giao an dai so 9 NH 20172018

176 34 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 00:22

Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao án Son : 18/08/2017 Giảng : 21/08/2017 CHƯƠNG I : CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA Tiết 1: CĂN BẬC HAI A- MỤC TIÊU: • Kiến thức :-Nắm định nghĩa CBHSH số không âm -Biết quan hệ phép khai phương với quan hệ thứ tự dùng mối quan hệ để so sánh hai số • Kĩ năng: Rèn kĩ tính tốn kĩ tìm x • Thái độ: u thích mơn Kiểm tra cũ : HS1: Nêu k/n CBH học lớp ? HS2: Tìm bậc hai -CBH số a k âm số x cho x = a a) ; b) ; c) 0,25 ; d) -Mỗi số dương a có hai CBH ± a -Số có CBH = -Đáp : ± = ± ; ± = ± ; ± 0, 25 = ± 0,5 ; ± -Số âm k có CBH  GV: lớp ta biết tìm bậc hai số khơng âm Vậy CBH CHBSH số ? ta tìm hiểu Bài : HĐ Thầy HĐ Trò 1) Căn bậc hai số học : - Căn bậc hai số a không âm -Đáp :+ Với a ≥ a = x ⇔ x2 = a ? Số dương a có bậc hai? + Với a > số a có cbh ± a ?1 : Dựa vào kết KTBC HS2, + = giới thiệu CBHSH số dương ?1 : Tìm CBH số sau -Ta gọi : = ; = ; 0,25 = 0,5 ; ; ± = ±3 ; ± CBHSH ; ; 0,25 -Vậy CBHSH số dương gì? -Gọi hs làm ví dụ - SGK -Hãy lấy thêm ví dụ khác ? -GV chốt lại CBHSH số dương -GV: Với a ≥ Nếu x = a x ntn x2 = ? Nếu x ≥ x2 = a x = ? -GV chốt phần ý - SGK ?2 :GV trình bày mẫu phần a), gọi HS làm ý b,c,d HS khác : nhận xét làm bạn? -GV nhận xét, ý cách trình bày -GV: Phép tốn ( ?2) phép khai phương Vậy phép khai phương gì? -GV: Khi biết CBHSH số , ta = ± ; ± 0, 25 = ±0, ; ± * Định nghĩa: (SGK - 4) *Ví dụ1 Căn bậc hai số học 16 : 16 (= 4) Căn bậc hai số học : Căn bậc hai số học : 36 = ; … -Đáp : …thì x ≥ , x2 =a … x = a  Chú ý(SGK - 4) : Với a ≥ , ta có x =  x ≥ a ⇔   x = a ?2 Tìm bậc hai số học số sau: a) 49 = 7, ≥ 72 = 49 b) 64 = 8, ≥ 82 = 64 c) 81 = 9, ≥ 92 = 81 d) 1, 21 =1,1 1,1 ≥ 1,12 = 1,21 * Phép khai phương : Là phép tốn tìm CBHSH số khơng âm ?3 Tìm bậchai ca mi s sau: GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Giao án Đại cú tỡm c CBH ca khơng ? (có) a) Vì 64 = => CBH 64 - -GV: Hãy làm ?3 - SGK ? b) Vì 81 = ⇒ CBH 81 - -Gọi hs trả lời miệng kết … c) Vì 1, 21 = 1,1 ⇒ CBH 1,21 1,1 -1,1 -GV gọi HS khác nhận xét 2) So sánh bậc hai số học -Ta biết so sánh hai hữu tỉ Bài tốn : Với hai số a ,b ≥ , CMR Vậy so sánh CBHSH ta làm ntn? a) Nếu a < b , a < b ≥ -Cho số không âm a b (a ,b ) b)Nếu a < b , a < b +Nếu a < b a ntn với b ? c/m : a)Ta có : +Nếu a < b a ntn với b ? a < b ( gt ) ⇔ a < b  -Hãy giải toán bên ? …  a = a ( a ≥ 0) Mà :  ⇒ a < b ( đpcm) -Cả lớp làm , cử đại diện trình bày  kết … b = b (do b ≥ 0)  b) Ta có : -Kết c/m toán nội dung định lí SGK -Gọi 1hs đọc to định lí - Ví dụ : hs đọc SGK GV ý cách trình bày cho hs ?4 : lớp chia dãy làm , so sánh kết … -GV gọi 2hs lên bảng làm - Hãy đọc ví dụ SGK Tìm số x ≥ , biết: a) x > b) x < ? -GV trình bày VD3 lên bảng … ?5 :Y/c làm theo nhóm , cử đại diện trình bày kết … -GV gọi hs lên bảng làm => Nhận xét a < b ( gt ) ⇔ ( a) < ( b) a < b hay : Định lí (SGK - 5): Với a ; b ≥ có : a < b ⇔ a < b VD2 : (sgk ) ?4 : So sánh a)Ta có = 16 ; mà 16 > 15 , nên > 15 b)T2 có = ; mà < 11 , nên < 11 VD3: a)Vì : = nên x > ⇔ x > Do x ≥ nên x > ⇔ x > Vậy x > b) Vì = nên x < ⇔ x < Do x ≥ nên x < ⇔ x < Vậy: ≤ x < ?5 : Tìm số x khơng âm , biết : a)Theo gt : b) Theo gt : x >1⇔ ( x ) > ( 1) 2 x ( x) < ( 9) x < Vì x ≥ nên ≤ x < Củng cố : -Nêu định nghĩa bậc hai số học số khơng âm ? - áp dụng: Tìm 25 = ? ; =? - So sánh: a) ; b) 41 - Tìm x ≥ , biết: a) x = 12 b) 2x <  Hướng dẫn nhà - Học theo SGk ghi - Làm tập: 1; 2; 3; 4; + 3, 4, 5, - SBT (4 ) - HD tập – SGK : + Hãy tính diện tích hình chữ nhật ? +Tính diện tích hình vng có cạch x ? +Cho hai diện tích tìm x? 2 hay GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 2 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao án Son: 21/08/2017 Ging :23/08/2017 Tiết : CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC A2 = A A- MỤC TIÊU : • Kiến thức : HS biết tìm ĐKXĐ ( hay điều kiện có nghĩa) A có kĩ thực điều biểu thức A khơng phức tạp Biết cách chứng minh định lí a2 = a • Kĩ :Vận dụng HĐT A2 = A để rút gọn bt Rèn KN tính tốn, rút gọn, tìm x • Thái độ : Giáo dục ý thức học môn tốn B- CHUẨN BỊ : • GV: Bảng phụ: vẽ hình ?3 - SGK • HS: Ơn cũ + làm BTVN C-TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : Kiểm tra cũ : • HS1: • HS3: Tìm x ≥ 0, biết -Nêu định nghĩa CBHSH số k a) x < ; b) x = 14 x ≥ âm? “Đáp : x = a ⇔  x = a ” -Áp dụng : Tìm CBHSH 16; 64; 0; -4;13 • HS2: So sánh 53 • HS khác nhận xét  GV nhận xét đánh giá , cho điểm Bài : Hoạt động Thầy Ta có x 3x = 3.0 = = +) x = 12 => 3x = 3.12 = 36 = - Đó ĐKXĐ CTBH -Vậy ĐK tồn đoạn AB ? ?2:Với giá trị x − 2x xác định ? “là 25 - x > hay < x < 5” ≥ ≤ ĐKXĐ 2x 0hay x − 2x -GV giới thiệu ví dụ SGK + 3x gọi ? *Bài 6(sgk – 10): Với giá trị a CTBH sau có nghĩa ? + 3x xác định ? Lấy ví dụ ? a a -Cho hs làm ?2 - SGK ? a) có nghĩa ⇔ ≥ ⇔ a ≥ Tìm ĐKXĐ − 2x => Nhận xét, chốt ĐKXĐ b) −5a có nghĩa ⇔ −5a ≥ ⇔ a ≤ GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Giao án Đại -Cho hs làm tiếp 6(sgk – 10) theo c) − a có nghĩa ⇔ − a ≥ ⇔ a ≤ nhóm nhỏ, củ đại diện trả lời miệng kết d) 3a + có nghĩa ⇔ 3a + ≥ ⇔ a ≥ − 2) Hằng đẳng thức A2 = A -Treo bảng phụ ?3 - SGK, y/c hs điền số ?3 :Điền số thích hợp vào trống bảng thích hợp vào trống bảng … a -2 -Gọi HS lên điền kq …=> Nhận xét 2 a 4 -Hỏi : Có nhận xét a a ? 2 4=2 a “ a2 = a ” * Định lí: -Hãy phát biểu nhận xét = lời ? Với a, ta có a = a -> Đó nội dung định lí SGK Chứng minh : (sgk) - Gọi hs đọc to định lí ? - Để c/m đlí ta cần rõ điều ? Theo định nghĩa gttđ : a ≥ với a “Ta cần chứng tỏ TH dù a âm Cụ thể : hay dương a = a ” - Nếu a ≥ ⇒ a = a ⇔ ( a )2 = a2 (1) -Hỏi thêm : Nếu a = a , ( −a ) =? - Nếu a< ⇒ a = - a ⇔ ( a )2= (-a)2 = a2(2) Từ (1) (2) ta có ( a )2 = a2 với a ->Lưu ý cho hs : … - Ví dụ : hs tự đọc SGK ? a) 122 = 12 = 12 b) ( −7) = −7 = Hay : ( a )2 = ( ) *Lưu ý :+) ( −a ) a với a=> a = a (đpcm) = a2 = a ( ) -Hỏi : Vì ( −7) = ? 122 = 12 , +) a = a ( với a ≥ 0) -Cho hs làm ví dụ - SGK ? * Ví dụ Rút gọn: - Gọi 1hs lên làm, hs khác làm vào => Nhận xét a) ( − 1) = − = − (vì >1) -Nếu A 1BTĐS định lí b) (2 − 5) = − = − 2( >2) khơng ? -GV nêu ý sgk *Chú ý : Với A biểu thức đại số - Hãy làm ví dụ - SGK ? +) A2 = A = A A ≥ Rút gọn +) A2 = A = -A A < a) ( x − 2) với x ≥ * Ví dụ b) a với a < -Cho HS nghiên cứu SGK gọi HS lên a)Ta có ( x − 2) = x − = x- (vì x ≥ 2) làm => Nhận xét b) Ta có a = (a ) = a Vì a < (gt) -Hãy so sánh kết định lí a nên a3 < 0, a = - a3 Vậy : a = - a3 số a biểu thức ? -Cho hs làm tập áp dụng sau *Áp dụng : Rút gọn a) a = a = 2a ( a ≥ 0) Rút gọn : a) a = ? ( với a ≥ 0) b) ( a − ) = ? (với a < 2) b) ( a − ) = a − = 3(2 − a) = – 3a (vì a < 2) Củng cố : - A có nghĩa ? - Áp dụng: Tìm ĐKXĐ : a) − 7x ; b) 3x −  Hướng dẫn nhà : - BTVN : 7, 8/a,b , 9, 10 (sgk – 11) + 12, 13, 14 (SBT - ) - HD: Cách làm ví dụ mẫu SGK GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao ¸n - Ơn HĐT đáng nhớ, cách biểu diễn nghiệm bpt trục số GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao ¸n Ngày soạn : 26/08/2017 Ngày dạy :28/8/2017 Tiết : LUỆN TẬP A MỤC TIÊU : • Kiến thức :Củng cố, khắc sâu kiến thức CBH , CBHSH & đẳng thức A2 = A • Kĩ : Nắm vững phương pháp giải số dạng tập: Thực phép tính, rút gọn, tìm x, phân tích đa thức thành nhân tử , giải phương trình • Thái độ : Có thái độ nghiêm túc, u thích mơn học B CHUẨN BỊ : • GV: Thước thẳng, bảng phụ ghi ND kiểm tra cũ • HS: Ơn bài, ơn lại đẳng thức đáng nhớ, cách biểu diễn nghiệm bất phương trình trục số C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : Kiểm tra cũ -HS1 : Hoàn thành câu sau để có kl -HS2 : Điền vào chỗ thiếu ( …) để  khẳng định 1)Với a ≥ x = a ⇔    1) A CTBH ⇔  2)Nếu x = a x = ± a  ⇔ 3)Với a, b không âm : a < b 2) A có nghĩa ⇔ … 4)So sánh : a) 11 11 A nêu A = = 3)  Ta có : ( 11 ) = 11 = 44 −A nêu ( 11 )2 = 121 = 242 4)Chữa 12/a, b : ⇒ ( 11 )2 < ( 11 )2 ⇒ 11 < 11 Tìm x để CTBH sau có nghĩa b) - 11 - 11 a) x + có nghĩa ⇔ x ≥ - 3,5 Theo kq câu a) có : 11 < 11 ⇔x≤ b) có nghĩa − x + ⇒ - 11 > - 11 Bài HĐ Thầy HĐ Trò 1)Chữa tập *Bài 1: Tìm x để thức sau có nghĩa -Gọi hs1: -Nêu ĐKXĐ A a) x + có nghĩa ⇔ x+1 ≥ ⇔ x ≥ - -Áp dụng : Tìm x để thức sau có nghĩa: b)Vì x ≥ với x nên - x ≤ với x −1 Do − x khơng tồn ; ; x +1 −x x−2 c) *Bài 2: Rút gọn -Hỏi : x − x + với x < A = ?=> x − x + với x < -Bài 3: Tìm x, biết: 9x = -Các hs lại làm nhận xét làm bạn -GV nhận xét ,cho điểm x− ≠  −1 ⇔ có nghĩa ⇔  − ≥ x−  x − *Bài 2: Ta có x2 − 2x + = x ≠ ⇔ x x = 3x => 3x = ⇔ x = (TMĐK x ≥ 0) TH2: 3x < ⇔ x < => x = - 3x GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao án => -3x = ⇔ x = -2 (TMĐK x < 0) 2) Luyện tập -GV ghi bảng đề 11/ a,d (SGK-11) *Bài 11: Tính -Gọi HS lên bảng làm a) 16 25 + 196 : 49 = 42 52 + 142 : =22 - Hãy nhận xét làm bảng ? d) 32 + 42 = + 16 = 25 = 52 = -GV ghi đầu bài12/c,d ( SGK) lên bảng Bài 12- SGK(11) -Hãy nêu yêu cầu ?  − 1+ x ≠ -Hỏi : A xác định ? x≠  ⇔ ⇔ ⇔ x > c) có nghĩa   -GV gọi hai HS lên làm, HS khác làm cá −1+ x  − + x ≥  − + x ≥ nhân vào giấy nháp GV gọi HS nhận xét làm bảng d) + x có nghĩa với x € R => Nhận xét (Vì x2 ≥ ⇒ + x ≥ với x ) -GV ý cho HS điều kiện mẫu thức *Bài 13 - SGK (11) khác không a) a - 5a với a < -Ghi tiếp 13/ a,c (sgk – 11) lên bảng -Hỏi : Ta cần áp dụmg kiến thức để rút biểu thức?( A2 = A ) -Nêu cách phá dấu giá trị tuyệt đối ? -Cho hs hoạt động nhóm (3 phút ) -Vì a = -a ? -Vì phần c) khơng cần điều kiện a ? (Vì 3a2 ≥ ) -Bài14 / a, c (sgk – 11) - Nêu p2 phân tích đa thức thành nhân tử thường dùng ? -Ở câu a sử dụng HĐT nào? -Muốn số cần viết d2 bình phương số ? ( = ( )2.) -GV gọi HS lên làm, HS khác làm vào vở.=> Nhận xét -Bài 16/a, c(sbt – 5) Tìm ĐKXĐ BT, biểu diễn ĐKXĐ trục số a) ( x − 1) ( x − 3) -Y/c hs minh họa ĐKXĐ trục số /] / / / / / / / O c) x−2 x+3 ( Ta có a -5a = a -5a = -2a -5a (vì a < 0) = - 7a c) 9a + 3a = (3a ) + 3a2 = 3a2 + 3a2 (vì 3a2 ≥ 0)= 6a2 *Bài 14 - SGK (11) a) x2 - = x2 - ( )2 = (x + )(x - ) c) x2 + x + 3= x2 + 2.x +( )2 = ( x+ )2 * Bài 16/a, c(sbt – 5) : Tìm ĐKXĐ BT a) ( x − 1) ( x − 3) xác định x −1 ≥ x ≥ ⇔ ⇔ ⇔ x≥3 x − ≥ x ≥ x −1 < x < ⇔ ⇔ x Nhận xét 16.25 = 400 = 202 = 20 -Điều với số a, b k âm 16 25 = 42 52 = 4.5 = 20 =>ta có định lí … => 16.25 = 16 25 -Gợi ý cách c/m địmh lí : +Ta biết ĐNCBHSH số a k âm * Định lí: Với a, b ≥ 0, ta có: a.b = a b C/m : x ≥ x = a ⇔ Vì a ≥ 0, b ≥ (gt) ⇒ a ≥ ; b ≥ x = a ⇒ a b ≥ (1) +Theo ĐN để c/m đlí ta cần c/m điều ? x Mặt khác có : Ta có: ( a b )2 = ( a )2 ( b )2 = a.b (2)  a b ≥ Từ (1) (2) có : a b CBHSH a.b  -Đáp: a b = ab ⇔  Nghĩa a.b = a b (đpcm)  a b = ab ( ( x a ) )  x2 a -Gọi 1HS lên chứng minh.=> Nhận xét -GV chốt điều kiện a ≥ 0, b ≥ -Hỏi : Với nhiều số khơng âm t/c khơng ? -> giới thiệu ý * Chú ý: Với a, b, c, d ≥ 0, ta ln có : abcd = a b c d 2) Áp dụng : -GV: Phép tính xi định lí gọi phép a) QT khai phương tích (SGK- 13 ) khai phương tích Vậy muốn khai *TQ : a.b = a b phương tích ta làm ? * Ví dụ 1.Tính GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 -Gọi hs đọc quy tắc - Hãy làm ví dụ - SGK ? (chú ý cách trình bày) -Hãy làm ?2 - SGK ? GV gọi hs lờn bng lm Trờng TH&THCS Đông Cuông Giao án Đại a) 49.1, 44.25 = 49 1, 44 25 = 7.1, 2.5 = 42 -Hỏi : a b gọi phép tốn ? -Vậy muốn nhân CBH ta làm ntn ? - Gọi 1hs nêu quy tắc ? -Hãy làm ví dụ - SGK ? - Hãy làm ?3 - SGK ? -Hỏi : Khi sử dụng QT khai phương tích ? Khi sử dụng QT nhân bậc ? + Áp dụng QT khai phương tích thừa số lấy CBH + Áp dụng QT nhân CTBH ta lấy bậc thừa số lại lấy bậc tích -Hỏi : QT với A, B BT k0 âm hay không ? -GV: nêu ý SGK -Ví dụ SGK ? -HS nghiên cứu SGK, gọi HS lên trình bày.=> Nhận xét -GV nhấn mạnh dấu giá trị tuyệt đối -Hãy làm ?4- SGK ? - Gọi hs lên bảng làm … -HS khác làm nhận xét b) ?2 a) b) 810.40 = 81.400 = 81 400 = 9.20 = 180 Tính : 0,16.0, 64.225 = 0,16 0, 64 225 = 4,8 250.360 = 25.36.100 = 25 36 100 = 10 = 300 b) QT nhân bậc hai : a b = a.b * Ví dụ Tính a) 20 = 5.20 = 100 = 10 b) 1,3 52 10 = 1,3.52.10 = 13.13.4 = 13 = 26 ?3 Tính a) 75 = 3.75 = 3.3.2515 b) 20 72 4,9 = 20.72.4,9 = 2.72.49 = 2.2.36.49 = (2.6.7) = 84 * Chú ý: + Với A,B ≥ 0, ta có: A.B = A B + Với A ≥ , ta có: ( A )2 = A2 = A * Ví dụ Rút gọn biểu thức sau a) 3a 27 a với a ≥ Tacó: 3a 27 a = 3a.27 a = 81a = 9a = 9a ( a ≥ 0) b) 9a 2b = a b = a (b ) = a b ?4 Rút gọn biểu thức sau (với a, b không âm) a) 3a 12a = 3a 12a = (6a ) = 6a b) 2a.32ab = 64a 2b = 64 a b = a b = ab = 8ab (vì a,b k0 âm) Củng cố : - Phát biểu quy tắc khai phương tích nhân thứcbậc hai ? Viết cơng thức tương ứng ? - Áp dụng: Tính a) 0, 09.64 = ? (kq: 2,4) b) 2,5 30 48 = ? (kq: 60) Hướng dẫn nhà - Học theo SGK ghi - Làm tập: 17,18,19,20,21 - SGK(15) -HS giỏi: làm , 30 , 31 - SBT (7) GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao án Son :29/08/2017 Giảng : 31/08(9B); 06/09 (9A,C) Tiết 5: LUYỆN TẬP A.MỤC TIÊU : • Kiến thức : Củng cố quy tắc khai phương tích, quy tắc nhân thức bậc hai • Kĩ : -Có KN vận dụng thành thạo QT với A, B biểu thức không âm -Tiếp tục rèn luyện kĩ giải dạng tốn: so sánh, rút gọn, tìm x… • Thái độ : Giáo dục ý thức học môn tốn B.CHUẨN BỊ : • GV: Bảng phụ • HS: Ôn học cũ , làm tập nhà C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : • Kiểm tra cũ HS1: Nêu quy tắc khai phương tích ? HS2: Nêu quy tắc nhân CTBH ? Vận dụng tính 12.30.40 = ? 2a 3a =? Áp dụng tính 12.30.40 = 36.4.100 = 36 100 = 10 = 120 a 2a.3a a = 3.8 =  ÷ = 2  GV : => Nhận xét, đánh giá cho điểm • Bài HĐ Thầy HĐ Trò 1) Chữa tập : -Giáo viên gọi hs lên chữa tập 19 *Bài tập 19 (SGK-15) Rút gọn BT sau a) 0,36a với a < -Y/c hs quan sát làm bạn = 0,6 a = - 0,6.a (vì a < 0) => Nhận xét, đánh giá -GV nhận xét cho điểm c) 27.48(1 − a) với a > = 9.3.3.16(1 − a) = 3.3.4 − a d) a (a − b) với a > b a−b = a2 a −b a−b = = 36(a-1) a (a - b) = a (vì a > b) a−b 2) Luyện tập: -Nêu cách làm b/ toán c/m đẳng thức ? HD :Biến đổi VT = VP hay VP = VT -Hỏi : VT có dạng HĐT nào? -2 số nghịch đảo ? “ Khi tích hai số 1” -Vậy :câu b) ta phải làm ? -HD : phải c/m ( 2006 − 2005).( 2006 − 2005) = GV gọi HS lên làm => Nhận xét 10 *Bài 23 ( SGK - 15 ): Chứng minh a) ( - ) ( + ) = Ta có: VT = (2 - ).(2 + ) = 22- ( )2 = - = = VP (đpcm) b) ( 2006 − 2005).( 2006 − 2005) = Ta có( 2006 − 2005).( 2006 − 2005) = ( 2006 )2 - ( 2005 )2 = 2006 - 2005 = (đpcm ) * Bài 24 (SGK - 15): Rút gn ri tỡm giỏ tr ca BT GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao án Son : 1/5/2018 Giảng :3/5/2018 Tiết 69 : ÔN TẬP CUỐI NĂM (tiết 2) A.MỤC TIÊU : • Kiến thức : Ôn tập hệ thống kiến thức lí thuyết tập chương hàm số bậc hàm số bậc hai • Kĩ : Rèn luyện kỉ giải phương trình , giải hệ phương trình, áp dụng hệ thức Vi ét vào giải tập • Thái độ : Yêu thích tích cực học tập môn B.CHUẨN BỊ :  GV : Giáo án  HS : Làm câu hỏi tập c1, ôn kiến thức cần nhớ chương 2, máy tính bỏ túi C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1.Ổn định : 2.Bài cũ : GV nêu yêu cầu kiểm tra * HS 1:Hàm số bậc : y = a x + b (a ≠ 0) -HS 1: nêu tính chất hàm số bậc nhất: y hàm số có tập xác định với x thuộc R = a x + b (a ≠ 0) đồng biến a > nghịch biến a < + Đồ thị hàm số bậc đường thẳng cắt trục tung điểm có tung độ b, song song với đường thẳng y = a x b ≠ 0, trùng với - Đồ thị hàm số bậc đường đường thẳng y = a x b = nào?  Chữa tập 6(a)(sgk – 132) - Chữa tập số (sgk – 132) a + b = Theo đầu cho ta có hệ  Cho hàm số y= a x + b tìm a, b biết đồ thị  − a + b = −1 hàm số qua hai điểm A(1; 3); B(- 1; - 1) 2b = a = ⇔ ⇔ a + b = b =  HS chữa tập 13 (sgk – 133) A(-2; 1) ⇒ x = - 2; y = Theo đầu cho ta có:a.(- 2)2= ⇔ a = -HS chữa tập 13 (sgk – 133) Xác định hệ số a hàm số y = a x2, biết đồ thị qua điểm A(- 2; 1) Vẽ đồ thị hàm số hàm số y= x2 4 -10 -Cả lớp chữa tập sau -Bài tập 1: Cho biểu thức  x     :  − +  P =    x −1 x − x   x + x −1 a) Rút gọn b) tìm giá trị x để P < 162 -5 -4 -3 -2 O  Bài tập : a)ĐK: x> 0; x ≠ P = …= x −1 x ( x − 1) -2 ( x + 1)( x − 1) x +1 x −1 x > b)P < ⇔ < ĐK:  x x ≠ -4 GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 -6 = x −1 x Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại c) Tỡm cỏc s m để giá trị x thỏa mãn: P x = m− x -GV yêu cầu HS nêu điều kiện x rút gọn nhanh toán b) HS nêu cách làm … Với x > ⇒ x > Do ⇔ -Đặt x −1 x thu gọn phương trình x = t Tìm điều kiện t? c)P x = m − x ⇒ x −1 = m − x Vậy : x + x - m – = Đặt x = t Ta có phương trình: t2 + t – – m = t > t ≠ ĐK:  Cần ∆ ≥ ⇒ ∆ = – (-1 – m) = + 4m ⇔ m ≥ − (1) Theo hệ thức Vi-ét: t1+ t2 = Hãy xét tổng tích hai nghiệm ∆ ≥ t1+ t2 = - 1cho ta nhận xét gì? để phương trình có nghiệm dương khác m cần có điều kiện gì? x = m − x ĐK:  x ≠ Để phương trình ẩn t có nghiệm cần điều kiện gì? x Kết hợp điều kiện < x < P < x - Thay P = Giao ¸n x −1 ⇔x–1 -1 m ≠ -Kết hợp điều kiện trả lời … 3.Bài : 1.ÔN TẬP KIẾN THỨC THÔNG QUA BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM -Bài (sbt– 149)  Bài (sbt– 149) Điểm sau € đ/thị h/ số y = -3x + Chọn D(-1; 7) Giải thích : thay x = -1 vào 3 phương trình y = -3x + ta có: A.(0; ) ; B.(0; - ); C.(-1; -7); D.(-1; 7) 4 y = -3.(-1) + ⇒ y = -Bài 12 (sbt – 149) Vậy điểm (-1; 7) thuộc đồ thị hàm số Điểm M(-2,5; 0)thuộc đô thị hàm số  Bài 12 (sbt – 149) Chọn D đồ thị hàm số sau đây: Giải thích : hàm số có dạng y = ax2 (a ≠ 0) nên đồ thị qua gốc tọa độ A y = x2 ; B y = x2 ; C y = 5x2 mà không qua điểm M(-2,5; 0) D Không thuộc đồ thị hàm số  Bài tập bổ sung -Bài tập bổ sung HS trả lời miệng giải thích Chọn chữ đứng trước kết đúng: 1)Chọn A 1.)Phương trình 3x – 2y = có nghiệm là: Giải thích :Thay x = 1; y = -1 vào vế trái A.(1; -1); B.(5; -5); C (1; 1); D.(-5; 5) phương trình ta được: 3.1 – 2.(-1) = ⇒ (1; -1 )là nghiệm phương trình 5 x + y = 2.)Hệ phương trình  có nghiệm 2) Chọn D 2 x − y = 13 Giải thích : Cặp số (2;-3) thỏa mãn hai A.(4; -8) ; B (3; -2) ; C (-2; 3); D.(2;-3) 163 GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại 3) Cho phng trỡnh 2x + 3x + 1= Tập nghiệm phương trình là: A.(-1; 1 1 ) ; B (- ; 1); C.(-1; - ); D.(1; ) 2 4) Phương trình 2x2 – 6x + = có tích hai nghiệm bằng: A 5 ; B - ; 2 C 3; D Không tồn Giao ¸n phương trình hệ Hoặc giải hệ pt 3)Chọn C Giải thích: pt có a – b + c = – + = ⇒ x1 = - 1; x2 = - c =− a 4)Chọn D: Không tồn Giải thích : ∆ ’ = – 10 = - 1< Phương trình vơ nghiệm  Bài tập 14 (sgk – 133) -Bài tập 14 (sgk – 133) -GV yêu cầu HS hoạt động nhóm -Bài tập 15 (sgk – 133) -GV yêu cầu HS hoạt động nhóm Đại diện nhóm trình bày, HS khác nhận xét , nêu cách giải khác Sau HS hoạt động nhóm GV u cầu đại diện nhóm trình bày làm GV nêu nhận xét bổ sung - Chọn B: a theo hệ thức Vi-ét Giải thích : HS thay giá trị a vào 2pt Tìm n0 pt kết luận Gọi x2 + ax + = (1) x2 – x – a = (2) + Với a = ⇒ (1) x2 + = vô n0 ⇒ loại + Với a = ⇒ (1) x2 + x + = vô n0 ⇒ loại + Với a = ⇒ (1) x2 + 2x + = ⇔ ( x + 1) = ⇔ x = -1 (2): x2 – x – = Có a – b + c = ⇒ x1 = -1 x2 = Vậy a = thỏa mãn  Bài tập 15 (sgk – 133) Chọn C : Giải thích : Nghiệm chung có hai phương trình nghiệm hệ:  x + ax + = 0(1) Trừ vế ta được:   x − x − a = 0(2) a = −1 (a + 1)(x – 1) = ⇔   x = −1 Với a = -1 (1) x2 – x + = Vô nghiệm ⇒ loại Với x = -1 , thay vào (1) ta – a + = ⇒ a = (thỏa mãn) 2.LUYỆN TẬP CÁC DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN -Bài (sgk – 132)  Bài (sgk – 132) GV hỏi: (d1) y = a x + b Cho đường thẳng (d1) y = a x + b (d2) y = a’x + b’ song song với nhau, (d2) y = a’x + b’ trùng nhau, cắt nào? a = a ' GV yêu cầu HS lên bảng trình bày trường +) (d1 ) // (d2) ⇔ b ≠ b'  hợp a = a ' +) (d1) ≡ (d2) ⇔  b = b' -Với hai đường thẳng : +) (d1) cắt (d2) ⇔ a ≠ a' (d1) : y = (m +1)x +5 (d2) : y = 2x + n Vậy : Tìm giá trị m, n để (d1) ≡ (d2) ; a = a ' m + = m = ⇔ ⇔ (d1) ≡ (d2) ⇔  (d1) cắt (d2) ; (d1 ) // (d2) ? b = b' 5=n n=5  164  GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Giao án Đại (d1) cắt (d2) ⇔ a ≠ a' ⇔ m + ≠ ⇔ m ≠ a = a ' m + = m = ⇔ ⇔ (d1 ) // (d2) ⇔  b ≠ b' 5 ≠ n n ≠  Bài (sgk – 133) -Bài (sgk – 133) Giải hệ phương trình: 2 x + y = 13 a)(I)  3 x − y = 2 x + y = 13 a)  3 x − y = 3 x − y = −2 b)  2 x + y = xét trường hợp: 2 x + y = 13 9 x − y = 11x = 22 x = x = ⇔ ⇔ ⇔ (TM y ≥ 0) 3 x − y = 6 − y = y = 2 x − y = 13 * y < ⇒ y = −y ⇒ I ⇔  9 x − y = *y ≥ ⇒ y = y ⇒ I ⇔  -HS làm việc cá nhân -Hai HS lên bảng trình bày -GV gợi ý a) cần xét hai trường hợp y < y ≥ −4   x= x=−   − x =   7 ⇔ ⇔ ⇔ 3 x − y = 3 − − y =  y = − 33   Thỏa mãn điều kiện 3 x − y = −2 câu b) cần đặt điều kiện cho x y giải hệ phương trình đặt ẩn phụ HS giải hệ phương pháp cộng phương pháp HS lớp nhận xét làm bạn b) II  Đặt 3 X − 2Y = −2 Y = − X ⇔ 2 X + Y = 3 X − 2(1 − X ) = −2 Y = − X X = ⇔ ⇔ (TMĐK) 7 X = Y = II ⇔  x = X =0⇒ x =0 ; -Bài 13(sbt – 150) Cho phương trình x2 – 2x + m = (1) Với giá trị m (1) a) Có nghiệm b) Có hai nghiệm dương.? c) Có hai nghiệm trái dấu? - HS trả lời miệng - Phương trình (1) có hai nghiệm nào? - PT(1) có hai nghiệm dương nào? -PT (1) có hai nghiệm trái dấu ? -Bài 16(sgk – 133) ĐK: x, y ≥ 2 x + y = x = X ≥ 0; y = Y ≥ y = Y =1⇒ y =1 Nghiệm phương trình là: x = 0; y =  Bài 13(sbt – 150) • Phương trình (1) có nghiệm ⇔ ∆' ≥ ⇔ − m ≥ ⇔ m ≤ Phương trình (1) có hai nghiệm ∆ ' ≥ m ≤   ⇔ S = x1 + x > ⇔ S = x1 + x = > TM  P = x x >  P = x x = m >   ⇔ < m ≤1 • Phương trình có hai nghiệm trái dấu ⇔ P = x1.x2 < ⇔ m < 4.Hướng dẫn nhà : - Xem lại tập chữa ; Làm tập lại -Tiết sau ơn giải tốn cách lập phương trình  165 dng GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao án Son :5/5/2018 Ging :7/5/2018 Tiết 70: ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ (Tiết 3) A.MỤC TIÊU : • Kiến thức : Ơn tập hệ thống kiến thức lí thuyết tập giải tốn cách lập phương trình (bao gồm lập hệ phương trình) • Kĩ : Rèn luyện kỉ phân loại tốn, phân tích đại lượng trình bày giải • Thái độ : u thích tích cực học tập mơn B.CHUẨN BỊ :  GV : Bảng phụ viết sẵn câu hỏi , tập , giải mẫu  HS : Làm tập liên quan dến giải tập giải tốn cách lập phương trình lập hệ phương trình C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1.Ổn định : 2.Bài cũ : HS1: chữa 16(sgk – 133)  Bài 16(sgk – 133) Giải phương trình: a) 2x3 – x2 + 3x + = ⇔ 2x3 + 2x2 – 3x2 – 3x + 6x + = a) 2x3 – x2 + 3x + = -GV gợi ý vế trái ptcó tổng hệ số bậc ⇔ 2x2(x + 1) – 3x(x + 1) + 6(x + 1) = lẻ tổng hệ số bậc chẵn, để phân ⇔ (x + 1)(2x2 – 3x + 6) = tích vế trái thành nhân tử, ta cần biến x +1 =  x1 = −1 đổi đa thức để có cặp hạng tử có ⇔  x − x + = ⇔  x = x = 0.75   hệ số hạ bậc Vậy tập nghiệm pt :S = {-1 ; 0.75 } 2x3 + 2x2 – 3x2 – 3x + 6x + = b)x(x + 1)(x + 4)(x + 5) = 12 b)x(x + 1)(x + 4)(x + 5) = 12 ⇔ [ x( x + 5)] ( x + 3) ( x + )  = 12 -GVgợi ý nhóm nhân tử vế trái ⇔ (x2 + 5)(x2 + 5x + 4) = 12 [ x( x + 5)] ( x + 3) ( x + )  = 12 Đặt x2 + 5x = t phương trình rở thành: -Hai học sinh lên bảng làm Ta có :t(t + 4) = 12 ⇔ t2 + 4t – 12 = -Khi phương trình dạng phương ⇔ t1 = ; t2 = -6 trình bậc hai HS nhà giải tiếp   x + x − =  x1 = − + 33 ; x2 = − − 33 ⇔ ⇔ 2   x + 5x + =  x = −2 ; x = −   − + 33 − − 33  ; ;− ; −  Vậy tập n0 pt :S =    3.Bài : LUYỆN TẬP : -Bài tập 11 (SGK – 133)  Bài tập 11 (SGK – 133) -HS đọc to đầu … Gọi số sách lúc đầu giá (1)là x, giá (2) y “Đk -GV hướng dẫn hs phân tích đầu : x, y nguyên ,dương” ⇒ x + y = 450 (1) -1hs lên bảng giải , lớp làm cá Nếu chuyển 50 sách từ giá (1) sang giá (2) nhân so sánh kết … số sách giá (2) số sách giá (1) :  x + y = 450  y +50 = (x – 50) => có hệ ⇔   y + 50 = ( x 50 ) 166 GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại C Khi i t A n B thời gian hết 40phút = 5km A B -HS chọn ẩn đặt ĐK cho ẩn -Lập pt tốn … -1hs lên bảng giải hệ pt tìm … -Bài tập 17 (sgk – 134) -HD: Lúc đầu Bớt ghế Số hs Số ghế băng 40 hs x ghế 40 hs Giao ¸n Giải hệ x = 300 ; y = 150 Vậy : Lúc đầu gái thuwnhaats có 300 , giá thứ hai có 150  Bài 12(sgk – 133) : Gọi vận tốc lúc lên dốc người x(km/h) vận tốc xuống dốc người y(km/h) ĐK : < x < y -Bài 12(sgk – 133) : (Toán chuyển động ) -1hs đọc đầu … 4km - Số hs ngồi ghế x – ghế 40 hs x 40 hs x−2 -Trình bày miệng giải: có pt: + = x y Một tam giác có chiều cao cạnh đáy Nếu tăng chiều cao thêm dm cạnh đáy giảm dm diện tích tăng thêm 12 dm2 Tính chiều cao cạnh đáy tam giác -HS hoạt động theo nhóm khoảng 5’ gọi đâị diện nhóm lên trình bày lời giải ;Khi từ B A hết 41 phút = 41 41 h, nên ta có pt: + = x y 60 60 4 x + y =  x = 12  ⇔ (TMDK ) Ta có hệ pt:  41 y = 15   + =  x y 60 Trả lời: Vận tốc lên dốc người 12(km/h).và vận tốc xuống dốc người 15(km/h)  Bài tập 17 (sgk – 134) Gọi số ghế lúc đầu có x (ghế) ĐK: x > x nguyên dương Vậy số HS ngồi ghế lúc đầu là: 40 HS x Số ghế sau bớt (x – 2) ghế Số HS ngồi ghế : Ta có pt: -Bài 16 (sbt – 150) : (Tốn có nội dung hình học) h nên ta 40 HS x−2 40 40 = ⇔ x2 – 2x – 80 = x−2 x x1 = + = 10; x2 = – = < 0(loại) Trả lời : Số ghế băng lúc đầu 10 ghế  Bài 16 (sbt – 150) : Gọi chiều cao tam giác x (dm) cạnh đáy tam giác y(dm) “ ĐK: x; y > 0” Ta có phương trình: x = y (1) Nếu tăng chiều cao thêm dm cạnh đáy giảm dm diện tích tăng thêm 12dm2 ( x + 3)( y − 2) xy = + 12 ⇔ -2x + 3y = 30 2   x = 15 x = y ⇔ Ta có hệ pt:  (TMĐK)  y = 20 − x + y = 30 Ta có pt: Trả lời: chiều cao tam giác 15dm, cạnh đáy tam giác 20dm 4.Hướng dẫn nhà : - Xem lại tập chữa ; Làm tập lại 167 GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao ¸n -Tiết sau tiếp tục ơn giải tốn cách lập phương trình Soạn : 7/5/2018 Giảng :9/5/2018 Tiết 71: ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ (Tiết 4) A.MỤC TIÊU : • Kiến thức : Ơn tập hệ thống kiến thức lí thuyết tập giải tốn cách lập phương trình (bao gồm lập hệ phương trình) • Kĩ : Rèn luyện kỉ phân loại tốn, phân tích đại lượng trình bày giải • Thái độ : u thích tích cực học tập mơn B.CHUẨN BỊ :  GV : Giáo án  HS : Làm BT liên quan đến giải tập giải toán cách lập pt lập hệ phương trình C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1.Ổn định : 2.Bài : - Bài 18(sbt – 150) :  Bài 18(sbt – 150) : Tìm số biết tổng 20 tổng Gọi số cần tìm x y “20 > x ≥ y” bình phương chúng 208 ? Theo đầu cho ta có hệ phương trình: -Hướng dẫn : (1)  x + y = 20  +Từ (1) => (x + y) = ? 2  x + y = 208 (2) 2 +Áp dụng : x + y = (x +y) – 2xy 208 Từ (1) ⇒ (x + y)2 = 400 để tìm -2xy = ? => x.y = ? 2 Đến đưa toán trở dạng “Tìm Hay x2 + y2 + 2xy = 400 Mà x + y = 208 ⇔ (x +y) -2xy = 208 số biết tổng 20 tích chúng ⇒ 2xy = 400 – 208 = 192 ⇒ x y = 96 96” Vậy x y hai nghiệm phương trình bậc -Hãy tìm cách giải khác cho tốn ? hai: X2 – 20X + 96 = Cách 2: Đặt x = 10 + a (a ≥ 0) ∆' = 100 – 96 = ⇒ ∆' = Thì y = 20- 10 – a = 10 – a X1 = 10 + = 12 ; X2 = 10 – = Theo đề ta có pt 2 Vậy hai số cần tìm 12 (10 +a) + (10 – a) = 208 ⇔ a =  Bài 18 (sgk – 133) : Vậy số cần tìm 12 Gọi độ dài cạnh góc vng x y -Bài 18 (sgk – 133) : “Đk : x > y > 0” -hs đọc đầu bài, nêu cách chọn ẩn đặt Đk cho ẩn … x − y = x = ⇔ (TMDK ) => có hệ   -1hs lên bảng ,làm … y=6 x + y = 102   Vậy : Độ dài cạnh ∆v cm cm -Bài tập bổ sung :(Dạng toán  Bài tập bổ sung : suất) Bảng phân tích đ/lượng Theo kế hoạch cơng nhân phải hồn Số SP Số SP Thời gian thành 60 sản phẩm thời gian định Nhưng cải tiến kỉ thuật nên 60 Kế hoạch 60 SP (h) x(SP) người cơng nhân làm thêm x sản phẩm Vì vậy, hồn 63 Thực 63SP (h) x + (SP) thành kế hoạch sớm dự định 30 x+2 phút mà vượt mức sản phẩm Hỏi ĐK: x > lập phương trình: theo kế hoạch , cơng nhân 60 63 phải làm sản phẩm = x x+2 GV: Hãy phân tích đ/lượng Giải pt được: x1 = -20 (loại) ; x2 = 12 (TM) bng ? 168 GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại -Yờu cu HS c ming bi giải -HS lớp giải phương trình - Bài tập bổ sung : (Dạng toán làm chung làm riêng ) “Để hồn thành cơng việc ,hai tổ phải làm chung Sau làm chung tổ điều làm việc khác, tổ làm cơng việc lại 10 xong Hỏi tổ làm riêng sau xong cơng việc đó” ? -1hs điền số liệu vào bảng phân tích cácđl/lượng … -HS trình bày miệng giải đến lập hệ pt -Cả lớp giải hệ pt trả lời toán … - Giao ¸n Trả lời : theo KH cơng nhân phải làm 12 sản phẩm  Bài tập bổ sung : Tổ Thời gian HTCV x (h) Tổ y ( h) Hai tổ (h) Năng suất (CV) x (CV) y (CV) Gọi thời gian tổ làm riêng HTCV x (h) thời gian tổ HTCV y (h) “ ĐK: x, y > 6” (CV) x tổ làm (CV) y Hai tổ làm (CV) 1 Ta có phương trình: + = (1) y x Trong tổ làm Hai tổ làm chung 2giờ 1 = (CV) nên ta có phương trình : 10 10 + = = hay (2) x x 1 1  x + y = Ta có hệ phương trình:  10 =  x GV kết luận : Khi giải tốn cách lập phương trình cần phân loại dạng tốn, phân tích bảng, sở trình bày tốn theo bước học Giải hệ pt ta x = 15 y = 10 (TMĐK) Trả lời : Nếu làm riêng tổ HTCV 15 Và tổ HTCV 10 4.Hướng dẫn nhà : - Xem lại tập chữa ; Làm tập lại sbt -Tiết sau tiếp tục ơn tập cuối năm chủ yếu quen với số đề kiểm tra học kì theo chuẩn kiến thức kĩ  169 GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao án Son : 12/5/2018 Ging :14/5/2018 Tiết 72: ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ (Tiết 5) A.MỤC TIÊU : • Kiến thức : Ơn tập hệ thống tồn kiến thức lí thuyết tập chương trình đại số • Kĩ : Rèn luyện kỉ phân loại tốn, phân tích đại lượng trình bày giải • Thái độ : u thích tích cực học tập mơn B.CHUẨN BỊ :  GV : Giao án  HS : Ôn tập kiến thức cũ C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1.Ổn định : 2.Bài : -Cho hs làm quen với số toán tập  Bài 1: Rút gọn biểu thức sau đề kiểm tra học kì I : a ) = + 15 − 16 = -Bài 1: Rút gọn biểu thức sau b)Đk : x > x ≠ a )2 + 18 − 16     b)  + ÷ : 1 − ÷ x +3  x +3  x −3 -Gọi hs lên bảng làm -Các hs khác lớp làm cá nhân so sánh kết … -Bài 2: Hai vòi nước chảy vào bể cạn sau 1h 20’ đầy bể Nếu mở vòi thứ 10’ vòi thứ hai 12’ (bể) Hỏi vòi chảy 15 ⇔ ( x +3+ x −3 x −3 )( x +3 ) : x + 3−3 = = x +3 x −3  Bài 2: Đổi đơn vị TG sau 12 1h 20 ' = h = h ; 10 ' = h ; 12 ' = h= h 3 60 Gọi TG chảy đầy bể vòi x(h), vòi y(h) “Đk : x,y > Trong h vòi I chảy ” (bể) ; vòi chảy x đầy bể ? -HS đọc phân tích kĩ đầu cho biết (bể) ⇒ vòi chảy : y tốn thuộc loại ? 1 1 -Đáp : làm chung, làm riêng + = ⇔ + = (bể) (1) -Nêu cách giải toán lời x y x y lập hệ pt 1 -Các hs khác góp ý kiến , sửa sai cho bạn (nếu Nếu mở vòi1 h vòi2 h có) 1 2 -1hs lên bảng giải hệ kết : (bể), nên ta có pt : + = (2) 15 x = (TMĐK)  y = Vậy : chảy dầy bể vòi cần 2(h) vòi cần 4(h) -Bài 3: Cho pt x2 + 2x -2k – = (1) Và x2 + kx +2 = (2) a)Giải pt (1) với k = -4 b)Với giá trị k pt (2) có nghiệm kép ? tìm nghiệm kép ? c)CMR với k pt có nghiệm ? -1hs làm câu a) 170 6x 5y 15 1 x + y =  Ta có hệ :  1 + =  x y 15  Bài 3: a)Với k = -4 pt (1) trở thành x2 + 2x = x = x = ⇔ x ( x + 2) = ⇔  ⇔ x + =  x = −2 Vậy tập nghiệm pt S ={ ; -2} b)pt(2) có nghiệm kép ⇔ ∆ = k − = GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại -1hs khác cho biết pt (2) có nghiệm kép ? -Viết CT tính nghiệm kép pt bậc hai ? -Đáp : x1 = x2 = −b 2a c)Tính Δ’1 = ? ; Δ2 = ? ; Δ’1 + Δ2 = ? Kết hợp với : tổng số ≥ hai số dương để c/m … -Bài :Cho x,y,z € R thỏa mãn 1 1 + + = x y z x+ y+z Hãy tính giá trị biểu thức sau : M = +(x8 – y8 )(y9 + z9)(z10 – x10) -GV hướng dẫn hs làm tập 1 1 + + = chứng minh x y z x+ y+z ( x + y ) ( y + z ) ( z + x ) = (1) +Từ +Khai triển hđt x8 – y8 = ? y9+ z9 = ? z10 –x10 = ? ⇒ ( x8 – y8)( y9+ z9)( z10 –x10) = … = Vậy : M = = 3 +0= 4 - Giao ¸n k = 2 ⇔ k+ k− =0⇔  k = −2 +Với k = 2 , pt có nghiệm kép : − k −2 x1 = x2 = = =− 2 + Với k = −2 , pt có nghiệm kép : −k 2 x1 = x2 = = = 2 ( )( ) c)Ta có : Δ’1 =b’2 – ac = 1+2k+8 Δ2 = b2 – 4ac = k2- 4.2 = k2 – => Δ’1 + Δ2 = 1+2k+8 + k2 – = k2 + 2k + = (k + 1)2 ≥ Vậy hai số Δ’1 Δ2 có số khơng âm hay có hai pt có nghiệm  Bài : 1 1 1 1 1 + + = ⇒  + ÷+ − =0 x y z x+ y+ z  x y z x+ y+ z x+ y x+ y+z−z ⇔ + =0 xy z( x + y + z)   ⇔ ( x + y)  + ÷=  xy z ( x + y + z )  Từ  zx + zy + z + xy  ⇔ ( x + y)  ÷=  xyz ( x + y + z )  z( x + z) + y( x + z ) ⇔ ( x + y) =0 xyz ( x + y + z ) ( x + y ) ( y + z )( x + z ) = ⇔ xyz ( x + y + z ) ⇔ ( x + y) ( y + z) ( z + x) = Mà :x8 – y8 =(x4)2 – (y4)2 = (x4 – y4)(x4 + y4) = [(x2)2 – (x2)2] (x4 + y4) = (x+ y)(x –y)(x2 + y2)(x4 + y4) y9+ z9 = (y3)3 +(z3)3 =… = (y + z)(y8 – y7z +y6z2 – y5z3 + …+z8) 10 10 z –x = (z5)2 – (x5)2 =(z +x)(z5 – x5)(z4-z3x2 +z2x2-zx3 +x4) ⇒ ( x8 – y8)( y9+ z9)( z10 –x10) = [(x+ y) (y + z) (z +x)] [ (x –y)(x2 + y2)(x4 + y4) (y8 – y7z +y6z2 – y5z3 + …+z8) =(z5 – x5) (z4-z3x2 +z2x2-zx3 +x4)] = +(x8 – y8 )(y9 + z9)(z10 – x10) 3 M= +0= 4 Vậy : M = -Bài : Giải phương trình x + y −1 + z − = 171 ( x + y + z) Bi : GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại x + y −1 + z − = x + y + z -Nhân vế pt với -Chuyển vế để VP = -Biến đổi VT thành tổng bình phương biểu thức -Áp dụng kiến thức A2 + B2 + C2 = ⇔  A =  x =  ⇔  B = ⇔  y = C =  z = ⇔ ( ( x) − x + 1 +    ) ( x −1 + Giao ¸n ( y − − y − + 1  ( z − − z − + 1 =  +  ) ) ) ( y −1 −1 + ) z − −1 =  x −1 = x =  ⇔  y − − = ⇔  y =   z =  z − − = Vậy pt cho có nghiệm : (x ; y ; z ) = (1 ; ; ) 4.Hướng dẫn nhà : -Xem lại toàn kiến thức học , dạng tập cách giải, cách trình bày lời giải … -Giờ sau chuẩn bị kiểm tra học kì II 172 GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại - Giao ¸n Soạn :21/03 ; Giảng :31/03/14 Tiết 63 : LUYỆN TẬP (thừa sử dụng lại ) A.MỤC TIÊU : • Kiến thức : HS biết cách giải có kỹ giải số dạng phương trình quy phương trình bậc hai như: phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn mẫu, vài dạng phương trình bậc cao HS giải phương trình cách đặt ẩn phụ • Kĩ : HS rèn luyện kĩ phân tích đa thức thành nhân tử để giải pT tích • Thái độ : u thích tích cực học tập mơn B.CHUẨN BỊ :  GV : Giao án  HS : Ôn tập cách giải loại phương trình C.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 1.Ổn định : 2.Bài cũ : -HS 1: Chữa tập34/a, b(sgk – 56)  Chữa 34/a, b(sgk – 56) Hai HS lên bảng kiẻm tra a) Đặt x2 = t ĐK: t ≥ Giải phương trình trùng phương ? t2 – 5t + = Có a + b + c =1 – + = b) x – 5x + = c ⇒ t1 = 1; t = = a t1= x =1 ⇒ x1, = ± 1; t2 = x2= ⇒ x1, = ± b) Đặt x2 = t ĐK: t ≥ t2 – 3t – = Giải phương trình tìm b) −1 < (loại) Vậy : t1 = x2 = ⇒ x1, = ± t1 = 2(TM); t2 = 2x4 – 3x2 – = - HS 2: Chữa 46/a, c (sbt – 45) Giải phương trình: a) 12 − =1 x −1 x −1 x − 3x + = c) ( x − 3)( x + 2) x + -GV nhận xét cho điểm  Chữa 46/a, c (sbt – 45) a)ĐK: x ≠ ± Suy 12(x + 1) – 8(x - 1)= x2 – ⇔ 12x +12 – 8x + = x2 – ⇔ x2 – 4x – 21 = ∆' = + 21 = 25 ⇒ ∆' = ⇒ x1 = + = (TMĐK) x2 = – =- (TMĐK) Phương trình có hai nghiệm là: x1 = ; x2 = - c)ĐK: x ≠ ; x ≠ -2 Suy x2 – 3x + = x – ⇔ x2 – 4x + = Có a + b + c = – + = ⇒ x1 = ; x2 = c = 3(loại) a 3.Bài : -Bài 37/c, d(SGK – 56) -HS làm tập vào -Hai HS làm 173 LUYỆN TẬP :  Bài 37/c, d(SGK – 56) c)0,3x4 + 1,8x2 + 1,5 = Đặt x2 = t K: t GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Đại Gii phng trỡnh trựng phng : c)0,3x4 + 1,8x2 + 1,5 = d)2x2 +1 = -4 x2 - Giao ¸n 0,3t2 + 1,8t + 1,5 = Có a - b + c = 0,3 – 1,8 + 1,5 = ⇒ t1 = - 1(loại); t2= - c − 1,5 = = - 5(loại) a 0,3 Vậy phương trình cho vơ nghiệm d)2x2 +1 = GV nhận xét cho điểm - ĐK: x ≠ x2 2x4 + 5x2 – = Đặt x2 = t ĐK: t ≥ Δ= 25 + = 33 ⇒ ∆ = 33 ∆ = 25 + = 33 ⇒ ∆ = 33 − + 33 − − 33 (TMĐK); t2 = (loại) 4 − + 33 t1 = = x2 ⇒ x1, = ± − + 33 t1 = -Bài 38 /b, d (sgk – 56): Giải pt b)x3 + 2x2 – (x – 3)2 = (x – 1)(x2 – 2) d) x ( x − 7) x x−4 −1 = − 3 -HS làm tập vào -Hai HS khác lên bảng làm HS nhận xét chữa  Bài 38 /b, d (sgk – 56): b)x + 2x2 – x2 + 6x – = x3 - 2x - x2 +2 ⇔ 2x2 + 8x – 11 = có ∆' = 16 + 22 = 38 Vậy x1, = ⇔ 2x(x – 7) – = 3x – 2(x – 4) ⇔ 2x2 – 15x -14 = ∆ = 225 +4.2.14 = 337 ⇒ ∆ = 337 ⇒ x1, = -Bài 46/e, f( sbt – 45) Giải phương trình: x + x + x − 30 x − x + 16 = e) x3 −1 x + x +1 GV: Hãy nhắc lại đẳng thức x3 – = ? x + 9x −1 17 = f) x −1 x + x2 + x +1 GV yêu cầu HS phân tích mẫu thành nhân tử: x4 – = (x2 – 1) (x2 + 1) = (x – 1)(x +1)(x2 +1) x3 + x2 + x + = x2(x + 1) + (x + 1) = (x + 1)(x2 + 1) -HS n/x làm bạn chữa -Bài 39 /c, d( sgk – 57) Giải phương trình cách đưa phương trình tích c)(x2 – 1)(0,6x +1) = 0,6x2 + x -HS hoạt động theo nhóm -Nửa lớp làm câu c -Nửa lớp làm câu d 174 − ± 38 15 ± 337  Bài 46/e, f( sbt – 45) e)ĐK: x ≠ ⇔ x3 + 7x2 + 6x – 30 = (x – 1)(x2 – x + 16) ⇔ x3+7x2+ 6x – 30 = x3 – x2 + 16x – x2 + x –16 ⇔ 7x2 + 6x + 2x2 - 17 x + 16 – 30 = ⇔ 9x2 - 11x – 14 = ∆ = (- 11)2 – 4.9.(- 14) = 625 ⇒ ∆ = 25 11 − 25 − 14 − 11 + 25 36 = = = ; x2 = =2 2.9 18 2.9 18 f)ĐK: x ≠ ± ⇔ x2 + 9x – = 17(x – 1) ⇔ x2 + 9x – – 17x+17 = ⇔ x2 - 8x + 16 = ⇔ (x – 4)2 = x1= Vậy x1 = x2 = (TMĐK)  Bài 39 /c, d( sgk – 57) ⇔ c) (x2 – 1)(0,6x +1) = x(0,6x + 1) ⇔ (x2 – 1)(0,6x +1) - x(0,6x + 1) = ⇔ (x2 – – x)(0,6x +1) = ⇔ x2 – – x = 0,6x +1 = *x –1–x=0 * 0,6x +1 = ∆ =1+4=5 x3 = - 0,6 GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 2 d)(x + 2x – 5) = (x x + 5) Trờng TH&THCS Đông Cuông §¹i 1± x1, = -GV kiểm tra nhóm làm -Đại diện nhóm trình bày làm ⇒ x1 = ; x2 = Với t2 = −1 −1 , ta có x2 + x = 3 Yêu cầu HS lên bảng giải tiếp 10 10 x3 = x3 = −1  Bài 40 /a, c, d(sgk – 57) a)3(x2 + x)2 – 2(x2 + x) – = Đặt x2 + x = t, ta có pt : 3t2 – 2t – = Có a + b + c = – – = ⇒ t1 = ; t1 = c −1 = a t1 = x + x = x2 + x – = ∆ =1 + = x1, = −1± t = x2 + x = −1 3x2 + 3x + = ∆ = – 12 = - < phương trình VN Phương trình có nghiệm x1, = −1± c)x - x = x + Đặt x = t ≥ ⇒ x = t2 Ta có phương trình: t2 – t = 5t + ⇔ t2 – 6t – = Có a – b + c =1 + – = -2 HS lên bảng làm c)x - x3 = - Giao ¸n d)(x2 + 2x – 5)2 - (x2– x + 5)2 = ⇔ (x2 + 2x – + x2 – x + 5) (x2 + 2x – – x2 + x – 5) = ⇔ (2x2 + x)(3x – 10) = ⇔ 2x2 + x = 3x – 10 = * 2x2 + x = * 3x – 10 = x(2x + 1) = -Bài 40 /a, c, d(sgk – 57) Giải phương trình cách đặt ẩn phụ a)3(x2 + x)2 – 2(x2 + x) – = -GV hướng dẫn: Đặt x2 + x = t Ta có phương trình : 3t2 – 2t – = Sau yêu cầu HS giải tiếp -GV hướng dẫn giải tiếp Với t1 = 1, ta có x2 + x = - x =5 x +7 ⇒ t1 = - 1(loại) ; t2 = −c = (TMĐK) a t2 = x = ⇒ x = 49 Vậy phương trình có nghiệm x = 49 x x +1 − 10 =3 x +1 x ĐK: x ≠ - ; x ≠ x x +1 Đặt =t ⇒ = x +1 x t t – 10 = ⇒ t2 – 10 = 3t ⇔ t2 – 3t – 10 = t ∆ = + 4.10 = 49 ⇒ ∆ = ⇒ t1 = 5; t2 = -2 x x * t1 = =5 * t2 = =-2 x +1 x +1 d) d) x x +1 − 10 =3 x +1 x - Tìm điều kiện xác định phương trình? - Đặt ẩn phụ - Nêu phương trình ẩn t? Giải phương trình Hai HS lên bảng giải phương trình x = 5x +5 175 x = - 2x – GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 Trờng TH&THCS Đông Cuông Giao án §¹i −5 −2 x= (TMĐK) x= (TMĐK) 4.Hướng dẫn nhà : - Làm lại - Ghi nhớ cách thực hiệncác ý giải phương trình quy phương trình bậc hai, đặt ẩn phụ nhớ điều kiện ẩn phụ, phương trình chứa ẩn mẫu cần điều kiện mẫu khác 0, nhận nghiệm nhớ đối chiếu điều kiện - Ơn bước giải tốn cách lập phương trình  Rút kinh nghiệm dạy : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  176 GV : Đặng Thị Bích Liên Năm học : 2017 - 2018 ... b = 14 196 = = =0,14 10000 10000 100 b) 0,0 196 = a) 27 a 27a = = = (với a>0) 3a 3a 225 225 = 256 ?2 T nh: a) 4a 4a 2 a = = = a 25 5 25 Ta có: Giao ¸n * Ví dụ T nh a) 49 49 49 49 25 49 = = :... làm tiếp 29/ b, d -Y/c hs làm cá nh n , cử đại diện tr nh bày kết … -Cho hs hoạt động nh m (3’) làm 30/b,d 225 15 9 *Bài 29 (sgk): T nh b) d) 15 735 65 3 15 = 735 = = = 49 65 = 3.35 49 ( 2.3) 3.35... 9. 36 3.6 = : = = = 16 36 16 25 16.25 4.5 b) 256 196 15 16 b) Quy tắc chia hai bậc hai (SGK - 17) a a = với a ≥ 0, b > b b ?3 Tinh : a) 99 9 99 9 = = = 111 111 52 52 4 = = = = 117 117 b) * Chú
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dai so 9 NH 20172018, giao an dai so 9 NH 20172018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay