Xác định thành phần hạt của cốt liệu bài thí nghiệm

37 13 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:54

BÀI 4: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT CỦA CỐT LIỆU CÁC KHÁI NIỆM Phương pháp thí nghiệm xác định thành phần hạt cốt liệu nhỏ, cốt liệu lớn xác định mô đun độ lớn cốt liệu nhỏ Mô đun độ lớn cốt liệu nhỏ tiêu danh nghĩa đánh giá mức độ thô mịn hạt cốt liệu nhỏ (cát) TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 7572 - 2: 2006 DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Cân kỹ thuật có độ xác %; (Cân kỹ thuật OHAUS giới hạn tối đa 15kg, độ xác 0.5g) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: + Tủ sấy Tủ sấy có phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105 oC đến 110 oC; DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: + Máy lắc sàng; DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Bộ sàng tiêu chuẩn, kích thước mắt sàng 2.5mm; 5mm; 10mm; 20mm; 40mm; 70mm; 100mm sàng lưới kích thước mắt sàng 140µm; 315µm; 630µm; 1.25mm theo bảng sau: Kích thước lỗ sàng Cốt liệu nhỏ Cốt liệu lớn 140 315 630 1.25 2.5 5 10 20 40 70 100 µm µm µm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Chú thích: Có thể sử dụng thêm sàng có kích thước nằm kích thước nêu bảng DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: Sàng có kích thước lỗ sàng 5.00mm DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: (Bộ sàng tiêu chuẩn) CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM: + Mẫu thử lấy theo TCVN 7572-1: 2006 TCVN 7570: 2006 + Trong quy định: Trước tiến hành thí nghiệm, mẫu sấy đến khối lượng khơng đổi, sau để nguội đến nhiệt độ phòng + Cốt liệu nhỏ: Hỗn hợp hạt cốt liệu kích thước chủ yếu từ 0.14 mm đến 5mm CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM: + Cốt liệu lớn: Hỗn hợp hạt cốt liệu kích thước từ mm đến 70mm TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Bước 1: Cân lượng mẫu thử (m) để thí nghiệm Cốt liệu nhỏ: Cân khoảng 1000g (m) cốt liệu sàng qua sàng có kích thước mắt sàng mm; TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Cân khoảng 1000g (m) cốt liệu nhỏ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Cốt liệu sau sàng: TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Cân lượng sót sàng (mi) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Dùng bàn chải chải cốt liệu dính sàng TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Cân lượng sót sàng (mi) TÍNH TỐN KẾT QUẢ: 6.1 Lượng sót riêng sàng kích thước mắt sàng i (ai), tính phần trăm khối lượng, xác đến 0,1 %; tính theo cơng thức: mi = × 100 % m Trong đó: mi : khối lượng phần lại sàng có kích thước mắt sàng i, (g) m : tổng khối lượng mẫu thử, (g) TÍNH TỐN KẾT QUẢ: 6.2 Lượng sót tích lũy sàng kích thước mắt sàng i: tổng lượng sót riêng sàng có kích thước mắt sàng lớn lượng sót riêng thân Lượng sót tích lũy (Ai), tính phần trăm khối lượng, xác tới 0,1 %, theo cơng thức: Với cốt liệu nhỏ: Ai = + + a2,5 Trong đó: ai: lượng sót riêng sàng có kích thước mắt sàng i, (%) a2,5: lượng sót riêng sàng có kích thước mắt sàng 2,5 mm, (%) TÍNH TỐN KẾT QUẢ: Với cốt liệu lớn: Ai = + + a70 Trong đó: : lượng sót riêng sàng có kích thước mắt sàng i, tính phần trăm khối lượng (%); a70 : lượng sót riêng sàng có kích thước mắt sàng 70 mm, tính phần trăm khối lượng (%) TÍNH TỐN KẾT QUẢ: 6.3 Mơđun độ lớn cốt liệu nhỏ (Mdl), không thứ nguyên, xác tới 0,1; tính theo cơng thức: M dl = A2,5 + A1,25 + A0,63 + A0,315 + A0,14 100 Trong đó: A2,5; A1,25; A0,63; A0,315; A0,14: lượng sót tích luỹ sàng kích thước mắt sàng tương ứng 2,5 mm; 1,25 mm; 630 µm; 315 µm 140 µm TÍNH TỐN KẾT QUẢ: 6.4 Vẽ biểu đồ biểu diễn vùng quy phạm cốt liệu nhỏ đường thành phần hạt cốt liệu nhỏ Đường thành phần hạt cốt liệu nhỏ vẽ vào lượng sót tích luỹ sàng đường kính cỡ hạt Vùng quy phạm cát (cốt liệu nhỏ) xác định theo bảng yêu cầu thành phần hạt cát để chế tạo bê tông vữa, theo bảng 1-TCVN 7570:2006 - Cốt liệu cho bê tông vữa – Yêu cầu kỹ thuật TÍNH TỐN KẾT QUẢ: Bảng – Thành phần hạt cát Kích thước lỗ sàng 2,5 mm 1,25 mm 630 µm 315 µm 140 µm Lượng qua sàng 140 µm, khơng lớn Lượng sót tích luỹ sàng, % khối lượng Cát thô Từ đến 20 Từ 15 đến 45 Từ 35 đến 70 Từ 65 đến 90 Từ 90 đến100 Cát mịn Từ đến 15 Từ đến 35 Từ đến 65 Từ 65 đến 90 10 35 L S T L (% ) TÍNH TỐN KẾT QUẢ: 10 20 30 40 Vù ng Quy P hạm 50 Đườ ng biể u diễ n nh phầ n hạt 60 70 Đườ ng bao vù ng chuẩ n 80 90 100 0.315 0.14 0.63 1.25 2.5 5.0 KTLS (mm) Biểu đồ biểu diễn vùng quy phạm đường thành phần hạt cốt liệu nhỏ TÍNH TỐN KẾT QUẢ: 6.5 Vẽ biểu đồ biểu diễn vùng quy phạm cốt liệu lớn đường thành phần hạt cốt liệu lớn Đường thành phần hạt cốt liệu lớn vẽ vào lượng sót tích luỹ sàng đường kính cỡ hạt Vùng quy phạm cốt liệu lớn xác định theo bảng yêu cầu thành phần hạt cốt liệu lớn để chế tạo bê tông vữa, theo bảng 4-TCVN 7570:2006 - Cốt liệu cho bê tông vữa – Yêu cầu kỹ thuật TÍNH TỐN KẾT QUẢ: Bảng – Thành phần hạt cốt liệu lớn Kích thước lỗ sàng mm 100 70 40 20 10 Lượng sót tích lũy sàng, % khối lượng, ứng với kích thước hạt liệu nhỏ lớn nhất, mm 5-10 5-20 5-40 5-70 10-40 10-70 20-70 0 − − − − 0-10 0-10 0-10 − − 0-10 40-70 0-10 40-70 40-70 − 0-10 40-70 … 40-70 … 90-100 0-10 40-70 … … 90-100 90-100 − 90-100 90-100 90-100 90-100 − − − L S T L (% ) TÍNH TỐN KẾT QUẢ: 10 20 30 40 Vù ng Quy P hạm 50 60 Đườ ng biể u diễ n nh phầ n hạt 70 80 Đườ ng bao vù ng chuẩ n 90 100 10 20 40 70 KTLS (mm) Biểu đồ biểu diễn vùng quy phạm đường thành phần hạt cốt liệu lớn BÁO CÁO THÍ NGHIỆM: Báo cáo thí nghiệm cần có thơng tin sau: +Loại nguồn gốc cốt liệu; +Tên kho, bãi cơng trường; +Vị trí lấy mẫu; +Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm; +Bộ sàng thử cốt liệu; +Lượng sót sàng, tính theo phần trăm khối lượng; +Lượng sót tích luỹ sàng, tính theo phần trăm khối lượng; +Đối với cốt liệu nhỏ: phần trăm lượng hạt lớn mm, phần trăm lượng hạt nhỏ 0.14 mm, môđun độ lớn; +Đối với cốt liệu lớn: cỡ hạt lớn nhất; +Tên người thí nghiệm sở thí nghiệm; +Viện dẫn tiêu chuẩn thí nghiệm; ... cốt liệu nhỏ đường thành phần hạt cốt liệu nhỏ Đường thành phần hạt cốt liệu nhỏ vẽ vào lượng sót tích luỹ sàng đường kính cỡ hạt Vùng quy phạm cát (cốt liệu nhỏ) xác định theo bảng yêu cầu thành. .. Khối lượng mẫu, không hạt cốt liệu (Dmax) nhỏ (mm) (kg) 10 20 40 10 70 30 Lớn 70 50 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Cân cốt liệu lớn TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Cân cốt liệu lớn TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Bước 2: Xếp... tay; Ở đây: + Với cốt liệu nhỏ: tiến hành sàng máy lắc sàng + Với cốt liệu lớn: tiến hành sàng tay TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Với cốt liệu nhỏ: +Đổ cốt liệu vào sàng sàng TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM +Đậy nắp
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định thành phần hạt của cốt liệu bài thí nghiệm , Xác định thành phần hạt của cốt liệu bài thí nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay