Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:01

HĨA HỌC 12 THỰC HÀNH :TÍNH CHẤT CỦA NATRI , MAGIE, NHÔM HỢP CHẤT CỦA CHÚNG Mục tiêu: a ) Về kiến thức: Biết : Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm : - So sánh khả phản ứng cùa Na, Mg Al với nước - Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm - Phản ứng nhôm hiđroxit với dung dịch NaOH với dung dịch H 2SO4 loãng b ) Về kỹ năng: - Sử dụng dụng cụ hố chất để tiến hành an tồn, thành cơng thí nghiệm - Quan sát, nêu tượng thí nghiệm, giải thích viết phương trình hố học Rút nhận xét - Viết tường trình thí nghiệm → Trọng tâm - So sánh khả phản ứng Na, Mg Al với nước - Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm - Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 c ) Về thái độ: HÓA HỌC 12 Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỏ trung thực q trình làm báo cáo thí nghiệm Chuẩn bị giáo viên học sinh: a) Chuẩn bị giáo viên : Dụng cụ : ống nghiệm , giá để ống nghiệm , cốc thủy tinh , đèn cồn Hóa chất : Kim loại Na , Mg , Al dd NaOH , AlCl3 , NH3 , HCl , phenolphtalein b) Chuẩn bị học sinh : Đọc trước thực hành, nắm vững thí nghiệm tính chất hố học hợp chất có liên quan Tiến trình dạy: a) Kiểm tra cũ: Trong học b) Dạy nội dung mới: Hoạt động Giáo viên Hoạt động 1: (7’) - Tiến hành TN1 Hoạt động Học sinh Nội dung I NỘI DUNG THÍ NGHIỆM CÁCH TIẾN HÀNH: - Phân chia công việc nhóm hợp lí làm Thí nghiệm 1: - Lưu ý Hs : mẩu kl thí nghiệm , quan natri nhỏ hạt So sánh khả phản ứng sát ,viết tường gạo , to gây Na, Mg ,Al với nước trình cháy nổ nguy * Tiến hành hiểm - Lưu ý lời dặn GV, Lấy ống nghiệm đựng nước (3/4 Lượng ống ) có 1vài giọt phenolphtalein , phenolphtalein sử đặt vào giá đựng ống nghiệm dụng vài giọt , tránh HĨA HỌC 12 gây lãng phí - ống : cho vào mẩu kim loại natri ( hạt gạo ) Cần so sánh khả phản ứng kl với nước - ống : cho vào mẩu kim loại magie - Yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét tượng - ống : cho vào mẩu kim loại nhôm vừa cạo lớp oxit Quan sát tượng xảy - Quan sát tượng Đun nóng ống Quan sát ht - Yêu cầu học sinh giải thích , ghi vào Nhận xét mức độ phản ứng ống giải thích tường trình nghiệm * Hiện tượng - Bổ xung - Giải thích - Lắng nghe - ống : Na phản ứng nhanh hết đk thường dung dịch thành màu hồng - ống : Không phản ứng đk thường đun nóng có bọt khí nhỏ - ống : Khơng phản ứng kể đun nóng * Giải thích - Khả hoạt động hố học theo dãy Na > Mg > Al - Phương trình (HS viết) Hoạt động 2: (8’) * Quan sát Phải giải thích nhóm thực , điều Do:Al2O3 + NaOH  chỉnh sai sót Thí nghiệm : Nhơm tác dụng với dd kiềm * Tiến hành HĨA HỌC 12 Lượng kiềm sử dụng dủ đến dư Chú ý giải thích cho Al phản ứng với kiềm 2NaAlO2 + H2O Sau 2Al+6H2O2Al(OH)3 +3H2 Cách bảo quản đồ Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O dùng nhôm ? - Yêu cầu học sinh Nên : Al + NaOH quan sát, nhận xét +H2O NaAlO2 tượng 3/2H2 Rót 2-3 ml dd NaOH lỗng vào ống nghiệm cho vào mẩu nhôm Đun nóng nhẹ để pứ xảy mạnh Quan sát bọt khí Viết ptrpứ xảy * Hiện tượng - Khi đun nóng bọt khí xuất + nhiều * Giải thích - Yêu cầu học sinh - Quan sát tượng - Khi đun nóng phản ứng xảy giải thích giải thích , ghi vào mạnh tường trình - Bổ xung - Giải thích - Lắng nghe Hoạt động 3: (10’) (PT học sinh tự viết) Thí nghiệm : * Nhắc HS có TN - Tiến hành thí nghiệm Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 -đ/c Al(OH)3 Quan sát tượng * Tiến hành giải thích , ghi vào Rót vào ống nghiệm ml dd AlCl3 , tường trình nhỏ từ từ ddNH3 dư vào thu kết tủa - thử t/c Al(OH)3 đ/c Al(OH)3 ống nghiệm , sau chia phần - Quan sát tượng Chia lượng kết tủa phần giải thích , ghi vào ống nghiệm - Yêu cầu học sinh tường trình quan sát, nhận xét Ống : nhỏ dd H2SO4 loãng vào , tượng lắc nhẹ Quan sát tượng Ống : nhỏ vào dd NaOH , lắc nhẹ Quan sát tượng HĨA HỌC 12 - Giải thích Giải thích tượng viết ptpứ * Hiện tượng - Yêu cầu học sinh giải thích - Al(OH)3 tan hết dung dịch axit dung dịch kiềm * Giải thích - Lắng nghe - Bổ xung - Do Al(OH)3 hợp chất lưỡng tính (PT học sinh tự viết) Hoạt động 4: (15’) II VIẾT TƯỜNG TRÌNH: - Cho HS viết tường - Viết tường trình trình lớp, thu lớp nộp cho GV lại để kiểm tra c) Củng cố luyện tập: (3') - Nhận xét đánh giá buổi thực hành - Yêu cầu học sinh vệ sinh, thu dọn dụng cụ hóa chất , rửa dụng cụ sử dụng , xếp gọn gàng - Nộp tường trình d) Hướng dẫn học sinh tự học làm tập nhà: (2') - HD HS chuẩn bị cho kiểm tra ... tinh , đèn cồn Hóa chất : Kim loại Na , Mg , Al dd NaOH , AlCl3 , NH3 , HCl , phenolphtalein b) Chuẩn bị học sinh : Đọc trước thực hành, nắm vững thí nghiệm tính chất hố học hợp chất có liên quan... phenolphtalein sử đặt vào giá đựng ống nghiệm dụng vài giọt , tránh HĨA HỌC 12 gây lãng phí - ống : cho vào mẩu kim loại natri ( hạt gạo ) Cần so sánh khả phản ứng kl với nước - ống : cho vào mẩu kim loại... TN - Tiến hành thí nghiệm Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 -đ/c Al(OH)3 Quan sát tượng * Tiến hành giải thích , ghi vào Rót vào ống nghiệm ml dd AlCl3 , tường trình nhỏ từ từ ddNH3 dư vào thu kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay