Xây dựng website bán hàng nhanhmua vn ứng dụng công nghệ java JSPServlet

93 14 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:57

Trường ĐH Giao Thơng Vận Tải Tp.HCM KHOA CƠNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG NHANHMUA.VN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ JAVA – JPS/SERVLET Ngành : Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỆ THỐNG THÔNG TIN GVHD : THS NGUYỄN LƯƠNG ANH TUẤN SVTH : LÊ VĂN LÂM NGUYỄN TUYẾT TRINH Lớp : CN11LT Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet MỤC LỤC Trang bìa phụ……………………………………………………………………… Phiếu giao đề tài…………………………………………………………………… Lời cam đoan……………………………………………………………………… Lời cảm ơn……………………………………………………………………… Mục lục……………………………………………………………………… .i Danh mục ký hiệu, từ viết tắt……………………………………………iv Danh mục bảng……………………………………………………………….v Danh mục hình……………………………………………………………….vi CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU .1 1.1 Giới thiệu chung: 1.2 Mục tiêu luận văn: 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: 1.3.1.Về mặt ứng dụng 1.3.2 Về phía khách hàng 1.3.3 Về phía người quản lý .3 1.3.4 Về mặt kỹ thuật 1.4 Kết cấu luận văn tốt nghiệp: CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 2.1 Giới thiệu ngơn ngữ lập trình JAVA: 2.2 MƠ HÌNH MVC .7 2.2.1 Khái niệm MVC ( Model View Controller): 2.2.1.1 MVC gì? 2.2.1.2 Lịch sử MVC ( Model View Controller): .7 CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH XỬ LÝ 14 3.1 Xây dựng biểu đồ use case 14 3.2 Xây dựng biểu đồ trạng thái: 25 3.3 Biểu đồ tuần tự: .26 CHƯƠNG 4: MƠ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU .31 4.1.Mơ hình chi tiết thực thể 31 4.2.Mơ hình quan hệ thực thể: 36 i Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet CHƯƠNG 5: DEMO SẢN PHẨM 37 5.1 BÁO CÁO CHI TIẾT PHÂN HỆ KHÁCH HÀNG 37 5.1.1.Chức năng: Hiển thị sản phẩm “Trang giảm giá hôm nay” 37 5.1.2.Chức năng: Hiển thị sản phẩm “Trang giá tốt gần đây” 40 5.1.3 Chức năng: Hiển thị sản phẩm “Trang giá tốt bán” 43 5.1.4.Chức năng: “Trang đăng ký tài khoản” 45 5.1.5 Chức năng: “Đăng nhập” 46 5.1.6 Chức năng: “Đăng xuất” 48 5.1.7 Chức năng: “Quản lý thông tin tài khoản” 49 5.1.8 Chức năng: “Cập nhật thông tin tài khoản (thông tin cá nhân)” 50 5.1.9 Chức năng: “Cập nhật thông tin tài khoản (địa giao nhận)” 51 5.1.10 Chức năng: “Đổi mật khẩu” 52 5.1.11 Chức năng: Hiển thị thông tin “Giới thiệu chung” 53 5.1.12 Chức năng: Hiển thị thông tin “Liên hệ” .54 5.1.13 Chức năng: Hiển thị thông tin “Dành cho doanh nghiệp” 56 5.1.14 Chức năng: Hiển thị thông tin “Hỏi đáp” 57 5.1.15 Chức năng: Hiển thị thông tin “Thông báo” 58 5.1.16 Chức năng: Hiển thị thông tin “Hướng dẫn sử dụng” 59 5.1.17 Chức năng: Thông báo chuyển khoản cho Nhanhmua.vn 60 5.1.18 Chức năng: Hiển thị chi tiết sản phẩm .62 5.1.19 Chức năng: Đặt hàng - Đưa sản phẩm vào giỏ hàng 64 5.1.20 Chức năng: Xem lịch sử đơn hàng 69 5.1.21 Chức năng: Xem chi tiết đơn hàng 70 5.1.22 Chức năng: Viết bình luận cho sản phẩm .71 5.1.23 Chức năng: Hỗ trợ trực tuyến .73 5.1.24 Chức năng: Chức tìm kiếm sản phẩm 74 5.2.BÁO CÁO CHI TIẾT PHÂN HỆ ADMIN 75 5.2.1.Chức năng: Đăng nhập Admin 75 5.2.2 Chức : Thêm xóa sửa sản phẩm .76 5.2.3 Chức : Thêm sản phẩm 77 5.2.4.Chức năng: Sửa sản phẩm .78 5.2.5 Chức năng: Quản lý đơn hàng 79 5.2.6 Chức năng: Chi tiết đơn hàng 80 ii Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.2.7 Chức năng: Quản lý khách hàng 81 5.2.8 Chức năng: Quản lý danh mục .82 5.2.9 Chức năng: Quản lý liên hệ 83 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 84 6.1 Kết đạt được: 84 6.2 Những hạn chế hệ thống: 85 6.3.Hướng cải tiến: 85 CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 iii Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 01 02 03 04 05 06 07 08 Tên viết tắt CSS HTML HTTP JSP MVC JVM DBMS XML Mô tả Casscading Style Sheet Hypertext Markup Language Hypertext Transfer Protocol Java Server Pages Model View Controller Java Virtual Machine Database Management System eXtensible Markup Language iv Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet DANH MỤC CÁC BẢNG STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 SỐ BẢNG Bảng 4.1.1 Bảng 4.1.2 Bảng 4.1.3 Bảng 4.1.4 Bảng 4.1.5 Bảng 4.1.6 Bảng 4.1.7 Bảng 4.1.8 Bảng 4.1.9 Bảng 4.1.10 Bảng 4.1.11 Bảng 4.1.12 Bảng 4.1.13 Bảng 4.1.14 Bảng 4.1.15 TÊN BẢNG Bài viết Chi tiết đơn hàng Comment Danh mục Đơn đặt hàng Email Hình ảnh minh họa Khách hàng Liên hệ Loại viết Mặt hàng khuyến Tài khoản Thông tin tài khoản Tình trạng đơn hàng Menu v TRANG 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet DANH MỤC CÁC HÌNH STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Hình Hình 5.1 Hình 5.2 Hình 5.4 Hình 5.7 Hình 5.10 Hình 5.11 Hình 5.14 Hình 5.15 Hình 5.19 Hình 5.20 Hình 5.21 Hình 5.22 Hình 5.23 Hình 5.24 Hình 5.35 Hình 5.36 Hình 5.39 Hình 5.41 Hình 5.42 Tên Hình Trang giảm giá hôm Thông tin sản phẩm Trang giá tốt gần Trang giá tốt bán Trang đăng ký tài khoản Trang đăng nhập Trang đăng xuất Trang quản lý thông tin tài khoản Giới thiệu chung Liên hệ Dành cho doanh nghiệp Trang hỏi đáp Thông báo Hướng dẫn sử dụng Đăng nhập Admin Thêm xóa sửa sản phẩm Quản lý đơn hàng Quản lý khách hàng Quản lý danh mục vi Trang 37 38 40 43 45 46 48 49 53 54 56 57 59 59 75 76 79 81 82 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu chung: Trong năm gần đây, phát triển thương mại điện tử ( E-Commerce) đem lại nhiều lợi ích to lớn cho kinh tế tồn cầu Thơng qua thương mại điện tử, nhiều loại hình thức kinh doanh hình thành, có mua bán hàng mạng Với hình thức này, người tiêu dùng tiếp cận với hàng hóa cách dễ dàng nhanh chóng nhiều so với phương thức mua bán truyền thống Những tưởng với mạnh trang website bán hàng dần thay gian hàng hay siêu thị truyền thống Nhưng thực tế người mua mặn mà với phương pháp mua bán cũ Một phần phương thức mua bán cũ bước chuyển từ thói quen thành nếp văn hóa, văn hóa mua sắm Khi người ta xem hoạt động mua sắm hoạt động khơng thể thiếu văn hóa Vì vậy, với thương mại điện tử, khơng phải đến trực tiếp cửa hàng vừa tốn thời gian, sức khỏe Giờ đây, ngồi nhà mà mua hàng mà thích Thật tuyệt vời! Chính thế, nhóm chúng em chọn đề tài “Xây dựng website bán hàng Nhanhmua.vn ứng dụng công nghệ Java - JSP/Servlet” nhằm làm quen với thương mại điện tử bắt kịp phát triển nước ta giới Do thời gian hạn chế, việc tìm hiểu xây dựng ứng dụng công nghệ Java em khó khăn Dù vậy, ứng dụng triển khai phần lớn yêu cầu mà ứng dụng thương mại điện tử cần đáp ứng 1.2 Mục tiêu luận văn: Trước hết luận văn giúp nhận mặt thiếu sót trang website bán hàng qua mạng Những tiện ích, dịch vụ mà trang website cần cung cấp nâng cao để nâng cao vị kinh tế hàng hóa Bên cạnh website nhanhmua.vn có lợi ích sau: + Lợi ích lợi ích lớn mà website mang lại quảng bá trang website nhanhmua.vn với sản phẩm giảm giá, đưa Trang: Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet sản phẩm khuyến giảm giá có thời gian mà khách hàng cần phải mua trước ngày mà website nhanhmua.vn đề để giảm giá + Việc kinh doanh mở cửa 24 tiếng/1 ngày, giảm thiểu chi phí nhân viên cho tiếp thị, quảng cáo; dễ dàng nhận phản hồi từ phía khách hàng; hội mở rộng liên kết hợp tác phạm vi quốc tế… + Nhờ có website nhanhmua.vn mà khách hàng nơi có sử dụng Internet truy cập đến website để cung cấp lựa chọn linh hoạt, tiện lợi việc mua tìm sản phẩm thông qua chức giỏ hàng, thông tin sản phẩm hiển thị chi tiết, rõ ràng với giá niêm yết sản phẩm, từ khách hàng dễ dàng nhận biết lựa chọn thứ cần 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: 1.3.1.Về mặt ứng dụng Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ bán hàng mạng, hệ thống cho phép dịch vụ đăng ký không gian để bán mặt hàng có mạng Dịch vụ có account riêng hệ thống, họ cập nhật mặt hàng, quản lý đơn đặt hàng khách hàng thông qua hệ thống Tuy nhiên, dịch vụ hay mặt hàng dịch vụ thực hoạt động toán chi phí cần thiết cho hệ thống Đối với khách hàng vào hệ thống để mua hàng, hệ thống phải hỗ trợ cho khách hàng tìm kiếm, chọn đặt hàng cách dễ dàng Khi khách hàng đặt mua sản phẩm, hệ thống chuyển đơn đặt hàng đến dịch vụ bán hàng Việc giao nhận diễn nội người bán người mua Hệ thống đóng vai trò siêu thị ảo, môi giới cho khách mua hàng với dịch vụ 1.3.2 Về phía khách hàng Các khách hàng đăng kí mua hàng, việc xem lựa chọn sản phẩm qua mạng họ đồng ý với sản phẩm Khách hàng dễ dàng xem hàng, đăng ký mua hàng lúc thơng qua mạng máy tính mà máy chủ khởi động Trang: Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet Các khách hàng theo dõi sản phẩm mà Nhanhmua.vn vừa cập nhật Khi cần thiết khách hàng hỏi đáp thơng qua cơng ty, thơng qua diễn đàn nhằm góp ý việc thắc mắc với công ty Diễn đàn giúp khách hàng giải vấn đề mà khơng giải 1.3.3 Về phía người quản lý Người quản lý theo dõi đơn hàng khách hàng tham gia mua hàng cơng ty ( số lượng mặt hàng khách hàng, phản hồi từ phía khách hàng sản phẩm…) nắm thông tin khách hàng email, địa để liên hệ cần Người quản lý thêm, sửa, xóa tìm kiếm sản phẩm; quản lý thông tin khách hàng; quản lý thông tin website; quản lý thông báo, hỏi đáp khách hàng 1.3.4 Về mặt kỹ thuật Hệ thống phải có khả kỹ thuật sau: Ứng dụng triển khai mơi trường JAVA - JSP/SERVLET Hỗ trợ nhiều trình duyệt ( IE, Firefox ) Hỗ trợ nhiều người dùng Số lượng người tham gia đăng ký mua hàng không giới hạn Số lượng sản phẩm thêm vào không giới hạn Một số yêu cầu khác mà ứng dụng có thể: Dễ dàng cài đặt dễ dàng sử dụng Trang: Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet Mô tả - Ở trang thông tin chi tiết sản phẩm, ta viết bình luận cho sản phẩm - Khi khách hàng chưa đăng nhập, xem bình luận - Khi đăng nhập ta viết bình luận, viết phản hồi cho bình luận Kỹ thuật sử dụng nâng cao - Sử dụng Jquery: việc hiển thị ẩn phản hồi phản hồi dài - Sử dụng Jquery ajax cho toàn tính viết comment: xem ý kiến phản hồi, gửi phản hồi, viết bình luận Thơng tin lấy ta click chọn vào “có ý kiến phản hồi” có thơng báo “đang xử lý”, “thành công” công đoạn o Gửi phản hồi, hay viết bình luận mới, nội dung bình luận nạp vào box bình luận cho sản phẩm o Dùng kỹ thuật phân trang với ajax nhằm giảm tải bớt cho server số lượng bình luận lớn Trang: 72 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.1.23 Chức năng: Hỗ trợ trực tuyến Hình 5.33 Hỗ trợ trực tuyến Mô tả - Ở tất trang ta thấy box hỗ trợ trực tuyến - Hỗ trợ trực tuyến với yahoo, skype… Kỹ thuật sử dụng nâng cao - Khơng có Trang: 73 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.1.24 Chức năng: Chức tìm kiếm sản phẩm Hình 5.34 Tìm kiếm sản phẩm Mơ tả - Ở tất trang ta thấy box tìm kiếm - Tìm kiếm theo tên mặt hàng, tìm kiếm theo giá: khoảng - Nếu muốn tìm kiếm tất khơng nhập bấm Tìm - Kết tìm kiếm hiển thị tương tự trang “giá tốt gần đây” thêm số kết tìm thấy Kỹ thuật sử dụng nâng cao - Phân trang giúp cho tìm kiếm sản phẩm cách dễ dàng - Và kết tìm được: Trang: 74 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.2.BÁO CÁO CHI TIẾT PHÂN HỆ ADMIN 5.2.1.Chức năng: Đăng nhập Admin Hình 5.35 Đăng nhập admin Mơ tả - Truy nhập vào trang quản trị - Nhập vào ô textbox: Username Password Để thực chức đăng nhập trang quản trị - Khi đăng nhập với vai trò người Admin chức tương ứng hiển thị: Quản lý sản phẩm (thêm, xoá, sửa), quản lý danh mục, quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng … - Ngược lại đăng nhập sai thị thông báo Trang: 75 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.2.2 Chức : Thêm xóa sửa sản phẩm Mơ tả: Đăng nhập thành cơng hình danh sách sản phẩm, thêm xóa sửa sản phẩm Hình 5.36 thêm xóa sửa sản phẩm Trang: 76 Trường ĐH Giao Thơng Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.2.3 Chức : Thêm sản phẩm Hình 5.37 Thêm sản phẩm - Nhập số thơng tin bắt buộc (có đánh dấu *) ô textbox: tên mặt hàng , giá thực , số lượng khuyến mãi, giá khuyến , số lượng cần đặt mua… Trang: 77 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.2.4.Chức năng: Sửa sản phẩm Mô tả: - Các thông tin: tên mặt hàng , giá thực,… bắt buộc nhập, để cập nhật thông tin - Nhập cập nhật thông tin khác cần :, nội dung, điểm bật , điều kiện, thông tin chi tiết , - Thực chức : Cập nhật thành công nhập đủ thông tin Ngược lại báo lỗi nhập lại - Thực chức Nhận lại huỷ bỏ thao tác cập nhật Hình 5.38 Sửa sản phẩm Trang: 78 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.2.5 Chức năng: Quản lý đơn hàng Mô tả: Khi khách hàng mua hàng có đơn hàng chi tiết đơn hàng Xem chi tiết đơn hàng xem khách hàng mua sản phẩm Hình 5.39 Quản lý đơn hàng Trang: 79 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.2.6 Chức năng: Chi tiết đơn hàng Mơ tả: Quản trị viên biết thông tin chi tiết đơn hàng khách hàng đặt hàng Nhanhmua.vn Hình 5.40 Chi tiết đơn hàng Trang: 80 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.2.7 Chức năng: Quản lý khách hàng Mô tả: Khi khách hàng đăng ký để mua sản phẩm quản trị viên thêm, xóa, sửa khách hàng Hình 5.41 Quản lý khách hàng Trang: 81 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.2.8 Chức năng: Quản lý danh mục Mơ tả: thêm xóa sửa danh mục Hình 5.42 Quản lý danh mục Trang: 82 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet 5.2.9 Chức năng: Quản lý liên hệ Mô tả khách hàng ghi vào mục liên hệ để giải đáp thắc mắc Hình 5.43 Quản lý liên hệ Trang: 83 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 6.1 Kết đạt được: Trong trình thực đồ án tốt nghiệp, em cố gắng để tìm hiểu cài đặt chương trình thời gian có hạn nên chưa giải tất vấn đề đặt Em mong nhận thông cảm q Thầy Em xin chân thành cảm ơn Những kết đạt được: + Về cơng nghệ: Tìm hiểu nắm bắt công cụ thiết kế Website Biết cách thiết kế Website động cách tổ chức sở liệu + Về cài đặt chương trình: Giới thiệu mặt hàng kinh doanh công ty đến với khách hàng Cho phép tra cứu mặt hàng khách hàng có nhu cầu tìm hàng Cho phép khách hàng thực việc đặt hàng qua mạng Tiếp nhận đơn đặt hàng khách hàng Cập nhật: Mặt hàng, khách hàng, nhà cung cấp, đơn đặt hàng + Về tính chương trình: Thơng tin khách hàng, mặt hàng khuyến cập nhật thường xuyên xác Giao diện thân thiện, dễ sử dụng với người dùng Giới thiệu nhiều thông tin Đảm bảo tìm kiếm thơng tin nhanh chóng, xác, tiết kiệm thời gian Cho phép mua bán nhiều chủng loại mặt hàng khác Cho phép quản trị viên nhanhmua.vn tự quản lý thông tin sản phẩm Website nhanhmua.vn giới thiệu bán sản phẩm khuyến trực tuyến đề tài thiết thực với nhu cầu khách hàng Tuy nhiên với thời gian ngắn, kiến thức kinh nghiệm hạn chế, hệ thống Website nhanhmua.vn nhiều thiếu sót chưa thực Rất Trang: 84 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet mong thầy bạn giúp đơn tận tình để Website nhanhmua.vn ngày hồn thiện 6.2 Những hạn chế hệ thống: Sản phẩm khuyến trang website chưa nhiều Trang admin trang giảm giá nhanhmua.vn chạy ngôn ngữ khác Do điều kiện, nên chương trình chạy thử máy đơn 6.3.Hướng cải tiến: Nhìn chung, em thực xây dựng phần hệ thống Ở mức độ vừa nhỏ, hệ thống áp dụng vào thực tế Tuy nhiên hệ thống cần có số cải tiến tương lai như: + Cho trang admin trang giảm giá nhanhmua.vn chạy loalhost giống + Cho phép khách hàng mua toán trực tiếp qua mạng + Hỗ trợ thực in ấn Website + Xây dựng hệ thống cho phép công ty mua hàng trực tiếp qua mạng + Hỗ trợ nhiều hình thức toán + Phát triển phục vụ mua bán trực tuyến mạng toán tất loại thẻ tín dụng + Bảo mật hệ thống Trang: 85 Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW.NHANHMUA.VN ứng dụng Java-JSP/Servlet CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang web nhanhmua.vn Mua hàng giảm giá - Mua hàng khuyến cho người (các hình ảnh sản phẩm dựa website nhanhmua) http://nhanhmua.vn/ Võ Đức Thiện MVC Architecture & Struts Framework In Java ( J2EE), tháng 10/2007, http://luanvan.net.vn/luan-van/do-an-mvc-architecture-struts-frameworkin-javaj2ee-27669/ Bùi Xuân Thăng Xây dựng tảng hỗ trợ lập trình Web dựa mơ hình MVC, năm 2010, http://timtailieu.vn/tai-lieu/de-tai-xay-dung-nen-tang-ho-tro-laptrinh-web-dua-tren-mo-hinh-mvc-5821/ Đào Thị Thanh Huyền Tìm hiểu kỹ thuật AJAX viết ứng dụng thực nghiệm, http://luanvan.net.vn/luan-van/do-an-tim-hieu-ky-thuat-ajax-va-viet-ung-dung-thucnghiem-31644/ Trang: 86 ... Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW .NHANHMUA.VN ứng dụng Java- JSP/Servlet CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 2.1 Giới thiệu ngơn ngữ lập trình JAVA: Ơng tổ Java khơng khác... Trong ứng dụng Website Java, Model JavaBean hay Enterprise JavaBean hay Website Service Trang: Trường ĐH Giao Thông Vận Tải Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW .NHANHMUA.VN ứng dụng. .. Khoa Công Nghệ Thông Tin Xây dựng website bán hàng WWW .NHANHMUA.VN ứng dụng Java- JSP/Servlet Phân rã use case đặt hàng Mô tả use case đặt hàng: Khách hàng truy cập trang website thực chức đặt hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán hàng nhanhmua vn ứng dụng công nghệ java JSPServlet , Xây dựng website bán hàng nhanhmua vn ứng dụng công nghệ java JSPServlet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay