Xây dựng framework tạo website đám cưới cá nhân khóa luận hệ thống thông tin (CN08A)

75 5 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:54

Trường ĐH Giao Thơng Vận Tải Tp.HCM KHOA CƠNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: XÂY DỰNG FRAMWORK TẠO WEBSITE ĐÁM CƯỚI NHÂN Ngành : Chuyên ngành : HỆ THỐNG THÔNG TIN GVHD : THS NGUYỄN LƯƠNG ANH TUẤN SVTH : TRẦN MINH NGHĨA Lớp : CN08A Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp trình sinh viên thể lực, kỹ làm việc, nghiên cứu thực tế trƣớc rời khỏi giảng đƣờng đại học Bằng nỗ lực thân với giúp đỡ thầy cô, bạn bè, em thực đề tài “Xây dƣng Framework tạo website đám cƣới nhân” hồn thành Để có đƣợc kết này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn Cảm ơn Thầy dành thời gian nhiệt huyết tận tình hƣớng dẫn em suốt thời gian thực đề tài luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin, trƣờng Đại Học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh truyền dạy cho sinh viên khoa Công Nghệ Thông tin em kiến thức, kinh nghiệm quý báu, niềm say mê với tảng công nghệ đại suốt năm giảng đƣờng đại học Xin chúc thầy cô, bạn lời chúc sức khỏe, đạt đƣợc thành công nghiệp, gia đình ngồi xã hội Mặc dù em cố gắng hoàn thành luận văn phạm vi khả cho phép nhƣng chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc thơng cảm, góp ý tận tình bảo quý Thầy Cô bạn Một lần em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Trần Minh Nghĩa LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: - Những nội dung luận văn em thực dƣới hƣớng dẫn trực tiếp thầy Nguyễn Lƣơng Anh Tuấn - Mọi tham khảo dùng báo cáo đƣợc trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, thời gian, địa điểm công bố - Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiêm cứu Mục đích nghiêm cứu Nhiệm vụ đề tài Phƣơng pháp thực đề tài Các kết đạt đƣợc đề tài Kết cấu luận văn tốt nghiệp CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1: Tổng Quan Về Database Server 1.1.1 Database Server gì? 1.1.2 Hệ quản trị sở liệu MySQL 1.1.3 Sơ lƣợc MySQL 1.2: Giới thiệu PHP 1.3 Lý Do Lựa Chọn Ngôn Ngữ PHP MySQL 1.4 Công nghệ template 1.4.1 PHP Template 1.4.2 Tại nên dùng PHP Template 10 1.4.3 Giới thiệu Xtemplate 11 1.5 Twitter Bootstrap Framework 20 1.5.1 Giới thiệu Twitter Bootstrap Framework 20 1.5.2 Các thành phần Twitter Bootstrap Framework 21 1.5.3 Cách sử dụng Twitter Bootstrap Framework 22 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24 2.1 Giới thiệu 24 2.2 Thiết lập yêu cầu chức 25 2.2.1 Chức thị cho ngƣời truy cập web xem 25 2.2.2 Chức quản trị cho cô dâu rể 26 2.3 Sơ đồ chức 28 2.3.1 Sơ đồ chức quyền khách 28 2.3.2 Sơ đồ chức quyền user 29 2.3.3 Quyền quản trị cấp cao 36 2.4 Xây dựng Activity Diagram 37 2.4.1 Đăng nhập 37 2.4.2 Quản lý chức khác 38 2.5 Phân tích thiết kế sở liệu 38 2.5.1 Giới thiệu thực thể 38 2.5.2 Thiết kế sở liệu 41 2.6 Một số thiết kế mơ hình chức quan trọng 48 CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG FRAMEWORK 50 3.1 Cấu trúc thƣ mục framework 50 3.2 Cấu hình cài đặt hệ thống website sever 51 3.3 Xây dựng giao diện cho framework 52 CHƢƠNG 4: TỔNG KẾT 66 4.1: Kết luận 66 4.2: Hƣớng phát triển 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Bảng từ viết tắt: PHP Hypertext Preprocessor HTML Hypertext Markup Ngôn ngữ siêu văn Language CSDL Cơ Sở Dữ Liệu MySql Hệ quản trị sở liệu cho IBM cung cấp Hệ điều hành HĐH URL Uniform Resource Locator Hosting Nơi lƣu trữ website LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đám cƣới kiện trọng đại ngƣời Chính muốn chia sẻ niềm vui với bạn bè ngƣời thân họ Hiện internet phát triển với tốc độ nhanh chóng Số lƣợng ngƣời sử dụng internet Việt Nam nhiều đặc biệt bạn trẻ Không phải có đủ tình độ chun mơn để tạo đƣợc website để chia sẻ khoảng khắc kiện trọng đại đám cƣới Nhu cầu có tảng dễ dàng sử dụng dễ dàng tùy biến mang đậm tính chất nhân để ngƣời khơng rành website tạo đƣợc website đám cƣới cho họ Mang đậm tính chất nhân họ lớn Trên giới có nhiều nhà cung cấp dịch vụ tạo website đám cƣới nhân đƣợc nhiều sử dụng Tuy nhiên Việt Nam đơn vị cung cấp dịch vụ Và độ chuyên nghiệp nhƣ tính dịch vụ q sơ sài Đó u cầu cấp thiết để em thực đề tài Tình hình nghiêm cứu Theo khảo sát em dịch vụ cung cấp tảng để tạo website đám cƣới nhân Việt Nam có trang web traucau.vn thực Tuy nhiên độ tùy biến giao diện tính trang web cung cấp q sơ sài Ngƣời dùng khơng thể tự tùy biến đƣợc nhiều giao diện thiết kế web Họ chọn đƣợc mẫu layout cố định cập nhật nội dung Nội dung cập nhật lên web Khơng có tính nhân quyền chia sẻ riêng tƣ với nhóm ngƣời chủ website Hiện số lƣợng ngƣời dùng điện thoại thông minh để truy cập web nhiều Tuy nhiên dịch vụ cung cấp traucau.vn lại chƣa đáp ứng đƣợc thị tốt điện thoại thơng minh máy tính bảng Đó hạn chế lớn Mục đích nghiêm cứu Đề tài mà em nghiêm cứu thực giải đƣợc nhu cầu nhiều bạn trẻ muốn có đƣợc tảng tạo website đám cƣới nhân miễn phí Có độ tùy biến tính riêng tƣ cao Đồng thời đề tài hƣớng tới việc tạo cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm hay việc chuẩn bị đám cƣới Tạo nơi sinh hoạt lành mạnh cho bạn trẻ Nhiệm vụ đề tài Xây dựng Framework đáp ứng đƣợc yêu cầu sau:  Kho giao diện đẹp với chủ bố cục đa dạng  Giao diện dễ tùy biến để mang màu sắc nhân website  Giao diện website tạo phải tƣơng thích với thiết bị mobile  Tính viết tin tức cập nhật lên website  Hiện thị album ảnh cƣới  Đáp ứng đƣợc yêu cầu chia sẻ riêng tƣ chuyên mục, viết album ảnh cô dâu rể  Framework phải dễ dàng sử dụng cho tất ngƣời  Có tƣơng tác ngƣời sử dụng hệ thống  Mỗi website nhân đƣợc thiết kế để tối ƣu cho SEO Nhằm nâng lƣợng visit cho hệ thống  Tính liên kết với mạng xã hội Phƣơng pháp thực đề tài Đề tài đƣợc em thực ngơn ngữ lập trình PHP sở liệu MySQL Phần mềm dùng để thiết kế layout Adobe PhotoShop CS5 Phần mềm lập trình code Adobe Dreamweaver CS5 Notepad ++ Ngoài có thêm số phần mềm hỗ trợ khác trình thực đề tài Các kết đạt đƣợc đề tài Xây dựng đƣợc số giao diện mẫu để ngƣời dùng lựa chọn Các giao diện đƣợc thiết kế tƣơng thích với thiết bị di động Tính Framework tƣơng đối rõ ràng dễ sử dụng Ngƣời dùng tự tùy chỉnh đƣợc số phần giao diện mẫu để website mang nhiều màu sắc nhân họ Tính cập nhật album ảnh linh hoạt dễ sử dụng Các chuyên muc, viết album ảnh ngƣời dùng đặt mật để chia sẻ với số ngƣời đảm bảo đƣợc tính riêng tƣ website đám cƣới nhân Các website tạo đƣợc tùy biến để tối ƣu cho SEO Kết cấu luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp gồm có chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết Phần đƣa lý thuyết quan trọng đƣợc sử dụng xây dựng hệ thống Chƣơng 2: Phân tích thiết kế hệ thống Đây chƣơng quan trọng Tại đây, vấn đề xảy thực tế đƣợc đƣa vào phân tích, đƣa giải pháp thể cụ thể sơ đồ hệ thống biểu mẫu Kết chƣơng ta có đƣợc tồn chức cần thiết hệ thống Đây giao diện quản lý ngƣời có quyền cao hệ thống giao diện ngƣời quản lý cấp cao thêm giao diện mới, quản lý danh sách ngƣời dùng hệ thống đổi tên menu mặc định hệ thống Giao diện trang chủ quản lý website ngƣời dùng: Hình 3.5: Giao diện trang chủ quản trị ngƣời dùng 54 Giao diện trang quản trị menu: Hình 3.6: Giao diện trang quản lý menu Giao diện đƣợc thiết kế dễ dàng sử dụng để ẩn menu Ngƣời dùng cần tích vào cột tình trạng tƣơng ứng menu Để đổi tên menu, ngƣời dùng cần nhập tên ô đổi tên, sau đƣa chuột khỏi liệu tự động cập nhật sở liệu thông báo cho ngƣời dùng Đối với cột mật menu có mật đƣợc tích dấu ô vuông Muốn gỡ mật khẩu, ngƣời dùng cần bỏ tích hệ thống gỡ mật menu 55 thông báo cho ngƣời dùng Để đặt mật ngƣời dùng cần gõ mật vào ô mật sau đƣa chuột khỏi khung nhập mật đƣợc cập nhật Giao diện trang xếp vị trí menu: Hình 3.7: Giao diện trang xếp menu Để xếp menu ngƣời dùng cần dùng trỏ chuột kéo menu cần xếp lên xuống Hệ thống lƣu lại vị trí sau ngƣời dùng thả trỏ chuột 56 Giao diện trang cập nhật header cho web: Hình 3.8: Giao diện cập nhật Header cho web Ở giao diện mẫu khác lại có trang cập nhật header cho giao diện Về Header web bao gồm thành phần sau Đoạn text giới thiệu website, vài hình ảnh dâu rể Ở trang chủ trang chi tiết tin nội dung header khác 57 Giao diện trang danh sách viết: Hình 3.9: Giao diện trang danh sách viết 58 Giao diện trang quản lý album ảnh: Hình 3.10 Giao diện quản lý album ảnh Ở giao diện này, tƣơng tự nhƣ giao diện quản lý tin tức hệ thống thị ảnh bìa, tên album ảnh Ngƣời dùng ẩn album ảnh Đặt mật gỡ bỏ mật cho album ảnh Để cập nhật hình ảnh cho album click vào nút sửa 59 Giao diện quản lý hình ảnh album: Hình 3.11: Giao diện quản lý hình ảnh album Ở giao diện ngƣời dùng chọn tải lên nhiều hình ảnh lúc, hình ảnh upload lên tiến trình tiện để theo dõi trình tải hình ảnh lên website 60 Một số giao diện mẫu Framework: Hình 3.12 : Giao diện mẫu số Framework 61 Hình 3.13: Giao diện mẫu số Framework 62 Hình 3.14: Giao diện mẫu số framework 63 Hình 3.15: Giao diện mẫu số Framework 64 Hình 3.16: Giao diện mẫu số Framework 65 CHƢƠNG 4: TỔNG KẾT 4.1 Kết luận: Từ mục tiêu ban đầu, luận văn xây dựng đƣợc hệ thống có kết hợp nhiều tính để tạo đƣợc website đám cƣới Với hệ thống trên, khách hàng tùy ý tạo cho website thơng tin đám cƣới nhân hồn chỉnh với chức đăng viết, đăng album ảnh cƣới Liên kết với mạng xã hội Facebook Hệ thống đƣợc thiết kế với giao diện tƣơng thích với trình duyệt thiết bị khác Đảm bảo tính linh hoạt cho website ngƣời dùng Tính nhân riêng tƣ ngƣời dùng đƣợc đề cao hệ thống viết, album ảnh, ngƣời dùng tùy chỉnh đặt mật riêng khác cho chuyên mục website, viết, album ảnh cƣới Hệ thống đƣợc thiết kế tối ƣu cho cơng cụ tìm kiếm cập nhật nhanh viết, album hình ảnh vào sở liệu Tuy nhiên, lần đầu nghiên cứu phát triển nên hệ thống hẳn khơng tránh khỏi thiếu sót, qua q trình triển khai, sử dụng, hệ thống đƣợc phát triển phù hợp với thực tế, tiện lợi với ngƣời dùng 4.2 Hƣớng phát triển: Cập nhật thêm nhiều giao diện mẫu cho hệ thống Tiếp tục cải tiến nâng cao tính đa dạng linh hoạt giao diện mẫu hệ thống Tiếp tục cải tiến, thêm module cho hệ thống ví dụ nhƣ chức tạo thiệp mời online với mẫu thiết kế đẹp mắt đa dạng Nâng cấp hệ thống để không đáp ứng nhu cầu tạo website đám cƣới nhân cho cặp cô dâu rể đám cƣới mà tạo đƣợc website cho bạn tình 66 nhân u tạo đƣợc website nhân họ khách hàng tiềm hệ thống Cải tiến hệ thống để ngƣời dùng tùy biến thêm nhiều vị trị khác giao diện mẫu Ví dụ nhƣ vị trí xếp menu, thay đổi ảnh nền, font chữ, cỡ chữ website Hiện hệ thống đáp ứng đƣợc nhu cầu cập nhật phần header giao diện mẫu 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: [1] Huy Trung Tìm hiểu php template engine, 12/2013 http://www.huytrung.net/tim-hieu-php-template-engine.html [2] Cộng đồng lập trình PHP Hƣớng dẫn sử dụng Xtemplate bƣớc 12/2013 http://www.phpbasic.com Tài liệu tiếng Anh: [1] Bootstrap document, 12/2013 http://getbootstrap.com/ [2] Miles Johnson DataBasic - Basic Database Access, 12/2013 http://milesj.me/code/php/databasic [3] PHP XTemplate Wiki, 12/2013 http://www.phpxtemplate.org 68 ... thiết hệ thống Chƣơng 3: Xây dựng hệ thống Chƣơng nêu vấn đề cần đƣợc cấu hình chuẩn bị đƣa vào thực tiễn sử dụng Xây dựng cách thành phần hệ thống Phần trình bày phần cách thức quản lý hệ thống website. .. tin tức mà cô dâu rể đăng tải lên Ngồi framework tích hợp hệ thống comment website hệ thống tích hợp comment facebook ảnh viết Tạo liên kết chia sẻ kinh nghiệm thành viên sử dụng website hệ thống. .. KẾ HỆ THỐNG 2.1 Giới thiệu Đây framework cho phép cặp cô dâu rể khơng biết thiết kế website tự tạo cho đƣợc website đám cƣới cá nhân để chia sẻ khoảnh khắc đẹp đời cho bạn bè ngƣời thân họ Framework
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng framework tạo website đám cưới cá nhân khóa luận hệ thống thông tin (CN08A) , Xây dựng framework tạo website đám cưới cá nhân khóa luận hệ thống thông tin (CN08A)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay