Giáo án đại số lớp 10 học kỳ 1 số 1

65 27 2
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 21:53

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10 – HỌC KỲ 1;Ngày soạn: 208 2017Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢPTIẾT:01+ 02 Bài 1: MỆNH ĐỀ I. MỤC TIÊU:Kiến thức: –Nắm vững các khái niệm mệnh đề, MĐ phủ định, kéo theo, hai MĐ tương đương, các điều kiện cần, đủ, cần và đủ.–Biết khái niệm MĐ chứa biến.Kĩ năng: –Biết lập MĐ phủ định của 1 MĐ, MĐ kéo theo và MĐ tương đương.–Biết sử dụng các kí hiệu ,  trong các suy luận toán học.Thái độ: –Rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập.–Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. Một số kiến thức mà HS đã học ở lớp dưới.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập một số kiến thức đã học ở lớp dưới. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: 3. Giảng bài mới:TLHoạt động của Giáo viênHoạt động của Học sinhNội dungHoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm Mệnh đề, Mệnh đề chứa biến16’• GV đưa ra một số câu và cho HS xét tính Đ–S của các câu đó.a) “Phan–xi–păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam.”b) “ < 9,86”c) “Hôm nay trời đẹp quᔕ Cho các nhóm nêu một số câu. Xét xem câu nào là mệnh đề và tính Đ–S của các mệnh đề.• Xét tính Đ–S của các câu:d) “n chia hết cho 3”e) “2 + n = 5”–> mệnh đề chứa biến.• Cho các nhóm nêu một số mệnh đề chứa biến (hằng đẳng thức, …).• HS thực hiện yêu cầu.a) Đb) Sc) không biết• Các nhóm thực hiện yêu cầu.• Tính Đ–S phụ thuộc vào giá trị của n.• Các nhóm thực hiện yêu cầu.I. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến.1. Mệnh đề.– Một mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai.– Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.2. Mệnh đề chứa biến.Mệnh đề chứa biến là một câu chứa biến, với mỗi giá trị của biến thuộc một tập nào đó, ta được một mệnh đề.Hoạt động 2: Tìm hiểu mệnh đề phủ định của một mệnh đề10’• GV đưa ra một số cặp mệnh đề phủ định nhau để cho HS nhận xét về tính Đ–S.a) P: “3 là một số nguyên tố” : “3 không phải là số ngtố”b) Q: “7 không chia hết cho 5” : “7 chia hết cho 5”• Cho các nhóm nêu một số mệnh đề và lập mệnh đề phủ định.• HS trả lời tính Đ–S của các mệnh đề.• Các nhóm thực hiện yêu cầu.II. Phủ định của 1 mệnh đề.Kí hiệu mệnh đề phủ định của mệnh đề P là . đúng khi P sai sai khi P đúngHoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm mệnh đề kéo theo16’• GV đưa ra một số mệnh đề được phát biểu dưới dạng “Nếu P thì Q”.a) “Nếu n là số chẵn thì n chia hết cho 2.”b) “Nếu tứ giác ABCD là hbh thì nó có các cặp cạnh đối song song.”• Cho các nhóm nêu một số VD về mệnh đề kéo theo.+ Cho P, Q. Lập P  Q.+ Cho P  Q. Tìm P, Q.• Cho các nhóm phát biểu một số định lí dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.• Các nhóm thực hiện yêu cầu.• Các nhóm thực hiện yêu cầu.III. Mệnh đề kéo theo.Cho 2 mệnh đề P và Q. Mệnh đề “Nếu P thì Q” đgl mệnh đề kéo theo, và kí hiệu P  Q.Mệnh đề P  Q chỉ sai khi P đúng và Q sai.Các định lí toán học là những mệnh đề đúng và thường có dạng P  Q. Khi đó, ta nói:P là giả thiết, Q là kết luận.P là điều kiện đủ để có Q.Q là điều kiện cần để có P.Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm mệnh đề đảo – hai mệnh đề tương đương14’• Dẫn dắt từ KTBC, QP đgl mệnh đề đảo của PQ.• Cho các nhóm nêu một số mệnh đề và lập mệnh đề đảo của chúng, rồi xét tính Đ–S của các mệnh đề đó.• Trong các mệnh đề vừa lập, tìm các cặp PQ, QP đều đúng. Từ đó dẫn đến khái niệm hai mệnh đề tương đương.• Cho các nhóm tìm các cặp mệnh đề tương đương và phát biểu chúng bằng nhiều cách khác nhau.• Các nhóm thực hiện yêu cầu.• Các nhóm thực hiện yêu cầu.IV. Mệnh đề đảo – hai mệnh đề tương đương.• Mệnh đề QP đgl mệnh đề đảo của mệnh đề PQ.• Nếu cả hai mệnh đề PQ và QP đều đúng ta nói P và Q là hai mệnh đề tương đương.Kí hiệu: PQĐọc là: P tương đương Qhoặc P là đk cần và đủ để có Qhoặc P khi và chỉ khi Q.Hoạt động 5: Tìm hiểu các kí hiệu  và 16’• GV đưa ra một số mệnh đề có sử dụng các lượng hoá: , .a) “Bình phương của mọi số thực đều lớn hơn hoặc bằng 0”.–> xR: x2 ≥ 0b) “Có một số nguyên nhỏ hơn 0”.–> n  Z: n < 0.• Cho các nhóm phát biểu các mệnh đề có sử dụng các lượng hoá: , . (Phát biểu bằng lời và viết bằng kí hiệu)• Các nhóm thực hiện yêu cầu.V. Kí hiệu  và .: với mọi.: tồn tại, có một.Hoạt động 6: Mệnh đề phủ định của các mệnh đề có chứa kí hiệu , 10• GV đưa ra các mệnh đề có chứa các kí hiệu , . Hướng dẫn HS lập các mệnh đề phủ định.a) A: “xR: x2 ≥ 0”–> : “x  R: x2 < 0”.b) B: “n  Z: n < 0”–> : “n  Z: n ≥ 0”.• Cho các nhóm phát biểu các mệnh đề có chứa các kí hiệu , , rồi lập các mệnh đề phủ định của chúng.• Các nhóm thực hiện yêu cầu.• • Hoạt động 7: Củng cố6’• Nhấn mạnh các khái niệm:– Mệnh đề, MĐ phủ định.– Mệnh đề kéo theo.– Hai mệnh đề tương đương.– MĐ có chứa kí hiệu , .• Cho các nhóm nêu VD về mệnh đề, không phải mđ, phủ định một mđ, mệnh đề kéo theo.• Các nhóm thực hiện yêu cầu.4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:Bài 1, 2, 3 SGKIV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………Ngày soạn: 20 8 2017 Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢPTIẾT:03 Bài 1: LUYỆN TẬP MỆNH ĐỀ I. MỤC TIÊU:Kiến thức: Củng cố các khái niệm: mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, hai mệnh đề tương đương.Kĩ năng: Biết cách xét tính Đ–S của một mệnh đề, lập mệnh đề phủ định.Biết sử dụng các điều kiện cần, đủ, cần và đủ.Biết sử dụng các kí hiệu , .Thái độ: Hình thành cho HS khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập.Học sinh: SGK, vở ghi. Làm bài tập về nhà.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)3. Giảng bài mới:TLHoạt động của Giáo viênHoạt động của Học sinhNội dungHoạt động 1: Xét tính Đ–S của một mệnh đề, lập mệnh đề phủ định10’H1. Thế nào là mệnh đề, mệnh đề chứa biến?H2. Nêu cách lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề P?Đ1. – mệnh đề: a, d.– mệnh đề chứa biến: b, c.Đ2. Từ P, phát biểu “không P”a) 1794 không chia hết cho 3b) là một số vô tỉc)  ≥ 3,15d) > 01. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, mệnh đề chứa biến?a) 3 + 2 = 7b) 4 + x = 3c) x + y > 1d) 2 – < 02. Xét tính Đ–S của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó?a) 1794 chia hết cho 3b) là một số hữu tỉc)  < 3,15d) ≤ 0Hoạt động 2: Luyện kĩ năng phát biểu mệnh đề bằng cách sử dụng điều kiện cần, đủ15’H1. Nêu cách xét tính Đ–S của mệnh đề PQ?H2. Chỉ ra “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” trong mệnh đề P  Q?H3. Khi nào hai mệnh đề P và Q tương đương?Đ1. Chỉ xét P đúng. Khi đó:– Q đúng thì P  Q đúng.– Q sai thì P  Q sai.Đ2. – P là điều kiện đủ để có Q.– Q là điều kiện cần để có P.Đ3. Cả hai mệnh đề P  Q và Q  P đều đúng.3. Cho các mệnh đề kéo theo:A: Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a + b chia hết cho c (a, b, c  Z).B: Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.C: Tam giác cân có hai trung tuyến bằng nhau.D: Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của các mệnh đề trên.b) Phát biểu các mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”.c) Phát biểu các mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần”.4. Phát biểu các mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ”a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.Hoạt động 3: Luyện kĩ năng sử dụng các kí hiệu , 13’H. Hãy cho biết khi nào dùng kí hiệu , khi nào dùng kí hiệu ?Đ. – : mọi, tất cả.– : tồn tại, có một.a) x  R: x.1 = 1.b) x  R: x + x = 0.c) x  R: x + (–x) = 0.5. Dùng kí hiệu ,  để viết các mệnh đề sau:a) Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó.b) Có một số cộng với chính nó bằng 0.c) Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng 0.Lập mệnh đề phủ định?Hoạt động 4: Củng cố5’Nhấn mạnh:– Cách vận dụng các khái niệm về mệnh đề.– Có nhiều cách phát biểu mệnh đề khác nhau.4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:Làm các bài tập còn lại. Đọc trước bài “Tập hợp”IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:Ngày soạn: 20 8 2017Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢPTIẾT:04 Bài 2: TẬP HỢP I. MỤC TIÊU:Kiến thức: Nắm vững các khái niệm tập hợp, phần tử, tập con, hai tập hợp bằng nhau.Kĩ năng: Biết cách diễn đạt các khái niệm bằng ngôn ngữ mệnh đề.Biết cách xác định một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng.Thái độ: Luyện tư duy lôgic, diễn đạt các vấn đề một cách chính xác.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức về tập hợp đã học ở lớp dưới.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (3’)H. Hãy chỉ ra các số tự nhiên là ước của 24? Đ. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.3. Giảng bài mới:TLHoạt động của Giáo viênHoạt động của Học sinhNội dungHoạt động 1: Tìm hiểu về tập hợp và phần tử15’H1. Nhắc lại cách sử dụng các kí hiệu , ? Hãy điền các kí hiệu  , vào những chỗ trống sau đây:a) 3 … Zb) 3 … Qc) … Qd) … RH2. Hãy liệt kê các ước nguyên dương của 30?H3. Hãy liệt kê các số thực lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4? –> Biểu diễn tập B gồm các số thực lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4B = {x  R 2 < x < 4}H4. Cho tập B các nghiệm của pt: x2 + 3x – 4 = 0. Hãy:a) Biểu diễn tập B bằng cách sử dụng kí hiệu tập hợp.b) Liệt kê các phần tử của B.H5. Liệt kê các phần tử của tập hợp A ={xRx2+x+1 = 0}Đ1. a), c) điền b), d) điền Đ2. {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}Đ3. Không liệt kê được.Đ4. a) B = {x  R x2 + 3x – 4 = 0}b) B = {1, – 4}Đ5. Không có phần tử nào.I. Khái niệm tập hợp1. Tập hợp và phần tử• Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, không định nghĩa.• a  A;a  A.2. Cách xác định tập hợp– Liệt kê các phần tử của nó.– Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của nó.• Biểu đồ Ven 3. Tập hợp rỗng• Tập hợp rỗng, kí hiệu là , là tập hợp không chứa phần tử nào.• A ≠   x: x  A.Hoạt động 2: Tìm hiểu tập hợp con10’H1. Xét các tập hợp Z và Q.a) Cho a  Z thì a  Q ?b) Cho a  Q thì a  Z ?• Hướng dẫn HS nhận xét các tính chất của tập con.H2. Cho các tập hợp:A ={xR x2 – 3x + 2 = 0}B = {nN n là ước số của 6}C = {nN n là ước số của 9}Tập nào là con của tập nào?Đ1. a) a  Z thì a  Qb) Chưa chắc. Đ2. A  BII. Tập hợp conA  B  x (x  A  x  B)• Nếu A không là tập con của B, ta viết A  B.• Tính chất:a) A  A, A.b) Nếu A  B và B  C thì A  C.c)   A, A.Hoạt động 3: Tìm hiểu tập hợp bằng nhau10’H. Cho các tập hợp:A = {nNn là bội của 2 và 3}B = {nN n là bội của 6}Hãy kiểm tra các kết luận:a) A  Bb) B  AĐ.+ n  A  n 2 và n 3  n 6  n  B+ n  B  n 6  n 2 và n 3  n  BIII. Tập hợp bằng nhauA = B  x (x  A  x  B)Hoạt động 4: Củng cố5’• Nhấn mạnh các cách cho tập hợp, tập con, tập hợp bằng nhau.• Câu hỏi: Cho tập A = {1, 2, 3}. Hãy tìm tất cả các tập con của A?, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, A.4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:Bài 1, 2, 3 SGK.Đọc trước bài “Các phép toán tập hợp”IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:Ngày soạn: 20 8 2017Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢPTIẾT:05 + 06Bài 3: CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP I. MỤC TIÊU:Kiến thức: Nắm vững các khái niệm hợp, giao, hiệu, phần bù của hai tập hợp.Kĩ năng: Biết cách xác định hợp, giao, hiệu, phần bù của hai tập hợp.Thái độ: Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.II. CHUẨN BỊ:Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. Hình vẽ biểu đồ Ven.Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn lại một số kiến thức đã học về tập hợp.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.2. Kiểm tra bài cũ: (3’)H. Nêu các cách cho tập hợp? Cho ví dụ minh hoạ.Đ. 2 cách: liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đạc trưng của các phần tử. GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ Chương I: Bài 1: Ngày soạn: 20/8 /2017 MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP MỆNH ĐỀ TIẾT: 01+ 02 I MỤC TIÊU: Kiến thức: – Nắm vững khái niệm mệnh đề, MĐ phủ định, kéo theo, hai MĐ tương đương, điều kiện cần, đủ, cần đủ – Biết khái niệm MĐ chứa biến Kĩ năng: – Biết lập MĐ phủ định MĐ, MĐ kéo theo MĐ tương đương – Biết sử dụng kí hiệu ,  suy luận toán học Thái độ: – Rèn luyện tính tự giác, tích cực học tập – Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập Một số kiến thức mà HS học lớp Học sinh: SGK, ghi Ôn tập số kiến thức học lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: Giảng mới: T L Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm Mệnh đề, Mệnh đề chứa biến I Mệnh đề Mệnh đề chứa  GV đưa số câu  HS thực yêu cầu 16 cho HS xét tính Đ–S biến ’ câu Mệnh đề – Một mệnh đề câu a) “Phan–xi–păng a) Đ khẳng định sai núi cao Việt Nam.” – Một mệnh đề b) S b) “  < 9,86” vừa vừa sai c) “Hôm trời đẹp quá!” c)  Cho nhóm nêu số  Các nhóm thực yêu câu Xét xem câu cầu mệnh đề tính Đ–S mệnh đề Mệnh đề chứa biến Mệnh đề chứa biến  Xét tính Đ–S câu:  Tính Đ–S phụ thuộc vào câu chứa biến, với giá giá trị n d) “n chia hết cho 3” trị biến thuộc tập e) “2 + n = 5” đó, ta mệnh –> mệnh đề chứa biến đề  Cho nhóm nêu số  Các nhóm thực yêu mệnh đề chứa biến (hằng cầu đẳng thức, …) GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ 10 ’ 16 ’ Hoạt động 2: Tìm hiểu mệnh đề phủ định mệnh đề  GV đưa số cặp  HS trả lời tính Đ–S II Phủ định mệnh đề mệnh đề phủ định để mệnh đề Kí hiệu mệnh đề phủ định cho HS nhận xét tính Đ–S mệnh đề P P a) P: “3 số nguyên P P sai tố” P sai P P : “3 số ngtố” b) Q: “7 khơng chia hết cho  Các nhóm thực yêu 5” cầu Q : “7 chia hết cho 5”  Cho nhóm nêu số mệnh đề lập mệnh đề phủ định Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm mệnh đề kéo theo III Mệnh đề kéo theo  GV đưa số mệnh đề Cho mệnh đề P Q phát biểu dạng Mệnh đề “Nếu P Q” đgl “Nếu P Q” mệnh đề kéo theo, kí hiệu a) “Nếu n số chẵn n P  Q chia hết cho 2.” b) “Nếu tứ giác ABCD hbh có cặp cạnh Mệnh đề P  Q sai đối song song.” P Q sai  Các nhóm thực yêu  Cho nhóm nêu số cầu VD mệnh đề kéo theo Các định lí tốn học mệnh đề + Cho P, Q Lập P  Q thường có dạng P  Q Khi + Cho P  Q Tìm P, Q đó, ta nói:  Các nhóm thực yêu P giả thiết, Q kết luận  Cho nhóm phát biểu cầu P điều kiện đủ để có Q số định lí dạng điều Q điều kiện cần để có P kiện cần, điều kiện đủ Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm mệnh đề đảo – hai mệnh đề tương đương IV Mệnh đề đảo – hai  Dẫn dắt từ KTBC, QP 14 đgl mệnh đề đảo PQ mệnh đề tương đương ’  Cho nhóm nêu số  Các nhóm thực yêu  Mệnh đề QP đgl mệnh đề đảo mệnh đề PQ mệnh đề lập mệnh đề đảo cầu  Nếu hai mệnh đề PQ chúng, xét tính Đ–S mệnh đề QP ta nói P  Trong mệnh đề vừa lập, Q hai mệnh đề tương đương tìm cặp PQ, QP Kí hiệu: PQ Từ dẫn đến khái niệm hai mệnh đề tương Đọc là: P tương đương Q GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ đương P đk cần đủ để  Cho nhóm tìm cặp  Các nhóm thực yêu có Q P Q mệnh đề tương đương cầu phát biểu chúng nhiều cách khác Hoạt động 5: Tìm hiểu kí hiệu    GV đưa số mệnh đề V Kí hiệu   16 có sử dụng lượng hố: , : với ’  : tồn tại, có a) “Bình phương số thực lớn 0” –> xR: x2 ≥ b) “Có số nguyên nhỏ  Các nhóm thực yêu 0” cầu –> n  Z: n <  Cho nhóm phát biểu mệnh đề có sử dụng lượng hoá: ,  (Phát biểu lời viết kí hiệu) Hoạt động 6: Mệnh đề phủ định mệnh đề có chứa kí hiệu ,   GV đưa mệnh đề có  x �X,P(x)  x �X,P(x) 10' chứa kí hiệu ,  Hướng  x �X,P(x)  x �X,P(x) dẫn HS lập mệnh đề phủ định a) A: “xR: x2 ≥ 0” –> A : “x  R: x2 < 0” b) B: “n  Z: n < 0” –> B : “n  Z: n ≥ 0”  Các nhóm thực yêu  Cho nhóm phát biểu cầu mệnh đề có chứa kí hiệu , , lập mệnh đề phủ định chúng Hoạt động 7: Củng cố  Nhấn mạnh khái niệm:  Các nhóm thực yêu 6’ – Mệnh đề, MĐ phủ định cầu – Mệnh đề kéo theo – Hai mệnh đề tương đương – MĐ có chứa kí hiệu ,   Cho nhóm nêu VD mệnh đề, mđ, phủ GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ định mđ, mệnh đề kéo theo BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 1, 2, SGK IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………… Ngày soạn: 20 /8 /2017 Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP Bài 1: LUYỆN TẬP MỆNH ĐỀ TIẾT: 03 I MỤC TIÊU: Kiến thức:  Củng cố khái niệm: mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề kéo theo, hai mệnh đề tương đương Kĩ năng:  Biết cách xét tính Đ–S mệnh đề, lập mệnh đề phủ định  Biết sử dụng điều kiện cần, đủ, cần đủ  Biết sử dụng kí hiệu ,  Thái độ:  Hình thành cho HS khả suy luận có lí, khả tiếp nhận, biểu đạt vấn đề cách xác II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập Học sinh: SGK, ghi Làm tập nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: (Lồng vào trình luyện tập) Giảng mới: T L Hoạt động Giáo Hoạt động Học sinh Nội dung viên Hoạt động 1: Xét tính Đ–S mệnh đề, lập mệnh đề phủ định H1 Thế mệnh đề, Đ1 Trong câu sau, câu mệnh đề chứa biến? – mệnh đề: a, d mệnh đề, mệnh đề 10 – mệnh đề chứa biến: b, chứa biến? ’ c a) + = b) + x = c) x + y > d) – < H2 Nêu cách lập mệnh Xét tính Đ–S đề phủ định mệnh Đ2 Từ P, phát biểu mệnh đề sau phát biểu đề P? “không P” mệnh đề phủ định nó? a) 1794 khơng chia hết a) 1794 chia hết cho cho b) số hữu tỉ GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ b) số vô tỉ c)  ≥ 3,15 d) 125 > c)  < 3,15 d) 125 ≤ Hoạt động 2: Luyện kĩ phát biểu mệnh đề cách sử dụng điều kiện cần, đủ H1 Nêu cách xét tính Đ– Đ1 Chỉ xét P Khi Cho mệnh đề kéo đó: theo: S mệnh đề PQ? 15 – Q P  Q A: Nếu a b chia ’ hết cho c a + b chia hết cho c (a, b, c  Z) H2 Chỉ “điều kiện – Q sai P  Q sai cần”, “điều kiện đủ” B: Các số nguyên có tận chia hết mệnh đề P  Q? Đ2 – P điều kiện đủ để có cho C: Tam giác cân có hai Q – Q điều kiện cần để có trung tuyến D: Hai tam giác P có diện tích a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo mệnh đề b) Phát biểu mệnh đề trên, cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ” c) Phát biểu mệnh đề H3 Khi hai mệnh đề trên, cách sử dụng khái P Q tương đương? niệm “điều kiện cần” Phát biểu mệnh đề Đ3 Cả hai mệnh đề P  sau, cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần đủ” Q Q  P a) Một số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho ngược lại b) Một hình bình hành có đường chéo vng góc hình thoi ngược lại c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt biệt thức dương Hoạt động 3: Luyện kĩ sử dụng kí hiệu ,  H Hãy cho biết Đ Dùng kí hiệu ,  để 13 dùng kí hiệu , – : mọi, tất viết mệnh đề sau: ’ dùng kí hiệu ? a) Mọi số nhân với – : tồn tại, có GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ a) x  R: x.1 = b) Có số cộng với b) x  R: x + x = c) x  R: x + (–x) = c) Mọi số cộng với số đối Lập mệnh đề phủ định? Hoạt động 4: Củng cố Nhấn mạnh: 5’ – Cách vận dụng khái niệm mệnh đề – Có nhiều cách phát biểu mệnh đề khác BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Làm tập lại Đọc trước “Tập hợp” IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngày soạn: 20 /8 /2017 Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP Bài 2: TẬP HỢP TIẾT: 04 I MỤC TIÊU: Kiến thức:  Nắm vững khái niệm tập hợp, phần tử, tập con, hai tập hợp Kĩ năng:  Biết cách diễn đạt khái niệm ngôn ngữ mệnh đề  Biết cách xác định tập hợp cách liệt kê phần tử tính chất đặc trưng Thái độ:  Luyện tư lôgic, diễn đạt vấn đề cách xác II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức tập hợp học lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: (3’) H Hãy số tự nhiên ước 24? Đ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 Giảng mới: TL Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu tập hợp phần tử H1 Nhắc lại cách sử Đ1 I Khái niệm tập hợp GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ dụng kí hiệu , ? 15’ Hãy điền kí hiệu  , vào chỗ trống sau đây: a) … Z b) … Q c) … Q d) … R a), c) điền  b), d) điền  Tập hợp phần tử  Tập hợp khái niệm tốn học, khơng định nghĩa  a  A; a  A Cách xác định tập Đ2 {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, hợp – Liệt kê phần tử H2 Hãy liệt kê ước 30} nguyên dương 30? – Chỉ tính chất đặc H3 Hãy liệt kê số Đ3 Không liệt kê trưng phần tử thực lớn nhỏ 4? –> Biểu diễn tập B gồm  Biểu đồ Ven số thực lớn nhỏ B = {x  R/ < x < 4} Đ4 H4 Cho tập B a) B = {x  R/ x + 3x – Tập hợp rỗng nghiệm pt: x2 + 3x – = = 0}  Tập hợp rỗng, kí hiệu b) B = {1, – 4} Hãy: , tập hợp không chứa a) Biểu diễn tập B phần tử cách sử dụng kí hiệu tập hợp  A ≠   x: x  A Đ5 Khơng có phần tử b) Liệt kê phần tử B H5 Liệt kê phần tử tập hợp A ={xR/x +x+1 = 0} Hoạt động 2: Tìm hiểu tập hợp H1 Xét tập hợp Z Đ1 II Tập hợp Q a) a  Z a  Q A  B  x (x  A  x a) Cho a  Z a  Q ? b) Chưa  B) 0’ b) Cho a  Q a  Z ?  Nếu A khơng tập B, ta viết A  B  Hướng dẫn HS nhận xét  Tính chất: tính chất tập a) A  A, A b) Nếu A  B B  C Đ2 H2 Cho tập hợp: A  C A ={xR/ x2 – 3x + = A  B c)   A, A 0} B = {nN/ n ước số GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ 6} C = {nN/ n ước số 9} Tập tập nào? Hoạt động 3: Tìm hiểu tập hợp H Cho tập hợp: Đ III Tập hợp 10’ A = {nN/n bội + n  A  n M2 n M3 A = B  x (x  A  x  3} B)  n M6  n  B B = {nN/ n bội 6} + n  B  n M6 Hãy kiểm tra kết luận:  n M2 n M3  n  B a) A  B b) B  A Hoạt động 4: Củng cố 5’  Nhấn mạnh cách cho tập hợp, tập con, tập hợp  Câu hỏi: Cho tập A = , {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 2, 3} Hãy tìm tất {1, 3}, {2, 3}, A tập A? BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài 1, 2, SGK  Đọc trước “Các phép toán tập hợp” IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngày soạn: 20 /8 /2017 Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP Bài 3: CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP TIẾT: 05 + 06 I MỤC TIÊU: Kiến thức:  Nắm vững khái niệm hợp, giao, hiệu, phần bù hai tập hợp Kĩ năng:  Biết cách xác định hợp, giao, hiệu, phần bù hai tập hợp Thái độ:  Biết vận dụng kiến thức học vào thực tế II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập Hình vẽ biểu đồ Ven GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ Học sinh: SGK, ghi Ôn lại số kiến thức học tập hợp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: (3’) H Nêu cách cho tập hợp? Cho ví dụ minh hoạ Đ cách: liệt kê phần tử tính chất đạc trưng phần tử Giảng mới: T L Hoạt động Giáo Hoạt động Học sinh Nội dung viên Hoạt động 1: Tìm hiểu Giao hai tập hợp H1 Cho tập hợp: Đ1 I Giao hai tập hợp 24 A = {nN/ n ước a) A = {1, 2, 3, 4, 6, 12} A  B = {x/ x  A x  ’ 12} B = {1, 2, 3, 6, 9, 18} B} b) C = {1, 2, 3, 6} x �A B = {nN/ n ước x  A  B  x �B 18} a) Liệt kê phần tử  Mở rộng cho giao A, B nhiều tập hợp b) Liệt kê phần tử C gồm ước chung 12 18 Đ2 A  B = {3} A  C = {3} H2 Cho tập hợp: A = {1, 2, 3}, B ={3, 4, 7, B  C = {3, 4} 8}, C = {3, 4} Tìm: A  B  C = {3} a) A  B b) A  C c) B  C d) A  B  C  Hoạt động 2: Tìm hiểu Hợp hai tập hợp H1 Cho tập hợp: Đ1.C = {1, 2, 3, 4, 6, II Hợp hai tập hợp 20 A = {nN/ n ước 9,12, 18} A  B = {x/ x  A x ’ 12}  B} B = {nN/ n ước x �A � xAB � x �B 18} � Liệt kê phần tử C gồm ước chung 12 Đ2 Một phần tử C  Mở rộng cho hợp 18 thuộc A thuộc nhiều tập hợp H2 Nhận xét mối quan B hệ phần tử A, B, C? Đ3 ABC ={1, 2, 3, 4, 7, 8} H3 Cho tập hợp: GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ A = {1, 2, 3}, B ={3, 4, 7, 8}, C = {3, 4} Tìm ABC ? Hoạt động 3: Tìm hiểu Hiệu phần bù hai tập hợp H1 Cho tập hợp: Đ1 C = {4, 12} III Hiệu phần bù 20 A = {nN/ n ước của hai tập hợp ’ 12} A \ B = {x/ x  A x  B} B = {nN/ n ước x �A 18} x  A \ B  x �B a) Liệt kê phần tử C gồm ước chung  Khi B  A A \ B đgl Đ2 12 không ước phần bù B A, kí a) C  B 18 hiệu CAB b) CBC = {7, 8} H2 Cho tập hợp: B ={3, 4, 7, 8}, C = {3, 4} a) Xét quan hệ B C? b) Tìm CBC ?  Hoạt động 4: Củng cố  Nhấn mạnh khái 16 niệm giao, hợp, hiệu, phần ’ bù tập hợp  Cho nhóm thực  Câu hỏi: Gọi: yêu cầu T: tập tam giác TC: tập tam giác cân TĐ: tập tam giác Tv: tập tam giác vuông Tvc: tập tam giác vuông cân Vẽ biểu đồ Ven biểu diễn mối quan hệ tập hợp trên? BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài 1, 2, 3, 4, SGK  Đọc trước “Các tập hợp số” IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 10 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ L viên sinh Hoạt động 1: Củng cố cách tìm đkxđ, xét pt tương đương H1 Nêu ĐKXĐ Đ1 Giải phương trình pt Từ thực a) ĐKXĐ: x ≥ –> S = sau: phép biến đổi pt? {6} a) x   x  x   b) ĐKXĐ: x = –> S = b) 1 x  x  x    x2  c) c) ĐKXĐ: x > x x –> S = {2 } d) + 2 x = 4x2 – x + d) ĐKXĐ: x   –> S x3 = Hoạt động 2: Luyện kỹ giải pt qui pt bậc nhất, bậc hai H1 Nêu cách biến đổi? Đ1 Giải phương trình Cần ý điều kiện a) Qui đồng mẫu sau: gì? ĐK: 2x – ≠ –> S = 3x2  2x  3x  a)  � 1� 2x  � � �9 b) Bình phương vế ĐK: x – ≥ –> S = �5� �� �2 b) x2  = x– c) 4x  = – 2x d) 2x   3x  c) Dùng định nghĩa GTTĐ –> S = {2, 3} � � 6� d) S = �4,  � Hoạt động 3: Luyện kỹ giải hệ pt bậc hai ẩn, ba ẩn H1 Nêu cách giải? Đ1 Giải hệ phương � 37 trình:  Cho nhóm giải �x  24 � 2x  5y  hệ pt a) � a) � �y  29 � 12 �x  � b) �y  � � � 3 13 c) �x   ;y  ;z   � 10 � 181 83 ;y  ;z  d) �x  � 43 43 43 �4x  2y  11 � 3x  4y  12 b) �5x  2y  � � 2x  3y  z  7 � c) �4x  5y  3z  � � x  2y  2z  �x  4y  2z  � d) �2x  3y  z  6 � � 3x  8y  z  12 Hoạt động 4: Luyện kỹ giải toán cách lập hệ phương trình 51 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ H1 Nêu bước giải? Đ1 Gọi t1 (giờ) thời gian người thứ sơn xong tường t2 (giờ) thời gian người thứ hai sơn xong tường ĐK: t1, t2 > �7 �t  t  �t  18 �1 �4  �t1  24 �2 �   � t t 18 �1 Hai công nhân sơn tường Sau người thứ làm người thứ hai làm họ sơn tường Sau họ làm việc với trương lại 18 tường chưa sơn Hỏi người làm riêng sau người sơn xong tường? Hoạt động 5: Củng cố  Nhấn mạnh: – Cách giải dạng toán – Cách xét điều kiện thực phép biến đổi pt BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Làm tập lại  Đọc trước "Bất đẳng thức" IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngy soạn: 15/ 9/ 2016 TIẾT: 28 KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG III ( DỰ KIẾN ) I MỤC TIÊU: Kiến thức:  Củng cố kiến thức đ học hm số, phương trình, hệ phương trình Kĩ năng:  Khảo sát tính chất hàm số, vẽ đồ thị hàm số bậc v bậc hai  Giải v biện luận PT bậc nhất, bậc hai ẩn, hệ PT bậc nhất, bậc hai nhiều ẩn Thái độ:  Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống  Rn luyện tính nghim tc khoa học II CHUẨN BỊ: 52 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ Gio vin: Đề kiểm tra Học sinh: Ôn tập kiến thức đ học hm số, phương trình v hệ phương trình III MA TRẬN ĐỀ: Chủ đề Hm số Phương trình – Hệ PT Tổng Nhận biết TNKQ TL 0,5 Thơng hiểu TNKQ TL 0,5 2,0 2,0 Vận dụng TNKQ TL 3,0 3,0 6,0 Tổng 5,0 5,0 10,0 IV NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: A Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Chọn phương án nhất: Cu 1: Tập xác định hàm số: y  x2  x  l: x3 A) (– �; 2] B) (2; +) C) [2; +) \{3} D) (2; +) \{3} Cu 2: Tịnh tiến đồ thị hàm số y  2x  lên đơn vị, ta đồ thị hàm số sau đây: A) y  2x  B) y  2x  C) y  2x  D) y  2x  Cu 3: Hm số y  x2  4x  đồng biến khoảng sau đây: A) (–; 2) B) (–; 4) C) (2; +) D) (4; +) Cu 4: Trong cc hm số sau, hm số no l hm số chẵn: A) y  4x2  2x B) y  x   x  C) y  (x  1)2 D) y  x   x  Cu 5: Điều kiện xác định phương trình x    x l: A) x �3 B) x �3 C) x �3 D) x = Cu 6: Phương trình x   x   x  cĩ nghiệm l: A) x = –2 B) x = C) x = –1 D) x = Cu 7: Với gi trị no m, tập nghiệm phương trình (m2  4)x  m(m 2) l R: A) m = –2 B) m = C) m = D) m  2 Cu 8: Với gi trị no m, phương trình x  m cĩ nghiệm: A) m > B) m < C) m  D) m  B Phần tự luận: (6 điểm) Cu 9: Cho parabol (P): y  ax2  bx  a) Xác định hệ số a, b, biết (P) qua điểm A(1; 0) có trục đối xứng x  b) Vẽ (P) với cc hệ số a, b tìm câu a) (chỉ vẽ (P), khơng xt biến thin) Cu 10: Cho phương trình: mx2  2(m 2)x  m  (m l tham số) a) Tìm m để phương trình cĩ nghiệm phn biệt b) Tìm m để phương trình cĩ nghiệm phn biệt x1, x2 thoả: x1  x2  3x1x2  53 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ V ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: A Phần trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm Cu Cu Cu Cu Cu C A C D D B Phần tự luận: Mỗi câu điểm Cu 9: a) A(1; 0)  (P)  a  b  ; Trục đx: x  �a  b  2 Cu B b   2a � a1  �3a  b  � �b  3 (0,5 điểm) (P): y  x2  3x  � � b) Vẽ (P) (1,5 điểm) �a  m�0 Cu 10: a) ĐK: � � �  (m 2)  m(m 3)  Cu A (0,5 điểm) � 2(m 2) x1  x2  � � m b) � (0,5 điểm) m  �x x  �1 m 2(m 2) 3(m 3) x1  x2  3x1x2  1�   (0,5 điểm) m m Cu D (0,5 điểm) (0,5 điểm) �m�0  �m (1,0 điểm) �  m 13 (thoả a)) (0,5 điểm) VI KẾT QUẢ KIỂM TRA: – 3,4 Sĩ Lớp số SL % 10A1 37 3,5 – 4,9 SL % 5,0 – 6,4 SL % 6,5 – 7,9 SL % 8,0 – 10 SL % VII RT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngày soạn: 15/ /2017 Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC BẤT PHƯƠNG TRÌNH TIẾT: 29 Bài 1: BẤT ĐẲNG THỨC I MỤC TIÊU: Kiến thức:  Hiểu khái niệm BĐT  Nắm tính chất BĐT  Nắm BĐT tính chất chúng Kĩ năng:  Chứng minh BĐT đơn giản 54 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ  Vận dụng thành thạo tính chất BĐT để biến đổi, từ giải tốn chứng minh BĐT  Vận dụng BĐT Cô–si, BĐT chứa GTTĐ để giải toán liên quan Thái độ:  Tự giác, tích cực học tập  Biết phân biệt rõ khái niệm bản, tính chất vận dụng trường hợp cụ thể  Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hệ thống kiến thức học Bất đẳng thức Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học Bất đẳng thức III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: H Giảng mới: T Hoạt động Giáo Hoạt động Học Nội dung L viên sinh Hoạt động 1: Ôn tập khái niệm Bất đẳng thức H1 Để so sánh số a I Ôn tập bất đẳng Đ1 a b) /x/ > c) x > d) x > >2 cặp b) x >  /x/ > c) x >  x2 > d) x >  x + > BĐT c < d BĐT hệ a < b Ta viết: a < b 2 ; x >2  c < d ; x>2  Nếu a < b hệ ; x2 > c < d ngược lại ; x + hai BĐT tương đương Ta viết: a < b  c < d a b) x2 Chứng minh: � x  2 1) a) x2 >  �x  � b) x <  – 3 x a b  2 b a BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài 3, 4, 5, SGK  Ôn tập kiến thức HK1 IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngày soạn: 05/10/2017 Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC BẤT PHƯƠNG TRÌNH TIẾT: 32 Bài 2: BẤT PHƯƠNG TRÌNH HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN I MỤC TIÊU: Kiến thức:  Nắm khái niệm BPT, hệ BPT ẩn; nghiệm tập nghiệm BPT, hệ BPT; điều kiện BPT; giải BPT  Nắm phép biến đổi tương đương Kĩ năng:  Giải BPT đơn giản  Biết cách tìm nghiệm liên hệ nghiệm PT nghiệm BPT  Xác định nhanh tập nghiệm BPT hệ BPT đơn giản dưa vào biến đổi lấy nghiệm trục số Thái độ:  Biết vận dụng kiến thức BPT suy luận lôgic  Diễn đạt vấn đề toán học mạch lạc, phát triển tư sáng tạo II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án 59 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học Bất đẳng thức, Bất phương trình III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: (3') H Nêu số tính chất BĐT? Giảng mới: T Hoạt động Giáo Hoạt động Học Nội dung L viên sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm bất phương trình ẩn I Khái niệm bất  Cho HS nêu số  Các nhóm thực bpt ẩn Chỉ vế trái, yêu cầu phương trình ẩn 3' vế phải bất phương Bất phương trình a) 2x + > x + ẩn trình b) – 2x  x2 +  Bất phương trình ẩn x c) 2x > mệnh đề chứa biến có H1 Trong số –2; dạng: Đ1 –2 nghiệm f(x) < (g(x) (f(x)  ; ; 10 , số g(x)) (*) nghiệm bpt: 2x  f(x), g(x) Đ2 x  biểu thức x H2 Giải bpt ? Đ3  Số x0  R thoả f(x0) < g(x0) đgl nghiệm H3 Biểu diễn tập (*) nghiệm trục số ?  Giải bpt tìm tập nghiệm  Nếu tập nghiệm bpt tập rỗng ta nói bpt vơ nghiệm Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện xác định bất phương trình H1 Nhắc lại điều kiện Đ1 Điều kiện x để Điều kiện xác định phương f(x) g(x) có nghĩa bất phương trình ' trình ? Đ2 Điều kiện xác định H2 Tìm đkxđ (*) điều kiện x để a) –1  x  bpt sau: f(x) g(x) có nghĩa b) x  a) 3 x  x   x c) x > d) x  R b) > x + c) x x >x+1 d) x > x2  Hoạt động 3: Tìm hiểu bất phương trình chứa tham số H1 Hãy nêu bpt Đ1 HS đưa VD Bất phương trình 60 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ ẩn chứa 1, 2, tham a) 2x – m > (tham số chứa tham số ' số ? m)  Trong bpt, b) 2ax – > x – b (th.số chữ đóng vai trò ẩn số a, b) có chữ khác xem số, đgl tham số  Giải biện luận bpt chứa tham số tìm tập nghiệm bpt tương ứng với giá trị tham số Hoạt động 4: Tìm hiểu Hệ bất phương trình ẩn H1 Giải bpt sau: Đ1 II Hệ BPT ẩn a) 3x + > – x �3 �  Hệ bpt ẩn x gồm a) S1 = � ; �� 0' b) 2x +  – x �4 � số bpt ẩn x mà ta phải tìm nghiệm chung b) S2 = (–; 1] chúng H2 Giải hệ bpt:  Mỗi giá trị x đồng Đ2 � 3x   5 x �3 � thời nghiệm tất � S = S  S2 = � ;1� x  �  x � �4 � bpt hệ đgl nghiệm hệ  Giải hệ bpt tìm tập nghiệm  Để giải hệ bpt ta giải bpt lấy giao tập nghiệm Hoạt động 5: Tìm hiểu khái niệm bất phương trình tương đương H1 Hai bpt sau có III Một số phép biến đổi Đ1 khơng S1  S2 tương đương không ? bpt 0' BPT tương đương a) – x  b) x + Hai bpt (hệ bpt) có 10 tập nghiệm đgl hai bpt (hệ bpt) tương đương Đ2 � x �0 H2 Hệ bpt: � � x �0 1 x �0 �  x �1 � 1 x �0 � tương đương với hệ bpt sau đây: � x �0 � x �0 a) � 1 x �0 b) � 1 x �0 � � � x �0 x �1 c) � 1 x �0 d) � Hoạt động 6: Tìm hiểu phép biến đổi bất phương trình Phép biến đổi tương  GV giải thích thơng qua ví dụ minh hoạ đương 61 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ ' Để giải bpt (hệ bpt) ta biến đổi thành bpt (hệ bpt) tương đương cho  –1  x  đến bpt (hệ bpt) đơn giản mà ta viết tập nghiệm Các phép biến đổi đgl phép biến đổi tương đương Hoạt động 7: Tìm hiểu số phép biến đổi bất phương trình H1 Giải bpt sau Đ1 (x+2)(2x–1) – a) Cộng (trừ) nhận xét phép biến đổi  Cộng (trừ) hai vế bpt 0' ? với biểu thức mà  x + (x–1)(x+3) không làm thay đổi điều kiện (x+2)(2x–1) –  x1 bpt ta bpt  x + (x–1)(x+3) tương đương b) Nhân (chia) H2 Giải bpt sau Đ2  Nhân (chia) hai vế nhận xét phép biến đổi x2  x  x2  x   bpt với biểu thức ? 2 x  x  nhận giá trị dương (mà x2  x  x2  x x x  2x   x  2x  bpt có hai vế khơng âm mà khơng làm thay đổi điều kiện ta bpt tương đương Hoạt động 8: Củng cố  Nhấn mạnh điểm  Chú ý: cần lưu ý thực + Khi biến đổi biểu ' biến đổi bất phương trình thức vế bpt đk bpt bị thay đổi Nên để tìm nghiệm bpt ta phải tìm giá trị x thoả mãn đk bpt + Khi nhân (chia) hai vế bpt với biểu thức � �x �1 x �0  � �x �1 1 x �0 � � 62 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ f(x) ta cần lưu ý đến đk dấu f(x) + Khi bình phương vế bpt ta cần lưu ý đến đk vế không âm BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài 3, 4, SGK IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: Ngày soạn: 25/ 12 /2017 Bài dạy: ÔN TẬP HỌC KÌ I TIẾT: 33 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức về:  Mệnh đề – Tập hợp  Hàm số – Hàm số bậc – Hàm số bậc hai  Phương trình – Phương trình bậc – Phương trình bậc hai  Hệ phương trình bậc nhiều ẩn  Bất đẳng thức Kĩ năng: Thành thạo việc giải toán về:  Mệnh đề – Các phép toán tập hợp hợp  Tìm tập xác định, xét biến thiên, xét tính chẵn lẻ, vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, bậc hai  Giải biện luận phương trình bậc nhất, bậc hai  Giải biện luận hệ phương trình bậc hai ẩn  Chứng minh bất đẳng thức Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, xác  Luyện tư tổng hợp, suy luận linh hoạt II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hệ thống tập Học sinh: SGK, ghi Ôn tập tồn kiến thức học kì III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp Kiểm tra cũ: (Lồng vào q trình ơn tập) Giảng mới: T L Hoạt động Giáo Hoạt động Học Nội dung viên sinh Hoạt động 1: Củng cố kiến thức Mệnh đề – Tập hợp H1 Nhắc lại cách lập Đ1 Lập mệnh đề phủ 10 mệnh đề phủ định ? định mệnh đề sau: a) xR: x +  63 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ b) xN: x không chia hết c) xR: x > 10 ' a) xR: x + = b) xN: x bội c) xR: x  10 H2 Nêu cách xác định Xác định X  Y, X  giao, hợp, hiệu tập Đ2 Biểu diễn lên trục Y, tập R ? số X \ Y nếu: a) X  Y = (–; 5] a) X = [–3; 5], Y = (–; X  Y = [–3; 2] 2] X \ Y = (2; 5] b) X = (–; 5), Y = [0; +) c) X = (–; 3), Y = (3; +) Hoạt động 2: Củng cố kiến thức hàm số H1 Nêu điều kiện xác Đ1 Tìm tập xác định 20 định hàm số ? hàm số: �  x �0 a) �x  1�0  D = [1; ' � a) y = 2 x  x  2] x b) y = �x2  �0 � b) �3x �0 �x2   3x  � x H2 Nêu điều kiện hàm số đồng biến, nghịch biến ? Đ2 + m > 1: đồng biến + m < 1: nghịch biến Đ3 H3 Nêu điều kiện A, B, C  (P) ? � a  b  c  1 � a) �4a  2b c  � � a  b  c  3 � a1 �  �b  � c  3 � x   3x Cho hàm số : y = (m–1)x + 2m – a) Với giá trị m, hàm số đồng biến, nghịch biến b) Định m để đồ thị hàm số qua điểm A(1; –2) Cho (P): y = ax2 + bx + c a) Tìm a, b, c biết (P) qua A(1; –1), B(2; 3), C(– 1; –3) b) Xét biến thiên vẽ (P) vừa tìm Hoạt động 3: Củng cố việc giải phương trình, hệ phương trình H1 Nhắc lại cách giải Đ1 Giải phương 10 dạng phương trình ? a) trình: ' � a) 2x   x  2x  ne� u x� � 2x   � b) x2  4x   x  � 1 2x ne� u x c) m2x – = m – x � 64 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10HỌC KỲ b) x2  4x   x  c) (m2 + 1)x = m + d) Đặt ẩn phụ: u  x �3  y � �x  d) �2 �  5y  �x  � 3u  y   �2u  5y  � Hoạt động 4: Củng cố 5'  Nhấn mạnh cách giải dạng toán BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài tập ơn tập Học kì IV RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: 65 ... 2x 10 ' thị hàm số bậc hàm số câu bậc hai?  Cho nhóm vẽ đồ y = /x/ thị hàm số y x -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 O1 -1 -1 -2 -3 28 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 10 – HỌC KỲ y y = x2 - 2x - x -4 O -2 -2 -4 y = -x2... đỉnh I đồ 1 � thị (P) b) ( 1; 0), � ;0� y -2 -1 -1 x -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 �2 � 1 � c) (1; 0), � ;0� �2 � 1 � d) ) (1; 0), � ;0� �2 � � 1 �3 � a) � ;  �b) � ;  � � 8� � 1 c) � ; �... 5' chất hàm số bậc hai  Nhấn mạnh mối quan hệ tính chất đồ thị hàm số y -4 -3 -2 I O -1 y = - x2 + 4x - Khảo sát hàm số vẽ đồ thị hàm số: y = –x2 + 4x – x -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 BÀI TẬP VỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 10 học kỳ 1 số 1, Giáo án đại số lớp 10 học kỳ 1 số 1

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay