Xây dựng website quản lý thông tin cho trung tâm công nghệ thông tin văn phòng tỉnh ủy tiền giang

58 16 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:57

Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN THÔNG TIN CHO TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THƠNG TIN VĂN PHỊNG TỈNH ỦY TỈNH TIỀN GIANG NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN GVHD: Ths NGUYỄN LƢƠNG ANH TUẤN Sinh viên thực hiện: LÊ TRUNG QUÂN MSSV 11L1120050 LỚP: CN11LT PHẠM THỊ TRANG MSSV: 11L1120066 LỚP CN11LT TP.HỒ CHÍ MINH 2013 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN THÔNG TIN CHO TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THƠNG TIN VĂN PHỊNG TỈNH ỦY TỈNH TIỀN GIANG NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN GVHD: Ths NGUYỄN LƢƠNG ANH TUẤN Sinh viên thực hiện: LÊ TRUNG QUÂN MSSV 11L1120050 LỚP: CN11LT PHẠM THỊ TRANG MSSV: 11L1120066 LỚP CN11LT TP.HỒ CHÍ MINH 2013 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn LỜI CAM ĐOAN Chúng em cố gắng nỗ lực tìm hiểu, học hỏi thân Với tìm tòi từ thực tế để giải toán quản học viên trung tâm tin học văn phòng, từ viết phân tích vấn đề này, từ thuật tốn để giải vấn đề, tìm hiểu ngơn ngữ ASP.NET công cụ SAP CRYSTAL REPORT, từ tham khảo ý kiến anh chị trƣớc, đặc biệt hƣớng dẫn tận tình thầy ths Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn giúp chúng em hoàn thành tốt LVTN Chúng em xin chịu trách nhiệm với viết Mặc dù cố gắng hoàn thành đề tài với tất nổ lực thân, nhƣng đề tài chắn không tránh khỏi thiếu sót định, kính mong cảm thơng tận tình bảo q Thầy Cô Em xin chân thành cám ơn / TP HỒ CHÍ MINH, Ngày tháng năm 2013 Nhóm sinh viên thực Lê Trung Quân Phạm Thị Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 1.2 Nhiệm vụ đề tài 1.2.1 Xây dựng website tin tức 1.2.2 Xây dựng ứng dụng quản nguồn nhân lực 1.3 Mục đích đề tài 1.4 Yêu cầu chung 1.4.1 Yêu cầu chức 1.4.2 Yêu cầu phi chức CHƢƠNG 2: ASP.NET VÀ SAP CRYSTAL REPORT 2.1 Tổng quan lập trình ASP.NET 2.1.1 Giới thiệu ASP.NET 2.1.2 Khác biệt ASP.NET ASP 2.1.3 Sự thay đổi 2.1.4 Chức ASP.NET 2.1.4.1 ASP.NET tích hợp với NET Framework 2.1.4.2 ASP.NET đa ngôn ngữ 10 2.1.4.3 ASP.NET hƣớng đối tƣợng (Object-Oriented) 10 2.1.4.4 ASP.NET đƣợc biên dịch 10 2.1.4.5 ASP.NET sử dụng liệu động 11 2.2 Tổng quan SAP Crystal Report 11 2.2.1 Giới thiệu công cụ SAP Crystal Report 11 2.2.2 Ƣu điểm 11 2.2.3 Cài đặt 11 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 12 3.1 Input Output hệ thống 12 3.1.1 Ngƣời dùng 12 i Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 3.1.2 Ngƣời quản trị 12 3.2 Cấu trúc thiết kế Website 13 3.3 Mơ hình thực thể E-R cho sở liệu 14 3.3.1 Thực thể 14 3.3.2 Mơ hình quan hệ thực thể 15 3.3.2.1 Quan hệ thực thể website tin tức 15 3.3.2.2 Quan hệ thực thể website phần mềm ứng dụng 16 3.4 Mơ hình E – R diagram (Hình 3.1) 17 3.5 Liệt kê Table 18 3.5.1 Table ca 18 3.5.2 Table chuyên mục 18 3.5.3 Table danh sách học viên 18 3.5.4 Table đối tƣợng 19 3.5.5 Table giáo viên 19 3.5.6 Table huyện 19 3.5.7 Table kết thi 20 3.5.8 Table kỳ thi 20 3.5.9 Table loại lớp 20 3.5.10 Table lớp 21 3.5.11 Table ngƣời dùng 21 3.5.12 Table nội dung 22 3.5.13 Table phân quyền 22 3.5.14 Table tên chuyên mục 22 3.5.15 Table trung tâm 23 3.5.16 Table xã 23 3.5.17 Table xếp lịch thi 23 3.5.18 Table xếp lớp 23 3.5.19 Table ý kiến đọc giả 24 ii Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH GIAO DIỆN VÀ HƢỚNG DẨN SỬ DỤNG WEBSITE 25 4.1.2 Giao diện hình Đăng Nhập (Hình 4.2) 27 4.1.3 Giao diện hình Đăng Ký (Hình 4.3) 28 4.2 Phần website tin tức 29 4.2.1 Giao diện phần website tin tức (Hình 4.4.) 29 4.2.2 Giao diện Đăng viết 30 4.2.3 Giao diện phản hồi ý kiến (Hình 4.7.) 32 4.3 Website phần mềm quản 34 4.3.1 Giao diện website phần mềm quản (Hình 4.10.) 34 4.3.2 Chức học viên 36 4.3.2.1 Nhập học viên (Hình 4.12) 36 4.3.2.2 Danh sách học viên (Hình 4.13) 36 4.3.3 Chức Quản lớp 37 4.3.3.1 Tạo mã lớp (Hình 4.14) 37 4.3.3.2 Xem lớp (Hình 4.15) 37 4.3.3.3 Xếp lớp (Hình 4.16) 38 4.3.3.4 Xem danh sách xếplớp (Hình 4.17) 38 4.3.3.5 Chuyển lớp (Hình 4.18) 39 4.3.4 Chức Xếp lịch 39 4.3.4.1 Xếp lịch học (Hình 4.19) 39 4.3.4.2 Xếp lịch thi (Hình 4.20) 40 4.3.4.2 Kỳ thi (Hình 4.21) 40 4.3.5 Chức Thi Cử 41 4.3.5.1 Nhập điểm thi (Hình 4.22) 41 4.3.5.2 Nhập điểm thi (Hình 4.23) 41 4.3.6 Chức Tra Cứu 42 4.3.6.1 Học viên nghỉ (Hình 4.24) 42 4.3.6.2 Học viên nghỉ (Hình 4.25) 43 iii Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.7.2 Chứng học (Hình 4.27) 45 4.3.8 Các Chức Năng Khác 46 4.3.8.1 Thêm giáo viên (Hình 4.28) 46 4.3.8.3 Phân loại (Hình 4.30) 47 4.3.8.4 Đơn vị (Hình 4.31) 47 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN 48 5.1 Đánh giá kết thu đƣợc 48 5.2 Những tồn hệ thống 48 5.3 Hƣớng phát triển tƣơng lai 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 iv Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta sống làm việc thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa, thời kỳ cơng nghệ thơng tin phát triển phạm vi tồn cầu Tất toán sống yêu cầu đƣợc giải phần mềm chuyên dụng Ngày có nhiều quan, xí nghiệp quốc doanh, cơng ty trung tâm đào tạo có nhu cầu tin học hóa cơng tác quản Cũng có nhu cầu nhƣ Trung tâm cơng nghệ thơng tin văn phòng tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang cần giải toán: Muốn tạo trang web quảng bá thông tin cho Trung tâm, đồng thời có tích hợp chức quản lớp học Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm chúng em chọn đề tài “Xây dựng Website quản thông tin cho trung tâm công nghệ thơng tin văn phòng tình ủy tỉnh Tiền Giang.” Đề tài chúng em đƣa nhằm giải quết 02 vấn đề Vấn đề thứ nhất: Phần Tin tức, cập nhật thông tin công nghệ thông tin nƣớc quốc tế tới bạn đọc.Vấn đề thứ hai: Phần Đào tạo phần trọng tâm đề tài giải tốn quản thơng tin lớp học Mục tiêu đề tài cần đạt đƣợc điểm sau: + Tin tức phải đƣợc cập nhật cách dễ dàng, phân quyền cho ngƣời dùng nhân viên thực chức cách rõ ràng + Trọng tâm phần quản học viên theo học đƣợc thực cách dễ dàng, thuận tiện thực tế Đề tài thực nhiệm vụ củ thể sau: Nhiệm vụ thứ nhất: Phần tin tức: tài khoản admin có chức đăng bài, xóa Nhiệm vụ thứ hai : Quản đƣợc học viên theo học trung tâm + Quản học viên bao gồm chức thêm, xóa học viên Khi học viên đến đăng ký học đƣợc nhập vào danh sách Phần nhập học viên gồm phần thông tin chung thơng tin riêng Ở phần thơng tin chung có mục phân loại Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn với mục đích gom học viên có phân loại để sau xếp sinh viên vào lớp Còn mục huyện xã dùng để thống kết học tập danh sách nghĩ học sinh viên chức sau Phần thông tin riêng nhập bình thƣờng + Quản lớp (thêm lớp mới, xem lớp, xếp lớp, xem danh sách xắp xếp, chuyển lớp) Học viên sau đƣợc tạo mới, tiếp đến tạo lớp để xếp lớp cho học viên Ở mục phân loại chọn phân loại trùng với phân loại nhập học viên Lớp bắt đầu học ngày nào, đến ngày kết thúc, giáo viên đứnglớp, ca học Chúng ta xem danh sách lớp có tài mục xem lớp Sau xếp lớp xong học viên có nguyện vọng muốn chuyển sang lớp khác để theo học dùng chức chuyển lớp Muốn xem danh sách lớp vào mục xem danh sách xếp + Quản xếp lịch (xếp lịch học, xếp lịch thi, kỳ thi) Chúng ta tạo kỳ thi, lƣu ý chút mục ngày thi phải >=ngày kết thúc học, cảnh báo củ thể nên khơng tạo đƣợc kỳ thi nên xem lại ngày thi có khơng Sau có kỳ thi tiến hành xếp lịch thi cho lớp tạo Còn riêng xếp lịch học, lớp mở có lịch học khác biệt so với lớp trƣớc tạo xếp lịch học trƣớc tạo lớp +Quản thi cử (nhập điểm thi, danh sách kết quả) Một lớp sau đƣợc xếp kỳ thi, nhập điểm thi cho bạn học viên lớp Đặc biệt ý mục chị thị lớp có ngày bắt đầu >= ngày chọn Ở phần danh sách kết thi hết danh sách kết thi tất học viên thuộc tất lớp +Tra cứu (học viên nghỉ) Học viên nghỉ bạn học viên đƣợc xếp lớp, lớp đƣợc xếp lịch thi nhƣng không nhập điểm cho học viên Phần ý mục Huyện, cho ta kết danh sách học viên nghỉ thuộc huyện +Báo biểu (kết thi) Hiện thị kết thi đậu hay rớt hay khơng có thi theo đơn vị huyện thị danh sách theo lớp theo học Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.2 Chức học viên 4.3.2.1 Nhập học viên (Hình 4.12) Hình 4.12: Chức Nhập học viên Dùng để nhập thông tin học viên mới, phục vụ cho việc xếp lịch học, lịch thi trung tâm 4.3.2.2 Danh sách học viên (Hình 4.13) Hình 4.13: Chức Danh sách học viên 36 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn Dùng để tìm kiếm, theo dỏi thơng tin nhân viên đƣợc ký trung tâm nhƣ: Họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, tình trạng học… 4.3.3 Chức Quản lớp 4.3.3.1 Tạo mã lớp (Hình 4.14) Hình 4.14: Chức Tạo lớp Dùng để tạo lớp học cho học viên, ngƣời quản trị định thời gian học thời gian kết thức, ca học bao gồm giáo viên giảng dạy 4.3.3.2 Xem lớp (Hình 4.15) Hình 4.15: Chức Xem lớp 37 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn Dùng để tìm kiếm, theo dỏi thơng tin lớp học bao gồm thông tin nhƣ Mã lớp, tên lớp, tên giáo viên giảng dạy… 4.3.3.3 Xếp lớp (Hình 4.16) Hình 4.16: Chức Xếp lớp Dùng để xếp lớp học yêu cầu phải có lớp tạo học viên Ngƣời quản trị phải chọn học viên có nhu cầu học cho lớp cụ thể 4.3.3.4 Xem danh sách xếp lớp (Hình 4.17) Hình 4.17: Chức xem danh sách xếp lớp Dùng để xem thông tin lớp học cụ thể.Trong thao tác ngƣời quản trị theo dỏi đƣợc tình trạng lớp học có học viên, thời khóa biểu lớp, tình trạng nghĩ học hay học học viên… 38 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.3.5 Chuyển lớp (Hình 4.18) Hình 4.18: Chức chuyển lớp Dùng để chuyển lớp cho học viên từ lớp tới lớp khác theo yêu cầu học viên 4.3.4 Chức Xếp lịch 4.3.4.1 Xếp lịch học (Hình 4.19) Hình 4.19: Chức Xếp lịch Học Dùng để xếp lịch ngày học cho học viên trung tâm tùy theo nhu cầu giảng dạy giáo viên Ngƣời quản trị chỉnh sửa ca học tạo 39 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.4.2 Xếp lịch thi (Hình 4.20) Hình 4.20: Chức Xếp lịch Thi Dùng để xếp lịch thi cho học viên trung tâm tùy theo nhu cầu giảng dạy giáo viên 4.3.4.2 Kỳ thi (Hình 4.21) Hình 4.21: Chức Kỳ Thi Chức kỳ thi dùng để tạo kỳ thi ứng với lịch học học viên, tùy theo nhu cầu trung tâm chọn mơn thi ngày thi cho lớp học 40 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.5 Chức Thi Cử 4.3.5.1 Nhập điểm thi (Hình 4.22) Hình 4.22: Chức Nhập Điểm Thi Dùng để ngƣời quản trị nhập điểm thi cho học viên sau học viên kết thúc đợt thi trung tâm đứng tồ chức Chức sau nhập điểm ngƣời quản trị biết đƣợc thí sinh đậu hay rớt 4.3.5.2 Nhập điểm thi (Hình 4.23) Hình 4.23: Chức Danh Sách Kết Quả Dùng để xem lại kết học viên, bao gồm kết môn học cụ thể, lần thi, xếp loại 41 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.6 Chức Tra Cứu 4.3.6.1 Học viên nghỉ (Hình 4.24) Hình 4.24: Chức Học Viên Nghỉ Ngƣời quản trị tìm kiếm, liệt kê danh sách học viên nghỉ học theo địa khác Ngoài chức cho ngƣời dùng kết suất mẫu file thành file PDF 42 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.6.2 Học viên nghỉ (Hình 4.25) Hình 4.25: Chức Tra Cứu Đơn Vị Chức dùng để liệt kê, tìm kiếm đơn vị (địa chỉ) học viên đƣợc liệt kê theo Xã, Huyện Ngƣời quản trị kết suất báo cáo thành file PDF để tiện theo dõi 43 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.7 Chức Báo Biểu 4.3.7.1 Kết thi (Hình 4.26) Hình 4.26: Chức báo cáo Kết Quả Thi Dùng để in báo cáo kết cho lớp học hay theo đơn vị 44 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.7.2 Chứng học (Hình 4.27) Hình 4.27: Chức báo cáo Chứng Chỉ Học Dùng để in báo cáo hồn tất khóa học cho học viên 45 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.8 Các Chức Năng Khác 4.3.8.1 Thêm giáo viên (Hình 4.28) Hình 4.28: Chức Thêm Giáo Viên Dùng để thêm giáo viên vào danh sách giáo viên công tác trung tâm 4.3.8.2 Danh sách giáo viên (Hình 4.29) Hình 4.29: Chức Danh Sách Giáo Viên Dùng để liệt kê tất thông tin giáo viên công tác trung tâm 46 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 4.3.8.3 Phân loại (Hình 4.30) Hình 4.30: Chức Phân Loại Dùng để thêm danh sách loại hình đào tạo trung tâm Phục vu cho nhu cầu mở rộng loại hình đào tạo sau trung tâm 4.3.8.4 Đơn vị (Hình 4.31) Hình 4.31: Chức thêm Đơn Vị Chức dùng để thêm đơn vị (địa chỉ) học viên, cụ thể thêm tên Huyện mới, thêm tên Xã 47 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN 5.1 Đánh giá kết thu đƣợc ♦ Tích lũy đƣợc kinh nghiệm việc phân tích thiết kế hệ thống ♦ Biết đƣợc quy trình quản học viên trung tâmQuản tốt việc đăng nhập/đăng ký thành viên ♦ Cho phép hoc viên, giáo viên truy nhập vào thực đổi mật ♦ Cập nhật hồ sơ học viên tốt ♦ Tạo đƣợc học viên, lớp học xếp học viên vào lớp, xếp lịch thi, nhập điểm cách dễ dàng, thuận tiện Cập nhật đƣợc danh sách giáo viên, ca học có ♦ Thống kê cách xác kết thi, danh sách học viên nghĩ học ♦ Việc tìm kiếm thực theo nhiều tiêu chí cho kết tốt ♦ Thực đƣợc biểu mẩu, khen theo yêu cầu nhà quản 5.2 Những tồn hệ thống ♦ Giao diện chƣa thân thiện với ngƣời dùng ♦ Chƣơng trình chƣa kiểm tra đƣợc hết tất trƣờng hợp liệu xảy ♦ Chƣa thực phân quyền cho đới tƣợng sử dụng ứng với chức hệ thống ♦ Việc cập nhật hồ sơ học viên cập nhật đơn lẻ, chƣa có cập nhật tự động liên kết nhiều với nên dễ gặp phải sai sót ♦ Chƣa xuất đƣợc kết nhƣ danh sách kết thi dạng file đẩy trực tiếp lên phần web thông tin ♦ Chƣa thực việc phân quyền cho ngƣời dùng cách cụ thể ♦ Chƣa thực đƣợc việc backup database tự động theo thời gian định cho hệ thống ♦ Chƣa có bảng thống kê tƣơng đối cần thiết nhƣ: bảng thống kê dạy giáo viên, tổng số lƣợng lớp mở, tổng số học viên theo học 48 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn 5.3 Hƣớng phát triển tƣơng lai ♦ Xây dựng giao diện thân thiện với ngƣời dùng ♦ Kiểm tra trƣờng hợp thiếu sót ♦ Tận dụng mạnh ngơn ngữ lập trình ASP.NET để tạo đƣợc việc cập nhật hồ sơ học viên nhanh nhạy, xác ♦ Sẽ xuất danh sách học viên theo lớp, danh sách giáo viên, danh sách lớp, kết thi học viên, danh sách học viên nghĩ dạng file cập nhật trực tiếp lên phần web thông tin ♦ Thêm chức thống kê số tiết dạy, lớp dạy giáo viên ♦ Tạo chức thống kê số học viên theo học, số lớp mở ♦ Thực việc thông báo lịch hoc, lịch thi, kết cho học viên thông qua hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS ♦ Tạo diển đàn cho học viên giao lƣu học hỏi lẩn ♦ Tăng cƣờng tính bảo mật thơng tin cho website ♦ Thêm nhiều chức giải trí cho phần trang web thơng tin ♦ Có thêm mục thống kê khóa học dự kiến tới mở, thời gian học, giáo viên đứng lớp 49 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Dƣơng Quang Thiên (2006), sổ tay kỹ thuật visual C#, Nhà xuất tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh [2] Đặng Minh Ất (2006), giản phân tích thiế kế hệ thống (lƣu hành nội bộ), trƣờng đại học Kinh Tế Quốc Dân (bộ môn CNTT) [3] Lê Minh Hoàng (2006), thủ thuật HTML thiết kế web, NXB Lao Động Xã Hội [4] Nguyễn Văn Ba (2006), Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội [5] Nguyễn Thúc Hải (1999), mạng máy tính hệ thống mở, NXB Giáo dục [6] Nguyễn Trung Tuấn, Lƣu Minh Tuấn, Tống Minh Ngọc (2006), sở liệu (lƣu hành nội bộ), trƣờng đại học Kinh Tế Quốc Dân (bộ môn CNTT) [7] Phạm Hữu Khang (2009), Quản trị sở liệu Microsoft SQL 2008, NXB Lao Động Xã Hội [8] Trung Tâm Tin Học- Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM (2004), tài liệu giảng dạy SQL server [9] Trung tâm tin học văn phòng tỉnh ủy tỉnh Tiềng Giang (2010)., tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ quản học viên trung tâm 50 ... thông tin cho Trung tâm, đồng thời có tích hợp chức quản lý lớp học Xuất phát từ nhu cầu đó, nhóm chúng em chọn đề tài Xây dựng Website quản lý thông tin cho trung tâm công nghệ thơng tin văn phòng. ..Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ THÔNG TIN CHO TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ... ty trung tâm đào tạo có nhu cầu tin học hóa cơng tác quản lý Cũng có nhu cầu nhƣ Trung tâm cơng nghệ thơng tin văn phòng tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang cần giải toán: Muốn tạo trang web quảng bá thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website quản lý thông tin cho trung tâm công nghệ thông tin văn phòng tỉnh ủy tiền giang , Xây dựng website quản lý thông tin cho trung tâm công nghệ thông tin văn phòng tỉnh ủy tiền giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay