Schaums outline of human anatomy and physiology kent m van de graaff, r ward rhees

193 3 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 07:58

íỉòậểK -Đ ẹậèễìề ỉậểòề òềòèẹểầ òềĩ éỉầìẹễẹầ íỉòậểK -Đ ẹậèễìề ỉậểòề òềòèẹểầ òềĩ éỉầìẹễẹầ ị ò ĩ Đ Ị Í Ý Ø ß Ë Ĩ K Í ẹôơãằ èáằđĐ ẳ éđắằ- ỉô òơĐ ẳ éáĐ-ãạĐ ị ầ ế ề è ể ũ ấò ề ĩ ẻ ò ò ò ề ĩ ẻ ũ ẫò ẻ ĩ ẻ ỉ òịẻìĩểềè ĩìèẹẻ é òè ẻ ì í ì ò ị ẻ ò ĩ ầ ẫ ì ễ ỉ ễ ể íỉòậểK ẹậèễìề ẻì ể í ẻ òẫú ỉ ì ễ ễ ềằâ ầđà íáãẵạ đẵã-ẵ ễã-ắ ễẳ ểẳđãẳ ểằăãẵ íãơĐ ểã ềằâ ĩằáã ệô ằô ãạđằ ĐẳằĐ èđơ íĐđãạáơ w ợù ắĐ èáằ ểẵđâúỉã íãằ-ũ ò đãạáơ- đằ-ằđêằẳũ ểôẵơôđằẳ ã ơáằ ậãơằẳ ơơằ- òằđãẵũ ăẵằơ - ằđãơơằẳ ôẳằđ ơáằ ậãơằẳ ơơằ- íĐđãạáơ òẵơ ùỗộờụ ơáã- ôắãẵơã Đ ắằ đằđú ẳôẵằẳ đ ẳã-ơđãắôơằẳ ã Đ đ đ ắĐ Đ ằ-ụ đ -ơđằẳ ã ẳơắ-ằ đ đằơđãằê -Đ-ơằụ âãơáôơ ơáằ đãđ âđãơơằ ằđã ã ơáằ ôắã-áằđũ úộúùỡờờúỗ èáằ ơằđã ã ơáã- ằịà - ằđ- ã ơáằ đãơ êằđ-ã ơáã- ơãơằổ úộúùớờỗộờúộũ ò ơđẳằđà- đằ ơđẳằđà- ơáằãđ đằ-ằẵơãêằ âằđ-ũ ẻơáằđ ơá ôơ ơđẳằđà -Đắ ơằđ ằêằđĐ ẵẵôđú đằẵằ ơđẳằđàằẳ ằụ âằ ô-ằ ằ- ã ằẳãơđã -áã Đụ ẳ ơáằ ắằằãơ ơáằ ơđẳằđà âằđụ âãơá ãơằơã ãđãạằằơ ơáằ ơđẳằđàũ ẫáằđằ -ôẵá ẳằ-ãạơã- ằđ ã ơáã- ắàụ ơáằĐ áêằ ắằằ đãơằẳ âãơá ããơã ẵ-ũ ểẵđâúỉã ằịà- đằ êãắằ -ằẵã ôơãơĐ ẳã-ẵôơ- ô-ằ - đằãô- ẳ -ằ- đơã-ụ đ đ ô-ằ ã ẵđđơằ ơđããạ đạđ-ũ đ đằ ãđơãụ ằ-ằ ẵơẵơ ằđạằ ỉđằụ ằẵã ằ-ụ ạằđạằáđằẵạđâúáãũẵ đ ứợùợữ ỗỡúỡờỗũ èẻể ẹ ậ èáã- ã- ẵĐđãạáơằẳ âđà ẳ èáằ ểẵđâúỉã íãằ-ụ ìẵũ ứNểẵđâúỉãMữ ẳ ãơ- ãẵằ-đ- đằ-ằđêằ đãạáơ- ã ẳ ơáằ âđàũ ậ-ằ ơáã- âđà ã- -ôắảằẵơ ơáằ-ằ ơằđ-ũ ăẵằơ - ằđãơơằẳ ôẳằđ ơáằ íĐđãạáơ òẵơ ùỗộờ ẳ ơáằ đãạáơ -ơđằ ẳ đằơđãằêằ ằ ẵĐ ơáằ âđàụ Đô Đ ẳằẵãằụ ẳã- ằắằụ đằêằđ-ằ ằạãú ằằđụ đằđẳôẵằụ ẳãĐụ ẵđằơằ ẳằđãêơãêằ âđà- ắ-ằẳ ôụ ơđ-ãơụ ẳã-ơđãắôơằụ ẳã ằãơằụ -ằụ ôắã-á đ -ôắú ãẵằ-ằ ơáằ âđà đ Đ ãơ âãơáôơ ểẵđâúỉãK- đãđ ẵ-ằơũ ầô Đ ô-ằ ơáằ âđà đ Đôđ â ú ẵằđẵã ẳ ằđ- ô-ằồ Đ ơáằđ ô-ằ ơáằ âđà ã- -ơđãẵơĐ đáãắãơằẳũ ầôđ đãạáơ ô-ằ ơáằ âđà Đ ắằ ơằđú ãơằẳ ã Đô ã ẵĐ âãơá ơáằ-ằ ơằđ-ũ èỉ ẫẹẻế ì éẻẹấìĩĩ Nò ìMũ ểẵẻòẫúỉìễễ òềĩ ìè ễìíềẹẻ ểòế ềẹ ậòẻòềè ẹẻ ẫòẻẻòềèì ò èẹ èỉ òííậẻòíầụ òĩẽậòíầ ẹẻ íẹểéễèề ẹ ẹẻ ẻậễè èẹ ị ẹịèòìềĩ ẻẹể ậìề èỉ ẫẹẻếụ ìềíễậĩìề òềầ ìềẹẻểòèìẹề èỉòè íòề ị òííĩ èỉẻẹậỉ èỉ ẫẹẻế ấìò ỉầéẻễìềế ẹẻ ẹèỉẻẫìụ òềĩ ẩéẻễầ ĩìíễòìể òềầ ẫòẻú ẻòềèầụ ẩéẻ ẹẻ ìểéễìĩụ ìềíễậĩìề ịậè ềẹè ễìểìèĩ èẹ ìểéễìĩ ẫòẻẻòềèì ẹ ểẻú íỉòềèòịìễìèầ ẹẻ ìèề ẹẻ ò éòẻèìíậễòẻ éậẻéẹũ ểẵđâúỉã ẳ ãơ- ãẵằ-đ- ẳ âđđơ đ ạôđơằằ ơáơ ơáằ ôẵơã- ẵơãằẳ ã ơáằ âđà âã ằằơ Đôđ đằôãđằằơ- đ ơáơ ãơ- ằđơã âã ắằ ôãú ơằđđôơằẳ đ ằđđđ đằằũ ềằãơáằđ ểẵđâúỉã đ ãơ- ãẵằ-đ- -á ắằ ãắằ Đô đ Đằ ằ-ằ đ Đ ãẵẵôú đẵĐụ ằđđđ đ ã ãụ đằạđẳằ ẵô-ằụ ã ơáằ âđà đ đ Đ ẳạằ- đằ-ôơãạ ơáằđằđũ ểẵđâúỉã đằ--ãắããơĐ đ ơáằ ẵơằơ Đ ãđơã ẵẵằ ằẳ ơáđôạá ơáằ âđàũ ậẳằđ ẵãđẵô-ơẵằ- -á ểẵđâúỉã ẳủđ ãơ- ãẵằ-đ- ắằ ãắằ đ Đ ãẳãđằẵơụ ãẵãẳằơụ -ằẵãụ ôãơãêằụ ẵ-ằôằơã đ -ããđ ẳạằ- ơáơ đằ-ôơ đ ơáằ ô-ằ đ ãắããơĐ ô-ằ ơáằ âđàụ ằêằ ã Đ ơáằ á- ắằằ ẳêã-ằẳ ơáằ ãú ắããơĐ -ôẵá ẳạằ-ũ èáã- ããơơã ãắããơĐ -á Đ Đ ẵã đ ẵô-ằ âáơ-ằêằđ âáằơáằđ -ôẵá ẵã đ ẵô-ằ đã-ằ- ã ẵơđẵơụ ơđơ đ ơáằđâã-ằũ ĩẹìổ ùũùớờủộùỡờờỗ íơằơ- íĐđãạáơ ợù èáằ ểẵđâúỉã íãằ-ụ ìẵũ íãẵà ỉằđằ đ èằđ- ậ-ằũ íáơằđ ù ìềèẻẹĩậíèìẹề èẹ èỉ ỉậểòề ịẹĩầ ìề èỉì íỉòéèẻổ òơĐ ẳ éáĐ-ãạĐ đằ -ôắẳãêã-ã- ơáằ -ẵãằẵằ ắãạĐụ ơáằ -ơôẳĐ ãêãạ đạã--ũ ỉô ơĐ ã- ơáằ -ơôẳĐ ắẳĐ -ơđôẵú ơôđằ ẳ ơáằ đằơã-áã- ắằơâằằ ắẳĐ -ơđôẵơôđằ-ũ ỉô áĐ-ãạĐ ã- ẵẵằđằẳ âãơá ơáằ ôẵơã- ơáằ ắẳĐ đơ-ũ ì ạằằđụ ôẵơã ãẳằơằđãằẳ ắĐ -ơđôẵơôđằũ íĐđãạáơ ợù èáằ ểẵđâúỉã íãằ-ụ ìẵũ íãẵà ỉằđằ đ èằđ- ậ-ằũ ỉô ắằãạ- ứỉ -ãằ-ữ đằ ắãạãẵ đạú ã--ũ èáằ ắ-ãẵ áĐ-ãẵ đằôãđằằơ- áô-ụ âãơá đạã--ụ đằổ âơằđụ đ êđãằơĐ ằơú ắãẵ đẵằ ằ-ồ ẳụ -ôĐ ằằđạĐụ đâ ơằđãđ ắôãẳãạ ằâ ãêãạ ơơằđụ ẳ ẵáằãẵ- ằẵằ-ú -đĐ đ êãơ đằẵơã-ồ ăĐạằụ đằằ-ằ ằằđạĐ đ ẳ ơằđã-ồ áằơụ đơằ ẵáằãẵ đằẵơã-ồ ẳ đằ ôđằụ â ắđằơáãạũ èáằ ằêằ- đạãƯơã ơáằ áô ắẳĐ đằụ đ ơáằ -ãằ-ơ ơáằ -ơ ẵằăổ ẵáằãẵụ ẵằôđụ ơã ôằụ đạụ -Đ-ơằụ ẳ đạú ã-ũ ẵá ằêằ ắẳĐ đạãƯơã đằđằ-ằơ- ẵãơã ôãơđ ơáằ đằẵằẳãạ ằêằũ íáằãẵ ẳ ẵằôđ ằêằ- đằ ơáằ ắ-ãẵ -ơđôẵơôđ ẳ ôẵơã ằêằ-ũ ò ơã ôằ ã- ạạđằạơã -ããđ ẵằ- ơáơ ằđđ- -ằẵãBẵ ôẵơãũ èáằđằ đằ ôđ ơĐằ- ơã ôằ- ôẳ ã áô-ũ ò đạ ã- ẵ-ằẳ -ằêằđ ơã ôằ ơĐằ- ơáơ đằ ãơằạđơằẳ ằđđ đơãẵôđ ôẵơãũ ò -Đ-ơằ ã- đạãƯơã ơâ đ đằ đạ- ẳ ẵãơằẳ ơã ôằ- âđàãạ - ôãơ ằđđ ẵ ôẵơã đ -ằơ ôẵú ơã-ũ èáằ ắẳĐ -Đ-ơằ- đằổ ùũ èáằ ô-ẵôđ ẳ -àằằơ -Đ-ơằ- ôẵơã ã ắẳĐ -ôđơ ẳ ẵơãũ ợũ èáằ ằẳẵđãằ ẳ ằđêô- -Đ-ơằ- ôẵơã ã ãơằạđơã ẳ ẵđẳãơã ắĐ ãơããạ ẵ-ã-ơằẵĐ ắẳĐ ôẵơããạũ ớũ èáằ ẳãạằ-ơãêằụ đằ-ãđơđĐụ ẵãđẵôơđĐụ Đáơãẵụ ẳ ôđãđĐ -Đ-ơằ- đằ ãêêằẳ âãơá đẵằ ãạ ẳ ơđ-đơãạ ắẳĐ -ôắú -ơẵằ-ũ èáằ ẳãạằ-ơãêằ -Đ-ơằ ằẵáãẵĐ ẳ ẵáằãẵĐ ắđằàẳâ ẳ- đ ẵằôđ ô-ằ ẳ ằããơằ- ôẳãạằ-ơằẳ â-ơằ-ũ èáằ đằ-ãđơđĐ -Đ-ơằ -ôãằ- ăĐạằ ơáằ ắẳụ ằããơằ- ẵđú ắ ẳãăãẳằụ ẳ áằ- đằạôơằ ẵãẳúắ-ằ ắẵằũ èáằ ẵãđẵôơđĐ -Đ-ơằ ơđ-đơ- đằ-ãđơđĐ ạ-ằ-ụ ôơđãằơ-ụ â-ơằ-ụ ẳ áđú ằ-ồ áằ- đằạôơằ ắẳĐ ơằằđơôđằ ẳ ẵãẳúắ-ằ ắẵằồ ẳ đơằẵơ- ạã-ơ ẳã-ằ-ằ ẳ Aôãẳ ũ èáằ Đáơãẵ -Đ-ơằ ơđ-đơ- Đá đ ơã ôằ- ơáằ ắẳ -ơđằụ ẳằằẳ- ơáằ ắẳĐ ạã-ơ ãằẵơã-ụ ẳ ãẳ- ã ơáằ ắ-đơã ơ-ũ èáằ ôđãđĐ -Đ-ơằ ôẵơã- đằêằ â-ơằ- đ ơáằ ắẳồ đằạôơằ ơáằ ẵáằãẵ ẵ-ãơãụ êôằụ ẳ ằằẵơđĐơằ ắẵằ ơáằ ắẳồ ẳ áằ- ãơã ơáằ ẵãẳúắ-ằ ắẵằ ơáằ ắẳĐũ ỡũ èáằ ãơằạôằơđĐ -Đ-ơằ ôẵơã- đơằẵơ ơáằ ắẳĐụ đằạôơằ ắẳĐ ơằằđơôđằụ ằããơằ â-ơằ-ụ ẳ đằẵằãêằ -ằ-đĐ -ơãôãũ ởũ èáằ đằđẳôẵơãêằ -Đ-ơằ ôẵơã- đẳôẵằ ạằơằ- đ -ằăô đằđẳôẵơã ẳ đẳôẵằ -ằă áđằ-ũ ỉằ-ơ-ã- ã- ơáằ đẵằ ắĐ âáãẵá ằđĐ -ơắằ ãơằđ ằêãđú ằơ ã- ãơãằẳ ã ơáằ ắẳĐ - ơáơ ẵằôđ ằơắãẵ ôẵơã- ẵ đẵằằẳ ăãô ằBẵãằẵĐũ ỉằ-ơ-ã- ã- ãơãằẳ ắĐ ô-ẵằđ ạẳ- ơáơ đằ đằạôơằẳ ắĐ -ằ-đĐ ãđơã đ ơáằ ãơằđ ằêãđằơũ ùộợ ỉậểòề òềòèẹểầ òềĩ éỉầìẹễẹầ èáđằằ Đằđ- ơáằ ôơằđãằ â đằổ { éằđãằơđãôổ ẹôơằđ Đằđụ ẵ-ằẳ ằđãơằô { ểĐằơđãôổ èáãẵà -ơá ô-ẵằ Đằđ { ẳằơđãôổ ìằđ ôẵ- Đằđ ẵ-ằẳ ơâ Đằđơđơô ắ-ằổ ẳằằ Đằđụ áãạáĐ ê-ẵôđ ơđơô ôẵơãằổ -ôằđBẵã Đằđụ -áằẳ ẳôđãạ ằ-ơđôơãũ ấạãũ èáằ êạã ằăơằẳ- đ ơáằ ẵằđêãă ơáằ êạã ằãạ ơáằ ằăơằđ ạằãơãũ ìơ ẵêằĐ- ôơằđãằ -ằẵđằơã- ôơ-ãẳằ ơáằ ắẳĐụ ẳ đằẵằãêằ- ơáằ ằđằẵơ ằã- ẳ -ằằ ẳôđãạ ẵãơô-ũ ìơ - ã- ơáằ -ú -ạằâĐ đ ơáằ ằơô- ẳôđãạ đơôđãơãũ èáằ êạã â á- ạãơôú ẳã ẳ-ụ êạã đôạằụ âáãẵá â đ ẳã-ơằ-ã ơáằ êạãũ ăơằđ ạằãơãũ èáằ ằằ ằăơằđ ạằãơã ãẵôẳằ ơáằ ôắã-ụ ắã ảđụ ắã ãđụ ẵãơđã-ụ ẳ êạã ằãạũ ểĐ ơáằ -ơđôẵơôđằ- ơáằ ằăơằđ ạằãơã đằ áạô- ắằơâằằ ằẳ ằằ-ũ ểđĐ ạẳ-ổ ểđĐ ạẳ- âãơáã ơáằ ắđằ-ơ- đằ ẵẵằ đĐ đằđẳôẵơãêằ đạ- ơáơ đằ -ằẵããƯằẳ đẳôẵằ ãà ơằđ đằạẵĐũ ểđĐ ạẳ- đằ -ằẵããƯằẳ -âằơ ạẳ-ũ òơ ôắằđơĐụ êđã áđú ằ- -ơãôơằ ơáằãđ ẳằêằằơũ ĩôđãạ đằạẵĐ ôđơáằđ ẳằêằú ằơ ơàằ- ẵằ ôẳằđ ơáằ ãAôằẵằ đạằ-ơằđằ ẳ ằ-ơđạằ-ũ òơằđ đơôđãơãụ -ằẵđằơã đẵơã -ơãôơằ- ãà đẳôẵơãũ íỉòéèẻ ợớổ ùộớ ơãôơã ơáằ ãằ ẳ đằ ẳôđãạ ôđ-ãạ đằ-ôơ- ã ơáằ đằằ-ằ ăĐơẵã đ ơáằ -ơằđãđ ãơôãơđĐũ ẹăĐơẵã -ơãôơằ- ơáằ ằảằẵú ơã ãàũ ậẳằđ ơáằ ẵơđ ơáằ áĐơáô-ụ ơáằ ơằđãđ ãơôãơđĐ ẳ ơáằ êđãằ- -ằẵđằơằ -ơằđãẳ áđằ-ũ íĐẵãẵ ẵáạằ- ã ơáằ-ằ -ằẵđằơãđằạôơằ ằằ đằđẳôẵơãêằ ẵơãêãơãằ- ứãạôđằ ợớúớữũ ãạôđằ ợớúớũ èáằ ằ-ơôđ ẳ êđã ẵĐẵằũ ùũ èáằ áĐơáô- đằằ-ằ- ôơằããƯãạúđằằ-ãạ áđằ ứễẻỉữồ ơđạằơ đạ ã- ơáằ ơằđãđ ãơôãơđĐũ ợũ ễẻỉ -ơãôơằ- -ằẵđằơã ãẵằú-ơãôơãạ áđằ ứỉữ ẳ ôơằããƯãạ áđằ ứễỉữụ âáãẵá -ơãôơằ- ãẵằ ẳằêằú ằơ ã ơáằ êđãằ- ứêđã ẵĐẵằữũ ớũ èáằ ơôđằ êđã ãẵằ -ằẵđằơằ- ằ-ơđạằ-ụ âáãẵá đêàằ ơáãẵàằãạ ơáằ ằẳằơđãô ứđãằđơãêằ á-ằ ơáằ ằ-ơđôú ẵĐẵằụ ẳĐ ẳĐ êôơãữũ ỡũ òơằđ êôơãụ ơáằ ẵđô- ôơằô -ằẵđằơằ- đạằ-ơằđằ ẳ ằ-ơđú ạằ-ụ âáãẵá ẵơ ằêằ ơáằ ằẳằơđãô ẳ đằẳĐ ãơ đ ãơơã- ứ-ằẵđằơđĐ á-ằ ơáằ ằ-ơđô ẵĐẵằụ ẳĐ êôú ơã ẳĐ ợốữũ ùộỡ ỉậểòề òềòèẹểầ òềĩ éỉầìẹễẹầ ởũ ẫãơá đơã ơáằ ẵđô- ắãẵ-ụ ơáằ ằêằ- đạằ-ơằđằ ẳ ằ-ơạằ- ẳđụ ơáằ ằẳằơđãô ẳằẵ-ằ-ụ ẳ ằâ ằú -ơđô ẵĐẵằ ắằạã- ứã-ẵáằãẵ á-ằ ơáằ ằ-ơđô ẵĐẵằữũ òơằđ ắằãạ ẳằ-ãơằẳ ã ơáằ êạãụ -ằđơƯ êằ ơáđôạá ơáằ ẵằđú êãẵ ẵ ẳ ôơằđãằ ẵêãơĐ ãơ ôơằđãằ ơôắằ ằẵôơằđ ơáằ êô ãơ- âĐ ẳâ đ ơáằ êđĐũ ằđơããƯơã ẵẵôđ- ã ơáằ ẳã-ơ ằú ơáãđẳ ơáằ ôơằđãằ ơôắằũ èáằ ƯĐạơằ ứằđơããƯằẳ ằạạữ ôẳằđạằ- ãơ-ãẳôđãạ ãơ- ớúẳĐ ảôđằĐ ẳâ ơáằ ôơằđãằ ơôắằ ơáằ ôơằđãằ ẵêãơĐũ èáằđằ ơáằ ẳằêằãạ ắ-ơẵĐ-ơ đằã- đằằ đ ơáằđ ẳĐ- ắằđằ ãơ ắằạã- ãơ ã ơáằ ằẳằơđãôũ ậẳằđ ơáằ ãAôằẵằ áíụ ơáằ ẵđô- ôơằô ã- ãơãằẳ ẳ ẵơãôằ- -ằẵđằơằ đạằ-ơằđằ ẳ ằ-ơđạằ- ôơã ơáằ ẵằơ ãđằẳĐ ơàằ êằđ ơáã- ôẵơãũ èáằ-ằ áđằ- ôẵơã ơổ -ô-ơã ơáằ ằẳằơđãôụ -ơãôơằ ẳằêằằơ ơáằ đĐ ạẳ-ụ ãáãắãơ đằằ-ằ ỉ ẳ ễỉ ứáơãạ ơáằ ằ-ơđô ẵĐẵằữụ ẳ ãáãắãơ ứđạú ằ-ơằđằữ đ -ơãôơằ ứằ-ơđạằ-ữ ôơằđãằ ẵơđẵơã-ũ ễắđ ẳ đơôđãơã đằ ơáằ ẵôãơã ạằ-ơơãũ èáằ -ằơ ắđ ã- ẳằơằẳ ắĐ ơáằ đáĐơáãẵ ẳ đẵằô ẵơđẵơã- ơáằ Đằơđãô -ơãôơằẳ ắĐ ăĐơẵã ẳ đ-ơạẳã-ũ èáã- ã- ẵẵú ãằẳ ắĐ ẵằđêãẵ ẳãơã ẳ ẳã-ẵáđạằ ắẳúẵơããạ ôẵôđ ơáằ ẵằđêãẵ ẵ ẳ ôơ ơáằ êạãũ èđôằ ẳ -ằ ùũ ểằã-ã- ã- ằẵôãđ ơáằ ạẳ-ũ ứèđôằữ ợũ ểđĐ ạẳ- đằ ẳãBằẳ -ằắẵằô- ạẳ-ũ ứ-ằữ ớũ ìơằđ-ơãơã ẵằ- đẳôẵằ -ằđơƯ ẳ -ằẵđằơằ ôơđãằơ- ẳằêằãạ -ằđơƯ âãơáã ơáằ ơằ-ơằ-ũ ứ-ằữ ỡũ èáằ êđãằ- ẳ ôơằđô- đằ ơáằ đãđĐ -ằă đạ- ơáằ ằằũ ứ-ằữ ởũ ằã êằ-ãẵằ-ụ ắôắôđằơáđ ạẳ-ụ ẳ ơáằ đ-ơơằ đằ ẵẵằ đĐ ạẳ- ơáằ ằ đằđẳôẵơãêằ -Đ-ơằũ ứèđôằữ ờũ èáằ ắã ảđ ơáằ ằằ ạằãơã đằ áạô- ơáằ -ẵđơô ã ơáằ ằũ ứèđôằữ ộũ èáằ -ằẵđằơđĐ á-ằ ằ-ơđôơã ã- ẵáđẵơằđãƯằẳ ắĐ ẳã-ú ẵáđạằ ơáằ ằ-ằ-ũ ứ-ằữ íơằơ- íĐđãạáơ ợù èáằ ểẵđâúỉã íãằ-ụ ìẵũ íãẵà ỉằđằ đ èằđ- ậ-ằũ ùộờ ỉậểòề òềòèẹểầ òềĩ éỉầìẹễẹầ ìềĩẩ ùộộ ùộố ỉậểòề òềòèẹểầ òềĩ éỉầìẹễẹầ ìềĩẩ ùộỗ ùố ỉậểòề òềòèẹểầ òềĩ éỉầìẹễẹầ ìềĩẩ ùốù ùốợ ỉậểòề òềòèẹểầ òềĩ éỉầìẹễẹầ ìềĩẩ ùốớ ùốỡ ỉậểòề òềòèẹểầ òềĩ éỉầìẹễẹầ ìềĩẩ ùốở ùốờ ỉậểòề òềòèẹểầ òềĩ éỉầìẹễẹầ ... - đ ẵằôđ - ẳ ằããơ - ôẳãạ - ằẳ - - èáằ đ - đơđĐ - - ằ - ã - ăĐạằ ơáằ ắẳụ ằããơ - ẵđú ắ ẳãăãẳằụ ẳ á - đằạôơằ ẵãẳú - ắẵằũ èáằ ẵãđẵôơđĐ - - ằ ơ - - đ - đơđĐ - - ôơđãằ - - - ẳ áđú - ... ôắđãẵơằụ - đơằụ đ - đơ ê - ằđ đ - đ ãằ ắẳĐ ẵêãơã - èáằ ơâ đãẵã ơĐ - đằ ôẵ - ằắđ - ẳ - đ - ằắđ - ểôẵ - ằắđ - - ẵđằơằ ơáãẵàụ ê - - - - ẵằ ẵằẳ ôẵ - ơáơ ôắđãẵơ - ẳ đơằẵ - ơáằ ắẳĐ đ - âáằđằ ãơ - - ẵđằơằẳũ... ằạ - - ẳđằ - âơằđũ ăẵĐ - - ẻằ - ằẵô - đ ơáằ ẵằũ íĐ - íĐ - - ơáằ Aôãẳ ơđãă âãơáã ẵằũ ìơ - - đãđãĐ âơằđ ẳ ẳã êằẳ - - ẵ - ãẵôẳãạ ẹợụ íẹợụ ẵằôđ - - ứôđằữụ ạô - ụ - đơằ - ẳ òèéũ ẻã - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Schaums outline of human anatomy and physiology kent m van de graaff, r ward rhees , Schaums outline of human anatomy and physiology kent m van de graaff, r ward rhees

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay