Xây dựng hệ thống quản lý công văn trực tuyến

57 18 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:55

1 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Các kết đạt đề tài Kết cấu báo cáo CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 chọn đề tài 1.2 Phát biểu hệ thống 1.1.1 Hệ thống quản công văn desktop 1.1.2 Hệ thống tra cứu thông tin website 10 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 11 2.1 Xác định yêu cầu 11 2.1.1 Xác định yêu cầu 11 2.1.2 Chức hệ thống 11 2.2 Biểu đồ chức hệ thống 12 2.2.1 Tác nhân (người sử dụng) 12 2.2.2 Biểu đồ chức hệ thống 13 2.3 Biểu đồ hoạt động 18 2.3.1 Đăng nhập hệ thống 18 2.3.2 Thêm công văn 18 2.3.3 Xóa cơng văn 19 2.3.4 Tìm kiếm website 20 2.3.5 Sửa công văn 20 2.3.6 Phát hành 21 2.3.7 Xét duyệt 21 2.4 Mô tả chức 22 2.4.1 Đăng nhập hệ thống 22 2.4.2 Thêm công văn 22 2.4.3 Xóa cơng văn 23 2.4.4 Tìm kiếm website 23 2.4.5 Sửa công văn 24 2.4.6 Phát hành 24 2.4.7 Xét Duyệt 25 2.5 Xây dựng biểu đồ thực thể 25 2.6 Xây dựng biểu đồ quan hệ thực thể 32 2.7 Xây dựng biểu đồ 33 2.7.1 Đăng nhập hệ thống 33 2.7.2 Thêm công văn 34 2.7.3 Tìm kiếm website 34 2.7.4 Sửa công văn 35 2.7.5 Phát hành công văn 35 2.7.6 Xét duyệt công văn 36 CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 38 3.1 Thiết kế sở liệu 38 3.2 Thiết kế giao diện 41 3.2.1 Form đăng nhập 41 3.2.2 Form Chính 42 3.2.3 Form cập nhật đơn vị 42 3.2.4 Form cập nhật cán 43 3.2.5 Form Phân quyền 43 3.2.6 Form cập nhật công văn đến trường 43 3.2.7 Form xét duyệt 44 3.2.8 Form tìm kiếm website 44 3.2.9 Form hiển thị công văn liên quan 45 3.2.10 Form lưu phục hồi sở liệu hệ thống 46 3.3 Triển khai ứng dụng 46 3.3.1 Microsoft NET Framework 4.5 46 3.3.2 Microsoft SQL Server 2012 46 3.3.3 Hướng dẫn cài đặt ứng dụng quản công văn trường Đại học Giao Thơng Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 KẾT LUẬN 50 KIẾN NGHỊ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 53 BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN PHẨM ĐÀO TẠO 56 XÁC NHẬN BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 57 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thực thể công văn 26 Bảng 2.2 Thực thể danh mục đơn vị 26 Bảng 2.3 Thực thể danh mục cán 27 Bảng 2.4 Thực thể danh mục chức vụ 27 Bảng 2.5 Thực thể lĩnh vực 28 Bảng 2.6 Thực thể loại công văn 28 Bảng 2.7 Thực thể công văn đến xét duyệt 29 Bảng 2.8 Thực thể công văn cán đến 29 Bảng 2.9 Thực thể người dùng 29 Bảng 2.10 Thực thể phân quyền 30 Bảng 2.11 Thực thể trạng thái 30 Bảng 2.12 Thực thể công văn đến 31 Bảng 2.13 Thực thể công văn 31 Bảng 2.14 Thực thể chi tiết đơn vị nhận công văn 31 Bảng 3.1 Mô tả mối quan hệ bảng 40 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Biểu đồ usecase hệ thống quản công văn 13 Hình 2.2 Biểu đồ usecase quản cơng văn 14 Hình 2.3 Biểu đồ usecase thao tác liệu 14 Hình 2.4 Biểu đồ usecase báo cáo thống 15 Hình 2.5 Biểu đồ usecase quản chung 15 Hình 2.6 Biểu đồ usecase chức phân quyền 16 Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động đăng nhập 18 Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động thêm công văn 19 Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động xóa cơng văn 19 Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm 20 Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động sửa công văn 20 Hình 2.12 Biểu đồ hoạt động phát hành công văn 21 Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động xét duyệt cơng văn 21 Hình 2.14 Biểu đồ quan hệ thực thể 32 Hình 2.15 Biểu đồ đăng nhập 33 Hình 2.16 Biểu đồ thêm công văn 34 Hình 2.17 Biểu đồ tìm kiếm 34 Hình 2.18 Biểu đồ sửa công văn 35 Hình 2.19 Biểu đồ phát hành công văn 36 Hình 2.20 Biểu đồ xét duyệt cơng văn 37 Hình 3.1: Mối quan hệ bảng 39 Hình 3.2 Form đăng nhập 41 Hình 3.3 Form 42 Hình 3.4 Form cập nhật đơn vị 42 Hình 3.5 Form cập nhật cán 43 Hình 3.6 Form phân quyền 43 Hình 3.7 Form cập nhật cơng văn đến ngồi trường 44 Hình 3.8 Form xét duyệt 44 Hình 3.9 Form tìm kiếm website 45 Hình 3.10 Form hiển thị cơng văn liên quan website 45 Hình 3.11 Cửa sổ cài đặt ứng dụng 47 Hình 3.12 Cửa sổ Select Installation Folder 47 Hình 3.13 Cửa sổ Comfirm Installation 48 Hình 3.14 Cửa sổ Installing 48 Hình 3.15 Cửa sổ Installation Complete 49 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày giới, cơng nghệ thơng tin có bước phát triển vượt bậc Ở nước ta nay, ngành công nghệ thông tin dần trở thành ngành mũi nhọn, góp phần đẩy mạnh phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đặc biệt, cơng nghệ thơng tin góp phần khơng nhỏ cơng tác quản trường Đại học Trong đó, cơng tác quản công văn công việc đặc biệt quan trọng trường đại học Công việc quản cơng văn đòi hỏi phải nhanh chóng, xác, hiệu tiện lợi Chính trên, định chọn đề tài nghiên cứu “Xây dựng hệ thống Quản công văn trực tuyến” Tình hình nghiên cứu Hiện có nhiều phần mềm quản công văn với nhiều phân hệ chức khác Nhưng phạm vi nghiên cứu, cách thức quản xây dựng phần mềm chưa phù hợp chưa đáp ứng yêu cầu thực tế với công việc quản công văn trường Đại học Giao Thơng Vận Tải TP.Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu Giúp đơn giản hóa, hiệu hóa cơng việc quản cơng văn cho Phòng Tổ chức – Hành chính, Văn phòng Ban Giám hiệu đơn vị khác trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.Hồ Chí Minh Giúp người quản tra cứu, cập nhật, tìm kiếm, thống kê-báo cáo thơng tin cách nhanh chóng tiện lợi Xây dựng website giúp cán quản lý, cán bộ-giảng viên thuận lợi việc xem tra cứu thông tin công văn lúc, nơi Nhiệm vụ nghiên cứu Hoàn thành ứng dụng quản công văn với yêu cầu đặt phải khắc phục nhược điểm hệ thống quản cũ, yêu cầu đưa vào máy tính xử phải đạt kết mức tối ưu nhất, giảm tối đa thời gian chi phí, đem lại hiệu cao cho người dùng Thông tin phải tổ chức thành hệ thống sở liệu cho đáp ứng nhu cầu nhiều người dùng, nhiều chương trình ứng dụng khai thác mà liệu quản cách tập trung cập nhật kịp thời Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp: Qua khảo sát thực tế, thu thập thông tin, cách quản cơng văn phòng tổ chức – hành từ phân tích chức hệ thống Phương pháp lấy ý kiến người sử dụng: Tham khảo ý kiến nhân viên quản văn thư, cán Văn phòng Ban Giám Hiệu, thư ký khoa, v.v… để xây dựng phần mềm đáp ứng nhu cầu công việc thực tế người sử dụng Các kết đạt đề tài Xây dựng ứng dụng quản công văn với giao diện thân thiện đạt hiệu quản cao Xây dựng website giúp tra cứu thông tin công văn lúc, nơi Kết cấu báo cáo Báo cáo bao gồm chương với kết cấu sau: Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài Chương 2: Phân tích hệ thống Chương 3: Thiết kế triển khai hệ thống Chương 4: Kết luận hướng phát triển Chương GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 chọn đề tài Quản công văn việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ nhằm giúp cho lãnh đạo văn phòng nắm thành phần, nội dung tình hình chuyển giao, tiếp nhận, giải văn bản, sử dụng bảo quản văn hoạt động hàng ngày văn phòng Hiện nay, hầu hết đơn vị trường Đại Học Giao Thơng Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, cơng việc quản cơng văn làm tay Do vậy, tốn nhiều thời gian vào việc xử công văn, chuyển nhận cơng văn đến cán có liên quan Nhất số lượng công văn giao nhận phòng phòng Tổ chức – Hành Chính lớn hàng ngày nhân viên văn thư tốn nhiều thời gian để in ấn, cập nhật phát hành công văn v.v… Công việc in ấn lưu tốn nhiều giấy mực Hơn quy mô trường Đại Học Giao Thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh ngày phát triển, đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày tăng, từ thời điểm phát hành công văn đến lúc công văn đến tay đối tượng cán bộ, giảng viên liên quan lâu Dẫn đến việc thực công văn bị chậm trễ Cùng với chiến lược xây dựng phát triển trường Đại học đại, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản công văn cần thiết cấp bách Vì chọn đề tài nghiên cứu “Xây dựng Hệ thống quản công văn trực tuyến” với mong muốn góp phần cho việc quản cơng văn trường Đại Học Giao Thơng Vận tải thành phố Hồ Chí Minh hiệu thuận lợi 1.2 Phát biểu hệ thống Với nêu trên, đồng thời tạo linh hoạt vấn đề tra cứu công văn, hệ thống phân thành hai thành phần chính: Hệ thống quản cơng văn desktop hệ thống tra cứu thơng tin website Mơ hình hệ thống tổng quan biểu diễn sau 1.1.1 Hệ thống quản công văn desktop Hệ thống quản cơng văn destop giúp tự động hóa thao tác thủ cơng quy trình hoạt động nghiệp vụ, cập nhật liệu thông tin công văn, quản q trình liên quan đến cơng văn, thực thao tác tìm kiếm cơng văn theo nhiều tiêu chí, báo cáo thống kê xử trực tiếp máy tính, nhằm nâng cao chất lượng hiệu công tác quản ban lãnh đạo nhà trường 10 Máy chủ (lưu trữ liệu công văn) Hệ thống quản công văn destop (văn thư, phòng ban chức năng, VPK, BGH) Cập nhật cơng văn Chuyển CV đến chức có thẩm quyền Duyệt thẩm định CV Phát hành CV Hệ thống tra cứu thông tin Website (Tất cán bộ) Đăng nhập hệ thống Hiển thị công văn liên quan đến cán Hỗ trợ tìm kiếm cơng văn 1.1.2 Hệ thống tra cứu thơng tin website Cho phép xem, tìm kiếm cơng văn theo quan ban hành, lĩnh vực, năm ban hành, tra cứu nhanh chóng thơng tin chi tiết cơng văn lúc, nơi cách hiệu tiết kiệm thời gian 43 3.2.4 Form cập nhật cán Giúp người quản trị cập nhật, quản danh mục cán Hình 3.5 Form cập nhật cán 3.2.5 Form Phân quyền Hỗ trợ người quản trị việc phân quyền cấp người dùng Hình 3.6 Form phân quyền 3.2.6 Form cập nhật công văn đến ngồi trường Hỗ trợ văn thư cập nhật cơng văn đến ngồi trường… 44 Hình 3.7 Form cập nhật cơng văn đến trường 3.2.7 Form xét duyệt Hỗ trợ Ban giám hiệu xét duyệt cơng văn đến ngồi trường Hình 3.8 Form xét duyệt 3.2.8 Form tìm kiếm website Hỗ trợ người dùng tìm kiếm cán website, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin từ xa 45 Hình 3.9 Form tìm kiếm website 3.2.9 Form hiển thị công văn liên quan Hiển thị cơng văn liên quan website Hình 3.10 Form hiển thị công văn liên quan website 46 3.2.10 Form lưu phục hồi sở liệu hệ thống Hình 3.11 Form hiển thị cơng văn liên quan website 3.3 Triển khai ứng dụng Để triển khai cài đặt ứng dụng Hệ thống quản công văn trực tuyến, công nghệ sau cần cài đặt: 3.3.1 Microsoft NET Framework 4.5 Microsoft NET Framework Microsoft tảng lập trình tập hợp thư viện lập trình cài thêm có sẵn hệ điều hành Windows Nó cung cấp giải thiết yếu cho yêu cầu thơng thường chương trình điện tốn lập trình giao diện người dùng, truy cập liệu, kết nối sở liệu, ứng dụng web, giải thuật số học giao tiếp mạng Ngoài ra, NET Framework quản việc thực thi chương trình viết dựa NET Framework người dùng cần phải cài NET Framewok để chạy chương trình viết NET Các phiên Microsoft NET Framework tải địa http://www.microsoft.com/en-us/download/default.aspx 3.3.2 Microsoft SQL Server 2012 SQL Server hệ thống quản sở liệu (Relational Database Management System) sử dụng Transact-SQL để trao đổi liệu máy khách máy chủ Một hệ thống quản sở liệu bao gồm database, database engine, 47 ứng dụng dùng để quản liệu phận khác hệ thống quản sỡ liệu Thực tải cài đặt Microsoft SQL Server 2012 địa chỉ: http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sqlserver/Try.aspx#fbid=MESJKOVV0Vx 3.3.3 Hướng dẫn cài đặt ứng dụng quản công văn trường Đại học Giao Thơng Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh Các bước tiến hành cài đặt sử dụng chương trình quản cơng văn trường Đại học Giao Thơng Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh Bước 1: Nhấp đúp chuột vào tập tin cài đặt Tại giao diện cài đặt, nhấn Next để tiếp tục Hình 3.11 Cửa sổ cài đặt ứng dụng Bước 2: Chọn vị trí cài đặt phần mềm sau chọn Next Hình 3.12 Cửa sổ Select Installation Folder 48 Bước 3: Xác nhận việc cài đặt lần cuối Nhấn Next để tiếp tục Hình 3.13 Cửa sổ Comfirm Installation Bước 4: Quá trình cài đặt bắt đầu Hình 3.14 Cửa sổ Installing Bước 5: Nhấn Finish để hồn thành q trình cài đặt 49 Hình 3.15 Cửa sổ Installation Complete 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Hệ thống quản công văn trực tuyến phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ quản cơng văn cho phòng Tổ chức – Hành chính, Các phòng ban/khoa tồn trường Đại học Giao Thơng Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống xây dựng dựa mơ hình quản cơng văn trường có tham khảo tài liệu quản công văn mạng để đem lại hiệu cao công tác quản công văn trường Hệ thống phần mềm đáp ứng thực tế trường xây dựng theo hướng mở Phần mềm có ưu điểm khuyết điểm sau: Ưu điểm - - - - Khả thích ứng, tích hợp: Khi trường mở rộng thêm phòng ban, khoa, thêm chức vụ theo quy định nhà nước phần mềm đáp ứng Giao diện người dùng thân thiện: Phát triển Windows Form, hệ thống menu Ribbon, giao diện đồ họa theo luồng nghiệp vụ Người dùng dễ dàng học cách sử dụng chương trình đội ngũ nhân viên sử dụng cách nhanh chóng, chí người làm quen với máy tính Tìm kiếm, tra cứu thơng tin nhanh chóng Tính linh hoạt: Tra cứu website giúp cho việc tra cứu thông tin cơng văn lúc, nơi Chương trình có giao diện trực quan, thân thiện với người dùng Khắc phục hạn chế hệ thốngcơng việc tập trung chủ yếu vào văn thư, tốn giấy in phát hành công văn chậm trễ Hệ thống quản công văn trực tuyến quản đơn giản, tiết kiệm thời gian, công sức chi phí in ấn lưu phát hành Xử nhanh gọn nghiệp vụ công việc quản công văn Lưu trữ số lượng lớn công văn đảm bảo truy xuất thơng tin nhanh xác Cập nhật sửa đổi thơng tin nhanh chóng, xác, thuận tiện Chức báo cáo hoạt động linh hoạt, dễ sử dụng 51 - Hỗ trợ nhiều chức phù hợp với thực tế việc tìm kiếm thơng tin theo danh sách điều kiện tùy chọn đối tượng như: đơn vị, - lĩnh vực, năm ban hành v.v… Phần mềm có hướng mở Nhược điểm - Do thời gian nghiên cứu có hạn khả hạn chế nên số chức - chưa hoàn thiện mong muốn phần đáp ứng yêu cầu thực tế trường Chương trình có tính chun nghiệp chưa cao KIẾN NGHỊ Đề tài nghiên cứu “Xây dựng Hệ thống Quản công văn trực tuyến” với mong muốn góp phần vào việc quản công văn trường đại học chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh chóng xác Tuy nhiên, điều kiện thời gian hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót, đề tài đạt mục đích, yêu cầu đặt Để triển khai thực Hệ thống Quản cơng văn trực tuyến tồn trường phục vụ tốt công tác quản công văn, cần phải đồng ý Ban Giám Hiệu Nhà trường phối hợp tất đơn vị tồn trường Chúng tơi xin chân thành cảm ơn! 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Công ty TNHH Giải Pháp Trực Tuyến – Phần mềm quản văn thư tác nghiệp eDoc, http://edoc.esc.vn/ ThS Nguyễn Thị Ngọc Thanh (2013) – Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống , TP Hồ Chí Minh ThS Phạm Hồng Nhung (2011) Mơ hình quan hệ-thực thể (Entity Relationship Model), Giáo trình giảng, TP Hồ Chí Minh Trần Minh Quế, Nguyễn Mạnh Sơn (2007) Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, Giáo trình giảng, Học viên Cơng nghệ Bưu Viễn thơng, Hà Nội Võ Văn Hải Giới thiệu Web Service, 10/2013, http://vovanhai.wordpress.com/web-services/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u-v%E1%BB%81-web-service/ Nhat Phan - Một số tính quản trị SQL Server 2012, http://quangnhat1401.wordpress.com/2012/03/08/mot-so-tinh-nang-moi-vequan-tr%E1%BB%8B-trong-sql-server-2012/ Microsoft NET Framework, Microsoft Support, 12/2013, http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/aa496123.aspx Tổng quan trường đại học Giao thơng Vận tải TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Giao Thơng Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh, 12/2013, http://www.hcmutrans.edu.vn/aboutus/ Tiếng Anh DevExpress Documentation 13.2, DevExpress, 9/2013, http://documentation.devexpress.com/#HomePage/CustomDocument9453 10 Android Developers, 10/2013, http://developer.android.com/index.html 11 Beginning_c_5.0_databases_2nd_edition, http://www.it-ebooks.info 53 PHỤ LỤC UML-NGƠN NGỮ MƠ HÌNH HĨA HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG UML (Unified Modelling Language) ngôn ngữ mô hình hóa tổng qt xây dựng để đặc tả, phát triển viết tài liệu cho khía cạnh phát triển phần mềm hướng đối tượng UML giúp người phát triển hiểu rõ định liên quan đến phần mềm cần xây dựng  Tập ký hiệu UML cho biểu đồ use case - Hệ thống: Biểu diễn ranh giới chủ thể - Tác nhân (Actor): Là người dùng hệ thống - Các use case: Các use case biểu diễn hình eclip Tên use case thể chức xác định hệ thống - Mối quan hệ use case:  Include: Use case sử dụng lại chức use case  Extend: Use case mở rộng từ use case  Generalization: Tác nhân kế thừa chức từ tác nhân Bảng phụ lục 1: Các phần tử mơ hình biểu đồ use case Phần tử Use case Ý nghĩa Cách biểu diễn Biểu diễn chức xác định hệ Hình eclip chứa tên use case Ký hiệu Ten use case thống Đối tượng bên hệ thống Tác nhân tương tác với use case Mối quan hệ Tùy dạng quan hệ dạng mũi tên đứt nét Generaliztion có dạng mũi tên tam giác Tách biệt phần bên bên hệ Actor tượng trưng) Extend include có use case Biên hệ thống Biểu diễn lớp kiểu actor (hình người Được biểu diễn hình chữ nhật rỗng 54 thống  Tập ký hiệu UML cho biểu đồ tương tác - Các đối tượng (object): Được biểu diễn hình chữ nhật, bên - tên đối tượng Đường lifeline: Là đường kẻ nối dài phía đối tượng, mơ tả q trình đối tượng tương tác thuộc biểu đồ Chú thích: Giúp người đọc dễ dàng hiểu nội dung biểu đồ Các message: Được biểu diễn mũi tên hướng từ đối tượng gửi sang đối tượng nhận Các dạng message tổng kết bảng phụ lục Bảng phụ lục 2: Các dạng message biểu đồ STT Loại message Gọi (call) Mô tả lời gọi từ đối tượng đến đối tượng Method() Trả (return) Trả giá trị ứng với lời gọi Trả Gửi (send) Gửi tín hiệu tới đối tượng Tạo (create) Hủy (destroy) Môt tả Biểu diễn Send() Tạo đối tượng Hủy đối tượng  Tập ký hiệu UML biểu đồ hoạt động - Hoạt động (Activity): Là quy trình định nghĩa rõ ràng, thể hình chữ nhật tròn cạnh - Thanh đồng hóa (Synchronisation bar): Cho phép mở đóng - nhánh chạy song song tiến trình Điều kiện (Guard Condition): Biểu thức logic có trị sai Các luồng (Swimlane): Mỗi biểu đồ hoạt động phối hợp hoạt động nhiều lớp, lớp luồng riêng biệt Bảng phụ lục 3: Các phần tử biểu đồ hoạt động 55 Ý nghĩa Phần tử mơ hình Hoạt động Ký hiệu Mô tả hoạt động gồm tên hoạt động đặc tả Trạng thái khởi đầu Trạng thái kết thúc Thanh đồng ngang Mô tả đồng nằm ngang Thanh đồng dọc Mô tả đồng theo chiều thẳng đứng Chuyển tiếp Quyết định Các luồng Mô tả lựa chọn điều kiện Phân tách lớp đối tượng khác tồn biểu đồ Phân cách đường kẻ dọc từ xuống 56 BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN PHẨM ĐÀO TẠO Đề tài nghiên cứu Xây dựng hệ thống quản công văn trực tuyến vận dụng hướng dẫn sinh viên làm Luận văn tốt nghiệp Đại học hội đồng Chấm luận văn đánh giá đạt kết cao 57 XÁC NHẬN BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ngày 21 tháng năm 2015 Ngày 21 tháng năm 2015 Chủ nhiệm đề tài Trưởng khoa Nguyễn Thị Ngọc Thanh Nguyễn Hữu Khương ... cơng nghệ thơng tin vào công tác quản lý công văn cần thiết cấp bách Vì tơi chọn đề tài nghiên cứu Xây dựng Hệ thống quản lý công văn trực tuyến với mong muốn góp phần cho việc quản lý công văn. .. Quản lý hệ thống Tất user phân quyền Tất user phân quyền Quản lý hệ thống Các chức hệ thống quản lý công văn trực tuyến Website sau: Tên chức Xem công văn chung đến từ ngồi trường Xem cơng văn. .. chức hệ thống quản lý công văn trực tuyến desktop sau: Tên chức Cập nhật công văn đến từ Tác nhân Văn thư trường Cập nhật công văn Phát hành công văn Chuyển xét duyệt CV Xét duyệt công văn Chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống quản lý công văn trực tuyến , Xây dựng hệ thống quản lý công văn trực tuyến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay