Xác định khối lượng riêng của xi măng bài thí nghiệm

21 7 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:54

BÀI 5: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA XIMĂNG CÁC KHÁI NIỆM Khối lượng riêng ximăng khối lượng đơn vị thể tích xi măng trạng thái hoàn toàn đặc Ký hiệu: ρ Đơn vị thường dùng: g/cm3; T/m3 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 4030 - 2003 NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH: Nguyên tắc xác định khối lượng riêng ximăng xác định tỷ số khối lượng mẫu ximăng đem thử thể tích mẫu xi măng thơng qua thể tích phần chất lỏng bị chiếm chổ bình khối lượng riêng thử điều kiện nhiệt độ xác định 4 DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Bình xác định khối lượng riêng, bình cao cổ mơ tả theo hình vẽ: (Kích thước tính mm) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Cân phân tích, xác đến 0.01g; (Cân kỹ thuật OHAUS giới hạn tối đa 510g, độ xác 0.01g) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Bể ổn nhiệt; DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Dầu hỏa; DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Ngồi có: phễu nhỏ, ca nhựa, bơng, giấy lọc; DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM: Mẫu ximăng sấy khơ đến khối lượng khơng đổi để nguội bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng thí nghiệm 6 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Đặt bình xác định khối lượng riêng xi măng vào bể ổn nhiệt, bể ổn nhiệt phải trì nhiệt độ 270C ± 20C Giữ bình bể ổn nhiệt cho phần chia độ bình ngập bể giữ chặt để khơng cho bình lên TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Dùng phễu đổ dầu hỏa vào bình đến vạch số khơng (0) bình (V0) Sau dùng bơng giấy lọc thấm hết giọt dầu bám vào cổ bình phần chứa dầu 6 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Dùng bơng giấy lọc thấm hết giọt dầu bám vào cổ bình phần chứa dầu TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Dùng cân phân tích cân 65 gam xi măng (chính xác đến 0.01g) (m0) sấy khô nhiệt độ l05÷110oC để nguội bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng thí nghiệm 6 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Lấy thìa xúc xi măng đổ từ từ qua phễu vào bình mực chất lỏng bình lên tới vạch phần chia độ phía 6 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Lấy bình khỏi bể ổn nhiệt, xoay lắc bình khoảng l0 phút cho khơng khí xi măng hết ngồi 6 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Lại đặt bình để vào bể ổn nhiệt khoảng 10 phút cho nhiệt độ bình cân với nhiệt độ nước Ghi lại mực chất lỏng bình (V) 6 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Cân khối lượng mẫu xi măng lại sau cho vào bình khối lượng riêng (m1), xác đến 0.01g Vệ sinh dụng cụ thí nghiệm TÍNH TOÁN KẾT QUẢ: Khối lượng riêng xi măng (ρ), tính gam centimet khối (g/cm3), tính theo cơng thức: m xm ρ= Vd Trong đó: mxm : Khối lượng mẫu xi măng, (g); m xm = m − m1 m0: Khối lượng ximăng ban đầu đem thí nghiệm (g), (ở m0 = 65g); m1: Khối lượng ximăng lại sau đổ vào bình khối lượng riêng (g); TÍNH TỐN KẾT QUẢ: Vd : Thể tích dầu bị ximăng chiếm chổ bình khối lượng riêng (cm3); Vd = V − V0 V0: Vạch dầu ban đầu bình, (ở V0 = 0) V : Vạch dầu dâng lên sau cho ximăng vào Kết trung bình cộng hai kết xác định song song, lấy xác đến 0.01g/cm3 Trường hợp hai kết chênh lệch lớn 0.05g/cm3 loại bỏ kết tiến hành thử lại mẫu ximăng ban đầu 6 TÍNH TỐN KẾT QUẢ: Kết thí nghiệm ghi theo bảng sau: Lần thí nghiệm Khối lượng ximăng ban đầu (g) Mực chất lỏng bình ban đầu Khối lượng ximăng lại (g) Mực chất lỏng bình lúc sau Khối lượng ximăng cho vào bình (g) Thể tích chất lỏng bị ximăng chiếm chổ (cm3) Khối lượng riêng ximăng (g/cm3) BÁO CÁO THÍ NGHIỆM: Báo cáo thí nghiệm cần có thơng tin sau: +Thơng tin mẫu thử; +Kết tính toán khối lượng riêng xi măng (g/cm3), giá trị khối lượng mẫu thử (g), thể tích dầu bị ximăng chiếm chổ (cm3); +Các thông tin đặc biệt khác cần ý q trình thí nghiệm; +Ngày làm thí nghiệm; +Người thí nghiệm ... NGHIỆM: CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM: Mẫu ximăng sấy khô đến khối lượng không đổi để nguội bình hút ẩm đến nhiệt độ phòng thí nghiệm 6 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Đặt bình xác định khối lượng riêng xi măng. .. Trong đó: mxm : Khối lượng mẫu xi măng, (g); m xm = m − m1 m0: Khối lượng ximăng ban đầu đem thí nghiệm (g), (ở m0 = 65g); m1: Khối lượng ximăng lại sau đổ vào bình khối lượng riêng (g); TÍNH... chất lỏng bình lúc sau Khối lượng ximăng cho vào bình (g) Thể tích chất lỏng bị ximăng chiếm chổ (cm3) Khối lượng riêng ximăng (g/cm3) BÁO CÁO THÍ NGHIỆM: Báo cáo thí nghiệm cần có thơng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định khối lượng riêng của xi măng bài thí nghiệm , Xác định khối lượng riêng của xi măng bài thí nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay