS chia làm nhóm _HS thảo luận nhóm giải  a =0,02 mol; b =0,04 mol phân công tập mNaOH = 0,02.40 = 0,8 gam Nhóm 1,2,3 làm BT1 mKOH = 0,04.56 = 2,24 gam Nhóm 4,5,6 làm BT2 Đáp án D _GV theo dõi, hướng dẫn, giúp BT2: đỡ HS hoàn thành phiếu học CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 tập + H2O _Nhận xét kết báo cáo 0,25 mol 0,25 mol 0,25 mol nhóm cho điểm Trường THPT TÂN HỒNG - 15 - GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Giáo án 12 CB CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 0,05 mol 0,05 mol nCaCO3 = 0,25-0,05 = 0,2 mol mCaCO3 = 0,2.100 =20 gam Hoạt động 5: Cũng cố _lưu ý số khuyết điểm học sinh giải tập IV DẶN DÒ: - Xem trước nội dung luyện tập làm tập V RÚT KINH NGHIỆM: Trường THPT TÂN HỒNG - 16 - GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Bài 29: Tiết 49: Tuần Ngày soạn Ngày dạy Lớp Giáo án 12 CB LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NHƠM HỢP CHẤT CỦA NHƠM :… :…/…/… :…/…/… : 12CB4 I./ Mục đích yêu cầu: Về kiến thức: _Cũng cố kiến thức nhôm hợp chất nhôm Về kỹ năng: _Giải tập có liên quan Về thái độ: _Thái độ học tập tích cực, u thích học mơn, hoạt động nhóm II./ Chuẩn bị: Giáo viên: - Giáo án, hệ thống câu hỏi tập Học sinh: - Xem lại kiến thức củ, làm trước tập nhà Phương pháp: - Đàm thoại, vấn đáp gợi mở III./ Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Ổn định lớp (1’) TG Hoạt động Giáo viên 10’ Hoạt động 2: Củng cố kiến thức _Yêu cầu HS điền vào bảng phụ với nội dung chuẩn bị : vị trí nhơm bảng tuần hồn, tính chất nhơm hợp chất nhôm Hoạt động Học sinh _Trên sở chuẩn bị nhà HS điền vào bảng phụ theo yêu cầu GV ( viết ptpư minh hoạ ) Nội dung I Kiến thức cần nắm: Nhôm Al (Z = 13 ) : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 → số 13 nhóm III, chu kỳ _Nhôm kim loại nhẹ, dẫn nhiệt, dẫn điện tốt _Nhơm có tính khử mạnh Al Al3+ + 3e Hợp chất nhơm a)Nhơm oxit:là oxit lưỡng tính Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O b) Nhơm hiđroxit: hiđroxit lưỡng tính Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + H2O -Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O c) Nhôm sunfat: 30’ Hoạt động 3: củng cố kiến thức thơng qua tập _Các nhóm giải tập theo _Phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu giáo viên Trường THPT TÂN HỒNG - 17 - II.Bài tập : 1.Bài tập phiếu học tập Câu 1: Cho chất sau : Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3.Số chất GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Giáo án 12 CB chia lớp thành nhóm để giải tập Đáp án C thể tính lưỡng tính là: A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 2: Chỉ dùng hoá chất sau phân biệt ba chất rắn là: Mg, Al Al2O3 A.dung dịch HCl Đáp án B B.dung dịch KOH C.dung dịch NaCl D.dung dịch CuCl2 Đáp án D Câu 3: Các dung dịch ZnSO4 AlCl3 khơng màu.Để phân biệt hai dung dịch dùng dung dịch chất sau đây: A.NaOH B.HNO3 C.HCl D.NH3 Câu 4: Trộn 10ml dung dịch AlCl3 1M với 35ml dung dịch Đáp án D KOH 1M.Sau phản ứng kết thúc, khối lượng kết tủa thu : A.1.23gam B.0.78gam C.0.91gam D.0.39gam 2.Bài tập SGK trang 134 2/134 Đáp án D 3/134 -Hướng dẫn HS cách giải _Lên bảng giải tập sau Al + NaOH + H2O → 3/134, sau gọi HS lên bảng GV hướng dẫn NaAlO2 + H2 0.4mol 0.6mol Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O 13.44 22.4 nH = = 0.6 mol  mAl=0.4*27 = 10.8g mAl O = 31.2 – 10.8 = 20.4g _Gọi HS nhận biết Trường THPT TÂN HỒNG _Nhận biết hoá chất dựa kiến thức học - 18 - 4/134/c - Dùng H2O nhận CaO ( tan nước ) - Cho oxit lại vào dung dịch Ca(OH)2 vừa tạo Nhận Al2O3 (tan dung dịch Ca(OH)2) Al2O3 + Ca(OH)2 Ca(AlO2)2 + H2O GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM _Trên sở kiến thức học _Nêu tượng phản GV yêu cầu HS vận dụng để ứng dựa kiến thức nêu tượng học Giáo án 12 CB 5/134 a)Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 xuất kết tủa keo trắng kết tủa không tan lại dung dịch thu AlCl3 + NH3 + H2O Al(OH)3 + 3NH4NO3 b)Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy có kết tủa keo trắng xuất hiện, sau kết tủa tan lại dung dịch thu 3NaOH + AlCl3 Al(OH)3 + 3NaCl 4’ Al(OH)3 + NaOHdư NaAlO2+ 2H2O Hoạt động 4: Cũng cố _Những lưu ý học sinh mắc phải giải tập IV DẶN DÒ: _Đọc trước thực hành V RÚT KINH NGHIỆM: Trường THPT TÂN HỒNG - 19 - GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHƠM THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHÔM HỢP CHẤT CỦA CHÚNG Bài 30: Tiết 50: Tuần Ngày soạn Ngày dạy Lớp Giáo án 12 CB :… :…/…/… :…/…/… : 12CB4 I./ Mục đích yêu cầu: Về kiến thức: _Cũng cố tính chất Na, Mg hợp chất chúng Về kỹ năng: _Rèn luyện kĩ năng, thao tác thực hành thí nghiệm, quan sát giải thích tượng thí nghiệm Về thái độ: _Thái độ tích cực học tập II./ Chuẩn bị: Giáo viên: Học sinh: - Xem trước nội dung thực hành Phương pháp: - Biểu diễn thí nghiệm, đàm thoại, quan sát III./ Tiến trình dạy học: Hoạt động 1: Ổn định lớp, chia nhóm thực hành (2’) TG 5’ 32’ Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung Hoạt động 2: Thí nghiệm 1: so sánh khả _Nhắc lại nội qui phòng thí _Lắng nghe quan sát giáo phản ứng Na, Mg, Al nghiệm viên làm mẫu với nước: _Hướng dẫn thao tác thực ống nghiệm đựng nước (3/4 hành ống) có vài giọt pp, đặt vào giá đựng ống nghiệm - ống : cho vào mẩu kim loại natri ( hạt gạo ) - ống : cho vào mẩu kim loại magie - ống : cho vào mẩu kim loại nhôm vừa cạo lớp oxit Quan sát tượng xảy Hoạt động 2: Đun nóng ống Quan sát _Cho học sinh tiến hành làm _HS tiến hành thí nghiệm ht thí nghiệm Nhận xét mức độ phản ứng _Giáo viên theo dõi nhóm ống nghiệm Viết ptrpư xảy làm thí nghiệm Thí nghiệm : Nhơm tác dụng với dd kiềm Rót - ml dd NaOH loãng vào ống nghiệm cho vào mẩu nhơm Đun nóng nhẹ để pứ xảy mạnh Quan sát bọt khí ra.Viết ptrpứ xảy Thí nghiệm : Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 Rót vào ống nghiệm ml dd Trường THPT TÂN HỒNG - 20 - GV: Huỳnh Võ Việt Thắng Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM 5’ Hoạt động 3: _Thu thu hoạch _Nhận xét tiết thực hành _Cho học sinh vệ sinh phòng thí nghiệm _Viết báo cáo _Nghe giáo viên nhận xét _Vệ sinh phòng TN _Nộp báo cáo Giáo án 12 CB AlCl3 , nhỏ từ từ ddNH dư vào thu kết tủa Chia lượng kết tủa phần ống nghiệm Ống : nhỏ dd H2SO4 loãng vào, lắc nhẹ Quan sát tượng Ống : nhỏ vào dd NaOH , lắc nhẹ Quan sát tượng Giải thích tượng viết ptpứ IV DẶN DÒ: _Học thuộc chuẩn bị kiểm tra tiết V RÚT KINH NGHIỆM: Trường THPT TÂN HỒNG - 21 - GV: Huỳnh Võ Việt Thắng ... KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHƠM THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG Bài 30: Tiết 50: Tuần Ngày soạn Ngày dạy Lớp Giáo án 12 CB :… :…/…/… :…/…/… : 12CB4 I./ Mục đích yêu cầu:... nhơm BTH? Tính chất hóa học nhôm? Pt minh họa 3đ _Nêu tượng cho từ từ NaOH vào dung dịch AlCl3? 3đ _Nêu số hợp chất quan trọng Al? Tính chất hóa học hợp chất nhơm? 4đ TG Hoạt động Giáo viên Hoạt... LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM Bài 29: Tiết 49: Tuần Ngày soạn Ngày dạy Lớp Giáo án 12 CB LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA NHƠM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM :… :…/…/… :…/…/… : 12CB4 I./ Mục đích yêu cầu: Về
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay