CHUYÊN đề NST và đột BIẾN NST

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 21:43

tổng hợp tất cả bài tập về NST ạdiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii CHUYÊN ĐỀ NST ĐỘT BIẾN NST (phần 1) Câu hỏi tự luận  Nhiễm sắc thể gì? Nêu cấu trúc chức NST sinh vật nhân thực?  Nêu điểm khác vật chất di truyền sinh vật nhân sơ với sinh vật nhân thực?  Nêu khái niệm chu kì tế bào? Đặc điểm ý nghĩa chu kì tế bào sinh vật?  Trình bày diễn biến trình nguyên phân? Thực chất nguyên phâ gì? Trong nguyên phân kiện quan trọng nhất, lí giải lựa chọn đó? Ngun phân có ý nghĩa sinh vật?  Trình bày diễn biến giảm phân? Trong giảm phân, kiện quan trọng nhất? giải thích lựa chọn đó? GP có ýnghĩa đố với sinh vật?  Hãy so sánh nguyên phân với giảm phân?  Tại q trình giảm phân lại tạo giao tử khau tổ hợp NST?  Hãy giải thích đặc điểm cấu tạo hoạt động NST phù hợp với chức di truyền nó?  Hãy trình bày chế trì tính đặc trưng tính ổn định NST loài sinh vật nhân thực?  NST kép gì? Cơ chế hình thành hoạt động NST kép cá tế bào bình thường phân bào?  Cặp NST tương đồng gì? Cơ chế hình thành cặp NST tương đồng tế bào bình thường? Phân biệt NST kép với cặp NST tương đồng? Câu hỏi TN  Phân tử ADN liên kết với protein mà chủ yếu histon tạo nên cấu trúc đặc trưng, cấu trúc không phát thấy tế bào  A tảo B vi khuẩn C ruồi giấm D người  Trình tự nucleotit ADN có tác dụng bảo vệ làm NST khơng dính vào nằm  A tâm động B eo thứ C hai đầu mút NST D điểm khởi đầu nhân đơi  Trình tự nucleotit đặc biệt ADN NST, vị trí liên kết với thoi phân bào gọi  A tâm động B eo thứ  C hai đầu mút NST D điểm khởi đầu nhân đôi  Đơn vị nhỏ cấu trúc NST gồm đủ thành phần ADN protein histon  A polixom B nucleoxom  C nucleotit D sợi   Cấu trúc xoắn sau NST có số lần cuộn xoắn lớn nhất?       A Sợi nhiễm sắc C Sợi siêu xoắn  B Sợi cromatit kì D Nucleotit Trong tế bào lưỡng bội người, cặp NST sau cặp STN tương đồng khơng hồn tồn?  A Cặp NST số 21 C Cặp NST giới tính người nam  B Cặp NST số 22 D Cặp NST giới tính người nữ Sự thu gọn cấu trúc không gian NST tạo điều kiện thuận lợi cho:  A Sự tổ hợp NST trình phân bào  B Sự phân đơi NST q trình phân bào  C Sự phân li, tổ hợp NST trình phân bào  D Sự phân li NST trình phân bào Trong nhận xét có nhận xét khơng vật chất di truyền sinh vật nhân sơ?  Vật chất di truyền vùng nhân sinh vật nhân sơ phân tử ADN mạch kép, dạng vòng  Vật chất di truyền tế bào chất sinh vật nhân sơ plasmit  Plasmit sinh vật nhân sơ ADN vòng, kép  Một tế bào nhân sơ có khoảng vài chục plasmit  ADN vùng nhân nhân đôi độc lập với plasmit  Phân tử ADN sinh vật nhân sơ không liên kết với protein sinh vật nhân chuẩn  Phân tử ADN vùng nhân có kích thước lớn so với ADN tế bào chất  A B  C D Trong nhận xét có nhận xét nói vùng đầu mút NST sinh vật nhân thực?  Vùng đầu mút NST mà enzim tổng hợp  Vùng đầu mút NST có tác dụng bảo vệ làm NST khơng dính vào  Vùng đầu mút NST điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đôi  Vùng đầu mút NST vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân  Vùng đầu mút NST vị trí liên kết với thoi phân bào giúp NST di chuyển cực tế bào  A B  C D Trong phát biểu sau có phát biểu nói chức NST sinh vật nhân thực?  Lưu giữ bảo quản thông tin di truyền  Đảm bảo phân chia đồng vật chất di truyền cho tế bào nhờ phân chia đồng NST phân bào  Điều hòa hoạt động gen thông qua cuộn xoắn NST  Tạo điều kiên cho ADN nhân đôi  Tạo điều kiện cho gen thực trình phiên mã  A B  C D  Mỗi tế bào lưỡng bội lồi có cặp NST chứa tất 283 × 10 cặp nucleotit Ở kì giữa, chiều dài NST 2μm Các ADN co ngắn khoảng  A 4000 lần B 1000 lần  C 8000 lần D 6000 lần  Khẳng định cấu trúc nucleoxom xác?  A Có phân tử H2A, H2B, H3, H4 tham gia cấu tạo nên lõi histon  B Đường kính chuỗi polinucleoxom 2nm  C Đoạn ADN vòng quanh lõi histon có chiều dài khoảng 146 cặp nucleoxom  D Nhiều nucleoxom tạo thành NST  Sự phân li NSTở kì sau nguyên phân diễn theo cách:  A NST kép cặp tương đồng tách qua tâm động phân li ngẫu nhiên cực  B nửa NST cực  C NST kép tách qua tâm động để NST đơn phân li cực  D kì sau khơng xảy phân lí NST  Ở ruồi giấm có 2n = Một hợp tử nguyên phân liên tiếp đợt, biết không xảy đột biến Số tâm động kì sau đợt nguyên phân là:  A 128 B 160  C 256 D 64  Trong mô phân chia, xét hai nhóm tế bào hàm lượng ADN tế bào thuộc nhóm một nửa hàm lượng ADN tế bào thuộc nhóm hai Tế bào nhóm X, tế bào nhóm hai Y X Y là:  A pha G2 pha G1 C kì đầu kì  B pha G1 kì đầu D pha G2 kì đầu  Biết hàm lượng ADN nhân tế bào sinh tinh thể lưỡng bội x Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau nguyên phâ A.1x B 0,5x C 4x D 2x 17 Một tế bào thuộc thể lưỡng bội có NST 2n = 14 Các NST tế bào nhân đôi có NST thuộc cặp sơ số không phân li Các tế bào tạo NP có sơ lượng NST  A 16 16 B 14 14  C 12 12 D 28 22 18 Một loài sinh vật có NST 2n = 32 Mười tế bào lưỡng bội nguyên phân số lần tạo thành tế bào con, nhân tế bào thấy có 19840mạch polinucleotit Số lần nguyên phân tế bào  A B  C D 19 Ở loài động vật, cá thể đực thuốc giới dị giao tử XY, cá thể thuộc giới đồng giao tử XX Một số trứng thụ tinh tạo hợp tử chứa tất 5600 NST, số NST giới tính chiếm 25% Nếu sơ hợp tử nói trên, số NST giới tính Y 2/5 số NST giới tính X, số hợp tử thuộc giới dị giao tử đồng giao tử là:  A 500XX 200XY C 400XX 300XY  B 400XY 300XX D 200XX 500XY 20 Biết hàm lượng AND nhân tế bào sinh tinh loài động vậtlà 6,6pg Trong trường hợp phân bào binh thường, hàm lượng ADN nhân tế bào kì sau giảm phân  A 6,6pg B 3,3pg  C 13,2pg D 26,4pg 21 Một có kiểu gen AaBb, tế bào giảm phân tối đa tạo loại giao tử? Biết gen nằm NST khác  A B  C D 22 Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbCc giảm phân bình thường thực tế cho loại tinh trùng?  A B  C D 23 Ở giới lồi động vật có 2n = 24, có cặp NST đồng dạng có cấu trúc giống nhau, giảm phân có trao đổi chéo đơn xảy cặp NST, số loại giao tử tối đa là:  A 16384 B 16  C 1024 D 4096 24 Có 10 tế bào sinh tinh cá thể có kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân bình thường hình thành tinh trùng Số loại tinh trùng tối đa tạo là:  A 20 B  C D 25 Có tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBbDdEe ,tiến hành giảm phân xảy trao đổi chéo tối đa cho số loại tinh trùng  A 64 B 12  C 16 D 26 Một tế bào sinh dục chín thể động vật có kiểu gen AaBb giảm phân tạo tinh trùng Một tinh trùng tạo từ tế bào có kiểu gen AB Kiểu gen tinh trùng lại là:  A AB, ab ab B Ab, Ab Ab  C Ab, aB ab D Ab, AB ab 27 Theo dõi sinh sản tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục sơ khai vùng sinh sản thể sinh vật Người ta nhận thấy tốc độ phân bào tế bào sinh dục nhanh gấp lần tốc độ phân bào tế bào sinh dưỡng Sau thời gian ngừoi ta nhận thấy môi trường nội bào cung cấp cho trình phân bào tế bào 3108 NST đơn Số NST lưỡng bội số lần nguyên phân tế bào là:  A 2n = 4; lần 12 lần C 2n = 6; lần lần  B 2n = 8; lần lần D 2n = 8; lần 12 lần ... người, cặp NST sau cặp STN tương đồng khơng hồn tồn?  A Cặp NST số 21 C Cặp NST giới tính người nam  B Cặp NST số 22 D Cặp NST giới tính người nữ Sự thu gọn cấu trúc không gian NST tạo điều... có nhận xét nói vùng đầu mút NST sinh vật nhân thực?  Vùng đầu mút NST mà enzim tổng hợp  Vùng đầu mút NST có tác dụng bảo vệ làm NST khơng dính vào  Vùng đầu mút NST điểm mà phân tử ADN bắt... tạo thành NST  Sự phân li NST kì sau nguyên phân diễn theo cách:  A NST kép cặp tương đồng tách qua tâm động phân li ngẫu nhiên cực  B nửa NST cực  C NST kép tách qua tâm động để NST đơn phân
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề NST và đột BIẾN NST, CHUYÊN đề NST và đột BIẾN NST

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay