Đặc điểm hình ảnh bản đồ siêu âm u và hạch cổ trong nhân giáp khu trú

82 44 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 23:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN VĂN HƢNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẢN ĐỒ SIÊU ÂM U HẠCH CỔ TRONG NHÂN GIÁP KHU TRÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN VĂN HƢNG ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẢN ĐỒ SIÊU ÂM U HẠCH CỔ TRONG NHÂN GIÁP KHU TRÚ Chun ngành: Chẩn đốn hình ảnh Mã số: 60720166 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Văn Giang HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, làm việc thực luận văn tốt nghiệp, xin trân trọng cảm ơn: Đảng ủy, Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học trường Đại học Y Hà Nội Bộ môn Chẩn đốn hình ảnh trường Đại học Y Hà Nội Trung tâm Chẩn đốn hình ảnh bệnh viện K Tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Bùi Văn Giang, Phó trưởng mơn, giám đốc trung tâm chẩn đốn hình ảnh Bệnh viện K, người thầy quan tâm, tạo điều kiện giúp trinh học tập làm luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể bác sĩ kỹ thuật viên trung tâm đốn hình ảnh bệnh viện K, người thầy, người anh, người chị giúp đỡ thời gian học tập, q trình hồn thành luận văn Những kinh nghiệm thầy, anh, chị truyền lại q trình đóng góp ý kiến, sửa đổi thiếu sót luận văn học quý báu cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn thầy hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp dành thời gian q báu để đóng góp ý kiến, giúp đỡ tơi sửa chữa thiếu sót để luận văn hồn thiện Với gia đình, tơi muốn bày tỏ tình cảm lòng biết ơn vơ hạn tơi với người gia đình dành cho tơi tình u thương vô hạn bên lúc khó khăn Hà Nội, tháng năm 2018 Nguyễn Văn Hƣng LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Văn Hưng, học viên lớp cao học khóa 25, Trường Đại học Y Hà Nội, Chun ngành Chẩn đốn hình ảnh, xin cam đoan: Đây luận văn thân Tôi trực tiếp thực hướng dẫn thầy PGS.TS Bùi Văn Giang Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng 09 năm 2018 Ngƣời viết cam đoan Nguyễn Văn Hƣng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT FNA (fine needle aspiration) Chọc hút kim nhỏ MBH Mô bệnh học NegativePredicted Value(NPV) Giá trị dự báo âm tính Positive Predicted Value(PPV) Giá trị dự báo dương tính Sensitivity(Se) Độ nhậy Specificity(Sp) Độ đặc hiệu TBH Tế bào học UTBMBH Ung thư biểu mô biệt hóa UTTG Ung thư tuyến giáp MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu, mô học tuyến giáp 1.1.1 Giải phẫu 1.1.2 Mô học 1.1.3 Hệ thống hạch vùng cổ 1.2 Đặc điểm siêu âm u ung thư tuyến giáp 13 1.3 Đặc điểm di hạch siêu âm 20 1.4 Phân loại ung thư xếp giai đoạn ung thư tuyến giáp theo AJCC lần thứ 24 1.4.1 Phân loại lâm sàng TNM 24 1.4.2 Phân loại giai đoạn 26 1.5 Lịch sử nghiên cứu ung thư tuyến giáp 27 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng 28 2.2 Tiêu chuẩn lựa chọn 28 2.3 Tiêu chuẩn loại trừ 28 2.4 Phương pháp nghiên cứu 28 2.4.1.Thiết kế nghiên cứu 28 2.4.2 Công cụ thu thập thông tin 29 2.4.3 Cách thức tiến hành 29 2.5 Các biến nghiên cứu 32 2.6 Khía cạnh đạo đức nghiên cứu 34 2.7 Sơ đồ nghiên cứu 35 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 Một số đặc điểm chung bệnh nhân 36 3.2 Đặc điểm siêu âm vị trí số lượng nhân giáp 36 3.3 Đặc điểm kích thước nhân giáp 37 3.4 Đặc điểm hình dạng nhân giáp 38 3.5 Đặc điểm cấu trúc âm nhân giáp 39 3.6 Đặc điểm hồi âm 40 3.7 Đặc điểm vơi hóa 41 3.8 Đặc điểm tăng sinh mạch 42 3.9 Đặc điểm bờ viền 43 3.10 Giá trị độ cứng nhân giáp Siêu âm đàn hồi mô 44 3.11 Vị trí hạch siêu âm 45 3.12 Vị trí hạch trước sau phẫu thuật 46 3.13 Kết chọc hút FNA 47 3.14 Kết mô bệnh học sau mổ 48 3.15 Giá trị FNA hướng dẫn siêu âm 49 3.16 Mẫu đồ U hạch nhóm bệnh nhân nghiên cứu 49 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 51 4.1 Đặc điểm đồ U hạch 51 4.2 Giá trị chọc hút tế bào kim nhỏ (FNA) hướng dẫn siêu âm 60 KẾT LUẬN 63 KIẾN NGHỊ 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố tỉ lệ bệnh nhân theo tuổi giới 36 Bảng 3.2 Vị trí số lượng nhân giáp 36 Bảng 3.3 Kích thước nhân giáp 37 Bảng 3.4 Hình dạng nhân giáp 38 Bảng 3.5 Cấu trúc nhân giáp 39 Bảng 3.6 Đặc điểm hồi âm 40 Bảng 3.7 Vơi hóa nhân giáp 41 Bảng 3.8 Đặc điểm tăng sinh mạch 42 Bảng 3.9 Đặc điểm bờ viền 43 Bảng 3.10 Giá trị độ cứng nhân giáp Siêu âm đàn hồi mô 44 Bảng 3.11 Vị trí hạch siêu âm 45 Bảng 3.12 Đặc điểm siêu âm hạch di 46 Bảng 3.13 Vị trí hạch trước sau phẫu thuật 46 Bảng 3.14 Kết chọc hút FNA 47 Bảng 3.15 Kết MBH 48 Bảng 3.16 Typ MBH sau mổ 48 Bảng 3.17 Giá trị FNA 49 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Biểu đồ vị trí UTTG 37 Biểu đồ 3.2: Đặc điểm kích thước nhân giáp 38 Biểu đồ 3.3: Đặc điểm hình dạng nhân giáp 39 Biểu đồ 3.4: Đặc điểm thành phần nhân giáp 40 Biểu đồ 3.5: Đặc điểm hồi âm 41 Biểu đồ 3.6: Đặc điểm vơi hóa nhân giáp ung thư 42 Biểu đồ 3.7: Đặc điểm tăng sinh mạch 43 Biểu đồ 3.8: Đặc điểm bờ viền 44 Biểu đồ 3.9: Đặc điểm độ cứng siêu âm đàn hồi 45 Biểu đồ 3.10: Số lượng hạch trước sau phẫu thuật 47 Biểu đồ 3.11: Kết chọc tế bào kim nhỏ FNA 48 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Tuyến giáp, liên quan Hình 1.2 Cấu tạo túi tuyến giáp Hình 1.3 Cấu tạo hạch bạch huyết Hình 1.4 Các nhóm hạch cổ Hình 1.5 Phân chia nhóm hạch vùng cổ theo Robins 12 Hình 1.6 Cấu trúc nhân giáp 14 Hình 1.7 Các loại hình dạng nhân giáp 15 Hình 1.8 Các dạng tổn thương viền 16 Hình 1.9 Tính chất âm nhân giáp 17 Hình 1.10 Đặc điểm ngấm vôi 18 Hình 1.11 Tăng sinh mạch nhân giáp 19 Hình 1.12 Siêu âm đàn hồi mô 19 Hình 1.13 Các dấu hiệu hình ảnh hạch di siêu âm 23 Hình 2.1 Tuyến giáp cắt ngang dọc siêu âm 30 Hình 2.2 Quy trình FNA 31 58 siêu âm Doppler khơng giá trị siêu âm thang xám tiên lượng phân biệt nguy ác tính[26], điều phù hợp với kết nghiên cứu khuyến cáo TIRADS[20] Trong nghiên cứu chúng tôi, siêu âm đàn hồi mô định lượng thực máy Logiq S8, lấy ngưỡng 66 Kpa[28] kết số nhân giáp độ cứng ≥ 66 Kpa là107, chiếm 52,5 % đa phần nốt kích thước < 25mm với 93/107 nốt, kích thước nốt theoVeyrieres năm 2012 kích thước nốt tối ưu >30 mm[28] số lượng khơng nhỏ 37/204 nhân giáp không xác định độ cứng Elasto, ngun nhân vơi hóa thơ nốt, nốt giàu mạch cạnh khí quản Theo Jin Young Kwak nghiên cứu (2014) Elastography kết hợp siêu âm 2D làm tăng độ nhậy chẩn đốn, độ đặc hiệu, độ xác, giá trị dự báo dương tính lại giảm đi[29] Vì siêu âm đàn hồi mô dấu hiệu hứa hẹn kỹ thuật chẩn đốn Hình siêu âm bệnh nhân PID 183062954, độ cứng Elasto Shear wave 148 Kpa 59 Siêu âm công nhận phương pháp nhiều ưu điểm CLVT MRI phát di hạch cổ ung thư tuyến giáp với độ nhậy độ đặc hiệu cao[44],[7], việc phát hạch cổ bên dễ dàng, nhóm cổ trung tâm phát nhờ vào độ phân giải máy ngày cao, kỹ thuật siêu âm tốt lên, nghiên cứu chúng tơi nhóm hạch cổ bên phát nhóm hặc nhiều nhóm, nhóm III IV, III+IV, 14, 11, 11, nhóm VI phát hạch, chặng hạch hay gặp hạn chế mặt giải phẫu, nhóm khơng gặp phần dẫn lưu cho tuyến giáp nhóm III, IV, VI, phát bệnh gia đoạn sớm, theo Hwang năm (2011)thì tỷ lệ di hạch cổ nhóm II, III, IV, V, VI, 18,8; 18,8; 25; 6,3; 15 %[44] trường hợp di hạch cổ đối bên phát siêu âm, tỷ lệ di hạch cổ đối bên nghiên cứu thấp, với % số bệnh nhân ung thư giáp, điều phù hợp với khả phát điều trị sớm ung thư tuyến giáp Đặc điểm siêu âm di hạch nhóm cổ bên bao gồm tất dấu hiệu đường kính ngang ≥ mm, tăng âm nang hóa phần, cấu trúc rốn hạch, vơi hóa hạch, nhóm VI dấu hiệu đường kính ngang ≥ 4mm nghi nhận Hình siêu âm bệnh nhân PID 183038112, hình ảnh U nguyên phát hạch cổ nghi ngờ nhóm III, IV trái, giải phẫu bệnh sau mổ ung thư biểu mơ thể nhú, di hạch nhóm III, IV, VI 60 Kết đối chiếu giải phẫu bệnh cho kết ấn tượng, nhóm III 14/14, nhóm IV 11/10, trường hợp dương tính giả, sau phẫu thuật viêm mạn tính, nhóm III + IV 11/11, nhóm VI 9/45, thấy độ nhậy độ đặc hiêu, giá trị dự báo dương tính nhóm cổ bên cao, đạt 100% Độ nhậy độ đặc hiệu theo Roh Jong Lyel (2009) đồ siêu âm hạch cổ 61% 92,8%[7] Hwang cộng nghiên cứu đưa độ nhậy độ đặc hiệu cho nhóm VI 30%; 86,8%, nhóm III, IV 93,8%; 80%[44] Davit Kocharyan cộng năm (2015) đưa giá trị dự đốn dương tính cho nhóm VI 80,5%; nhóm III, IV 85,8%; chung 83,8%[34] Siêu âm phát hạch nhóm VI độ nhậy thấp, độ đặc hiệu độ xác đạt 100% Trong nghiên cứu giá trị Se; Sp; PPV; Độ xác 52%; 98,4%; 96,3%; 55% với chung cho nhóm hạch, với nhóm hạch cổ bên ta giá trị tương ứng 100%; 96%, 100%, 96,7% Giá trị Se, Sp độ xác phát hạch di đối bên 100% Việc phát hạn chế hạch nhóm VI không làm thay đổi chiến lược phẫu thuật tiên lượng người bệnh nhóm ln nạo vét phẫu thuật tuyến giáp Ngược lại việc phát hay khơng nhóm hạch nhóm cổ bên lại thay đổi lớn đến chiến lược điều trị tiên lượng bệnh nhân, nạo vét nhóm hạch cổ bên làm tăng biến chứng bệnh nhân[35] Do khả phát hạch nhóm cổ bên với độ nhậy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương rấ cao, nên giới đồ U hạch cổ khuyến cáo sử dụng để hướng dẫn phẫu thuật viên phẫu thuật ung thư tuyến giáp[7],[34],[11] 4.2 Giá trị chọc hút tế bào kim nhỏ (FNA) dƣới hƣớng dẫn siêu âm Với phát triển siêu âm, phát nhân giáp không sờ thấy kích thước nhỏ ngày nhiều, tăng lên 68%, năm gần đây, nốt kích thước 2-3mm phát đánh giá đặc điểm siêu 61 âm[45] FNA hưỡng dẫn siêu âm giúp định vị lấy xác tế bào kể nốt nhỏ kích thước 2-3mm, từ làm giảm đáng kể tỷ lệ khơng chẩn đốn âm tính giả, phát ung thư tuyến giáp sớm làm giảm số ca phẫu thuật không cần thiết[46],[47] Tác giả Danese cộng nghiên cứu công bố năm (1998), so sánh độ xác FNA thơng thường FNA hướng dẫn siêu âm, nghiên cứu thực 4986 nốt làm FNA thông thường, 4697 nốt làm FNA hướng dẫn siêu âm, độ nhậy, độ đặc hiệu, độ xác 91,8% so với 97,1%; 68,8% so với 70,9% 72,6% so với 75,9%[46] Là kỹ thuật thực dễ ràng, xâm lấn xem xét Bilan tổng thể bệnh nhân khơng phải gây tê gây mê, tổn thương chảy máu dễ xử lý băng ép Những mẫu khơng chẩn đốn âm tính mà siêu âm nghi ngờ cao khơng nên coi âm tính mà cần phải làm lại sau tháng để tránh dương tính giả, ngược lại tổn thương nghi ngờ ác tính thời gian chọc lại sớm hơn[48] Vì để làm hạn chế tỷ lệ âm tính giả, dương tính giả khơng chẩn đốn được, ngồi dụng cụ kỹ thuật đầy đủ, bác sỹ thực hành chọc hướng dẫn siêu âm phải kinh nghiệm Trong nghiên cứu với 294 nốt chọc hưỡng dẫn siêu âm trường hợp dương tính giả, trường hợp âm tính giả, trường hợp ung thư nhú biến thể nang, trường hợp tiêu nhiều hồng cầu trường hợp nghèo tế bào Độ nhậy độ đặc hiệu giá trị dự báo dương tính, âm tính, độ xác nghiên cứu 97,1%; 92,2%; 96,6%; 93,2%; 95,6%, kết cao tác giả Danese tương đồng với tác giả Moon Hee Jung năm (2012)[15], điều giải thích khác biệt cỡ mẫu thiết kế nghiên cứu Tỷ lệ âm tính, dương tính giả âm tính giả mức < 2,5%, kết tốt Bên cạnh FNA sinh thiết kim lõi tuyến giáp sử dụng để 62 chẩn đoán, tuyến giáp nằm nông nhiều mạch máu nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, theo nghiên cứu tháng 7/2108 Gupta Nalini cộng vai trò sinh thiết kim lõi kết hợp đề chẩn đoán trường hợp mà FNA khơng chẩn đốn ung thư nhú biến thể nang, FNA hướng dẫn siêu âm xét nghiệm đầu tay để chần đoán theo dõi nhân giáp[49] Hình siêu âm bệnh nhân PID 183043460, FNA nhân giáp trái hướng dẫn siêu âm, kim song song trục nhân giáp, mũi kim màu trắng hình Hình siêu âm bệnh nhân PID 183066430, FNA hướng dẫn siêu âm thùy phải, kim vng góc với trục nhân giáp, đầu kim nốt tăng âm nhân giáp 63 KẾT LUẬN Đặc điểm đồ U hạch:  Trong nghiên cứu độ tuổi hay gặp ung thư tuyến giáp từ 41-60 tuổi, tỷ lệ nam/ nữ 1/6  Vị trí U hay gặp thùy trái với 51,5% 1/3 với 47,2; kích thước nhân giáp < 10mm chiếm 54,9%, chiều cao > rộng chiếm 83,8%, nhân giáp đặc chiếm 97,5%, giảm âm chiếm 48%, chấm tăng âm chiếm 75%, tăng sinh mạch nốt chiếm 16,7%, bờ viền không chiếm 44,6%, độ cứng nhân giáp ≥ 66 Kpa chiếm52,5%  Siêu âm vùng cổ phát hạch di độ tin cậy cao, thể độ nhậy, độ đặc hiệu độ xác, giá trị dự báo dương tính, 52%; 98,4%; 96,3%; 55% chung cho nhóm, với nhóm cổ bên giá trị tương ứng là100%; 96%, 100%, 96,7% Giá trị FNA dƣới hƣớng dẫn siêu âmTrong nghiên cứu độ nhậy độ đặc hiêu, giá trị dự báo dương tính, âm tính độ xác 97,1%; 92,2%; 96,6%; 93,2%; 95,6% 64 KIẾN NGHỊ Bản đồ U hạch cổ nên làm thường quy trước phẫu thuật Ung thư giáp để giúp phẫu thuật viên đưa chiến lược phẫu thuật 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Degroot L.J and Jemeson J.L (2000) Endocrinology., Nguyễn Thy Khê Mai Thế Trạch (2007) Ung thư tuyến giáp Nội tiết học đại cương, Nhà xuất Y học, 198 - 207 American Thyroid Assocition, , B Aschebrook-Kilfoy, R B Schechter, Y.-C T Shih et al(2013) The clinical and economic burden of a sustained increase in thyroid cancer incidence Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers, Vaisman F, Corbo R and Vaisman M (2011) Thyroid carcinoma in children and adolescents-systematic review of the literature J Thyroid Res, N B Đức (2010) Báo cáo sơ kết thực dự án quốc gia phòng chống ung thư giai đoạn 2008 - 2010 Tạp chí ung thư học Việt Nam(Số 1), J L Roh, J Y Park, J M Kim et al (2009) Use of preoperative ultrasonography as guidance for neck dissection in patients with papillary thyroid carcinoma Journal of surgical oncology, 99(1), 28-31 Nguyễn Văn HIếu (2015) Ung thư giáp trạng Ung thư học, Nhà xuất Y học, 146-158 Lê Văn Quảng (2001) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, kết điều trị tìm hiểu số yếu tố tiên lượng ung thư tuyến giáp nguyên phát bệnh viên K, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện, Trường đại học Y Hà Nội 10 Y S Lee, Y.-S Lim, J.-C Lee et al(2014) Ultrasonographic findings relating to lymph node metastasis in single micropapillary thyroid cancer World journal of surgical oncology, 12(1), 273 66 11 M Biermann (2017) Lymph Node Mapping with Ultrasound Is Highly Useful in the Preoperative Workup of Patients with Thyroid Cancer Clinical Thyroidology, 29(1), 16-18 12 C I Lundgren, P Hall, P W Dickman et al(2006) Clinically significant prognostic factors for differentiated thyroid carcinoma: a population‐ based, nested case–control study Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society, 106(3), 524-531 13 A King, A Ahuja, E To et al(2000) Staging papillary carcinoma of the thyroid: magnetic resonance imaging vs ultrasound of the neck Clinical radiology, 55(3), 222-226 14 [Guideline] Haugen BR, Alexander EK, Bible KC et al(2016) 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer Thyroid 26(1), 1-133 15 H J Moon, E Son, E.-K Kim et al(2012) The diagnostic values of ultrasound and ultrasound-guided fine needle aspiration in subcentimeter-sized thyroid nodules Annals of Surgical Oncology, 19(1), 52-59 16 Leenhardt et al(2011) Good practice guide for cervical ultrasound scan and echo-guided techniques in treating differentiated thyroid cancer of vesicular origin.Annales d'endocrinologie 72(3), 173 -197 17 N F (2008) Atlast giải phẫu người 18 Bộ môn mô phôi Trường đại học Y Hà Nội (2005) Mô học 19 K T Robbins, G Clayman, P A Levine et al(2002) Neck dissection classification update: revisions proposed by the American Head and Neck Society and the American Academy of Otolaryngology–Head and 67 Neck Surgery Archives of otolaryngology–head & neck surgery, 128(7), 751-758 20 F N Tessler, W D Middleton, E G Grant et al(2017) ACR thyroid imaging, reporting and data system (TI-RADS): white paper of the ACR TI-RADS committee Journal of the American college of radiology, 14(5), 587-595 21 K H Yi (2016) The revised 2016 Korean Thyroid Association guidelines for thyroid nodules and cancers: differences from the 2015 American Thyroid Association guidelines Endocrinology and Metabolism, 31(3), 373-378 22 G Russ, S J Bonnema, M F Erdogan et al(2017) European Thyroid Association Guidelines for ultrasound malignancy risk stratification of thyroid nodules in adults: the EU-TIRADS European Thyroid Journal, 6(5), 225-237 23 Kim EK, Park CS, Chung WY et al(2002) New sonographic criteria for recommending fine-needle aspiration biopsy of nonpalpable solid nodules of the thyroid AJR Am J Roentgenol(178), 687-691 24 H J Moon, J Y Kwak, E.-K Kim et al(2011) A taller-than-wide shape in thyroid nodules in transverse and longitudinal ultrasonographic planes and the prediction of malignancy Thyroid, 21(11), 1249-1253 25 W.-J Moon, S L Jung, J H Lee et al(2008) Benign and malignant thyroid nodules: US differentiation—multicenter retrospective study Radiology, 247(3), 762-770 26 H J Moon, J Y Kwak, M J Kim et al(2010) Can vascularity at power Doppler US help predict thyroid malignancy? Radiology, 255(1), 260269 68 27 M K Palaniappan, S K Aiyappan U Ranga (2016) Role of Gray Scale, Color Doppler and Spectral Doppler in Differentiation Between Malignant and Benign Thyroid Nodules Journal of clinical and diagnostic research: JCDR, 10(8), TC01 28 J.-B Veyrieres, F Albarel, J V Lombard et al(2012) A threshold value in Shear Wave elastography to rule out malignant thyroid nodules: a reality? European journal of radiology, 81(12), 3965-3972 29 J Y Kwak E.-K Kim (2014) Ultrasound elastography for thyroid nodules: recent advances Ultrasonography, 33(2), 75 30 S M Dudea, M Lenghel, C Botar-Jid et al(2012) Ultrasonography of superficial lymph nodes: benign vs malignant Medical ultrasonography, 14(4), 294 31 Giacomini Craig et al(2013) Ultrasonographic evaluation of malignant and normal cervical lymph nodes Seminars in Ultrasound, CT and MRI.34(3), 236- 247 32 Ezzat S, Sarti DA and Cain DR (1994) Thyroid incidentalomas: prevalence by palpation and ultrasonography Arch Intern Med, (154), 1838-1840 33 N V Thanh (2009) Giá trị chọc hút kim nhỏ hướng dẫn siêu âm chẩn đoán điều trị ngoại khoa số bệnh tuyến giáp, Học viện Quân Y 34 D Kocharyan, F Schwenter, M Bélair et al(2016) The relevance of preoperative ultrasound cervical mapping in patients with thyroid cancer Canadian Journal of Surgery, 59(2), 113 35 Đỗ Quang Trường (2011) Di hạch cổ ung thư tuyến giáp thể biệt hóa Tạp chíy học thực hành, 10(tập 787), 22 - 24 69 36 C.-M Oh, Y.-J Won, K.-W Jung et al (2016) Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2013 Cancer Res Treat, 48(2), 436-450 37 S Y Hahn, B.-K Han, E Y Ko et al (2014) Ultrasound Findings of Papillary Thyroid Carcinoma Originating in the Isthmus: Comparison With Lobe-Originating Papillary Thyroid Carcinoma American Journal of Roentgenology, 203(3), 637-642 38 Y Wang, Y Gao, W Zhi et al (2017) Ultrasound findings for papillary thyroid carcinoma in the isthmus: a case-control study Int J Clin Exp Med, 10(5), 8011-8017 39 S C Kamran, E Marqusee, M I Kim et al (2013) Thyroid Nodule Size and Prediction of Cancer The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 98(2), 564-570 40 H J Moon, J M Sung, E.-K Kim et al (2012) Diagnostic performance of gray-scale US and elastography in solid thyroid nodules Radiology, 262(3), 1002-1013 41 M C Frates, C B Benson, P M Doubilet et al (2006) Prevalence and distribution of carcinoma in patients with solitary and multiple thyroid nodules on sonography The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 91(9), 3411-3417 42 S.-P Chen, Y.-P Hu and B Chen (2014) Taller-than-wide sign for predicting thyroid microcarcinoma: comparison and combination of two ultrasonographic planes Ultrasound in medicine & biology, 40(9), 20042011 43 A R Zayadeen, M Abu-Yousef and K Berbaum (2016) JOURNAL CLUB: Retrospective Evaluation of Ultrasound Features of Thyroid Nodules to Assess Malignancy Risk: A Step Toward TIRADS American Journal of Roentgenology, 207(3), 460-469 70 44 H S Hwang and L A Orloff (2011) Efficacy of preoperative neck ultrasound in the detection of cervical lymph node metastasis from thyroid cancer The Laryngoscope, 121(3), 487-491 45 H Gharib, E Papini, R Paschke et al (2010) American Association of Clinical Endocrinologists, Associazione Medici Endocrinologi, and European Thyroid Association medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules Endocrine Practice, 16(Supplement 1), 1-43 46 D Danese, S Sciacchitano, A Farsetti et al (1998) Diagnostic accuracy of conventional versus sonography-guided fine-needle aspiration biopsy of thyroid nodules Thyroid, 8(1), 15-21 47 Y H Lee, J H Baek, S L Jung et al (2015) Ultrasound-guided fine needle aspiration of thyroid nodules: a consensus statement by the Korean Society of Thyroid Radiology Korean journal of radiology, 16(2), 391-401 48 L J Layfield, J Abrams, B Cochand‐ Priollet et al (2008) Post‐ thyroid FNA testing and treatment options: a synopsis of the National Cancer Institute Thyroid Fine Needle Aspiration State of the Science Conference Diagnostic cytopathology, 36(6), 442-448 49 N Gupta, P Gupta and A Rajwanshi (2018) Trucut/Core biopsy versus FNAC: Who wins the match? thyroid lesions and salivary gland lesions: An overview Journal of Cytology, 35(3), 173-175 71 MẪU PHIẾU NGHIÊN CỨU Mã số NC Họ tên BN Tuổi Giai đoạn bệnh: I Vị trí u: Thùy phải Thùy trái Cả hai thuỳ Eo giáp II Kích thước nốt: 20 mm III Đặc điểm siêu âm nốt Thành phần: Nang đơn thuần; Nang hỗn hợp; Đặc đặc chủ yếu Oval đứng; Khơng xác định Hình dạng: Oval nằm; Hồi âm: Tăng âm; Đồng âm; Giảm âm; Hỗn hợp âm; 5.Rất giảm âm Vơi hóa : Vơi hóa to; Chấm tăng âm sang chổi; Chấm tăng âm; Vơi hóa thơ + chấm tăng âm; Khơng vơi hóa Tăng sinh mạch: Không; Không tăng sinh mạch Bờ viền: Bờ đều; Bờ không đều; Xấm lấn Siêu âm đàn hồi: < 66 Kpa; ≥ 66 Kpa ; Không xác định IV Hạch cổ hạch; Khơng hạch Di đối bên: hạch; Khơng VI Số lượng hạch (theo nhóm) Nhóm 1: Nhóm 6: , nhóm 2: , nhóm 3: , nhóm 4: , nhóm 5: , VII: Đặc điểm siêu âm hạch: Hình dạng: Tròn (H/L>0,5) , Oval (H/L
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm hình ảnh bản đồ siêu âm u và hạch cổ trong nhân giáp khu trú, Đặc điểm hình ảnh bản đồ siêu âm u và hạch cổ trong nhân giáp khu trú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay