Xây dựng ứng dụng web với zend framework kết hợp kỹ thuật SEO

82 10 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB VỚI ZENDFRAMEWORK KẾT HỢP KỸ THUẬT SEO Ngành : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chuyên ngành : HỆ THỐNG THÔNG TIN Giảng viên hướng dẫn: Th.s NGUYỄN LƯƠNG ANH TUẤN Sinh viên thực hiện: 1.PHẠM MINH TÚ MSSV: 0951120110 Lớp: CN09B 2.PHẠM QUANG VŨ MSSV: 0951120126 Lớp: CN09B TP Hồ Chí Minh, 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu nhóm chúng tơi, có hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Lương Anh Tuấn Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Nhóm làm Luận văn Phạm Minh Tú Phạm Quang Vũ LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Em xin chân thành cảm ơn Ths Nguyễn Lương Anh Tuấn tận tâm hướng dẫn chúng em Nếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo thầy em nghĩ thu hoạch em khó hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy Bài thu hoạch thực khoảng thời gian gần 12 tuần Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ bạn học lớp để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB VỚI ZENDFRAMEWORK KẾT HỢP VỚI KỸ THUẬT SEO 1.1 Cơ sở thực tế lý chọn đề tài 1.2 Phát biểu toán 1.2.1 Mục tiêu đề tài .4 1.2.2 Phạm vi đề tài CHƢƠNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1 Tác nhân 2.2 Xác định yêu cầu Hệ thống 2.2.1 Các chức hệ thống .5 2.2.2 Các yêu cầu phi chức 2.2.3 Mô tả chức Hệ thống 2.3 Xây dựng biểu đồ chức hệ thống (Usercase Diagram) 2.3.1 Biểu đồ chức tổng quát 2.3.2 Biểu đồ chức chi tiết 2.4 Biểu đồ hoạt động chức (Activity Diagram) 13 2.4.1 Chức Đăng Nhập .13 2.4.2 Chức Đặt Hàng 14 2.4.3 Chức Thanh Toán 15 2.4.4 Chức Thêm Danh Mục Sản Phẩm 16 2.4.5 Chức Thêm Sản Phẩm .17 2.5 Xây dựng biểu đồ quan hệ thực thể 17 2.5.1 Xác định thực thể .17 i LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN 2.5.2 Chi tiết thực thể 18 2.5.3 Biểu đồ quan hệ thực thể (E-R) 27 2.6 Biểu đồ tƣơng tác 28 2.6.1 Chức Đăng Nhập .28 2.6.2 Chức Đặt Hàng 29 2.6.3 Chức Thanh Toán 30 2.6.4 Chức Thêm Danh Mục Sản Phẩm 31 2.6.5 Chức Thêm Sản Phẩm .32 CHƢƠNG CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 33 3.1 Giới thiệu Framework .33 3.1.1 Các thành phần framework: 33 3.2 Zend Framework: 33 3.2.1 Ƣu điểm Zend Framework .34 3.2.2 Khuyết điểm Zend Framework 34 3.2.3 Cách thức hoạt động mơ hình MVC Zend Framework 34 3.2.4 Các lớp Zend Framework 36 3.2.5 Cấu trúc Zend Application 36 3.2.6 Cấu hình ứng dụng với Mutil Module Multi Templates .38 3.3 Giới thiệu seo kỹ thuật SEO 39 3.3.1 Giới thiệu SEO 39 3.3.2 Tiềm SEO 39 3.3.3 Các kỹ thuật SEO 40 CHƢƠNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ZENDFRAMEWORK 43 4.1 Triển khai sở liệu 43 ii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN 4.2 Giao diện website 44 4.2.1 Giao diện trang chủ 44 4.2.2 Giao diện trang giới thiệu 45 4.2.3 Giao diện trang chi tiết sản phẩm .46 4.2.4 Giao diện trang giỏ hàng 47 4.2.5 Giao diện trang toán sản phẩm .48 4.2.6 Giao diện trang đăng thành viên 49 4.2.7 Giao diện trang tin tức 50 4.2.8 Giao diện trang quản trị hệ thống .51 4.2.9 Giao diện trang quản lý sản phẩm 52 4.2.10 Giao diện trang thêm sản phẩm 53 4.2.11 Giao diện trang quản lý giỏ hàng 54 CHƢƠNG ỨNG DỤNG SEO VÀO HỆ THỐNG ZENDFRAMEWORK .55 5.1 SEO trang chủ 55 5.2 SEO trang tin tức 55 5.3 Kết cơng cụ tìm kiếm 57 5.3.1 Từ khóa: Nhung mon qua y nghia cho mua giang sinh 57 5.3.2 Từ khóa: Những quà ý nghĩa cho mùa giáng sinh 58 5.3.3 Từ khóa: “qua tang giang sinh” 59 5.3.4 Từ khóa: “quà tặng giáng sinh” Google 60 5.3.5 Từ khóa: “qua tang tet” Google .61 5.3.6 Từ khóa: “quà tặng ngày tết” Google .62 5.3.7 Công cụ thống kê Google Webmaster Tool 63 5.3.8 Công cụ thống kê số lƣợng liên kết ahrefs 64 iii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN 5.4 Hƣớng dẫn cài đặt hệ thống 65 5.4.1 Yêu cầu hệ thống 65 5.4.2 Cài đặt .65 5.4.3 Đăng nhập .66 KẾT LUẬN .67 HƢỚNG PHÁT TRIỂN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 iv LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Lợi ích Website thƣơng mại điện tử mang lại Hình 2.1 Biểu đồ phân rã chức tác nhân thành viên, khách hàng, quản trị viên .8 Hình 2.2 Biểu Đồ Chức Đặt Hàng Hình 2.3 Biểu đồ Chức Năng Quản Lý Danh Mục Sản Phẩm Hình 2.4 Biểu đồ Chức Năng Quản Lý Đơn Hàng 10 Hình 2.5 Biểu đồ Chức Năng Quản Lý Giỏ Hàng 10 Hình 2.6 Biểu đồ Chức Năng Quản Lý Ngƣời Dùng 11 Hình 2.7 Biểu đồ Chức Năng Quản Lý Sản Phẩm 11 Hình 2.8 Biểu đồ Chức Năng Quản Lý Thành Viên 12 Hình 2.9 Biểu đồ Chức Năng Quản Lý Tin Tức 12 Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động Chức Đăng Nhập .13 Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động Chức Đặt Hàng 14 Hình 2.12 Biểu đồ hoạt động Chức Thanh Toán 15 Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động Chức Thêm Danh Mục Sản Phẩm 16 Hình 2.14 Biểu đồ hoạt động Chức Thêm Sản Phẩm .17 Hình 2.16 Biểu đồ quan hệ thực thể 27 Hình 2.17 Biểu đồ tƣơng tác cho chức đăng nhập 28 Hình 2.18 Biểu đồ tƣơng tác cho chức đặt hàng 29 Hình 2.19 Biểu đồ tƣơng tác cho chức toán 30 Hình 2.20 Biểu đồ tƣơng tác cho chức thêm danh mục sản phẩm 31 Hình 2.21 Biểu đồ tƣơng tác cho chức thêm sản phẩm 32 Hình 3.1 Mơ hình MVC framework .35 Hình 3.2 Mơ hình MVC tổng qt 35 Hình 3.3 Cấu trúc ứng dụng Zend 37 Hình 4.1 Cơ sở liệu .43 Hinh 4.2 Giao diện trang chủ 44 Hình 4.3 Giao diện trang giới thiệu 45 v LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN Hình 4.4 Giao diện trang chi tiết sản phẩm 46 Hình 4.5 Giao diện trang giỏ hàng 47 Hình 4.6 Giao diện trang tốn sản phẩm 48 Hình 4.7 Giao diện trang đăng thành viên 49 Hình 4.8 Giao diện trang tin tức .50 Hình 4.9 Giao diện trang quản trị hệ thống 51 Hình 4.10 Giao diện trang quản lý sản phẩm 52 Hình 4.11 Giao diện trang thêm sản phẩm .53 Hình 4.12 Giao diện trang quản lý giỏ hàng 54 Hình 5.1 SEO trang chủ website 55 Hình 5.2 SEO trang tin tức .56 Hình 5.3 Kết SEO cơng cụ tìm kiếm 57 Hình 5.4 SEO từ khóa: q ý nghĩa cho mùa giáng sinh 58 Hình 5.5 SEO từ khóa “qua tang giang sinh” Google 59 Hình 5.6 SEO từ khóa “Q tặng giáng sinh” Google .60 Hình 5.7 SEO từ khóa “qua tang tet” Google 61 Hình 5.8 SEO từ khóa “Quà tặng ngày tết” Google 62 Hình 5.9 Cơng cụ thống kê Webmaster Tool 63 Hình 5.10 Công cụ thống kê số lƣợng liên kết ahrefs 64 vi LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Bảng banner .18 Bảng 2.2.Bảng thông tin giỏ hàng .19 Bảng 2.3.Bảng chi tiết giỏ hàng 19 Bảng 2.4.Bảng đánh giá sản phẩm 20 Bảng 2.5.Bảng footer 20 Bảng 2.6 Bảng Menu 21 Bảng 2.7.Bảng Menu footer 21 Bảng 2.8 Bảng tin tức .22 Bảng 2.9 Bảng phân quyền thành viên 22 Bảng 2.10 Bảng sản phẩm 23 Bảng 2.11 Bảng Resources 23 Bảng 2.12 Bảng nhóm thành viên 24 Bảng 2.13 Bảng giới thiệu website .24 Bảng 2.14 Bảng thành viên 25 Bảng 2.15 Bảng loại sản phẩm .26 vii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN Hình 5.2 SEO trang tin tức Trang 56 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN 5.3 Kết cơng cụ tìm kiếm 5.3.1 Từ khóa: Nhung mon qua y nghia cho mua giang sinh SEO Từ khóa: Những quà ý nghĩa cho mùa giáng sinh (không dấu), đứng vị trí thứ top kết tìm kiếm Google Hình 5.3 Kết SEO cơng cụ tìm kiếm Trang 57 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN 5.3.2 Từ khóa: Những quà ý nghĩa cho mùa giáng sinh SEO từ khóa “những quà ý nghĩa cho mùa giáng sinh” (có dấu) cơng cụ tìm kiếm Google, đứng vị trí thứ top Google Hình 5.4 SEO từ khóa: quà ý nghĩa cho mùa giáng sinh Trang 58 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN 5.3.3 Từ khóa: “qua tang giang sinh” SEO từ khóa “qua tang giang sinh” (khơng dấu) cơng cụ tìm kiếm Google, đứng vị trí thứ top Google Hình 5.5 SEO từ khóa “qua tang giang sinh” Google Trang 59 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN 5.3.4 Từ khóa: “quà tặng giáng sinh” Google SEO từ khóa “q tặng giáng sinh” cơng cụ tìm kiếm Google, đứng vị trí thứ top Google Hình 5.6 SEO từ khóa “Q tặng giáng sinh” Google Trang 60 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN 5.3.5 Từ khóa: “qua tang tet” Google SEO từ khóa “qua tang tet” (khơng dấu) cơng cụ tìm kiếm Google, đứng vị trí thứ top Google Hình 5.7 SEO từ khóa “qua tang tet” Google Trang 61 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN 5.3.6 Từ khóa: “quà tặng ngày tết” Google SEO từ khóa “q tặng ngày tết” cơng cụ tìm kiếm Google, đứng vị trí thứ top Google Hình 5.8 SEO từ khóa “Q tặng ngày tết” Google Trang 62 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN 5.3.7 Cơng cụ thống kê Google Webmaster Tool Đây công cụ thống kê Google Webmaster Tool, cho phép ngƣời quản trị xem đƣợc tồn thơng tin, liệu đƣợc cơng cụ tìm kiếm thu thập xử lý, nhƣ xem số lần truy cập website với từ khóa cụ thể, thống kê truy vấn theo ngày tháng Hình 5.9 Công cụ thống kê Webmaster Tool Trang 63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN 5.3.8 Cơng cụ thống kê số lượng liên kết ahrefs Đây cơng cụ cho phép ngƣời quản trị xem đƣợc toàn số lƣợng liên kết đến trang website từ trang website khác Hình 5.10 Cơng cụ thống kê số lƣợng liên kết ahrefs Trang 64 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN 5.4 Hƣớng dẫn cài đặt hệ thống 5.4.1 Yêu cầu hệ thống Yêu cầu hệ thống hỗ trợ:  Apache  PHP 5.3 cao  MySQL cao  Server cần hỗ trợ Zend – Optimizer  Server cần hỗ trợ file htaccess 5.4.2 Cài đặt  Giải nén thƣ mục doluuniem.zip  Tạo sở liệu doluuniem  Import file doluuniem.sql vào sở liệu doluuniem vừa tạo  Chỉnh sửa thông tin sở liệu file: database.adapter = Pdo_Mysql database.host = localhost database.username = tendangnhap database.password = "matkhau" database.dbname = doluuniem database.charset = UTF8 database.driver_options.3 = Trong đó: tendangnhap: tên đăng nhập vào sở liệu matkhau: mật đăng nhập vào sở liệu doluuniem: tên sở liệu vừa tạo nhập liệu từ doluuniem.sql Trang 65 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN 5.4.3 Đăng nhập  Đăng nhập quản trị đƣờng dẫn: /doluuniem /admin với tài khoản quản trị mặc định là: Tên đăng nhập quản trị: Admin Mật quản trị: 123456  Chỉnh sửa cấu hình website mục Systems Trang 66 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu yếu tố yêu cầu để phục vụ cho đề tài, nhóm áp dụng đƣợc lý thuyết học vào thực tế, cụ thể tiến hành xây dựng hệ thống Website bán hàng online để bán đồ lƣu niệm kết hợp với kỹ thuật SEO Đó Website bán hàng phục vụ cho nhân viên, khách hàng nhằm giúp họ mua sản phẩm, đặt hàng trực tuyến mà không cần phải cửa hàng Kết đạt đƣợc  Về nội dung đề tài Sau 12 tuần làm việc với tinh thần khẩn trƣơng với giúp đỡ hƣớng dẫn giảng viên hƣớng dẫn, nhóm bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu nắm bắt thơng tin ngơn ngữ lập trình, Zend framework, SEO hệ quản trị sở liệu Bên cạnh nhóm thu thập thơng tin cần thiết phục vụ cho q trình phân tích thiết kế hệ thống sát với thực tế Trong trình thực đề tài, nhóm gặp nhiều thuận lợi khơng khó khăn việc tìm hiểu thơng tin xây dựng nội dung đề tài Cơng tác triển khai: Nhóm thực đề tài xây dựng xong website bán hàng trực tuyến với chức cần thiết phục vụ cho công tác quản lý Công ty, cá nhân khách hàng mua hàng website Tính khả thi hệ thống: Website bán hàng trực tuyến thay hình thức quản lý giấy tờ qua hình thức quản lý hệ thống máy tính, giúp ngƣời dùng dễ dàng truy cập thơng tin, rút ngắn thời gian quản lý, tiết kiệm thời gian cho khách hàng, họ để mua mà cần qua điện thoại, cần vài cú nhấn chuột sở hữu đƣợc sản phẩm nhƣ ý muốn  Thuận lợi Dƣới hƣớng dẫn nhiệt tình giảng viên hƣớng dẫn tài liệu tham khảo hệ thống ngơn ngữ lập trình, hệ quản trị CSDL, Zend Framework, SEO, đƣợc hỗ trợ anh chị trƣớc tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm hồn thành đề tài Trang 67 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN  Khó khăn Vì điều kiện vừa học vừa làm nên thời gian đầu tƣ nghiên cứu phục vụ cho đề tài hạn chế, chƣa có chiều sâu, tài liệu đa dạng nên gặp nhiều khó khăn việc tìm hiểu  Các mặt hạn chế o Giao diện ngƣời dùng nhiều khuyết điểm, cần đƣợc cải tiến hồn thiện o Một số biểu mẫu, báo cáo hệ thống cần đƣợc chỉnh sửa bổ sung o Tính bảo mật hệ thống chƣa cao o Thiết kế sở diệu chƣa hoàn toàn hoàn chỉnh o Một vài tính phần quản lý chƣa hồn chỉnh o Hệ thống nhiều lỗi chƣa khắc phục xong Trang 68 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THƠNG TIN HƢỚNG PHÁT TRIỂN  Tiếp tục hồn thiện hệ thống, phân tích bổ sung số chức mở rộng, tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp bảo mật an toàn cao cho toàn hệ thống  Xây dựng số hệ thống tƣơng tự, phát triển nhiều công nghệ khác nhau, tốt hơn, nhằm mục đích nâng cao chất lƣợng đƣa thị trƣờng  Phát triển hệ thống tảng thiết bị di động để phục vụ khách hàng lúc, nơi Trang 69 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Thế Hiển (2002).Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, Đinh Thế Hiển, NXB Thống kê, TP Hà Nội Đinh Xuân Lâm (2003) Phân tích thiết kế hệ thống lập trình, Đinh Xuân Lâm, NXB Thống kê, TP Hà Nội Lê Hữu Lập (2006) Giáo trình Kỹ thuật lập trình, Lê Hữu Lập, NXB Bƣu Điện, TP Hà Nội Trƣơng Văn Tú (2000).Giáo trình hệ thống thơng tin quản lý, Trƣơng Văn Tú, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, TP Hà Nội Phạm Hữu Khang Lập trình PHP, 08/2013, http://www.ebook.edu.vn/?page=1.39&view=1941 6.Tech24 Tài liệu tham khảo Ngôn ngữ lập trình PHP MySQL (Tiếng Việt), 08/2013, http://www.tech24.vn/ebook/download/2298-Tai-lieu-tham-khao-Ngon- ngu-lap-trinh-PHP-va-MySQL-Tieng-Viet.html Tài liệu tham khảo ZendFramework từ trang http://framework.zend.com/ Tài liệu tham khảo ZendFramework từ trang http://qhonline.info/ Tài liệu tham khảo ZendFramework từ trang http://zend.vn/ 10 Tài liệu SEO tham khảo website http://thegioiseo.com/diendan/forumdisplay.php/44-Tai-lieu-Seo-Ebook-Seo.html 11 Giáo trình SEO trung tâm tin học Hoàng Nguyễn Trang 70 ... nhận thấy xây dựng website với tảng ứng dụng chuyên nghiệp, kết hợp với kỹ thuật SEO website cần thiết, mục tiêu đề tài xây dựng triển khai website thƣơng mại điện tử kết hợp với kỹ thuật SEO, thông... tích, xây dựng triển khai Hệ thống Các lớp Zend – Framework, kỹ thuật thuật toán áp dụng SEO Nghiên cứu rõ cách xử lý, áp dụng lớp Zend, kỹ thuật triển khai tối ƣu SEO Website đƣợc xây dựng dựa... tập: Xây dựng ứng dụng công nghệ Zend- Framework Nay nhóm muốn phát triển đề tài kết hợp thêm với kỹ thuật SEO, với mục đích vận dụng kiến thức học vào thực tế kinh doanh mở rộng thành website
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng web với zend framework kết hợp kỹ thuật SEO , Xây dựng ứng dụng web với zend framework kết hợp kỹ thuật SEO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay