Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập đại số lớp 10

61 39 3
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:09

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10;Chương I: MỆNH ĐỀ TẬP HỢPI. MỆNH ĐỀ1.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?A) Nếu a b thì a2 b2B) Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.C) Nếu em chăm chỉ thì em thành công.D) Nếu một tam giác có một góc bằng 600 thì tam giác đó là đều.2.Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề (nếu là mệnh đề thì đúng hay sai) ?Phát biểuKhông phải mệnh đềMệnh đề đúngMệnh đề saia) Hôm nay trời không mưa.b) 2 + 3 = 8.c) là số vô tỷ.d) Berlin là thủ đô của Pháp.e) Làm ơn giữ im lặng f) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.g) Số 19 chia hết cho 2.3.Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề:a) Huế là một thành phố của Việt Nam.b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế.c) Hãy trả lời câu hỏi này d) 5 + 19 = 24e) 6 + 81 = 25f) Bạn có rỗi tối nay không ?g) x + 2 = 11A) 1 B) 2 C) 3 D) 44.Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?A) 3 + 2 = 7.B) x2 +1 > 0.C) 2– < 0.D) 4 + x = 3.5.Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng: A) π là một số hữu tỉ B) Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba C) Bạn có chăm học không? D) Con thì thấp hơn cha 6.Mệnh đề khẳng định rằng:A) Bình phương của mỗi số thực bằng 3B) Có ít nhất 1 số thực mà bình phương của nó bằng 3C) Chỉ có 1 số thực có bình phương bằng 3D) Nếu x là số thực thì x2=37.Kí hiệu X là tập hợp các cầu thủ x trong đội tuyển bóng rổ, P(x) là mệnh đề chứa biến “ x cao trên 180cm”. Mệnh đề khẳng định rằng:A) Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên 180cm.B) Trong số các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ có một số cầu thủ cao trên 180cm.C) Bất cứ ai cao trên 180cm đều là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.D) Có một số người cao trên 180cm là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.8.Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: A => B a) Nếu A thì B b) A kéo theo B c) A là điều kiện đủ để có B d) A là điều kiện cần để có B 9.Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”?A) Mọi động vật đều không di chuyển.B) Mọi động vật đều đứng yên.C) Có ít nhất một động vật không di chuyển.D) Có ít nhất một động vật di chuyển. 10.Phủ định của mệnh đề “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề nào sau đây:A) Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoànB) Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoànC) Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoànD) Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn 11.Cho mệnh đề A = “ ”. Mệnh đề phủ định của A là:A) ;B) ;C) xR mà x2 – x +70” với mọi x là :A) Tồn tại x sao cho B) Tồn tại x sao cho C) Tồn tại x sao cho D) Tồn tại x sao cho 13.Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: “ là số nguyên tố” là:A) là số nguyên tốB) là hợp số C) là hợp sốD) là số thực14.Phủ định của mệnh đề là:A) “x  R, 5x – 3x2 ≠ 1”B) “x  R, 5x – 3x2 = 1”C) “x  R, 5x – 3x2 ≠ 1”D) “x  R, 5x – 3x2 ≥ 1”15.Cho mệnh đề P(x) = . Mệnh đề phủ định của mệnh đề P(x) là:A) B) C) D) 16.Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?A) : B) C) D) 17.Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? A) B) C) D) 18.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?A) n  N, n2 + 1 không chia hết cho 3.B) x  R, x < 3  x < 3.C) x  R, (x – 1)2 ≠ x – 1.D) n  N, n2 + 1 chia hết cho 4. 19.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?A)  x  Q, 4x2 –1 = 0.B) n N, n2 > n.C)  x R, x > x2.D) nN, n2 +1 không chia hết cho 3.20.Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:A). “xR, x>3  x2>9” B).”xR, x>–3  x2> 9” C). ”xR, x2>9  x>3 “ D).”xR, x2>9  x> –3 “ 21.Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:A) n  N, n2 2  n 2B) n  N, n2 6  n 6C) n  N, n2 3  n 3D) n  N, n2 9  n 922.Cho n là số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng.A) n,n(n+1) là số chính phươngB) n,n(n+1) là số lẻC) n,n(n+1)(n+2) là số lẻD) n,n(n+1)(n+2)là số chia hết cho 623.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A) < 4 B) C) D) 24.Cho x là số thực mệnh đề nào sau đây đúng ?A) B) C) D) 25.Chọn mệnh đề đúng:A) ,n2–1 là bội số của 3B) ,x2=3C) ,2n+1 là số nguyên tốD) 26.Trong các mệnh đề nào sau đây mệnh đề nào sai ? A) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau. B) Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông. C) Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại. D) Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng 600.27.Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng? A) Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a+b chia hết cho cB) Nếu 2 tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhauC) Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9D) Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 528.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là sai?A) Tam giác ABC cân thì tam giác có hai cạnh bằng nhauB) a chia hết cho 6 thì a chia hết cho 2 và 3 C) ABCD là hình bình hành thì AB song song với CD D) ABCD là hình chữ nhật thì A= B= C = 900 29.Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? A) n là số lẻ khi và chỉ khi n2 là số lẻB) n chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số của n chia hết cho 3 C) ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi AC = BD D) ABC là tam giác đều khi và chỉ khi AB = AC và có một góc bằng 600 30.Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng:A) 2.5 = 10 Luân Đôn là thủ đô của Hà LanB) 7 là số lẻ 7 chia hết cho 2C) 81 là số chính phương là số nguyênD) Số 141 chia hết cho 3 141 chia hết cho 931.Mệnh đề nào sau đây sai ?A) ABCD là hình chữ nhật tứ giác ABCD có ba góc vuôngB) ABC là tam giác đều A = 600C) Tam giác ABC cân tại A AB = ACD) Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O OA = OB = OC = OD32.Tìm mệnh đề đúng:A) Đường tròn có một tâm đối xứng và có một trục đối xứngB) Hình chữ nhật có hai trục đối xứngC) Tam giác ABC vuông cân A = 450D) Hai tam giác vuông ABC và A’B’C’ có diện tích bằng nhau 33.Tìm mệnh đề sai:A) 10 chia hết cho 5 Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc nhauB) Tam giác ABC vuông tại C AB2 = CA2 + CB2C) Hình thang ABCD nôi tiếp đường tròn (O) ABCD là hình thang cânD) 63 chia hết cho 7 Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau34.Cho tam giác ABC cân tại A, I là trung điểm BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?A) B) C) D) 35.Biết A là mệnh đề sai, còn B là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng ?A) B A B) B A C) D) 36.Biết A là mệnh đề đúng, B là mệnh đề sai, C là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây sai ?A) A C B) C ( ) C) D) C (A B)37.A, B, C là ba mệnh đề đúng, mệnh đề nào sau đây là đúng ?A) A ( ) B) C C) D) C ( ) 38.Cho ba mệnh đề: P : “ số 20 chia hết cho 5 và chia hết cho 2 ”Q : “ Số 35 chia hết cho 9 ”; R : “ Số 17 là số nguyên tố ”Hãy tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề dưới đây: A) P ( ) B) R C) D) 39.Với giá trị thực nào của x thì mệnh đề chứa biến P(x) = “x2 – 3x + 2 = 0” là mệnh đề đúng?A) 0.B) 1.C) – 1.D) – 2.40.Cho mệnh đề chứa biến P(x):” ” với x là số thực. Hãy xác định tính đúng–sai của các mệnh đề sau:(A) P(0) Đúng  Sai  ; (B) P(–1) Đúng  Sai  ; (C) P(1) Đúng  Sai  ; (D) P(2) Đúng  Sai  ; 41.Với giá trị nào của n, mệnh đề chứa biến P(n)=”n chia hết cho 12” là đúng?A) 48 B) 4 C) 3 D) 8842.Cho mệnh đề chứa biến P(x) = “với x  R, ”. Mệnh đề nào sau đây sai: A) P(0)B) P(1)C) P(12)D) P(2)43.Với giá trị thực nào của x mệnh đề chứa biến P(x) là mệnh đề đúng: P(x) = “x2 – 5x + 4 = 0” ? A) 0 B) 5 C) D) 144.Cho mệnh đề chứa biến P(x): với x là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng:A) P(0)B) P(3)C) P(4)D) P(5)II. TẬP HỢP1.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai:A) A A B) C) D) A 2.Cho biết x là một phần tử của tập hợp A, xét các mệnh đề sau:(I) x A(II) (III) x A(IV) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng:A) I và IIB) I và IIIC) I và IVD) II và IV3.Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “7 là một số tự nhiên”:A) 7 B) 7 C) 7 D) 7 4.Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “ không phải là số hữu tỉ”A) B) C) D) không trùng với 5.Điền dấu x vào ô thích hợp:A) e {a;d;e}.Đúng  Sai  B) {d} {a;d;e}.Đúng  Sai  6.Cho tập hợp A = {1, 2, {3, 4}, x, y}. Xét các mệnh đề sau đây:(I) 3 ∈ A (II) { 3 ; 4 } ∈ A (III) { a , 3 , b } ∉ A Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? a) Chỉ I đúng. b) I, II đúng. c) II, III đúng. d) I, III đúng. 7.Mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề A ≠ : a) ∀ x : x ∈ A b) ∃ x : x ∈ A c) ∃ x : x ∉ A d) ∀ x : x ⊂ A 8.Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: X = A) X = B) X = C) X = D) X = 9.Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: X = A) X = 0 B) X = C) X = D) X = 10.Số phần tử của tập hợp A = là : CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10 Chương I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP I MỆNH ĐỀ Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề đúng? A) Nếu a � b a2 � b2 B) Nếu a chia hết cho a chia hết cho C) Nếu em chăm em thành cơng D) Nếu tam giác có góc 600 tam giác Trong câu sau, câu mệnh đề, câu mệnh đề (nếu mệnh đề hay sai) ? Phát biểu Khơng phải mệnh đề Mệnh đề Mệnh đề sai a) Hôm trời không mưa b) + = c) số vô tỷ d) Berlin thủ đô Pháp e) Làm ơn giữ im lặng ! f) Hình thoi có hai đường chéo vng góc với g) Số 19 chia hết cho Trong câu sau, có câu mệnh đề: a) Huế thành phố Việt Nam b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế c) Hãy trả lời câu hỏi ! d) + 19 = 24 e) + 81 = 25 f) Bạn có rỗi tối khơng ? g) x + = 11 A) B) C) D) 4 Câu câu sau mệnh đề? A) + = B) x2 +1 > C) 2– < D) + x = Trong phát biểu sau, phát biểu mệnh đề đúng: A) π số hữu tỉ B) Tổng hai cạnh tam giác lớn cạnh thứ ba C) Bạn có chăm học khơng? D) Con thấp cha Mệnh đề "x �R, x  3" khẳng định rằng: A) Bình phương số thực B) Có số thực mà bình phương https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10 C) Chỉ có số thực có bình phương D) Nếu x số thực x2=3 Kí hiệu X tập hợp cầu thủ x đội tuyển bóng rổ, P(x) mệnh đề chứa biến “ x cao 180cm” Mệnh đề "x �X , P( x)" khẳng định rằng: A) Mọi cầu thủ đội tuyển bóng rổ cao 180cm B) Trong số cầu thủ đội tuyển bóng rổ có số cầu thủ cao 180cm C) Bất cao 180cm cầu thủ đội tuyển bóng rổ D) Có số người cao 180cm cầu thủ đội tuyển bóng rổ Cách phát biểu sau dùng để phát biểu mệnh đề: A => B a) Nếu A B b) A kéo theo B c) A điều kiện đủ để có B d) A điều kiện cần để có B Mệnh đề sau phủ định mệnh đề: “Mọi động vật di chuyển”? A) Mọi động vật không di chuyển B) Mọi động vật đứng n C) Có động vật khơng di chuyển D) Có động vật di chuyển 10 Phủ định mệnh đề “Có số vơ tỷ số thập phân vơ hạn tuần hồn” mệnh đề sau đây: A) Mọi số vô tỷ số thập phân vơ hạn tuần hồn B) Có số vô tỷ số thập phân vô hạn không tuần hồn C) Mọi số vơ tỷ số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn D) Mọi số vơ tỷ số thập phân tuần hồn 11 Cho mệnh đề A = “ x �R, x  x   ” Mệnh đề phủ định A là: A) x �R, x  x   ; B) x �R, x  x   ; C)  xR mà x2 – x +70” với x : A) Tồn x cho x  3x   B) Tồn x cho x  3x  �0 C) Tồn x cho x  3x   D) Tồn x cho x  3x   13 Mệnh đề phủ định mệnh đề P: “ x : x  x  số nguyên tố” là: A) x : x  x  số nguyên tố B) x : x  x  hợp số C) x : x  x  hợp số D) x : x  x  số thực 14 Phủ định mệnh đề "x �R,5 x  3x  1" là: A) “x  R, 5x – 3x2 ≠ 1” B) “x  R, 5x – 3x2 = 1” C) “x  R, 5x – 3x2 ≠ 1” D) “x  R, 5x – 3x2 ≥ 1” 15 Cho mệnh đề P(x) = "x �R, x  x   0" Mệnh đề phủ định mệnh đề P(x) là: A) "x �R, x  x   0" B) "x �R, x  x  �0" C) "x �R, x  x  �0" D) "  x �R, x  x   0" https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10 16 Mệnh đề sau mệnh đề sai? A) n �N : n �2n B) n �N : n  n C) x �R : x  D) x �R : x  x 17 Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? A) x �R : x  B) x � : xM3 C) x �R : x  D) x �R : x  x 18 Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A) n  N, n2 + không chia hết cho B) x  R, /x/ <  x < C) x  R, (x – 1)2 ≠ x – D) n  N, n2 + chia hết cho 19 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A)  x  Q, 4x2 –1 = B) n N, n2 > n C)  x R, x > x2 D) nN, n2 +1 không chia hết cho 20 Chọn mệnh đề mệnh đề sau đây: A) “xR, x>3  x2>9” B).”xR, x>–3  x2> 9” C) ”xR, x2>9  x>3 “ 21 Trong mệnh đề sau mệnh đề sai: A) n  N, n2 M2  n M2 D).”xR, x2>9  x> –3 “ B) n  N, n2 M6  n M6 C) n  N, n2 M3  n M3 D) n  N, n2 M9  n M9 22 Cho n số tự nhiên, mệnh đề sau A)  n,n(n+1) số phương B)  n,n(n+1) số lẻ C)  n,n(n+1)(n+2) số lẻ D)  n,n(n+1)(n+2)là số chia hết cho 23 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A)   2 �  < B)   �   16 C) 23  � 23  2.5 D) 23  � 2 23  2.5 24 Cho x số thực mệnh đề sau ? A) x, x  � x  �x   B) x, x  �   x   ‫ڣ‬  D) x, x x x C) x, x  � x  � 25 Chọn mệnh đề đúng: A) x �N * ,n2–1 bội số B) x �Q ,x2=3 C) x �N ,2n+1 số nguyên tố D) x  N ,2n n  26 Trong mệnh đề sau mệnh đề sai ? A) Hai tam giác chúng đồng dạng có góc B) Một tứ giác hình chữ nhật chúng có góc vng C) Một tam giác vuông có góc tổng hai góc lại https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10 D) Một tam giác chúng có hai đường trung tuyến có góc 600 27 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề có mệnh đề đảo đúng? A) Nếu a b chia hết cho c a+b chia hết cho c B) Nếu tam giác diện tích C) Nếu a chia hết cho a chia hết cho D) Nếu số tận số chia hết cho 28 Trong mệnh đề sau, mệnh đề có mệnh đề đảo sai? A) Tam giác ABC cân tam giác có hai cạnh B) a chia hết cho a chia hết cho C) ABCD hình bình hành AB song song với CD D) ABCD hình chữ nhật A= B= C = 900 29 Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề sai? A) n số lẻ n2 số lẻ B) n chia hết cho tổng chữ số n chia hết cho C) ABCD hình chữ nhật AC = BD D) ABC tam giác AB = AC có góc 600 30.Phát biểu sau mệnh đề đúng: A) 2.5 = 10 � Luân Đôn thủ đô Hà Lan B) số lẻ � chia hết cho C) 81 số phương � 81 số nguyên D) Số 141 chia hết cho � 141 chia hết cho 31 Mệnh đề sau sai ? A) ABCD hình chữ nhật � tứ giác ABCD có ba góc vng B) ABC tam giác � A = 600 C) Tam giác ABC cân A � AB = AC D) Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O � OA = OB = OC = OD 32 Tìm mệnh đề đúng: A) Đường tròn có tâm đối xứng có trục đối xứng B) Hình chữ nhật có hai trục đối xứng C) Tam giác ABC vuông cân � A = 450 � ABC  A ' B ' C ' D) Hai tam giác vuông ABC A’B’C’ có diện tích 33 Tìm mệnh đề sai: A) 10 chia hết cho � Hình vng có hai đường chéo vng góc B) Tam giác ABC vng C � AB2 = CA2 + CB2 C) Hình thang ABCD nơi tiếp đường tròn (O) � ABCD hình thang cân D) 63 chia hết cho � Hình bình hành có hai đường chéo vng góc https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10 34 Cho tam giác ABC cân A, I trung điểm BC Mệnh đề sau đúng? A) M �AI , MA  MC B) M , MB  MC C) M �AB, MB  MC D) M �AI , MB  MC 35 Biết A mệnh đề sai, B mệnh đề Mệnh đề sau ? A) B � A B) B � A C) A � B D) B � A 36 Biết A mệnh đề đúng, B mệnh đề sai, C mệnh đề Mệnh đề sau sai ? A) A � C B) C � ( A � B ) C)  B �C � A D) C � (A � B) 37 A, B, C ba mệnh đề đúng, mệnh đề sau ? A) A � ( B � C ) B) C � A C)  B � A�C  D) C �( A � B ) 38 Cho ba mệnh đề: P : “ số 20 chia hết cho chia hết cho ” Q : “ Số 35 chia hết cho ”; R : “ Số 17 số nguyên tố ” Hãy tìm mệnh đề sai mệnh đề đây: A) P � ( Q � R ) B) R � Q C)  R � P  � Q D)  Q � R � P 39 Với giá trị thực x mệnh đề chứa biến P(x) = “x – 3x + = 0” mệnh đề đúng? A) B) C) – D) – 2 40 Cho mệnh đề chứa biến P(x):” x  3x  ” với x số thực Hãy xác định tính đúng–sai mệnh đề sau: (A) P(0) Đúng Sai ; (B) P(–1) Đúng Sai ; (C) P(1) Đúng Sai ; (D) P(2) Đúng Sai ; 41 Với giá trị n, mệnh đề chứa biến P(n)=”n chia hết cho 12” đúng? A) 48 B) C) D) 88 42 Cho mệnh đề chứa biến P(x) = “với x  R, x �x ” Mệnh đề sau sai: A) P(0) B) P(1) C) P(1/2) D) P(2) 43 Với giá trị thực x mệnh đề chứa biến P(x) mệnh đề đúng: P(x) = “x2 – 5x + = 0” ? A) B) C) 44 Cho mệnh đề chứa biến P(x): đúng: " x  15 �x " D) với x số thực Mệnh đề sau https://123doc.org/trang-ca-nhan-3408296-loc-tin-tai.htm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ĐẠI SỐ LỚP 10 A) P(0) B) P(3) C) P(4) D) P(5) II TẬP HỢP Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: A) A �A B) ��A C) A �A D) A � A Cho biết x phần tử tập hợp A, xét mệnh đề sau: (I) x �A (II)  x �A (III) x �A (IV)  x �A Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng: A) I II B) I III C) I IV D) II IV Các kí hiệu sau dùng để viết mệnh đề “7 số tự nhiên”: A) �N B) �N C)  N D) �N Kí hiệu sau dùng để viết mệnh đề “ số hữu tỉ” A) �� B) �� C) �� D) không trùng với � Điền dấu x vào thích hợp: A) e �{a;d;e} Đúng Sai B) {d} �{a;d;e} Đúng Sai Cho tập hợp A = {1, 2, {3, 4}, x, y} Xét mệnh đề sau đây: (I) ∈ A (II) { ; } ∈ A (III) { a , , b } ∉ A Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? a) Chỉ I b) I, II c) II, III d) I, III Mệnh đề sau tương đương với mệnh đề A ≠ : a) ∀ x : x ∈ A b) ∃ x : x ∈ A c) ∃ x : x ∉ A d) ∀ x : x ⊂ A Hãy liệt kê phần tử tập hợp: X = A) X =  0 B) X =  1 C) X = �3 � �� �2 Hãy liệt kê phần tử tập hợp: X = A) X = B) X =  0 10 Số phần tử tập hợp A = C) X = k D) X =  x ��/ x 2   5x   � 3� 1; � � �2   x 1  D) X =  � �  1/ k  Z, k  x ��/ x  : A) B) C) D) 11 Hãy ghép ý cột trái với ý cột phải có nội dung thành cặp: a) x �[1;4] 1) �x”, “
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập đại số lớp 10, Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập đại số lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay