Xây dựng website chùa thạnh lâm trên nền zend framework

91 14 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN BỘ MƠN MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THƠNG TRẦN MẠNH PHI - 0851120056 HỒ THANH BÌNH - 0851120005 XÂY DỰNG WEBSITE CHÙA THẠNH LÂM TRÊN NỀN ZEND FRAMEWORK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƢ CNTT GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ThS Đặng Nhân Cách NIÊN KHÓA 2008 - 2012 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ii LỜI CÁM ƠN Sau ba tháng nỗ lực thực khóa luận tốt nghiệp "Xây dựng website cho chùa Thạnh Lâm Zend Framework" phần hoàn thành Ngoài cố gắng thân, chúng tơi nhận đƣợc khích lệ nhiều từ phía nhà trƣờng, thầy cơ, gia đình bạn bè Để hồn thành khóa luận này, trƣớc hết xin gửi lời cảm ơn đến tập thể giảng viên trƣờng Đại học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu giúp chúng tơi có đƣợc tảng chun mơn vững tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu khoa học suốt thời gian theo học trƣờng Đặc biệt chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy Thạc Sĩ Đặng Nhân Cách ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ chúng tơi thực khóa luận Bên cạnh đó, chúng tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè ln bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ q trình thực khóa luận Sinh viên thực Trần Mạnh Phi Hồ Thanh Bình iii Khoa Công Nghệ Thông Tin Bộ môn mạng máy tính truyền thơng ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT Tên đề tài: Xây dựng website chùa Thạnh Lâm Zend Framework Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Đặng Nhân Cách Thời gian thực hiện: Từ 24/09/2012 đến 20/12/2012 Sinh viên thực hiện:  Trần Mạnh Phi – 0851120056  Hồ Thanh Bình – 0851120005 Loại đề tài:  Tìm hiểu Zend FrameworkXây dựng website chùa Thạnh Lâm Nội Dung Đề Tài:  Nghiên cứu công nghệ Zend Framework lĩnh vực khác liên quan đến lập trình thiết kế web  Tìm hiểu cách thức hoạt động, quản lý chùa Thạnh Lâm  Vận dụng vấn đề nghiên cứu để xây dựng website chùa Thạnh Lâm  Đƣa website chùa Thạnh Lâm vào hoạt động thực tiễn Kế Hoạch Thực Hiện: Tuần Thời gian Nội dung Phân cơng 24/09/2012 Tìm hiểu Zend Phi, Bình 30/09/2012 Tham khảo website Phi, Bình Thiết kế layout Phi 01/10/2012 Chỉnh sửa, cắt ghép layout Phi 07/10/2012 Soạn thảo dàn ý lý thuyết Bình 08/10/2012 Phân tích thiết kế CSDL Phi 17/10/2012 Soạn thảo lý thuyết Bình iv 15/10/2012 Code admin: loại tin, tin tức Phi 21/10/2012 Code admin: thành viên, loại thành viên Bình 22/10/2012 Soạn thảo báo cáo Phi 28/10/2 12 Code admin: login admin Bình 29/10/2012 Code admin: liên kết, giới thiệu, liên hệ Phi 04/11/2012 Code admin: chức vụ, tập ảnh, hình Bình 05/11/2012 Code admin: loại thơ, thơ, loại sách, sách Phi 11/11/2012 Code admin: loại nhạc, nhạc, loại phim, phim Bình 12/11/2012 Code admin: câu hỏi, trả lời, bình luận Phi 18/11/2012 Code admin: phân quyền ACL Bình 19/11/2012 Lập trình thiết kế trang ngƣời dùng Phi, Bình Lập trình thiết kế trang ngƣời dùng Phi, Bình 03/12/2012 Lập trình thiết kế trang ngƣời dùng Phi, Bình 09/12/2012 Soạn thảo báo cáo Phi 10/12/2012 Lập trình thiết kế trang ngƣời dùng Phi, Bình 16/12/2012 Soạn thảo báo cáo Phi Soạn thảo HTML Bình Soạn thảo powerpoint Phi 25/11/2012 10 26/11/2012 02/12/2012 11 12 Xác nhận GVHD ThS Đặng Nhân Cách Ngày……tháng……năm…… SV Thực Trần Mạnh Phi v Hồ Thanh Bình MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ii LỜI CÁM ƠN iii ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT, CHỮ TIẾNG ANH xii MỞ ĐẦU xiv CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN .1 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu 1.3 Phạm vi đề tài .2 1.4 Bố cục báo cáo .2 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở liệu MySQL 2.2 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn - HTML 2.3 Cascading Style Sheet – CSS .4 2.4 Ngơn ngữ lập trình PHP .4 2.5 Lập trình hƣớng đối tƣợng 2.6 Zend Framework 2.6.1 Giới thiệu 2.6.2 Mơ hình MVC Zend Framework 2.6.3 Cơ thành phần Zend Framework 2.6.4 Các lớp thƣ viện Zend Framework 11 2.6.5 Ƣu điểm khuyết điểm .34 vi CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ .36 3.1 Khảo sát 36 3.2 Phân tích .37 3.3 Lập trình thiết kế 38 3.3.1 Công cụ ngôn ngữ sử dụng 38 3.3.2 Thiết kế sở liệu 39 3.3.3 Sơ đồ trang web 49 CHƢƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ 52 4.1 Các chức trang web .52 4.2 Các ứng dụng trang web 68 4.2.1 Ứng dụng công nghệ Zend Framework vào trang web 68 4.2.2 Các ứng dụng khác .69 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN 74 5.1 Tóm tắt .74 5.2 Hƣớng phát triển 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Bảng cách thức truyền biến Zend Framework .12 Bảng 2: Bảng thuộc tính Zend_Paginator .18 Bảng 3: Bảng phƣơng thức Zend_Paginator 18 Bảng 4: Bảng hàm hỗ trợ cache Zend_Paginator 19 Bảng 5: Bảng chức validate .21 Bảng 6: Bảng chức filter 22 Bảng 7: Bảng khái niệm Zend_Auth .23 Bảng 1: Bảng loại thành viên 39 Bảng 2: Bảng thành viên 39 Bảng 3: Bảng chức vụ 40 Bảng 4: Bảng liên kết chức vụ - thành viên .40 Bảng 5: Bảng câu hỏi .40 Bảng 6: Bảng trả lời 41 Bảng 7: Bảng loại tin 41 Bảng 8: Bảng tin tức 41 Bảng 9: Bảng bình luận 42 Bảng 10: Bảng loại nhạc 42 Bảng 11: Bảng tập nhạc 42 Bảng 12: Bảng hát 43 Bảng 13: Bảng loại phim .43 Bảng 14: Bảng phim 43 Bảng 15: Bảng loại sách 44 Bảng 16: Bảng sách 44 Bảng 17: Bảng loại thơ 44 Bảng 18: Bảng thơ .45 Bảng 19: Bảng tập ảnh .45 Bảng 20: Bảng hình 45 viii Bảng 21: Bảng thông tin giới thiệu 46 Bảng 22: Bảng thông tin liên hệ .46 Bảng 23: Bảng liên kết website 46 Bảng 24: Bảng danh ngôn 46 ix ... web  Tìm hiểu cách thức hoạt động, quản lý chùa Thạnh Lâm  Vận dụng vấn đề nghiên cứu để xây dựng website chùa Thạnh Lâm  Đƣa website chùa Thạnh Lâm vào hoạt động thực tiễn Kế Hoạch Thực Hiện:... nghệ Zend Framework  Giới thiệu Zend Framework  Mơ hình MVC (Model-View-Controller) Zend Framework  Các lớp thƣ viện Zend Framework  Ƣu điểm khuyết điểm Zend Framework  Lập trình thiết kế website. .. vào lý thuyết tìm hiểu để ứng dụng vào xây dựng website chùa Thạnh Lâm Khi xây dựng website, biết đƣợc cách thức hoạt động quản lý thực tế cụ thể từ phía nhà chùa, nhƣ nhu cầu từ phía ngƣời dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website chùa thạnh lâm trên nền zend framework , Xây dựng website chùa thạnh lâm trên nền zend framework

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay