NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MŨLÔGARIT (MÃ ĐỀ 01 – 100 CÂU)

117 31 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 00:31

900 CÂU TRẮC NGHIỆM MŨ - LOGARIT NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MŨ-LÔGARIT (MÃ ĐỀ 01 100 CÂU) Câu : Số nghiệm phương trình (𝑙𝑜𝑔2 4𝑥)2 − 3𝑙𝑜𝑔√2 𝑥 − = là: A Câu : B C  Nghiệm phương trình    3   x x D  3.x là: A x = hoặc x=-1 B Đáp án khác C x = hoặc x = -3 D x = hoặc x = -1 Câu : Số nghiệm phương trình ln3x 3ln2x 4lnx+ 12 = A B C Câu : Số nghiệm phương trình log (9x  4)  x log  log A D 2 C Đápsố khác B D Câu : Phương trình sau có nghiệm thực phân biệt: 1 log √2(𝑥 + 3) + log (𝑥 − 1)8 = log (4𝑥) B C D A Câu : Phương trình: log4 (log2 x)  log2 (log4 x)  có nghiệm A X=8 B X=16 C X=4 D X=2 C D Câu : Số nghiệm phương trình 22 x  22 x  15 A B Câu : Rút gọn biểu thức 𝑃 = log 𝑎 (𝑎𝑏) − log √𝑎 (𝑎√𝑏) + log (𝑏√𝑏) √𝑏 A Câu : log 𝑏 𝑎 B Phương trình 2x A 2x  A -1 D  22 x x  có tổng các nghiệm bằng: B Câu 10 : Phương trình log 𝑎 𝑏 C   C -2  x 1  D -1 x   2  có tích các nghiệm là: B C D Câu 11 : Số nghiệm phương trình: 2𝑙𝑜𝑔8 (2𝑥) + 𝑙𝑜𝑔8 (𝑥 − 2𝑥 + 1) = là: A B C D Câu 12 : Giải bất phương trình: log √𝑥 − 5𝑥 + + log √𝑥 − > log (𝑥 + 3) A Câu 13 : 3 √10 𝑥>3 D log2 ( x  1)  log2 ( x  x  1)  log2 x  A x > BOOKTOAN.COM B x C x  1 D x 0 900 CÂU TRẮC NGHIỆM MŨ - LOGARIT Câu 14 : Số nghiệm phương trình 22 x2 7 x5  là: A B C D C D Câu 15 : Số nghiệm phương trình 3x  31 x  B Vơ nghiệm A Câu 16 : Biết 𝑎 = log , 𝑏 = log , 𝑐 = log Tính theo 𝑎, 𝑏, 𝑐 giá trị log140 63 14 B 𝑎𝑏 + C D 2𝑐 + 𝑎 + 𝑎𝑏 Câu 17 : Số nghiệm phương trình log25(5x) - log25 (5x) - = : A A B 𝑎𝑐 + 2𝑏 + 𝑐 + 𝑎𝑏 𝑏𝑐 + 2𝑎 + 𝑏 + 𝑏𝑐 C D Câu 18 : Chọn khẳng định sai các khẳng định sau A log a  log b  a  b  C log a  log b  a  b  3 B log3 x    x  D ln x   x  Câu 19 : Phương trình 42 x2  2.4x2  x  42 x  có tích các nghiệm bằng: A B C -1 D Câu 20 : Phương trình x  3.3x   có hai nghiệm x1 , x2 ( x1  x2 ) Giá trị A= 2x1  3x2 A Câu 21 : A 1 Phương trình   2 log2 B 3log3 4log3 C D Đápsố khác 3 x  2.4 x  3.( 2)2 x  B -1 C log2 D Câu 22 : Phương trình sau có nghiệm thực phân biệt: log |𝑥 − 2| − log |𝑥 + 5| − log = A B C D Câu 23 : Số nghiệm phương trình log3 ( x  6)  log3 ( x  2)  A B C D C X=-1; D Vơnghiệm Câu 24 : Phương trình: 4x- 3.2x-4=0 có nghiệm A X= 1; B X=2 Câu 25 : Nghiệm bất phương trình log2 ( x  1)  2log2 (5  x)   log2 ( x  2) A < x < B < x < C < x < D -4 < x < C D Câu 26 : Số nghiệm phương trình log3 ( x  2)  A B Câu 27 : Số nghiệm nguyên bất phương trình (x-3).(1+lgx) 𝑦 𝑓(𝑥) > 𝑓(𝑦) D Tập giá trị hàm số 𝑇 = [0, +∞) Câu 30 : Để phương trình: (m+1).16x-2(2m-3)4x+6m+5=0 có hai nghiệm trái dấu m phải thỏa mãn điều kiện: A 1  m  Câu 31 : Phương trình: A X=1; 1/2 B -4
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MŨLÔGARIT (MÃ ĐỀ 01 – 100 CÂU), NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ MŨLÔGARIT (MÃ ĐỀ 01 – 100 CÂU)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay