Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập hình học lớp 10

21 27 3
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:46

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10; CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10;Chương I. VECTƠI – VECTƠ1.Cho tam giác ABC, có thể xác định bao nhiêu vectơ khác vectơ có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh A, B, C ? a) 3 b) 6 c) 4 d) 9 2.Cho tứ giác ABCD. Số các vectơ khác có điểm đầu và cuối là đỉnh của tứ giác bằng:a) 4 b) 6c) 8 d) 123.Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ khác cùng phương với có điểm đầu và cuối là đỉnh của lục giác là:a) 4 b) 6c) 7 d) 94.Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ bằng có điểm đầu vàcuối là đỉnh của lục giác là:a) 2 b) 3c) 4 d) 65.Cho ≠ và một điểm C, có bao nhiêu điểm D thỏa mãn: a) 0 b) 1 c) 2 d) vô số 6.Cho ≠ và một điểm C, có bao nhiêu điểm D thỏa mãn: a) 1 b) 2 c) 0 d) vô số7.Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để : a) ABCD là hình bình hành. b) ABDC là hình bình hành. c) AD và BC có cùng trung điểm d) AB = CD và AB CD 8.Cho hình chữ nhật ABCD có AB=3, BC=4. Độ dài của là:a) 5 b) 6c) 7 d) 99.Cho ba điểm phân biệt A, B, C . Đẳng thức nào đúng?a) b) c) + = d) 10.Cho hai điểm A và B phân biệt. Điều kiện để I là trung điểm AB là:a) IA = IB b) c) d) 11.Cho ABC cân ở A, đường cao AH . Câu nào sau đây sai:a) b) c) d) 12.Cho đường tròn tâm O và hai tiếp tuyến song song với nhau tiếp xúc với (O) tại hai điểm A và B . Câu nào sau đây đúng:a) b) c) OA = –OBd) AB = –BA13.Cho ABC đều , cạnh a . Câu nào sau đây đúng:a) b) c) d) 14.Cho đ.tròn tâm O , và hai tiếp tuyến MT, MT (T và T là hai tiếp điểm) . Câu nào sau đây đúng:a) b) c) MT = MT d) 15.Cho ABC, với M là trung điểm của BC . Tìm câu đúng:a) b) c) d) 16.Cho ABC với M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Tìm câu sai:a) b) c) d) 17.Gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Vectơ nào trong các vectơ dưới đây bằng ? a) b) c) d) 18.Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB.a) I A = I B b) c) d) 19.Cho ba điểm ABC. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng:a) AB + BC = AC b) c) d) 20.Cho bốn điểm ABCD. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng: a) b) c) d) 21.Cho hình vuông ABCD, trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng ? a) b) c) d) 22.Cho ABC và một điểm M thoả mãn điều kiện . Trong các mệnh đề sau tìm đề sai : a) MABC là hình bình hành b) c) d) 23.Cho ABC có G là trọng tâm, I là trung điểm BC. Đẳng thức nào đúng?a) b) c) d) 24.Cho tam giác ABC có trọng tâm G và M là trung điểm BC. Khẳng định nào sau đây là sai?a) b) c) d) 25.Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào đúng?a) b) c) d) 26.Cho ABC vuông tại A với M là trung điểm của BC . Câu nào sau đây đúng:a) b) c) d) 27.Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề sai :a) b) c) d) 28.Cho hình vuông ABCD có tâm là O. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai a) b) c) d) 29.Cho tam giác ABC, có bao nhiêu điểm M thoả mãn : = 1 a) 0 b) 1 c) 2 d) vô số 30.Cho hình bình hành ABCD, có M là giao điểm của hai đường chéo. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai: a) b) c) d) 31.Cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng : a) b) c) d) 32.Cho tam giác ABC điểm I thoả: . Chọn mệnh đề đng:a) b) c) d) 33.Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng a . Độ dài của bằng a) 2a b) a c) d) 34.Cho ABC. Đặt . Các cặp vectơ nào sau cùng phương?a) b) c) d) II – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ1.Trong mpOxy cho hình bình hành OABC, C  Ox. Khẳng định nào đúng?a) có tung độ khác 0 b) A và B có tung độ khác nhauc) C có hoành độ bằng 0 d) xA + xC − xB = 02.Trong mp Oxy, cho hình vuông ABCD có gốc O là tâm hình vuông và các cạnh của nó song song với các trục tọa độ. Khẳng định nào đúng?a) = AB b) cùng hướngc) xA = − xC, yA = yC d) xB = − xC, yC = − yB3.Cho M(3;–4). Kẻ MM1  Ox, MM2  Oy. Khẳng định nào đúng?a) = −3 b) = 4c) có tọa độ (–3;–4) d) có tọa độ (3;–4)4.Cho bốn điểm A(–5;–2), B(–5;3), C(3;3), D(3;–2). Khẳng định nào đúng?a) cùng hướng b) ABCD là hình chữ nhậtc) I(–1;1) là trung điểm AC d) 5.Cho = (3;−2), = (1; 6). Khẳng định nào đúng?a) = (−4; 4) ngược hướng b) cùng phươngc) = (6;−24) cùng hướng d) cùng phương6.Cho A(3;–2), B(7;1), C(0;1), D(–8;–5). Khẳng định nào đúng?a) đối nhau b) ngược hướngc) cùng hướng d) A, B, C, D thẳng hàng7.Cho A(–1;5), B(5;5), C(–1;11). Khẳng định nào đúng?a) A, B, C thẳng hàng b) cùng phươngc) không cùng phương d) cùng phương8.Cho bốn điểm A(2, 1) ; B(2, –1) ; C(–2, –3) ; D(–2, –1). Xét 3 mệnh đề :(I) ABCD là hình thoi(II) ABCD là hình bình hành(III) AC cắt BD tại M(0, –1)Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : a) Chỉ (I) đúng b) Chỉ (II) đúng c) Chỉ (II) và (III) đúng d) Cả 3 đều đúng 9.Cho các điểm A(–1, 1) ; B(0, 2) ; C(3, 1) ; D(0, –2). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? a) AB DC b) AC = BD c) AD = BC d) AD BC 10.Cho 3 điểm A(–1, 1) ; B(1, 3) ; C(–2, 0). Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai : a) b) A, B, C thẳng hàng c) d) 11.Khẳng định nào đúng?a) = (−5; 0), = (−4; 0) cùng hướng b) = (7; 3) là vectơ đối của = (−7; 3)c) = (4; 2), = (8; 3) cùng phương d) = (6; 3), = (2; 1) ngược hướng12.Trong hệ trục (O; , ), tọa độ của + là:a) (0; 1) b) (−1; 1)c) (1; 0) d) (1; 1)13.Cho = (3;−4), = (−1; 2). Tọa độ của + là:a) (−4; 6) b) (2;−2)c) (4;−6) d) (−3;−8)14.Cho = (−1; 2), = (5;−7). Tọa độ của – là:a) (6;−9) b) (4;−5)c) (−6; 9) d) (−5;−14)15.Cho = (−5; 0), = (4; x). Hai vectơ , cùng phương nếu x là:a) –5 b) 4c) 0 d) –116.Cho = (x; 2), = (−5; 1), = (x; 7). Vectơ = 2 + 3 nếu:a) x = –15 b) x = 3c) x = 15 d) x = 517.Cho hai vectơ : = ( 2 , –4 ) và = ( –5 , 3) . Tìm tọa độ của vectơ : a) = ( 7 , –7 ) b) = ( 9 , –11 ) c) = ( 9 , –5 ) d) = ( –1 , 5 ) 18.Cho ba điểm A ( 1; 3) ; B ( –1; 2) C( –2; 1) . Toạ độ của vectơ là :a) ( –5; –3) b) ( 1; 1) c) ( –1;2) d) (4; 0) 19.Trong mp Oxy cho A(5;2), B(10;8). Tọa độ của là:a) (15; 10) b) (2; 4)c) (5; 6) d) (50; 16)20.Cho A(2, 1), B(0, – 3), C(3, 1). Tìm điểm D để ABCD là hình bình hành.a) (5, 5) b) (5, – 2) c) (5, – 4) d) (– 1, – 4)21.Cho ba điểm A(1, 1) ; B(3, 2) ; C(6, 5). Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành:a) D(4, 3) b) D(3, 4) c) D(4, 4) d) D(8, 6) 22.Cho A(2;–3), B(4;7). Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là:a) (6; 4) b) (2; 10)c) (3; 2) d) (8;−21)23.Cho 3 điểm M, N, P thoả . Tìm k để N là trung điểm của MP ?a) b) – 1c) 2d) –224.Cho tam giác ABC có B(9;7), C(11;–1), M và N lần lượt là trung điểm của AB, AC . Tọa độ của là:a) (2;−8) b) (1;−4)c) (10; 6) d) (5; 3)25.Các điểm M(2;3), N(0;–4), P(–1;6) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ đỉnh A là:a) (1; 5) b) (−3;−1)c) (−2;−7) d) (1;−10)26.Cho tam giác ABC có A(3;5), B(1;2), C(5;2). Trọng tâm của ABC là:a) G1(−3; 4) b) G2(4; 0)c) G3( ; 3) d) G4(3; 3)27.Tam giác ABC có A(6;1); B(–3;5). Trọng tâm của tam giác là G(–1;1). Toạ độ đỉnh C là:a) C(6;–3)b) C(–6;3)c) C(–6;–3)d) C(–3;6)28.Cho A(1;1), B(–2;–2), C(7;7). Khẳng định nào đúng?a) G(2;2) là trọng tâm tam giác ABC b) B ở giữa hai điểm A và Cc) A ở giữa hai điểm B và C d) cùng hướng29.Cho ABC có trọng tâm là gốc tọa độ O, hai đỉnh A(–2;2) và B(3;5). Tọa độ đỉnh C là:a) (−1;−7) b) (2;−2)c) (−3;−5) d) (1; 7)30.Cho bốn điểm A(1;1), B(2;–1), C(4;3), D(3;5). Chọn mệnh đề đúng:a) Tứ giác ABCD là hbh b) G(2; 53) là trọng tâm BCDc) d) cùng phương31.Cho A (1; 2) ; B(–2; 3) . Tìm toạ độ của điểm I sao cho ?a) ( 1; 2) b) ( 1; c) ( –1; d) ( 2; –2)32.Cho A(2;5); B(1;1); C(3;3). Toạ độ điểm E thoả là: a) E(3;–3)b) E(–3;3)c) E(–3;–3)d) E(–2;–3)Chương II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNGI – GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ (00 – 1800)1.Giá trị của bằng bao nhiêu?a) b) c) d) 12.Giá trị của bằng bao nhiêu? CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 Chương I VECTƠ I – VECTƠ r Cho tam giác ABC, xác định vectơ khác vectơ có điểm đầu điểm cuối đỉnh A, B, C ? a) b) c) d) r Cho tứ giác ABCD Số vectơ khác có điểm đầu cuối đỉnh tứ giác bằng: a) b) c) d) 12 r Cho lục giác ABCDEF tâm O Số vectơ khác phương với uuur OC có điểm đầu cuối đỉnh lục giác là: a) b) c) d) uuur Cho lục giác ABCDEF tâm O Số vectơ OC có điểm đầu cuối đỉnh lục giác là: a) b) c) d) uuur uuur r uuur Cho AB ≠ điểm C, có điểm D thỏa mãn: AB  CD a) b) c) d) vô số uuur uuur r uuur Cho AB ≠ điểm C, có điểm D thỏa mãn: AB  CD a) b) c) d) vô số uuur uuur Điều kiện điều kiện cần đủ để AB  CD : a) ABCD hình bình hành b) ABDC hình bình hành c) AD BC có trung điểm d) AB = CD AB // CD uuur Cho hình chữ nhật ABCD có AB=3, BC=4 Độ dài AC là: a) b) c) d) 9 Cho ba điểm phân biệt A, B, C Đẳng thức đúng? uuu r uuu r uuur uuur uuur uuur a) CA  BA  BC b) AB  AC  BC uuu r uuu r uuur uuur uuu r uuur c) AB + CA = CB d) AB  BC  CA 10 Cho hai điểm A B phân biệt Điều kiện để I trung điểm AB là: uu r uur uu r uur uur uur a) IA = IB b) IA  IB c) IA   IB d) AI  BI 11 Cho ABC cân A, đường cao AH Câu sau sai: a) uuur uuur AB  AC b) uuur uuur HC   HB c) uuur uuur AB  AC d) uuur uuur AB   AC 12 Cho đường tròn tâm O hai tiếp tuyến song song với tiếp xúc với (O) hai điểm A B Câu sau đúng: uuu r uuur uuur uuur a) OA  OB b) AB  OB c) OA = –OB d) AB = –BA 13 Cho ABC , cạnh a Câu sau đúng: uuur uuur uuu r uuu r uuur a) AB  BC  CA b) CA   AB c) uuur uuur uuu r AB  BC  CA  a d) uuu r uuur CA   BC 14 Cho đ.tròn tâm O , hai tiếp tuyến MT, MT ' (T T' hai tiếp điểm) Câu sau đúng: https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 uuur uuuur MT  MT ' a) c) MT = MT  b) d) MT  MT '  TT ' uuur uuuu r OT  OT ' 15 Cho ABC, với M trung điểm BC Tìm câu đúng: uuuur uuur uuu r r uuur uuur uuur a) AM  MB  BA  b) MA  MB  AB uuur uuur uuuu r uuur uuur uuuur c) MA  MB  MC d) AB  AC  AM 16 Cho ABC với M, N, P trung điểm BC, CA, AB Tìm câu sai: uuur uuur uuur uuur uuuu r uuur r r a) AB  BC  AC  b) AP  BM  CN  uuuu r uuur uuuu r r uuu r uuuu r uuur c) MN  NP  PM  d) PB  MC  MP 17 Gọi O tâm hình vng ABCD Vectơ vectơ uuur uuur uuu r uuur uuur uuu r uuu r uuur a) BC  AB b) OA  OC c) BA  DA d) DC  CB 18 Điều kiện điều kiện cần đủ để I trung điểm đoạn thẳng AB uu r uur r uu r uur r uu r uur a) I A = I B b) IA  IB  c) IA  IB  d) IA  IB 19 Cho ba điểm ABC Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng: uuur uuur uuu r r a) AB + BC = AC b) AB  BC  CA  uuur uuur uuu r uuur uuur uuu r uuur c) AB  BC � CA  BC d) AB  CA  BC 20 Cho bốn điểm ABCD Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng: uuur uuur uuur uuu r uuu r uuur uuur uuur a) AB  CD  AD  CB b) AB  BC  CD  DA uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuu r c) AB  BC  CD  DA d) AB  AD  CD  CB 21 Cho hình vng ABCD, mệnh đề sau, tìm mệnh đề ? uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuu r a) AB  BC b) AB  CD c) AC  BD d) AD  CB uuu r CA ? uuur uuur uuuu r r 22 Cho ABC điểm M thoả mãn điều kiện MA  MB  MC  Trong mệnh đề sau tìm đề sai : uuuur uuur uuur a) MABC hình bình hành b) AM  AB  AC uuu r uuur uuuu r uuur uuur c) BA  BC  BM d) MA  BC 23 Cho ABC có G trọng tâm, I trung điểm BC Đẳng thức đúng? a) uuu r uur GA  2GI uuur uuur uur GB  GC  2GI b) uur r uu IG   IA uuur uuur uuu r GB  GC  GA c) d) 24 Cho tam giác ABC có trọng tâm G M trung điểm BC Khẳng định sau sai? a) uuur uuuur AG  AM uuur uuur uuur GA  BG  CG uuur uuur uuur uuur uuur uuuur b) AB  AC  3AG c) d) GB  GC  GM 25 Cho hình bình hành ABCD Đẳng thức đúng? uuur uuur uuur uuur uuur uuur a) AC  BD  2BC b) AC  BC  AB uuur uuur uuur uuur uuur uuur c) AC  BD  2CD d) AC  AD  CD 26 Cho ABC vuông A với M trung điểm BC Câu sau đúng: uuuur uuur uuuu r uuur uuuu r a) AM  MB  MC b) MB  MC https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 c) uuur uuuu r MB  MC d) uuur uuuur BC AM  27 Cho tam giác ABC Gọi M N trung điểm AB AC Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề sai : uuur uuur uuur uuuur a) AB  AM b) AC  NC c) uuur uuuu r BC  2MN d) uuur uuur CN   AC 28 Cho hình vng ABCD có tâm O Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai a) uuur uuur uuur AB  AD  AO b) c) uuu r uuur uuu r OA  OB  CB d) uuur uuur r uuu AD  DO   CA uuur uuur uuur AC  DB  AB uuur uuur uuuu r 29 Cho tam giác ABC, có điểm M thoả mãn : MA  MB  MC = a) b) c) d) vơ số 30 Cho hình bình hành ABCD, có M giao điểm hai đường chéo Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai: uuur uuur uuur uuur uuur uuur a) AB  BC  AC b) AB  AD  AC uuu r uuur uuuu r uuur uuur uuuu r uuuu r c) BA  BC  BM d) MA  MB  MC  MD 31 Cho G trọng tâm tam giác ABC Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề : a) uuur uuur uuur AB  AC  AG uuu r uuu r uuur CA  CB  CG c) 32 Cho tam giác ABC điểm I a) c) uuu r uuu r uur CA  2CB CI  uur uuu r uuu r CI  CA  2CB uuu r uuur uuur BA  BC  3BG uuur uuur uuur r d) AB  AC  BC  uu r uur thoả: IA  IB Chọn mệnh uuu r uuu r uur CA  2CB b) CI  uuu r uuu r uur CA  2CB d) CI  3 b) 33 Cho tam giác ABC có cạnh a Độ dài a) 2a b) a c) a d) đề đng: uuur uuur AB  AC a r uuur r uuur a  BC , b  AC Các cặp vectơ sau phương? r r r r r r r r r r r r r r r r 2a  b , a  2b b) a  2b , 2a  b c) 5a  b , 10a  2b d) a  b , a  b 34 Cho ABC Đặt a) -********* II – HỆ TRỤC TỌA ĐỘ Trong mpOxy cho hình bình hành OABC, C  Ox Khẳng định đúng? uuur a) AB có tung độ khác b) A B có tung độ khác c) C có hồnh độ d) xA + xC − xB = Trong mp Oxy, cho hình vng ABCD có gốc O tâm hình vng cạnh song song với trục tọa độ Khẳng định đúng? https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 uuu r uuur uuur uuu r uuur OA  OB = AB a) b) OA  OB, DC hướng c) xA = − xC, yA = yC d) xB = − xC, yC = − yB Cho M(3;–4) Kẻ MM1  Ox, MM2  Oy Khẳng định đúng? a) OM = −3 uuuuu r uuuuur OM1  OM b) OM = uuuuu r uuuuur OM  OM c) có tọa độ (–3;–4) d) có tọa độ (3;–4) Cho bốn điểm A(–5;–2), B(–5;3), C(3;3), D(3;–2) Khẳng định đúng? uuur uuur a) AB, CD hướng b) ABCD hình chữ nhật uuu r uuur uuur c) I(–1;1) trung điểm AC d) OA  OB  OC r r Cho u = (3;−2), v = (1; 6) Khẳng định đúng? r r r r r a) u  v , a = (−4; 4) ngược hướng b) u , v phương r r r r r r c) u  v , b = (6;−24) hướng d) 2u  v , v phương Cho A(3;–2), B(7;1), C(0;1), D(–8;–5) Khẳng định đúng? uuur uuur uuur uuur a) AB, CD đối b) AB, CD ngược hướng uuur uuur c) AB, CD hướng d) A, B, C, D thẳng hàng Cho A(–1;5), B(5;5), C(–1;11) Khẳng định đúng? uuur uuur a) A, B, C thẳng hàng b) AB, AC phương uuur uuur uuur uuur c) AB, AC không phương d) AB, BC phương Cho bốn điểm A(2, 1) ; B(2, –1) ; C(–2, –3) ; D(–2, –1) Xét mệnh đề : (I) ABCD hình thoi (II) ABCD hình bình hành (III) AC cắt BD M(0, –1) Tìm mệnh đề mệnh đề sau : a) Chỉ (I) b) Chỉ (II) c) Chỉ (II) (III) d) Cả Cho điểm A(–1, 1) ; B(0, 2) ; C(3, 1) ; D(0, –2) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? a) AB // DC b) AC = BD c) AD = BC d) AD // BC 10 Cho điểm A(–1, 1) ; B(1, 3) ; C(–2, 0) Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai : uuur uuur a) AB  AC b) A, B, C thẳng hàng c) uuu r uuur BA  BC d) uuu r uuu r r BA  2CA  11 Khẳng định đúng? r r a) a = (−5; 0), b = (−4; 0) hướng r r b) c = (7; 3) vectơ đối d = (−7; 3) r r c) u = (4; 2), v = (8; 3) phương r r d) a = (6; 3), b = (2; 1) ngược hướng r r r r 12 Trong hệ trục (O; i , j ), tọa độ i + j là: a) (0; 1) b) (−1; 1) c) (1; 0) d) (1; 1) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm r a CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 r r r 13 Cho = (3;−4), b = (−1; 2) Tọa độ a + b là: a) (−4; 6) b) (2;−2) c) (4;−6) d) (−3;−8) r r r r 14 Cho a = (−1; 2), b = (5;−7) Tọa độ a – b là: a) (6;−9) b) (4;−5) c) (−6; 9) d) (−5;−14) r r r r 15 Cho a = (−5; 0), b = (4; x) Hai vectơ a , b phương x là: a) –5 b) c) d) –1 r r r r r r 16 Cho a = (x; 2), b = (−5; 1), c = (x; 7) Vectơ c = a + b nếu: a) x = –15 b) x = c) x = 15 d) x = r r r 17 Cho hai vectơ : a = ( , –4 ) b = ( –5 , 3) Tìm tọa độ vectơ : ur  2ar  b r r a) u = ( , –7 ) b) u = ( , –11 ) r r c) u = ( , –5 ) d) u = ( –1 , ) uuur uuur 18 Cho ba điểm A ( 1; 3) ; B ( –1; 2) C( –2; 1) Toạ độ vectơ AB  AC : a) ( –5; –3) b) ( 1; 1) c) ( –1;2) d) (4; 0) uuur 19 Trong mp Oxy cho A(5;2), B(10;8) Tọa độ AB là: a) (15; 10) b) (2; 4) c) (5; 6) d) (50; 16) 20 Cho A(2, 1), B(0, – 3), C(3, 1) Tìm điểm D để ABCD hình bình hành a) (5, 5) b) (5, – 2) c) (5, – 4) d) (– 1, – 4) 21 Cho ba điểm A(1, 1) ; B(3, 2) ; C(6, 5) Tìm tọa độ điểm D cho ABCD hình bình hành: a) D(4, 3) b) D(3, 4) c) D(4, 4) d) D(8, 6) 22 Cho A(2;–3), B(4;7) Tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB là: a) (6; 4) b) (2; 10) c) (3; 2) d) (8;−21) uuuu r uuur 23 Cho điểm M, N, P thoả MN  k MP Tìm k để N trung điểm MP ? a) b) – c) d) –2 24 Cho tam giác ABC có B(9;7), C(11;–1), M N trung điểm AB, AC uuuu r Tọa độ MN là: a) (2;−8) b) (1;−4) c) (10; 6) d) (5; 3) 25 Các điểm M(2;3), N(0;–4), P(–1;6) trung điểm cạnh BC, CA, AB tam giác ABC Tọa độ đỉnh A là: a) (1; 5) b) (−3;−1) c) (−2;−7) d) (1;−10) 26 Cho tam giác ABC có A(3;5), B(1;2), C(5;2) Trọng tâm ABC là: a) G1(−3; 4) b) G2(4; 0) c) G3( ; 3) d) G4(3; 3) 27 Tam giác ABC có A(6;1); B(–3;5) Trọng tâm tam giác G(–1;1) Toạ độ đỉnh C là: a) C(6;–3) b) C(–6;3) c) C(–6;–3) d) C(–3;6) 28 Cho A(1;1), B(–2;–2), C(7;7) Khẳng định đúng? a) G(2;2) trọng tâm tam giác ABC b) B hai điểm A C uuur uuur c) A hai điểm B C d) AB, AC hướng https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 29 Cho ABC có trọng tâm gốc tọa độ O, hai đỉnh A(–2;2) B(3;5) Tọa độ đỉnh C là: a) (−1;−7) b) (2;−2) c) (−3;−5) d) (1; 7) 30 Cho bốn điểm A(1;1), B(2;–1), C(4;3), D(3;5) Chọn mệnh đề đúng: a) Tứ giác ABCD hbh b) G(2; 5/3) trọng tâm BCD uuur uuur uuur uuur c) AB  CD d) AC , AD phương uu r uur r 31 Cho A (1; 2) ; B(–2; 3) Tìm toạ độ điểm I cho IA  IB  ? a) ( 1; 2) ) b) ( 1; c) ( –1; ) d) ( 2; –2) uuur uuur uuur 32 Cho A(2;5); B(1;1); C(3;3) Toạ độ điểm E thoả AE  AB  AC là: a) E(3;–3) b) E(–3;3) c) E(–3;–3) d) E(–2;–3) ************** -Chương II TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG I – GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ (00 – 1800) Giá trị a) bao nhiêu? b) c) 2 Giá trị a) sin 600  cos300 tan 300  cot 300 b) 3 d) bao nhiêu? 1 3 c) d) Trong đẳng thức sau đây, đẳng thức đúng? a) sin1500   c) tan 150  b) cos1500  3 d) cot1500  Cho   hai góc khác bù nhau, đẳng thức sau đẳng thức sai? a) sin   sin  b) cos    cos  c) tan    tan  d) cot   cot  Trong đẳng thức sau đây, đẳng thức sai? a) sin(1800   )   sin  b) cos(180  )  cos  c) tan(1800   )  tan  d) cot(1800   )   cot  Trong đẳng thức sau đây, đẳng thức sai? a) sin 00  cos 00  b) sin 900  cos900  c) sin1800  cos1800  1 d) sin 600  cos 600  1 Cho góc  tù Điều khẳng định sau đúng? a) sin   b) cos   c) tan   Trong khẳng định sau, khẳng định sai? https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm d) cot   CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 a) cos600  sin 300 b) cos 600  sin1200 c) cos300  sin1200 d) sin 600   cos1200 Đẳng thức sau sai : a) sin450 + sin450 = b) sin300 + cos600 = c) sin600 + cos1500 = d) sin1200 + cos300 = 10 Cho hai góc nhọn   (    ) Khẳng định sau sai? a) cos  cos  b) sin   sin  c)tan   tan   d) cot   cot  11 Cho ABC vng A, góc B 300 Khẳng định sau sai? a) cos B  b) sin C  c) cos C  2 d) sin B  d) cos    sin  12 Điều khẳng định sau đúng? a) sin    sin(1800   ) b) cos   cos(1800   ) c) tan   tan(1800   ) d) cot   cot(1800   ) 13 Tìm khẳng định sai khẳng định sau: a) cos 750  cos500 b) sin 800  sin 500 c) tan 450  tan 600 d) cos300  sin 600 14 Bất đẳng thức đúng? a) sin 900  sin1000 b) cos 950  cos1000 c) tan 850  tan1250 d) cos145  cos1250 15 Hai góc nhọn   phụ nhau, hệ thức sau sai? a) sin   cos  b) tan   cot  cot  c) cot   b) sin   cos 16 Trong hệ thức sau hệ thức đúng? a) sin   cos   c) sin   cos   17 Cho biết sin   cos   a Giá trị a) sin  cos   a c) sin  cos   18 Cho biết a)  a) 19 13 19 Cho biết 10 26 d) sin 2  cos 2  sin  cos  bao nhiêu? b) sin  cos   2a  a2 cos    Tính giá trị biểu thức b) cot   19 13 Tính giá trị E = b)  1 100 26 a  11 d) sin  cos   E cot   3tan  2cot   tan  c) 25 13 2cos   5sin  cos   c) 50 26 ? d)  25 13 ? d) 101 26 20 Đẳng thức sau sai? a) (cos x  sin x)2  (cos x  sin x)  2, x b) tan x  sin x  tan x sin x, x �900 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 c) sin x  cos4 x   2sin x cos x, x d) sin x  cos6 x   3sin x cos x, x 21 Đẳng thức sau sai? a)  cos x sin x  ( x �00 , x �1800 ) sin x  cos x b) tan x  cot x  c) tan x  cot x  d) sin 2 x  cos 2 x  ( x �00 ,900 ,1800 ) sin x cos x  ( x �00 ,900 ,1800 ) sin x cos x II – TÍCH VƠ HƯỚNG CỦA HAI VEC TƠ r r r r r rr Trong mpOxy có hai vectơ đơn vị hai trục i , j Cho v = a i +b j , v j = (a, b) cặp số sau : a) (2, 3) b) (3, 2) c) (– 3, 2) d) (0, 2) Cho tam giác ABC có A(– 4, 0), B(4, 6), C(– 1, 4) Trực tâm tam giác ABC có tọa độ : a) (4, 0) b) (– 4, 0) c) (0, – 2) d) (0, 2) Cho tam giác ABC có: A(4;3); B(2;7); C(–3;–8) Toạ độ chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC là: a) (1;–4) b) (–1;4) c) (1;4) d) (4;1) Cho tam giác ABC có A(– 3, 6), B(9, – 10), C(–5, 4) Tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tọa độ : 1 a) ( , 0) b) (– 4, ) c) (3, 2) d) (3, – 2) Cho ABC có A(6, 0), B(3, 1), C(–1, – 1) Số đo góc B ABC : a) 150 b) 1350 c)1200 d) 600 Trên đường thẳng AB với A(2, 2), B(1, 5) Tìm hai điểm M, N biết A, B chia đoạn MN thành đoạn MA = AB = BN a) M(– 3, 1), N(2, 8) b) M(– 3, 17), N(2,– 1) c) M( 3, – 1), N(0, 8) d) M( 3, 1), N(0, 8) Cho A(1, – 1), B(3, 2) Tìm M trục Oy cho MA2 + MB2 nhỏ a) M(0, 1) Cho r a a) – = (1, 2), b) M(0, – 1) r b c) M(0, r r ) d) M(0, – ) = (– 2, –1) Giá trị cos( a , b ) : b) c) d) – Tìm điểm M Ox để khoảng cách từ đến N(– 28, 3) 57 : a) M(6, 0) b) M(– 2, 0) c) M( 6, ) hay M(– 2, 0) d) M( 3, 1) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 10.Cho hai điểm A(2, 2), B(5, – 2) Tìm M Ox cho : � AMB = 90 a) M(0, 1) b) M(6, 0) c) M(1, 6) d) Kết khác uuu r uuu r 11.Cho tam giác ABC có AB = 2cm, BC = 3cm, CA = 5cm Tích CA.CB : a) 13 b) 15 c) 17 d) Kết khác uuur 12.Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = Độ dài vectơ AC : a) b) c) d) uuur uuur 13.Cho tam ABC cạnh a Độ dài AB  AC : a) a 3 b) a c) a 14.Cho tam giác cạnh a Độ dài a) b) a c) a d) 2a uuur uuur AB  AC 3 : d) a uuur uuur 15.Cho ba điểm A ( 1;2) , B ( –1; 1) , C( 5; –1) cos ( AB; AC ) = ? a) – b) c) – d)  5 16.Cho A( –1; 2) , B( 2; 0) , C( 3; 4) Toạ độ trực tâm H tam giác ABC : a) ( 4; 1) r b) ( r 10 ; ) 7 c) ( ;2) d) ( 2; 3) 17.Cho u = ( 2; –3) ; v = ( 8; –12) Câu sau ? r r r r a) u v phương b) u vng góc với v r r c) | u | = | v | d) Các câu sai r r 18.Cho u = ( 3; 4) ; v = (– 8; 6) Câu sau ? r r r r a) | u | = | v | b) u v phương r r r r c) u vng góc với v d) u = – v 19.Trong hệ toạ độ (O; a) 20.Cho a) 21.Cho rr i; j ) , cho b) r a r a r 3r r a i j 5 c) Độ dài d) r r a : r = ( – 3; 4) Với giá trị y b = ( 6; y ) phương với a : b) –8 c) d) –4 r r = ( 1;–2) Với giá trị y b = ( –3; y ) vng góc với a : a) b) 3 c) –6 d) – 22.Cho M ( 2; – 4) ; M’( –6; 12) Hệ thức sau ? uuuuu r uuuur uuuuu r uuuur uuuuu r uuuur uuuuu r uuuur OM '  2OM b) OM '  4OM c) OM '  OM d) OM '  3OM r r r r r r r r 23.Cho a b có | a | = 3; | b | = a b = –3 Góc  = ( a ; b ) a) 0 =? a) 45 b) 30 c) 60 d) 120 24.Cho ba điểm A ( –1; 2) ; B( 2; 0) ; C( 3; 4) Toạ độ trực tâm H tam giác ABC : a) ( 4; 1) b) ( 10 ; ) 7 c) ( ; ) 2 d) ( 1; ) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 25.Cho ba điểm A ( 1; 2) , B ( –1; 1); C( 5; –1) Cos( a)  b) c) d) – uuur uuur AB, AC ) =? 5 26.Cho điểm A( 1; 2) ; B( –1; 3); C( –2; –1) : D( 0; –2) Câu sau a) ABCD hình vng b) ABCD hình chữ nhật c) ABCD hình thoi d) ABCD hình bình hành 27.Cho A( 1; 2) ; B ( –2; – 4); C ( 0; 1) ; D ( –1; uuur uuur uuur uuur ) Câu sau ? a) AB phương với CD b) | AB | = | CD | uuur uuur uuur uuur c) AB  CD d) AB = CD r r r r 28.Cho a = ( –2; –1) ; b = ( 4; –3 ) cos( a ; b ) = ? a) – 5 b) 5 c) uuur uuur d) 29.Cho A ( –1; 2) ; B( 3; 0) ; C( 5; 4) cos( AB, AC ) = ? b) c) d) 2 r r 30.Cho a = ( –3; 4) ; b = ( 4; ).Kết luận sau sai r r r r r r r r a) a b = b) | a | = | b | c) a _|_ b d) a phương b r r 31.Cho a = ( ; –8) Vectơ sau khơng vng góc với a r r r r a) b = ( 2; 1) b) b = ( –2; – 1) c) b = ( –1; 2) d) b = ( 4; 2) r r 32.Cho a = ( –3 ; 9) Vectơ sau không phương với a r r r r a) b = ( –1; 3) b) b = ( 1; –3 ) c) b = ( 1; ) d) b = (–2; ) r r r r r r 33.Cho a = (1; 2) ; b = (4; 3) ; c = (2; 3) Kết biểu thức : a ( b + c ) a) 37 a) 18 b) 28 c) 20 d) Cho hai điểm A(1, 2) ; B(3, 4) Tọa độ vectơ đơn vị phương với a) (1, 1) 38 41 42 c)  2,  d) � � ; � � 2� � b) 3a2 c) a2 d) 2a Cho ABC vuông A AB = a, BC = 2a Tính tích vơ hướng a) a2 40 �1 � �, � �2 � Cho ABC vng A, AB = a, BC = 2a Tính tích vơ hướng a) a2 39 b) b) – a2 c) a d) a2 uuur AB là: uuu r uuu r CA.CB : uuu r uuur BA.BC : uuur uuu r Cho ABC vuông A, AB = a, BC = 2a Tính tích vơ hướng AC.CB : a) 3a2 b) a2 c) – a2 d) – 3a2 uuu r uuur Cho điểm A(1, 1); B(2, 4); C(10, –2) Tính tích vơ hướng BA AC : a) 30 b) 10 c) –10 d) –30 Cho điểm A(1, 4) ; B(3, 2) ; C(5, 4) Chu vi tam giác ABC ? a) + 2 b) + c) + d) + 2 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 10 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 43 Gọi G trọng tâm tam giác ABC có cạnh a Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai ? a) c) 44 uuur uuur AB AC  a uuu r uuur a GA.GB  b) d) r r uuur uuu r AC CB   a 2 uuur uuur AB AG  a r r r r r Trong hệ trục tọa độ  O, i , j  cho vectơ sau: a  4i  j , b  j Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề sai : r r r r a) a = ( , –3 ) b) b = ( , ) c) | a | = d) | b | = III– HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC – GIẢI TAM GIÁC Cho tam giác ABC thoả mãn hệ thức b + c = 2a Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? a) cosB + cosC = 2cosA b) sinB + sinC = 2sinA c) sinB + sinC = sin A d) sinB + cosC = 2sinA Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức b + c = 2a Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? a) cosB + cosC = 2cosA b) sin B + sin C = sin A c) sin B + sin C = sin A d) sin B + cos C = sin A Cho tam giác ABC Đẳng thức sai: a) sin ( A+ B – 2C ) = sin 3C b) cos BC A  sin 2 c) sin( A+ B) = sinC cos A  B  2C C  sin 2 d) Gọi S = ma2 + mb2 + mc2 tổng bình phương độ dài ba trung tuyến tam giác ABC Trong mệnh đề sau mệnh đề ? a) S = (a + b2 + c2) b) S = a2 + b2 + c2 c) S = (a + b2 + c2 ) d) S = 3(a2 + b2 + c2) Độ dài trung tuyến mc ứng với cạnh c ABC biểu thức sau a) b2  a c  b) b2  a c2  c) d) b2  a2  c2  2b2  a   c Tam giác ABC có cosB biểu thức sau đây? a) b2  c  a 2bc b)  sin B c) cos( A + C) d) a2  c2  b2 2ac Cho tam giác ABC có a2 + b2 – c2 > Khi : https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 11 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 a) Góc C > 900 b) Góc C < 900 c) Góc C = 900 d) Khơng thể kết luận góc C Chọn đáp án sai : Một tam giác giải biết : a) Độ dài cạnh b) Độ dài cạnh góc c) Số đo góc d) Độ dài cạnh góc Cho ABC với a = 17,4; B� = 440 33 ' ; C� = 640 Cạnh b ? a) 16,5 b) 12,9 c) 15,6 d) 22,1 0 10.Tam giác ABC có �A = 68 12 ', B� = 34 44 ', A B = 117 Tính AC ? a) 68 b) 168 c) 118 d) 200 11.Cho tam giác ABC, biết a = 13, b = 14, c = 15 Tính góc B ? a) 590 49 ' b) 530 ' c) 590 29 ' d) 620 22 ' 12.Cho tam giác ABC, biết a = 24; b = 13; c = 15 Tính góc A ? a) 330 34 ' b) 1170 49 ' c) 280 37 ' d) 580 24 ' 13.Tam giác ABC có a = 8, c = 3, B� = 600 Độ dài cạnh b ? a) 49 b) 97 c) d) 61 14.Tam giác ABC có a = 16,8; B� = 560 13 ' ; C� = 710 Cạnh c bao nhiêu? a) 29,9 b) 14,1 c) 17,5 d) 19,9 2 15.Cho tam giác ABC thoả mãn : b + c – a = 3bc Khi : a) A = 300 b) A= 450 c) A = 600 d) A = 750 uuu r uuur 16.Cho tam giác ABC với trọng tâm G Góc hai vectơ GA GB là: a) 300 b) 600 c) 900 d) 1200 17.Một tam giác có ba cạnh 13, 14, 15 Diện tích tam giác ? a) 84 b) 84 c) 42 d) 168 18.Cho tam giác ABC có a = 4; b = 6; c = Khi diện tích tam giác là: a) 15 b) 15 c) 105 d) 15 19.Một tam giác có ba cạnh 26, 28, 30 Bán kính đường tròn nội tiếp là: a) 16 b) c) d) 20.Một tam giác có ba cạnh 52, 56, 60 Bán kính đường tròn ngoại tiếp là: a) 65 b) 40 c) 32,5 d) 65 21.Tam giác với ba cạnh 5; 12, 13 có bán kính đường tròn ngoại tiếp ? a) b) c) 13 d) 11 22.Tam giác với ba cạnh 6; 8; 10 có diện tích ? a) 24 b) 20 c) 48 d) 30 23.Tam giác với ba cạnh 3; 4; có bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ? a) b) c) d) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 12 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 24.Tam giác với ba cạnh 5; 12; 13 có bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ? a) b) 2 c) d) 25.Tam giác với ba cạnh 6; 8; 10 có bán kính đường tròn ngoại tiếp ? a) b) c)5 d) 26.Tam giác ABC có a = 6; b  ; c = M điểm cạnh BC cho BM = Độ dài đoạn AM ? a) b) 9 c) d) uuur 27.Cho ABC, biết ar  AB = (a1; a2) Một học sinh làm sau: (I) Tính cosA = r uuur b  AC = 108 (b1; b2) Để tính diện tích S ABC rr a.b r r a.b r (II) Tính sinA =  cos A   (III) S = 1 AB.AC.sinA = 2 (IV) S = S= S=  ar.b   ar br  r2 r2 rr a b   a.b   a12  a22   b12  b22    a1b1  a2b2   a1b2  a2b1  (a1b2 – a2b1) Học sinh làm sai bắt đàu từ bước nào? a) (I) b) (II) c) (III) d) (IV) � 28.Cho điểm A(1, 1); B(2, 4); C(10, –2) Góc BAC bao nhiêu? a) 900 b) 600 c) 450 d) 300 29.Cho điểm A(1; –2), B(–2; 3), C(0; 4) Diện tích ABC ? a) 13 b) 13 c) 26 d) 13 30.Cho tam giác ABC có A( 1; –1) ; B( 3; –3) ; C( 6; 0) Diện tích ABC a) 12 b) c) d) r r r r 31.Cho a = ( 2; –3) b = ( 5; m ) Giá trị m để a b phương là: a) – b)  13 c) – 12 d)  15 32.Câu sau phương tích điểm M ( 1; 2) đường tròn (C) tâm I ( –2; 1) , bán kính R = 2: a) b) c) d) –5 33.Cho đường tròn (C) đường kính AB với A( –1; –2) ; B( 2; 1) Kết sau phương tích điểm M ( 1; 2) đường tròn (C) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 13 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 a) b) c) –5 d) 34.Khoảng cách từ A đến B đo trực phải qua đầm lầy Người ta xác định điểm C mà từ nhìn A B góc 780 24 ' Biết CA = 250m, CB = 120m Khoảng cách AB ? a) 266m b) 255m c) 166m d) 298m 35.Hai tàu thuỷ xuất phát từ vị trí A, thẳng theo hai hướng tạo với góc 600 Tàu thứ chạy với tốc độ 30km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 40km/h Hỏi sau hai tàu cách km? a) 13 b) 15 13 c) 10 13 d) 15 36.Từ đỉnh tháp chiều cao CD = 80m, người ta nhìn hai điểm A B mặt đất góc nhìn 720 12' 340 26' Ba điểm A, B, D thẳng hàng Tính khoảng cách AB ? a) 71m b) 91m c) 79m d) 40m 37.Khoảng cách từ A đến B khơng thể đo trực tiếp phải qua đầm lầy Người ta xác định điểm C mà từ nhìn A B góc 560 16 ' Biết CA = 200m, CB = 180m Khoảng cách AB ? a) 163m b) 224m c) 112m d) 168m https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 14 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 Chương III PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG I – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Cho tam giác ABC có A(2;0); B(0;3); C(–3;–1) Đường thẳng qua B song song với AC có phương trình là: a) 5x–y+3=0 b) 5x+y–3=0 c) x+5y–15=0 d) x–5y+15=0 Cho đường thẳng (d): 2x+y–2=0 điểm A(6;5) Điểm A’ đối xứng với A qua (d) có toạ độ là: a) (–6;–5) b) (–5;–6) c) (–6;–1) d) (5;6) Trong điểm sau đây, điểm thuộc đường thẳng (): 4x–3y=0 a) A(1;1) b) B(0;1) c) C(–1;–1) d) D(– ;0) Trong mệnh đề sau mệnh đề đúng? a) Đường thẳng song song với trục Oy có phương trình : x = m (m �0) b) Đường thẳng có phương trình x = m2–1 song song với trục Ox c) Đường thẳng qua hai điểm M(2;0) N(0;3) có ph.trình : Hệ số góc đường thẳng () : a) 1 b)  c) 3x x y  1 3 –y+4=0 là: d) �x   t �y  3t Đ.thẳng qua điểm A(–4;3) song song với đ.thẳng (): � là: a) 3x–y+9=0 b) –3x–y+9=0 c) x–3y+3=0 �x   t �y  3t Cho đường thẳng (): � Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? a) Điểm A(2;0) thuộc () b) Điểm B(3;–3) không thuộc (); c) điểm C(–3;3) thuộc () d) Phương trình : x2 y  3 phương trình tắc () Phương trình phương trình tham số đường thẳng x–y+2=0 là: �x  t a) �y   t � �x  b) �y  t � �x   t c) �y   t � �x  t d) �y   t � Các phương trình sau, phương trình phương trình đường thẳng : �x  m � a) �y   m � � với m �R c) x2 + y + = b) xy=1 d) 1  4 x y https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 15 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 10 Cho A(5;3); B(–2;1) Đường thẳng có phương trình sau qua A;B: a) 2x–2y+11=0 b) 7x–2y+3=0 c) 2x+7y–5=0 d) Đ.thẳng khác 11 Các cặp đường thẳng sau vng góc với nhau? a) (d1): �x  2t � �y  1  t (d2): 2x+y–1=0 b) (d1): x–2=0 (d2): �x  � �y  t c) (d1): y=2x+3 (d2): 2y=x+1 d) (d1): 2x–y+3=0 (d2): x+2y–1=0 12 Đường thẳng qua A(2;1) song song với đường thẳng : 2x+3y–2=0? a) x–y+3=0 b)2x+3y–7=0 c) 3x–2y–4=0 d) 4x+6y–11=0 �x  3  2k (k �R) �y   k 13 Cho phương trình tham số đường thẳng (d): � Phương trình sau phương trìnhg tổng quát (d): a) x+2y–5=0 b) x+2y+1=0 c) x–2y–1=0 d) x–2y+5=0 r 14 Ph.trình tham số đ.thẳng (d) qua M(–2;3) có VTCP u =(1;–4) là: a) �x  2  3t � �y   4t b) �x  2  3t � �y   4t c) �x   2t � �y  4  3t d) �x   2t � �y  4  t 15 Toạ độ điểm đối xứng điểm A(3;5) qua đường thẳng y = x là: a) (–3;5) b) (–5;3) c) (5;–3) d) (5;3) 16 Ph.trình tổng quát đường thẳng (d) qua hai điểm M(1;2) N(3;4) là: a) x+y+1=0 b) x+y–1=0 c) x–y–1=0 d) đ.thẳng khác 17 Vectơ pháp tuyến đường thẳng qua hai điểm A(1;2);B(5;6) là: r r r r a) n  (4;4) b) n  (1;1) c) n  (4;2) d) n  (1;1) �x   3t �y  2t 18 Hai đường thẳng (d1) : x+3y –3=0 và(d2) : � hai đường thẳng : a) Cắt b) Song song c) Trùng 19 Họ đường thẳng (dm): (m–2)x +(m+1)y–3=0 ln qua điểm cố định Đó điểm có toạ độ điểm sau? a) A(–1;1) b) B(0;1) c) C(–1;0) d) D(1;1) 20 Phương trình đường trung trực AB với A(1;3) B(–5;1) là: a) x–y+1=0 b) �x  2  3t � �y   t c) x2 y2  3 d) �x  2  3t � �y   2t 21 Cho điểm A(–1;2); B(–3;2) đường thẳng (): 2x–y+3=0 Điểm C đường thẳng () cho ABC tam giác cân C có toạ độ là: a) C(–2;–1) b) C(0;0) c) C(–1;1) d) C(0;3) 22 Cho đường thẳng (d): y=2 hai điểm A(1;2);C(0;3) Điểm B đường thẳng (d) cho tam giác ABC cân C có toạ độ là: a) B(5;2) b) B(4;2) c) B(1;2) d) B(–2;2) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 16 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 23 Cho ba điểm A(1;2); B(0;4);C(5;3) Điểm D mặt phẳng toạ độ cho ABCD hình bình hành có toạ độ là: a) D(1;2) b) D(4;5) c) D(3;2) d) D(0;3) 24 Cho hai điểm A(0;1) điểm B(4;–5) Toạ độ tất điểm C trục Oy cho tam giác ABC tam giác vuông là: a) (0;1) b) (0;1); (0; c)(0;1);(0;  );  0;2  d)  0;2   ; 0;  7  )  ;  0;2    25 Với giá trị m hai đường thẳng sau song song với nhau: (d1): (m–1)x – y + = (d2): 2mx – y – = ? a) m=0 b) m= –1 c) m=a (a số) d) m=2 26 Đ.thẳng qua điểm M(1; 2) song song với đ.thẳng (d): 4x + 2y + = có phương trình tổng quát là: a) 4x + 2y + = b) 2x + y + = c) 2x + y – = d) x – 2y + = 27 Tính khoảng cách từ điểm M (–2; 2) đến đường thẳng Δ : 5x – 12y – 10 = a) 24/13 b) 44/13 c) 44/169 d) 14/169 28 Tính khoảng cách từ điểm M(0; 3) đến đuờng thẳng Δ : x cos α + y sin α + 3( – sin α ) = a) b) c) sin α d) sin   cos 29 Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M (1; 4) qua đ.thẳng d: x – 2y + = a) M'(0; 3) b) M'(2; 2) c) M'(4; 4) d) M' (3; 0) 30 Tính góc nhọn hai đường thẳng: d1: x + 2y + = 0; d2: x – 3y + = 0 a) 30 b) 45 c) 600 d) 23012' �x   t �y  9  2t 31 Cho phương trình tham số đường thẳng (d): � Trong phương trình sau đây, ph.trình ph.trình tổng quát (d)? a) 2x + y – = b) 2x + y + = c) x + 2y + = d) x + 2y – = 32 Cho hai đ.thẳng: d1: 4x – my + – m = ; d2: (2m + 6)x + y – 2m –1 = Với giá trị m d1 song song với d2 a) m = b) m = –1 c) m = d) m = –1 v m = 33 Tìm tọa độ hình chiếu vng góc H điểm M(1; 4) xuống đường thẳng d: x – 2y + = a) H(3;0) b) H(0; 3) c) H(2; 2) d) H(2; –2) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 17 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 34 Trong đường thẳng sau đây, đường thẳng vuông góc với đường thẳng d: x + 2y 35 36 37 38 39 – = hợp với trục tọa độ thành tam giác có diện tích 1? a) 2x + y + = b) 2x – y – = c) x – 2y + = d) 2x – y + = Tính góc hai đ thẳng Δ1: x + y + 11 = Δ2: x + y + = a) 450 b) 300 c) 88057 '52 '' d) 1013 ' '' Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 3x + 5y + 2003 = Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai: r r a) d có vectơ pháp tuyến n = (3; 5) b) d có vectơ phương u = (5; –3) c) d có hệ số góc k = 5/3 d) d song song với đ.thẳng 3x + 4y = Lập phương trình đường thẳng Δ qua giao điểm hai đường thẳng: d1 : x + 3y – = 0; d2 : x – 3y – = vng góc với đường thẳng: d3 : 2x – y + = a) 3x + 6y – = b) 6x + 12y – 5= c) 6x +12y+10= d) x + 2y + 10=0 Cho tam giác ABC có tọa độ đỉnh A(1; 2), B(3; 1), C(5; 4) Phương trình đường cao vẽ từ A là: a) 2x + 3y – = b) 3x – 2y – = c) 5x – 6y + = d) 3x – 2y + = r Đường thẳng qua điểm M (1; 2) vng góc với vectơ n = (2; 3) có phương trình tắc là: a) x 1 y   b) x 1 y   2 c) x 1 y   d) x 1 y   3 40 Đường thẳng qua điểm N (–2; 1) có hệ số góc k = 2/3 có phương trình tổng quát là: a) 2x – 3y + = c) 2x + 3y + = b) 2x – 3y – = d) 3x – 2y + = II – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN Cho A(2;1); B(3;–2) Tập hợp điểm M(x;y) cho MA 2+MB2=30 đường tròn có phương trình: a) x2+y2–10x–2y–12=0 b) x2+y2–5x+y–6=0 c) x2+y2+5x–y–6=0 d) x2+y2–5x+y–6=0 Cho hai đường tròn có phương trình: (C1): x2+y2–6x+4y+9=0 (C2): x2+y2=9 Tìm câu trả lời : a) (C1) (C2) tiếp xúc b) (C1) (C2) nằm c) (C1) (C2) cắt d) (C1) (C2) có tiếp tuyến chung Cho đường tròn (C) đường thẳng (d) có phương trình : https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 18 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 (C) : x2+y2+6x–2y–15=0 (d) :x+3y+2=0 Hai tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng (d) có phương trình là: a) x+3y+5=0 x+3y–5=0 b) x+3y–10=0 x+3y+10=0 c) x+3y–8=0 x+3y+8=0 d) x+3y–12=0 x+3y+12=0 Phương trình đường thẳng sau phương trình tiếp tuyến đường tròn (C): x2+y2–4=0 a) x+y–2=0 b) x + y–4=0 c) 2x+3y–5=0 d) 4x–y+6=0 Phương trình : x2+y2+2mx+2(m–1)y+2m2=0 phương trình đường tròn m thoả điều kiện : a) m< b) m� c) m=1 d) Một giá trị khác Đường thẳng (d): 2x+3y–5=0 đường tròn (C): x 2+y2+2x–4y+1=0 có giao điểm: a) b) c) d) Hai đường tròn sau có tiếp tuyến chung: (C1) : x2+y2–4x+6y–3=0 (C2) : x2+y2+2x–4y+1=0 a) b) c) d) e) Cho họ đường tròn có phương trình: (Cm): x2+y2+2(m+1)x–4(m–2)y–4m–1=0 Với giá trị m đường tròn có bán kính nhỏ nhất? a) m=0 b) m=1 c) m=2 d)m=3 Cho hai đường tròn có phương trình: (C1) : x2+y2–4x+6y–3=0 (C2) : x2+y2+2x–4y+1=0 Các đường thẳng tiếp xúc với hai đường tròn là: a) x=3 49 e) y= 12 x+ h/ y= x+ b) y= g) y= x+ c) y= x+ 49 49 d) y= –x+3 y= –x+3 y= –x+3 y= 12 x+ 10 Đường thẳng có phương trình sau tiếp xúc với đường tròn (C): x2+y2–4x+6y–3=0? a) x–2y+7=0 b) x  15 y  14  15  c) �x  2  3t � �y   t d) x2 y2  3 11 Cho hai đường tròn: (C1): x2 + y2 + x – y + = (C2): x2 + y2 – x + y – = Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng? a) (C1) cắt (C2) b) (C1) khơng có điểm chung với (C2) c) (C1) tiếp xúc với (C2) d) (C1) tiếp xúc với (C2) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 19 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 12 Cho điểm A(1; 1), B(7; 5) Phương trình đường tròn đường kính AB là: a) x2 + y2 + x + y + 12 = b) x2 + y2 – x – y + 12 = c) x2 + y2 – x – y – 12 = d) x2 + y2 + x + y – 12 = 13 Cho ba điểm A(3; 5), B(2; 3), C(6; 2) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là: a) x2 + y2 –25 x – 19 y + 68 = b) x2 + y2 + 25 x + 19 y – 68 = c) x2 + y2 – 25 x – 19 y + 68 d) x2 + y2 + =0 25 x + 19 y + 68 =0 14 Lập phương trình tiếp tuyến điểm M(3; 4) với đường tròn : (C): x2 + y2 – x – y – = a) x + y – = b) x + y + = c) x – y – = d) x + y – = 15 Đường tròn qua điểm A(–2; 4), B(5; 5), C(6; 2) có phương trình là: a) x2 + y2 + x + y + 20 = b) x2 + y2 – x – y + 10 = c) x2 + y2 – x – y + 20 = d) x2 + y2 – x – y – 20 = 16 Tính bán kính đường tròn tâm I (1; –2) tiếp xúc với đường thẳng Δ : 3x – 4y – 26 = a) 12 b) c) d) 17 Tìm tiếp điểm đường thằng d: x + 2y – = với đường tròn (C): ( x – 4)2 + ( y – 3)2 = a) (3; 1) b) (6; 4) c) (5; 0) d) (1; 20) 18 Phương trình sau phương trình đường tròn: a) x2 + y2 – x – y + = b) x2 + y2 – 10 x – y – = c) x2 + y2 – x – y + 20 = d) x2 + y2 – x + y – 12 = III – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP Elip có tiêu cự ; tỉ số a) x2 y  1 25 b) x2 y  1 25 16 c  a c) có phương trình tắc là: x2 y  1 25 d) x2 y  1 16 25 Đường tròn elip có phương trình sau có giao điểm: (C) : x2+y2–9=0 (E) : a) c) Cho elip ( E ) : b) x2 y  1 25 x2 y  1 d) e) cho mệnh đề : (I) (E) có tiêu điểm F1 (– 4; 0) F2(4; 0) (II) (E) có tỉ số c/a = 4/5 https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 (III) (E) có đỉnh A1(–5; 0) (IV) (E) có độ dài trục nhỏ Trong mệnh đề trên, mệnh đề sai ? a) I II b) II III c) I III d) IV I Một elip có trục lớn 26, tỉ số c/a = 12/13 Trục nhỏ elip ? a) b) 10 c) 12 d) 24 Dây cung elip ( E ) : x2 y   (0 a b2 < b < a) vng góc với trục lớn tiêu điểm có độ dài : a) 2c a b) 2b a 2a c c) d) a2 c Lập phương trình tắc elip có đỉnh (–3; 0), (3; 0) hai tiêu điểm (–1; 0), (1; 0) ta : a) x2 y  1 b) x2 y  1 x2 y  1 c) d) x2 y  1 Cho elip ( E ) : x2 + 4y2 cho mệnh đề : (I) (E) có trục lớn (II) (III) (E) có tiêu điểm F1 ( ; ) (E) có trục nhỏ (IV) (E) có tiêu cự Trong mệnh đề trên, tìm mệnh đề ? a) (I) b) (II) (IV) c) (I) (III) d) (IV) -***** https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm 21 ... Oxy, cho hình vng ABCD có gốc O tâm hình vng cạnh song song với trục tọa độ Khẳng định đúng? https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 uuu... tam giác ABC : a) ( 4; 1) b) ( 10 ; ) 7 c) ( ; ) 2 d) ( 1; ) https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 25.Cho ba điểm A ( 1; 2) , B... 18 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 (C) : x2+y2+6x–2y–15=0 (d) :x+3y+2=0 Hai tiếp tuyến (C) song song với đường thẳng (d) có phương trình là: a) x+3y+5=0 x+3y–5=0 b) x+3y 10= 0 x+3y +10= 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập hình học lớp 10, Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập hình học lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay