Xây dựng ứng dụng website thương mại điện tử và tổng hợp thông tin

73 12 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP THÔNG TIN Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Sinh viên thực MSSV: 0951120099 Sinh viên thực MSSV: 0951120075 : Đặng Ngọc Thành Lớp: CN09B : Lê Huỳnh Khôi Nguyên Lớp: CN09B TP Hồ Chí Minh, 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP THÔNG TIN Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Sinh viên thực MSSV: 0951120099 Sinh viên thực MSSV: 0951120075 : Đặng Ngọc Thành Lớp: CN09B : Lê Huỳnh Khơi Ngun Lớp: CN09B TP Hồ Chí Minh, 2013 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN LỜI CAM ĐOAN Chúng xin cam đoan phần nghiên cứu thể luận văn tốt nghiệp riêng chúng tôi, không chép từ đồ án khác Mọi số liệu trích dẫn đồ án trung thực Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm kỷ luật nhà trường đưa TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2013 Nhóm sinh viên thực hiện: Đặng Ngọc Thành Trang Lê Huỳnh Khôi Nguyên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập tìm hiểu để hoàn thành đồ án này, bên cạnh nỗ lực thành viên nhóm, chúng em nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình q Thầy Cơ Với tình cảm chân thành, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy Cô bạn sinh viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em hoàn thành đồ án Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng em nghiên cứu hoàn thành đồ án Kính chúc q Thầy Cơ dồi sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt hệ mai sau Do hạn hẹp mặt thời gian, kiến thức kinh nghiệm nghiên cứu, nên luận văn tốt nghiệp khơng tránh khỏi sai sót hạn chế định, mong nhận góp ý nhận xét quý Thầy Cô bạn đọc để đề tài hoàn thiện Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC HÌNH ẢNH MỤC LỤC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 11 1.1 Lý chọn đề tài 11 1.2 Phát biểu toán 11 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 13 2.1 Xác định yêu cầu hệ thống 13 2.2 Phân tích yêu cầu 13 2.3 Xây dựng biểu đồ chức (Use Case Diagram) 15 2.3.1 Tác Nhân 15 2.3.2 Chức hệ thống 15 2.3.3 Biểu đồ 16 2.4 Xây dựng biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) 17 2.4.1 Chức xem chi tiết đơn hàng 17 2.4.2 Chức thêm sản phẩm 18 2.4.3 Chức tìm kiếm sản phẩm 19 2.4.4 Chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng 21 2.4.5 Chức đặt hàng 22 2.5 Xây dựng biểu đồ quan hệ thực thể (Class Diagram) 24 2.6 Xây dựng biểu đồ tương tác (Sequence Diagram) 25 2.6.1 Chức xem chi tiết đơn hàng 25 2.6.2 Chức thêm sản phẩm 26 2.6.3 Chức tìm kiếm sản phẩm 26 2.6.4 Chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng 27 2.6.5 Chức đặt hàng 29 CHƯƠNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 30 Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THƠNG TIN 3.1 Giới thiệu ngơn ngữ lập trình PHP 30 3.1.1 Tổng quan PHP 30 3.1.2 Cách hoạt động web HTML PHP 30 3.1.3 Điểm mạnh PHP 32 3.2 Giới thiệu sở liệu MySQL 33 3.2.1 Tổng quan MySQL 33 3.2.2 Một số đặc điểm MySQL 35 3.3 Giới thiệu PHP CodeIgniter Framework 35 3.3.1 Tổng quan 35 3.3.2 Những điểm bật hạn chế CodeIgniter 35 3.3.3 Cài đặt 37 3.4 Tổng quan công nghệ RSS 38 3.4.1 Khái niệm 38 3.4.2 Lợi ích RSS 38 3.4.3 Sử dụng RSS 39 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG 40 4.1 Thiết kế sở liệu 40 4.2 Thiết kế giao diện 47 4.2.1 Trang quản trị 47 4.2.2 Trang chủ 48 4.2.3 Giao diện giỏ hàng 50 4.2.4 Chức tìm kiếm 50 4.2.5 Chức bình luận 51 4.2.6 Giao diện trang sản phẩm mua chung 52 CHƯƠNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 54 5.1 Cài đặt hệ thống 54 5.1.1 Yêu cầu hệ thống 54 5.1.2 Cài đặt phần mềm bổ trợ 54 5.1.3 Cài đặt AppServ 55 Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THƠNG TIN 5.1.4 Cài đặt ứng dụng lấy thơng tin 57 5.1.5 Cài đặt ứng dụng website 60 5.2 Hướng dẫn sử dụng 60 5.2.1 Ứng dụng website 60 5.2.2 Ứng dụng lấy tin tức 64 KẾT LUẬN 66 HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 69 Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AJAX Asynchronous JavaScript and XML CEO Chief Executive Officer CSDL Cơ Sở Dữ Liệu CSS Cascading Style Sheets DOM Document Object Model DBMS Database Management System HTML Hyper Text Markup Language IBM International Business Machines ID Identification Number JS JavaScript LAMP Linux, Apache, MySQL, PHP MVC Model-View-Controller ODBC Open Database Connectivity OOP Object-Oriented Programming ORM Object Relational Mapping PDF Portable Document Format PHP Hypertext Preprocessor RDBMS Elational Database Management System RSS Really Simple Syndication SQL Structured Query Language URL Uniform Resource Locator XML Extensible Markup Language Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Biểu đồ chức tác nhân Quản trị viên 16 Hình 2.2: Biểu đồ chức tác nhân Khách hàng 17 Hình 2.3: Biểu đồ hoạt động cho chức xem chi tiết đơn hàng 18 Hình 2.4: Biểu đồ hoạt động cho chức thêm sản phẩm 19 Hình 2.5: Biểu đồ hoạt động cho chức tìm kiếm sản phẩm theo giá 20 Hình 2.6: Biểu đồ hoạt động cho chức tìm kiếm sản phẩm theo tên 20 Hình 2.7: Biểu đồ hoạt động cho chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng trang hiển thị sản phẩm 21 Hình 2.8: Biểu đồ hoạt động cho chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng trang chi tiết sản phẩm 22 Hình 2.9: Biểu đồ hoạt động cho chức đặt hàng 23 Hình 2.10: Biểu đồ quan hệ thực thể 24 Hình 2.11: Biểu đồ tương tác cho chức xem chi tiết đơn hàng 25 Hình 2.12: Biểu đồ tương tác cho chức thêm sản phẩm 26 Hình 2.13: Biểu đồ tương tác cho chức tìm kiếm theo giá 26 Hình 2.14: Biểu đồ tương tác cho chức tìm kiếm theo tên 27 Hình 2.15: Biểu đồ tương tác cho chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng trang hiển thị sản phẩm 27 Hình 2.16: Biểu đồ tương tác cho chức thêm sản phẩm vào giỏ hàng trang chi tiết sản phẩm 28 Hình 2.17: Biểu đồ tương tác cho chức đặt hàng 29 Hình 3.1: Mơ hình hoạt động web HTML 30 Hình 3.2: Mơ hình hoạt động web PHP 31 Hình 3.3: Thơng Tin PHP 33 Hình 3.4: LoGo MySql 34 Hình 4.1: Trang đăng nhập quản trị 47 Hình 4.2: Giao diện trang quản trị 48 Hình 4.3: Giao diện trang chủ 49 Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THƠNG TIN Hình 4.4: Giao diện giỏ hàng 50 Hình 4.5: Giao diện tìm kiếm theo tên sản phẩm 50 Hình 4.6: Giao diện tìm kiếm theo giá 51 Hình 4.7: Giao diện chức bình luận 51 Hình 4.8: Giao diện sản phẩm hotdeal trang chủ 52 Hình 4.9: Giao diện trang sản phẩm hotdeal 53 Hình 5.1: Mở File cài đặt Net Framework 4.0 54 Hình 5.2: Xác nhận cài đặt 54 Hình 5.3: Cài đặt thành cơng, Khởi động lại máy tính 55 Hình 5.4: Phần mềm AppServ 56 Hình 5.5: Giao Diện AppServer 57 Hình 5.6: File cài đặt ứng dụng lấy thông tin 57 Hình 5.7: Chọn thư mục chế độ người dùng 58 Hình 5.8: Xác nhận cài đặt phần mềm vào máy tính 58 Hình 5.9: Hồn tất cài đặt phần mềm vào máy tính 59 Hình 5.10: Shortcut tự động tạo hình Desktop 59 Hình 5.11: Truy cập website 61 Hình 5.12: Giao diện trang sản phẩm 61 Hình 5.13: Giao diện trang chi tiết sản phẩm 62 Hình 5.14: Giao diện giỏ hàng mini 62 Hình 5.15: Giao diện đặt hàng 63 Hình 5.16: Truy cập trang quản trị 64 Hình 5.17: Giao diện ứng dụng cập nhật tin tức 65 Trang LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THƠNG TIN Hình 5.5: Giao Diện AppServer 5.1.4 Cài đặt ứng dụng lấy thông tin - Giải nén file UpdateSetup.rar, ta file hình dưới: Hình 5.6: File cài đặt ứng dụng lấy thơng tin - Chọn đúp chuột vào file setup.exe, hộp thoại cài đặt xuất Trang 57 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH HỆ THỐNG THƠNG TIN Hình 5.7: Chọn thư mục chế độ người dùng - Chọn Thư mục cài đặt chế độ User sau nhấn Next (Hình 5.4) Hình 5.8: Xác nhận cài đặt phần mềm vào máy tính Trang 58 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH HỆ THỐNG THƠNG TIN Hình 5.9: Hồn tất cài đặt phần mềm vào máy tính - Xác nhận có cài đặt phần mềm vào máy tính hay khơng, hệ thống tự động cài đặt Sau cài đặt thành cơng, nhấn Close để hồn thành (Hình 5.6) Hình 5.10: Shortcut tự động tạo hình Desktop - Sau cài đặt xong, Phần mềm tự động tạo Shortcut có tên LayTinTuc hình Desktop (Hình 5.7) Trang 59 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - Khi cài đặt thành công, phần mềm tự tạo thư mục với đường dẫn: C:\ShopTongHopLog chứa file Log lưu trữ ngày, số tin tức, sản phẩm lấy 5.1.5 Cài đặt ứng dụng website - Giải nén thư mục “shoptonghop.rar” - Tạo sở liệu - Import file “shoptonghop.sql” thư mục shoptonghop/DB vào sở liệu vừa tạo - Chỉnh sửa thông tin sở liệu file “database.php”: vào đường dẫn thư mục: shoptonghop/application/config/database.php $db['default']['hostname'] = 'localhost'; $db['default']['username'] = 'root'; $db['default']['password'] = '123'; $db['default']['database'] = 'shoptonghop'; $db['default']['dbdriver'] = 'mysql'; Trong đó:  Username: tên đăng nhập vào sở liệu  Password: mật đăng nhập vào sở liệu  Database: tên sở liệu vừa tạo nhập liệu từ shoptonghop.sql 5.2 Hướng dẫn sử dụng 5.2.1 Ứng dụng website Truy cập ứng dụng website trình duyệt với đường dẫn: localhost/shoptonghop Trang 60 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THƠNG TIN Hình 5.11: Truy cập website  Cách sử dụng giỏ hàng Bước 1: Tại trang sản phẩm, click vào sản phẩm bạn muốn mua để xem thơng tin chi tiết sản phẩm (Hình) Hình 5.12: Giao diện trang sản phẩm Bước 2: Sau click vào sản phẩm bạn quan tâm, hệ thống chuyển bạn đến trang chi tiết sản phẩm, bạn thêm vào giỏ hàng cách click vào biểu tượng “Mua Hàng” quay lại trang sản phẩm để chọn mua sản phẩm khác Trang 61 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH HỆ THỐNG THƠNG TIN Hình 5.13: Giao diện trang chi tiết sản phẩm Bước 3: Click vào biểu tượng “Giỏ Hàng” bên góc phải hình để xem giỏ hàng Hình 5.14: Giao diện giỏ hàng mini Bước 4: Cập nhật số lượng sản phẩm bạn cần mua chọn hình thức tốn Trang 62 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Hình 5.15: Giao diện đặt hàng Bước 5: Nếu bạn muốn mua, đền đầy đủ thông tin xuống ô bên Sau hệ thống gửi mail xác nhận cho bạn Nếu không muốn mua, bạn click vào ‘‘Tiếp tục mua hàng’’ để quy trở lại trang sản phẩm  Truy cập trang quản trị Đăng nhập quản trị đường dẫn: localhost/shoptonghop/admin với tài khoản quản trị mặc định là: Tên đăng nhập quản trị: admin Mật quản trị: 123456 Trang 63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH HỆ THỐNG THƠNG TIN Hình 5.16: Truy cập trang quản trị 5.2.2 Ứng dụng lấy tin tức Ứng dụng lấy tin tức dùng để lấy thông tin tự động từ website cách nhanh Thông tin từ trang web 24h.com.vn, Vnexpress.net lấy nhanh chóng qua RSS lưu trữ vào sở liệu Cũng từ ứng dụng này, sản phẩm khuyến trang web chuyên bán sản phẩm khuyến lấy nhanh (mà không cần qua RSS) cách truy cập vào cấu trúc HTML trang web, xữ lý chuỗi, bóc tách liệu lưu vào database Ứng dụng nhỏ viết ngôn ngữ C# giúp tiết kiệm nhiều thời gian công sức so với nhập liệu tay Người dùng (quản trị website) cần cài đặt, chạy ứng dụng thơng tin tổng hợp database nhanh chóng Thơng tin cập nhật liên tục Để lấy đươc thông tin từ ứng dụng cần có kết nối internet Sử dụng: Trang 64 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - Đúp chuột vào Shortcut cài đặt trước để mở phần mềm - Màn hình ứng dụng ra, nhấp chuột vào Start để bắt đầu lấy tin tức từ website Hình 5.17: Giao diện ứng dụng cập nhật tin tức Trang 65 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾT LUẬN Xây dựng “ứng dụng website thương mại điện tử tổng hợp thông tin” khơng phải vấn đề mới, mang tính thực tế cao, giai đoạn - thời đại nở rộ ngành công nghệ thông tin, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ Cùng với nổ lực tìm hiểu, phát triển ứng dụng hướng dẫn nhiệt tình giảng viên, Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh, chúng em thực đề tài nhằm đưa hướng phát triển, quản lý phù hợp cho website thương mại điện tử Nhóm hi vọng ứng dụng đáp ứng tốt nhu cầu người sử dụng Qua đề tài chúng em hoàn thành nhiệm vụ đặt sau: - Giao diện: dùng ảnh động, tăng tính thẩm mỹ, thu hút khách đến website - Lập trình tạo chức cho giỏ hàng - Khách hàng bình luận sản phẩm quan tâm - Hiển thị nội dung danh mục sản phẩm, tin tức… - Xây dựng chức tìm kiếm - Lập trình quản lý sản phẩm Cho phép thêm, xóa, sửa sản phẩm - Lập trình quản lý đặt hàng - Thực upload ảnh, file - Thống kê số lượt truy cập - Tổng hợp tin tức, thông tin sản phẩm từ website khác Do hạn hẹp thời gian trình độ nên website xây dựng đồ án đáp ứng yêu cầu bản, đưa vào sử dụng thực tế chắn cần phải nâng cấp phát triển Rất mong thông cảm, dẫn, bổ sung quý Thầy Cô bạn để đề tài nhóm hồn thiện Trang 66 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI  Xây dựng website hoàn thiện mặt giao diện, chức bảo mật  Xây dựng hệ thống toán trực tuyến  Phát triển ứng dụng lấy thông tin trực tuyến  Hỗ trợ thực in ấn Web  Xây dựng hệ thống cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm hotdeal trực tiếp website, so sánh giá với sản phẩm website khác  Xây dựng ứng dụng tảng di động, xây dựng website cho ứng dụng di động (iOS, Windows Phone 8, Blackberry OS10) Trang 67 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, Phương Lan (2003), Xây dựng ứng dụng Web PHP MySQL, NXB Mũi Cà Mau, Cà Mau [2] Phạm Hữu Khang (cb), Hoàng Đức Hải (2010), Xây dựng ứng dụng Web PHP MySQL, NXB Phương Đơng, Tp Hồ Chí Minh [3] VN - Guide (2009), Tạo Website hướng DATABASE PHP & MYSQL: Tập - Tập 2, NXB Thống kê, Hà Nội [4] Đại học Kỹ Thuật Cơng Nghệ TP Hồ Chí Minh (2010), Đồ án sở, Tìm hiểu PHP Framwork CodeIgniter Tiếng Anh [5] W3schools, PHP Tutorial, http://w3schools.com/php/default.asp [6] Wikipedia – The Free Encyclopedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Model-ViewController Trang 68 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤ LỤC API: API viết tắt Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng) Nó giao tiếp phần mềm dùng ứng dụng khác Cũng giống bàn phím thiết bị giao tiếp người dùng máy tính, API giao tiếp phần mềm chẳng hạn chương trình hệ điều hành (HĐH) AJAX: nhóm cơng nghệ phát triển web sử dụng để tạo ứng dụng web động hay ứng dụng giàu tính Internet (rich Internet application) Ajax kỹ thuật phát triển web có tính tương tác cao cách kết hợp ngơn ngữ HTML, XML, Mơ hình DOM (Document Object Model) CodeIgniter: tảng ứng dụng web nguồn mở viết ngôn ngữ PHP CSS: dùng để miêu tả cách trình bày tài liệu viết ngôn ngữ HTML XHTML DOM: chữ viết tắt từ tiếng Anh Document Object Model (Mô hình Đối tượng Tài liệu), giao diện lập trình ứng dụng (API) Thường thường DOM, có dạng cấu trúc liệu, dùng để truy xuất tài liệu dạng HTML XML Mơ hình DOM độc lập với hệ điều hành dựa theo kỹ thuật lập trình hướng đối tượng để mơ tả tài liệu DBMS: phần mềm hay hệ thống thiết kế để quản trị sở liệu Cụ thể, chương trình thuộc loại hỗ trợ khả lưu trữ, sửa chữa, xóa tìm kiếm thơng tin sở liệu (CSDL) Framework: khung, mẫu dựng sẵn mà dựa vào ta áp dụng làm sản phẩm HTML: (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, "Ngôn ngữ Đánh dấu siêu văn bản") ngôn ngữ đánh dấu thiết kế để tạo nên trang web với mẫu thơng tin trình bày World Wide Web HTML Trang 69 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN định nghĩa ứng dụng đơn giản SGML sử dụng tổ chức cần đến yêu cầu xuất phức tạp HTML trở thành chuẩn Internet tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) trì IBM: viết tắt International Business Machines, tập đồn cơng nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở Armonk, New York, Mỹ IBM thành lập năm 1911 Thành phố New York, lúc đầu có tên Computing Tabulating Recording (CTR) đổi thành International Business Machines vào năm 1924 IBM nhà sản xuất bán phần cứng, phần mềm máy tính, sở hạ tầng, dịch vụ máy chủ vấn nhiều lĩnh vực từ máy tính lớn đến cơng nghệ na nơ Open Source: phần mềm nguồn mở phần mềm với mã nguồn công bố sử dụng giấy phép nguồn mở Giấy phép cho phép nghiên cứu, thay đổi cải tiến phần mềm, phân phối phần mềm dạng chưa thay đổi thay đổi PHP: ngơn ngữ lập trình kịch hay loại mã lệnh chủ yếu dùng để phát triển ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng qt Nó thích hợp với web dễ dàng nhúng vào trang HTML Do tối ưu hóa cho ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C Java, dễ học thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn so với ngôn ngữ khác nên PHP nhanh chóng trở thành ngơn ngữ lập trình web phổ biến giới RSS: định dạng tập tin thuộc họ XML dùng việc chia sẻ tin tức Web (Web syndication) dùng nhiều website tin tức weblog Trang 70 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Trang 71 ... MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ TỔNG HỢP THÔNG TIN Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN Giảng viên hướng... Xây dựng ứng dụng website thương mại điện tử tổng hợp thông tin 1.2 Phát biểu toán Qua thực tế cho thấy việc xây dựng hệ thống website thương mại điện tử tổng hợp thơng tin cần thiết, nhóm xác... phần cứng Từ thực tế lý đó, đề tài nhóm sử dụng mã nguồn mở CodeIgniter Framework để xây dựng ứng dụng website thương mại điện tử tổng hợp thông tin Với nỗ lực nghiên cứu phát triển ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng website thương mại điện tử và tổng hợp thông tin , Xây dựng ứng dụng website thương mại điện tử và tổng hợp thông tin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay