Xây dựng hệ thống quản lý xe khách và đặt vé trực tuyến (2)

97 15 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:55

Trường ĐH Giao Thơng Vận Tải Tp.HCM KHOA CƠNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN XE KHÁCH ĐẶT TRỰC TUYẾN Ngành : Chuyên ngành : GVHD : THS NGUYỄN THỊ NGỌC THANH SVTH : NGUYỄN KHẮC DUY LÊ ĐĂNG SƠN Lớp : CN09B Tp Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Chúng xin cam đoan: - Những nội dung đề tài luận văn tốt nghiệp nhóm thực hướng dẫn trực tiếp Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Mọi tài liệu tham khảo luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả, thời gian, địa điểm công bố - Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá chúng tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Nhóm làm Luận văn Nguyễn Khắc Duy – 0951120066 Lê Đăng Sơn - 0951120094 i LỜI CẢM ƠN Chúng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Trường Đại học Giao thơng Vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh, Giảng viên khoa Công nghệ thông tin toàn thể Giảng viên trường Đại học Giao thơng Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Giảng viên - Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh tận tình hướng dẫn bảo trình thực đề tài Chúng xin chân thành cảm ơn bạn bè đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ chúng tơi suốt q trình thực đề tài Mặc dù cố gắng hoàn thành báo cáo luận văn tốt nghiệp với tất nỗ lực không ngừng thời gian, nhân lực, kiến thức hạn chế nên báo cáo chắn không tránh khỏi thiết sót định, kính mong nhận cảm thơng bảo tận tình thầy giáo, góp ý bạn để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở thực tế lí chọn đề tài 1.2 Phát biểu toán CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1 Xác định yêu cầu Hệ thống Các chức người sử dụng (Tác nhân) Các yêu cầu phi chức 10 2.2 Mô tả chức Hệ thống 11 Mô tả chức 11 Sơ đồ mô tả chức tổng thể Hệ thống 13 2.3 Xây dựng biểu đồ chức Hệ thống (Usercase Diagram) 14 Usercase mức tổng quát 14 Usercase mức chi tiết cho chức 15 2.4 Biểu đồ hoạt động chức (Activity Diagram) 19 Chức Đặt 19 Chức Quản 20 Chức Quản Lịch trình 21 Chức Quản Xe Hãng xe 22 Chức Tìm kiếm (Vé, lịch trình, hãng xe, địa điểm, ) 23 2.5 Xây dựng biểu đồ quan hệ thực thể 24 Xác định thực thể 24 Biểu đồ quan hệ thực thể 33 2.6 Biểu đồ tương tác cho chức 34 Tìm kiếm đặt 34 Đặt xe 34 iii Tìm kiếm 35 Hủy 35 Thêm lịch trình 36 Hủy lịch trình 36 Thêm xe khách 37 Xóa xe khách 37 Thêm tài khoản người dùng 38 Phân quyền tài khoản người dùng 38 Đăng nhập 39 Sao lưu phục hồi liệu 39 CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 40 3.1 Công nghệ sử dụng 41 3.1.1 Windows Forms Ngơn ngữ lập trình C# 41 3.1.2 PHP 43 3.1.3 HQT CSDL MySQL 44 3.2 Công cụ phát triển 46 3.2.1 Microsoft Visual Studio 2010 46 3.2.2 Adobe Dreamweaver CS3 46 3.2.3 Một số công cụ Phần mềm phát triển khác 46 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 47 4.1 Phần mềm Quản Xe khách 48 4.1.1 Tổng quan Phần mềm Quản 49 4.1.2 Chức Đăng nhập 51 4.1.3 Chức Đặt xe 52 4.1.4 Chức Quản 54 4.1.5 Chức Quản Hãng xe 57 4.1.6 Chức Quản Tuyến đường 58 iv 4.1.7 Chức Quản Xe khách 59 4.1.8 Chức Quản Lịch trình 62 4.1.9 Chức Quản trị Người dùng 64 4.1.10 Chức Sao lưu phục hồi liệu 65 4.1.11 Thống kê Chung 66 4.2 Website đặt trực tuyến 67 4.2.1 Tổng quan Website đặt 67 4.2.2 Chức Tìm kiếm đặt 68 4.2.3 Chức Đặt xe 69 4.2.4 Chức Quản xe 70 4.2.5 Trang tin tức 71 CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 73 5.1 Các yêu cầu cần thiết triển khai Hệ thống 74 5.2 Cài đặt Hệ thống 74 5.2.1 Cài đặt phần mềm hỗ trợ 74 5.2.2 Cài đặt Phần mềm Hệ thống quản 76 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN HƯỚNG PHÁT TRIỂN 80 6.1 Kết luận 81 6.2 Kết đạt 81 6.2.1 Về nội dung đề tài 81 6.2.2 Thuận lợi 82 6.2.3 Khó khăn 82 6.2.4 Các mặt hạn chế 82 6.3 Hướng phát triển đề tài 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined v MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Cảnh chen lấn, xếp hàng để mua xe tết Bến xe Miền Đông Hình 2.1: Sơ đồ mơ tả chức tổng thể Hệ thống 13 Hình 2.2: Biểu đồ Chức mức tổng quát 14 Hình 2.3: Biểu đồ Chức Quản Xe Hãng xe 15 Hình 2.4: Biểu đồ Chức Quản Địa điểm Đại 15 Hình 2.5: Biểu đồ Chức Quản Lịch trình 16 Hình 2.6: Biểu đồ Chức Quản Tuyến đường 16 Hình 2.7: Biểu đồ Chức Quản Xe Hãng xe 17 Hình 2.8: Biểu đồ Chức Quản Phân quyền Người dùng 17 Hình 2.9: Biểu đồ Chức Đăng nhập Hệ thống 18 Hình 2.10: Biểu đồ Chức Quản Phân quyền Người dùng 18 Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động Chức Đặt xe 19 Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động Chức Quản xe 20 Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động Chức Quản Lịch trình 21 Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động Chức Quản Xe Hãng xe 22 Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động Chức Tìm Kiếm 23 Hình 2.16: Biểu đồ quan hệ thực thể (ERD) 33 Hình 2.17: Biểu đồ Tương tác Chức Tìm kiếm đặt 34 Hình 2.18: Biểu đồ Tương tác Chức Đặt 34 Hình 2.19: Biểu đồ Tương tác Chức Tìm kiếm 35 Hình 2.20: Biểu đồ Tương tác Chức Hủy 35 Hình 2.21: Biểu đồ Tương tác Chức Thêm Lịch Trình 36 Hình 2.22: Biểu đồ Tương tác Chức Hủy Lịch Trình 36 Hình 2.23: Biểu đồ Tương tác Chức Thêm xe khách 37 Hình 2.24: Biểu đồ Tương tác Chức Xóa xe khách 37 vi Hình 2.25: Biểu đồ Tương tác Chức Thêm tài khoản 38 Hình 2.26: Biểu đồ Tương tác Chức Phân quyền tài khoản 38 Hình 2.27: Biểu đồ Tương tác Chức Đăng nhập 39 Hình 2.28: Biểu đồ Tương tác Chức Sao lưu & Phục hồi Dữ liệu 39 Hình 3.1: WinForm Net Framework 41 Hình 3.2: Mơ hình hoạt động WinForm 41 Hình 3.3: Ví dụ C# 42 Hình 3.4: Sơ đồ hoạt động PHP HTML 43 Hình 3.5: MySQL bổ trợ tốt cho PHP 45 Hình 4.3: Màn hình hiển thị mặc định mở phần mềm 49 Hình 4.4 : Màn hình đăng nhập Hệ thống 51 Hình 4.5 : Tùy chỉnh kết nối đến Máy chủ - Kết nối CSDL 51 Hình 4.6 : Màn hình tìm kiếm lịch trình xe chạy 52 Hình 4.7 : Màn hình Đặt 53 Hình 4.8 : Màn hình Quản xe 54 Hình 4.9: Tìm kiếm xe đặt 54 Hình 4.10: xe theo Lịch trình 55 Hình 4.11: Xuất danh sách đẵ đặt theo Lịch trình chọn 55 Hình 4.12: Cập nhật Thông tin vé, Hủy 56 Hình 4.13: Quản Hãng xe 57 Hình 4.14: Cập nhật thơng tin Hãng xe 57 Hình 4.15: Quản Tuyến đường 58 Hình 4.16: Cập nhật thơng tin Tuyến đường 58 Hình 4.17: Quản Xe khách 59 Hình 4.18: Tìm kiếm Xe khách 60 Hình 4.19: Thống kê nhanh theo xe chọn 60 Hình 4.20: Danh sách Xe khách sau xuất 60 vii Hình 4.21: Thêm Xe khách 61 Hình 4.22: Quản Lịch trình 62 Hình 4.23: Tìm kiếm Lịch trình 62 Hình 4.24: Danh sách Lịch trình sau xuất 63 Hình 4.25: Thêm lịch trình 63 Hình 4.26: Quản trị người dùng 64 Hình 4.27: Thêm Tài khoản đăng nhập Hệ thống 64 Hình 4.28: Sao lưu Phục hồi liệu Hệ thống 65 Hình 4.29: Thống kê chung 66 Hình 4.30: Trang chủ Website đặt trực tuyến 67 Hình 4.31: Tìm kiếm đặt 68 Hình 4.32: Đặt 69 Hình 4.33: Tra cứu 70 Hình 4.34: Kết tra cứu 70 Hình 4.35: Chi tiết đặt 71 Hình 4.36: Trang tin tức 71 Hình 4.37: Nội dung Trang tin tức 72 Hình 5.1: Mở File cài đặt Net Framework 4.0 74 Hình 5.2: Xác nhận cài đặt 74 Hình 5.3: Cài đặt thành cơng, Khởi động lại máy tính 75 Hình 5.4: File cài đặt Phần mềm 76 Hình 5.5: Chọn Thư mục Chế độ người dùng 76 Hình 5.6: Xác nhận cài đặt hoàn tất cài đặt phần mềm vào máy tính 77 Hình 5.7: Shortcut tự động tạo hình Desktop 78 Hình 5.8: Tùy chỉnh kết nối tới máy chủ lấy liệu 78 Hình 5.9: Màn hình đăng nhập Hệ thống BMS 79 viii MỤC LỤC BẢNG Bảng 2.1: Hãng xe 24 Bảng 2.2: Tuyến đường 24 Bảng 2.3: Tỉnh 25 Bảng 2.4: Địa điểm 25 Bảng 2.5: Loại xe 26 Bảng 2.6: Xe khách 26 Bảng 2.7: Đại 27 Bảng 2.8: Nhân viên 27 Bảng 2.9: Loại nhân viên 28 Bảng 2.10: Lịch trình 28 Bảng 2.11: Giá 29 Bảng 2.12: Khách hàng 29 Bảng 2.13: Ghế 30 Bảng 2.14: xe 30 Bảng 2.15: Loại tài khoản 31 Bảng 2.16: Tài khoản 31 Bảng 2.17: Loại tin tức 32 Bảng 2.18: Tin tức 32 ix Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Hình 4.35: Chi tiết đặt - Trang Chi tiết đặt bao gồm thơng tin Vé, Lịch trình, thơng tin Khách tình trạng tốn (Hình 4.33) - Khách cập nhật thông tin cá nhân hủy vé, xuất phiếu đặt chỗ, cách nhập Mã bí mật mà Khách xác nhận đặt 4.3.5 Trang tin tức Hình 4.36: Trang tin tức SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 71 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Hình 4.37: Nội dung Trang tin tức - Trang tin tức bao gồm tất nội dung tin, cập nhật tình hình Vận hành khách, giá vé, lịch bán - Chi tiết tất hãng xe, thông tin tuyến đường - Các thơng báo Cơng ty sách cho Khách hàng - Tin tức khuyến mãi, tri ân Khách hàng SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 72 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 73 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp 5.1 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Các yêu cầu cần thiết triển khai Hệ thống - Máy tính cài đặt Hệ điều hành: Windows XP, Windows 7, Windows - Máy tính cần phải cài đặt Net Framework 4.0 trở lên 5.2 Cài đặt Hệ thống 5.2.1 Cài đặt phần mềm hỗ trợ  Cài đặt Net Framework 4.0 Hình 5.1: Mở File cài đặt Net Framework 4.0 - Từ File cài đặt, chuột phải chọn Open, cửa sổ cài đặt hiển thị hình Hình 5.2: Xác nhận cài đặt SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 74 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp - GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Click chọn vào xác nhận nhân Install, hệ thống tự động cài đặt Đợi vài phút Hình 5.3: Cài đặt thành cơng, Khởi động lại máy tính - Sau cài đặt xong hệ thống hiển thị cửa sổ thơng báo cài đặt thành cơng Restart lại máy tính để kết thúc trình cài đặt - Khởi động lại máy tính, tiếp tục cài đặt Phần mềm quản xe khách BMS SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 75 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh 5.2.2 Cài đặt Phần mềm Hệ thống quản Hình 5.4: File cài đặt Phần mềm - Giải nén file BMSSetup.rar, ta file hình (Hình 5.4) - Chọn đúp chuột vào file setup.exe, hộp thoại cài đặt xuất Hình 5.5: Chọn Thư mục Chế độ người dùng - Chọn Thư mục cài đặt chế độ User sau nhấn Next (Hình 5.5) SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 76 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Hình 5.6: Xác nhận cài đặt hồn tất cài đặt phần mềm vào máy tính SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 77 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp - GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Xác nhận có cài đặt Phần mềm vào máy tính hay khơng, hệ thống tự động cài đặt Sau cài đặt thành công, nhấn Close để hồn thành (Hình 5.6) Hình 5.7: Shortcut tự động tạo hình Desktop - Sau cài đặt xong, Phần mềm tự động tạo Shortcut có tên BMS – LesonIT Group hình Desktop (Hình 5.7) - Đúp chuột vào Shortcut để mở phần mềm - Màn hình đăng nhập ra, lần sử dụng, ta cần phải thiết lập thơng số hệ thống để kết nối Máy chủ chứa CSDL - Vào Menu BMS, chọn Tùy chỉnh => Tùy Chỉnh Kết Nối, hộp thoại Tùy chỉnh (Hình 5.8) Hình 5.8: Tùy chỉnh kết nối tới máy chủ lấy liệu SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 78 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp - GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nhập thông số nhấn kiểm tra kết nối, sau có thơng báo thành cơng nhấn OK để đóng hộp thoại Hình 5.9: Màn hình đăng nhập Hệ thống BMS - Trở hình đăng nhập để đăng nhập tài khoản bắt đầu sử dụng phần mềm (Hình 5.9) SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 79 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN HƯỚNG PHÁT TRIỂN SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 80 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp 6.1 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Kết luận Qua trình tìm hiểu yếu tố yêu cầu để phục vụ cho đề tài, nhóm thực thuyết học vào thực tế, cụ thể tiến hành phân tích, thiết kế xây dựng hệ thống “Quản xe khách”, bao gồm phần mềm quản Windows Form Application Website đặt trực tuyến hệ thống WEB Đó hệ thống quản phục vụ cho công tác quản xe khách, nhân viên, khách hàng, tuyến đường, tạm dừng phục vụ cho việc đăng ký đặt vé, giữ chỗ xe khách khách hàng nhân viên bán phòng Hệ thống quản gọn nhẹ với đầy đủ chức cần thiết hệ thống quản coi chuyên nghiệp 6.2 Kết đạt 6.2.1 Về nội dung đề tài Sau 12 tuần làm việc với tinh thần khẩn trương với giúp đỡ hướng dẫn giáo viên hướng dẫn, nhóm bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu nắm bắt thơng tin ngơn ngữ lập trình hệ quản trị sở liệu Bên cạnh nhóm thu thập thơng tin cần thiết phục vụ cho q trình phân tích thiết kế hệ thống sát với thực tế Trong trình thực đề tài, nhóm gặp nhiều thuận lợi khơng khó khăn việc tìm hiểu thơng tin xây dựng nội dung đề tài Công tác triển khai: Nhóm thực đề tài xây dựng xong hệ thống quản đặt xe khách trực tuyến với chức cần thiết phục vụ cho công tác quản Công ty, yêu cầu đặt xe khách khách hàng SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 81 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Tính khả thi hệ thống: Phần mềm quản Website đặt xe khách trực tuyến thay hình thức quản giấy tờ qua hình thức quản hệ thống máy tính, giúp người dùng dễ dàng truy cập thông tin, rút ngắn thời gian quản lý, tiết kiệm thời gian cho khách hàng, họ khơng phải phòng mua hay đặt chỗ qua điện thoại, mà cần vài cú click chuột sở hữu xe ý muốn 6.2.2 Thuận lợi Dưới hướng dẫn nhiệt tình giáo viên hướng dẫn tài liệu tham khảo hệ thống ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị CSDL, tiếp cận trực tiếp với thông tin quản xe khách quy trình đặt xe, điều động xe, quản tài xế hỗ trợ anh chị công ty vận tải tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm hồn thành đề tài 6.2.3 Khó khăn Vì điều kiện vừa học vừa làm nên thời gian đầu tư nghiên cứu phục vụ cho đề tài hạn chế, chưa có chiều sâu, tài liệu đa dạng nên gặp nhiều khó khăn việc tìm hiểu 6.2.4 Các mặt hạn chế - Giao diện người dùng nhiều khuyết điểm, cần cải tiến hoàn thiện - Một số biểu mẫu, báo cáo hệ thống cần chỉnh sửa bổ sung - Tính bảo mật hệ thống chưa cao - Thiết kế sở diệu chưa hoàn toàn hoàn chỉnh SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 82 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp 6.3 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh Hướng phát triển đề tài Tiếp tục hoàn thiện hệ thống, phân tích bổ sung số chức mở rộng, tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp bảo mật an toàn cao cho toàn hệ thống Xây dựng số hệ thống tương tự, phát triển nhiều công nghệ khác nhau, tốt hơn, nhằm mục đích nâng cao chất lượng đưa thị trường Phát triển hệ thống di động (Mobile App) để phục vụ khách hàng lúc, nơi SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 83 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Thế Hiển (2002) Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, Đinh Thế Hiển, NXB Thống kê, TP Hà Nội Đinh Xuân Lâm (2003) Phân tích thiết kế hệ thống lập trình, Đinh Xuân Lâm, NXB Thống kê, TP Hà Nội Lê Hữu Lập (2006) Giáo trình Kỹ thuật lập trình, Lê Hữu Lập, NXB Bưu Điện, TP Hà Nội Phạm Hữu Khang (2007) C # 2005, Phạm Hữu Khang, NXB Lao Động – Xã Hội, TP Hồ Chí Minh Trịnh Thế Tiến (2009) Các Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Visual C# 2008 - Lập Trình Căn Bản Nâng Cao, Trịnh Thế Tiến, NXB Hồng Đức, TP Hồ Chí Minh Trương Văn Tú (2000) Giáo trình hệ thống thông tin quản lý, Trương Văn Tú, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, TP Hà Nội Bùi Thị Tiếp (2009) Luận văn Xây dựng hệ thống đặt xe khách CLC, Luận văn tốt nghiệp Trường ĐH Công nghệ - ĐH QG Hà Nội, TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú (2010) Luận văn Thiết kế hệ thống quản cho công ty xe khách, Luận văn tốt nghiệp Trường Đại Học Duy Tân – Đại Học Đà Nẵng, TP Đà Nẵng Nhất Nghệ Lập trình C# 2008 bản, 08/2013, http://tailieukhoahoc.vn/Default.aspx?tabid=147&tlid=378 SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 84 Báo cáo Đề tài Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Thanh 10 Phạm Hữu Khang Lập trình PHP, 08/2013, http://www.ebook.edu.vn/?page=1.39&view=1941 11 Tech24 Tài liệu tham khảo Ngôn ngữ lập trình PHP MySQL (Tiếng Việt), 08/2013, http://www.tech24.vn/ebook/download/2298-Tai-lieu-tham-khao-Ngonngu-lap-trinh-PHP-va-MySQL-Tieng-Viet.html 12 Trần Thị Anh Thi Giáo Trình, Tài Liệu Cho C# Cơ Bản, 07/2013, http://thaihoanghai.wordpress.com/2012/04/03/giao-trinh-tai-li%E1%BB%87u-choc-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n/ SVTH: Nguyễn Khắc Duy – Lê Đăng Sơn Trang 85 ... Từ thực tế đặt ra, nhóm nhận thấy xây dựng hệ thống quản lý đặt vé cần thiết, mục tiêu đề tài xây dựng triển khai hệ thống quản lý đặt vé xe khách trực tuyến, thông qua phần mềm hệ thống website... sâu vào thực tiễn Mục đích nghiên cứu Từ thực tế đặt ra, nhóm nhận thấy xây dựng Hệ thống quản lý đặt vé cần thiết, mục tiêu đề tài xây dựng triển khai hệ thống quản lý đặt vé xe khách trực tuyến, ... lý Lịch trình - Quản lý Tuyến - Quản lý Vé - Quản lý Tài khoản - Quản lý địa điểm, đại lý - Quản lý hạng ghế, sơ đồ ghế - Quản lý sách giá - Báo cáo, thống kê  Chức đặt vé trực tuyến thông qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý xe khách và đặt vé trực tuyến (2) , Xây dựng hệ thống quản lý xe khách và đặt vé trực tuyến (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay