HH8 c1 02 2017 tn

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 23:28

bài tập soạn năm 2018 được dùng làm bài kiểm tra trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh lớp8 ở chương 1 chất nguyên tử phân tử. Bán để có xèng download tài liệu khác . Mong mọi người thông cảm. BDKT HÓA HỌC THCS-THPT-LTĐH -GV: ThS Võ Đức Dương BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG HÓA HỌC -   Câu 1: Cho vật thể sau, vật thể vật thể nhân tạo? A Đại dương, quặng apatit, củ khoai B Nồi nhôm, dao, tủ quần áo C Nhẫn vàng, ảnh, vật D Hoa cúc, hoa mai, giày dép Câu 2: Một chất coi tinh khiết chất phải A dễ tan nước B hòa tan với chất khác C có nhiệt độ sôi thay đổi D không bị lẫn chất khác, nhiệt độ sơi nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 3: Những chất dãy chứa chất tinh khiết? A Nước sông, nước đá, nước chanh B Nước biển, đường kính, muối ăn C Khí tự nhiên, gang, dầu hỏa D Kim loại bạc, nước cất, đường kính Câu 4: Nước tự nhiên (sông, suối, hồ, biển) A hỗn hợp B chất tinh khiết C chất có nhiệt độ nóng chảy 00C D chất có nhiệt độ sơi 1000C Câu 5: Phương pháp chưng cất dùng để tách hỗn hợp gồm: A Bột sắn lưu huỳnh B Nước rượu C Cát đường D Nước muối ăn Câu 6: Phương pháp lọc dùng để tách hỗn hợp gồm: A Đường với nước B Nước cát C Muối ăn với đường D Muối ăn với nước Câu 7: Phương pháp sau hợp lí để tách muối ăn từ nước biển? A Chưng cất B Lọc C Bay D Để yên cho muối lắng xuống gạn nước Câu 8: Hạt hạt nhân nguyên tử A electron B proton nơtron C nơtron D proton Câu 9: Chọn lí để giải thích khối lượng nguyên tử coi tập trung nhân: A Khối lượng electron nhỏ nhiều so với tổng khối lượng proton nơtron B Khối lượng electron nhỏ C Khối lượng electron nhỏ so với khối lượng proton hay nơtron D Khối lượng proton lớn Câu 10: Số proton nguyên tử Cacbon là: A B C D Câu 11: Dãy chất gồm tồn kim loại? A Sắt, chì, kẽm, thủy ngân B Vàng, magie, nhôm, clo C Nhôm, đồng, lưu huỳnh, bạc D Oxi, nitơ, cacbon, canxi Câu 12: Cho dãy kí hiệu nguyên tố sau: O, Ca, N, Fe, S Theo thứ tự tên nguyên tố là: A Oxi, canxi, nitơ, sắt, lưu huỳnh B Oxi, cacbon, nitơ, kẽm, sắt C Oxi, cacbon, nhôm, đồng, sắt D Oxi, canxi, neon, sắt, lưu huỳnh Câu 13: Các cách viết 3C, 5Fe, 7He có ý nghĩa: A Ba nguyên tử cacbon, năm nguyên tử sắt, bảy nguyên tử heli B Ba nguyên tử sắt, năm nguyên tử cacbon, bảy nguyên tử heli C Ba nguyên tử cacbon, năm nguyên tử heli, bảy nguyên tử sắt D Ba nguyên tử heli, năm nguyên tử sắt, bảy nguyên tử cacbon Câu 14: Nguyên tử magie nặng nguyên tử sau đây? A lưu huỳnh B kẽm C nhôm D cacbon Câu 15: Nguyên tử X nặng gấp lần nguyên tử nitơ Nguyên tử khối X là: A 30 u B 24 u C 28 u D 26 u Câu 16: Nguyên tử X nặng gấp lần nguyên tử cacbon cho biết X nguyên tố hoá học nào: A Mg B Ba C Na D Ca Câu 17: Khối lượng tính gam nguyên tử nhôm A 5,342.10-23 g B 4,482.10-23 g C 6,023.10-23 g D 3,990.10-23 g Câu 18: Cho chất sau: nước cất, muối ăn, thuốc tím, khí oxi, sắt, vơi sống, khí nitơ Số hợp chất A B C D Câu 19: Trong nhóm chất nhóm tồn đơn chất A Oxi, nước, khí cacbonic B Hiđro, vôi sống, đường C Nhôm, oxi, hiđro D Nước, nhôm, muối ăn Câu 20: Cho kí hiệu cơng thức hoá học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2,H2, O2 Dãy gồm đơn chất là: A CO2,Cl2, H2, O2 B C, Cl2, H2, O2 C CO2,Cl, H, O2 D Cl, H, C, O HÓA HỌC - 02 Trang 1/2 BDKT HÓA HỌC THCS-THPT-LTĐH -GV: ThS Võ Đức Dương Câu 21: Cho chất: khí oxi, lưu huỳnh, sắt, nước Khẳng định là: A Có ba đơn chất hợp chất B Tất chất hợp chất C Có đơn chất hợp chất D Tất chất đơn chất Câu 22: Trong số chất đây, chất thuộc loại đơn chất A khơng khí B muối iot C thủy ngân D nước ao Câu 23: Chất sau hợp chất? A Nhơm B Photpho C Khí hiđro D Đá vôi Câu 24: Cho chất sau: Cl2, H2SO4, CaO, NaCl Phân tử khối chúng là: A 71; 98; 58,5; 56 B 71; 58,5; 56; 98 C 71; 98; 56; 58,5 D 71; 56; 98; 58,5 Câu 25: Cơng thức hóa học viết sai là: A KO B Na2CO3 C MgCl2 D CaCl2 Câu 26: Từ cơng thức hóa học Na2CO3, cho biết ý đúng? Hợp chất đơn chất Na, C, O tạo nên Hợp chất nguyên tố Na, C, O tạo nên Hợp chất có PTK = 23 + 12 + 16 = 51 Hợp chất có PTK = 23.2 + 12 + 16.3 = 106 A (2), (3), (4) B (1), (4) C (2), (4) D (1), (2), (3) Câu 27: Hợp chất có cơng thức hóa học X(NO3)3 khối lượng phân tử 213 X có kí hiệu hóa học A Zn B Al C Fe D Cu Câu 28: Cho đơn chất sau: lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhơm, đồng, than, chì, sắt, natri, clo Điều khẳng định sau đúng? A Các phi kim bao gồm: lưu huỳnh, hiđro, oxi, nhôm B Các phi kim bao gồm: lưu huỳnh, hiđro, clo, sắt C Các kim loại bao gồm: nhơm, đồng, sắt, natri, than chì, chất lại phi kim D Các kim loại bao gồm: nhơm, đồng, sắt, natri, chì chất lại phi kim Câu 29: Để phân tử hiđro ta viết A 2H B 2H2 C 4H2 D 4H Câu 30: Công thức đá vôi CaCO3 Ý nghĩa công thức cho là: A Phân tử đá vôi gồm nguyên tử Ca, nguyên tử C nguyên tử O (1) B Đá vôi hợp chất gồm nguyên tố (3) C Một phân tử đá vôi 100 (2) D Cả (1), (2), (3) Câu 31: Cho biết hóa trị Zn II, hóa trị clo I, hóa trị Mg II, O II, hóa trị Na I nhóm CO3 II Cho biết phương án viết công thức phân tử sau đúng? A ZnCl2, MgO, Na2CO3 B ZnCl2, MgO2, Na2CO3 C ZnCl2, Mg2O, NaCO3 D ZnCl2, MgO, NaCO3 Câu 32: Hoá trị S cơng thức hố học SO2 là: A IV B VI C III D I Câu 33: Cho biết Fe có hóa trị III, cơng thức hóa học sau viết đúng? A FeSO4 B Fe2SO4 C Fe2(SO4)3 D Fe(SO4)2 Câu 34: Oxit kim loại A có công thức A2O3 Công thức muối sunfat A A A3(SO4)2 B A2(SO4)3 C ASO4 D A2SO4 Câu 35: Một kim loại M tạo muối sunfat M2(SO4)3 Muối nitrat kim loại M A MNO3 B M2(NO3)3 C M2NO3 D M(NO3)3 Câu 36: Cho biết công thức hoá học hợp chất nguyên tố X với O hợp chất nguyên tố Y với H sau: XO, YH3 Cơng thức hố học cho hợp chất X với Y A X3Y2 B X3Y C X2Y3 D XY3 Câu 37: Chọn công thức khác loại số cơng thức hóa học sau A H2 B Ca(OH)2 C H2O D KCl Câu 38: Công thức oxit dạng N2Ob, có phân tử khối 108 Hóa trị nitơ oxit A III B II C V D IV Câu 39: Một hợp chất có cơng thức phân tử Fex(SO4)y có khối lượng phân tử 152 Hệ thức liên hệ x y A x + y = B 56x + 96y =152 C 56x + 98y =152 D 65x + 96y = 152 Cho: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, Si = 28, P = 31, S = 32, Cl = 35,5 , K = 39, Ca = 40, Cr = 52, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137, Hg = 201, Pb = 207 - Hết HÓA HỌC - 02 Trang 2/2 ...BDKT HÓA HỌC THCS-THPT-LTĐH -GV: ThS Võ Đức Dương Câu 21: Cho chất: khí oxi, lưu huỳnh, sắt, nước Khẳng định... 52, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137, Hg = 201, Pb = 207 - Hết HÓA HỌC - 02 Trang 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: HH8 c1 02 2017 tn, HH8 c1 02 2017 tn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay