giáo án tiết LT

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 21:20

bài tập chương sự điện li hay LUYỆN TẬP Câu 1: Dung dịch CH3COOH 0,01 M co A pH < B < pH < C pH = D pH = Câu 2: Dung dịch X chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol NO3- d mol Cl- Biểu thức đúng? A a + 2b = c + 2d B a + 2b = c + d C a +b = c + d D 2a + b = 2c + d Câu 3: Cho 100 ml dd HCl 0,1M tác dụng với 100 ml dd NaOH thu dd có pH = 12 Nồng độ mol/l dd NaOH ban đầu là: A 0,4M B 0,1M C 0,3M D 0,2M Câu 4: Nhóm sau gồm ion tồn dung dòch: A NH4+, SO42-, Fe3+, OH- B AlO2-, Cl-, H+, SO42- C Na+, Al3+, SO42-, NO3- D Ba2+, Na+, CO32-, K+ Câu 5: Dung dịch H2SO4 co pH = 2, nồng độ mol H2SO4 là: A 10-2 B 2.10-2 C 5.10-2 D 5.10-3 Câu 6: Cho các dung dịch co cùng nồng độ dãy dung dịch sau xếp theo chiều tăng dần độ pH : A HNO3 , H2S , NaCl , KOH B HNO3 , KOH , NaCl , H2S C KOH , NaCl , H2S , HNO3 D H2S , NaCl , HNO3 , KOH Câu 7: : Kết tủa CdS tạo thành dung dòch cặp chất ? A CdCl2 + NaOH B Cd(NO3)2 + H2S C Cd(NO3)2 + HCl D CdCl2 + Na2SO4 2Câu 8: Dung dịch A chứa 0,1 mol SO 0,4 mol Cl- cùng với x mol Al3+ Cô cạn dung dịch thu khối lượng muối là: A 27,3 g B 37,3 g C 31,9 g D 29,2 g Câu 9: Trộn lẫn 50ml dd HCl 0,12 M với 50ml dd NaOH 0,10 pH dd thu sau pư là: A pH > B pH = C pH< D không xác đònh Câu 10: Co dung dịch K2CO3 , CH3COOH , NaNO3 co cùng nồng độ 1M Dãy sau xếp theo chiều khả dẫn điện giảm dần A NaNO3 , K2CO3 , CH3COOH B NaNO3 , CH3COOH ,K2CO3 C CH3COOH , K2CO3 , NaNO3 D K2CO3 , NaNO3 , CH3COOH Câu 11 Ba(NO3)2 chất điện li mạnh Nồng độ mol/l ion NO3 100ml dung dòch Ba(NO3)2 0,5 mol là: A 0,5M B 0,05M C 0,1M D 0,25M Câu 12: Dung dòch thu trộn 200ml dd NaOH 0,3M với 200ml dd H 2SO4 0,05M có pH là: A B 13 C 12,6 D Câu 13: pH dung dòch KOH 0,001M laø : A 10 B C D 11 Câu 14: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, bỏ qua điện li nước đánh giá nồng độ mol ion sau đúng? A [H+] = 0,10 M B [H+] < [CH3COO-] C [H+] > [CH3COO-] D [H+] < 0,10 M Câu 15: Hòa tan 20,25 g hỗn hợp NH 4Cl KCl vào nước dd A, cho dd A tác dụng với dd AgNO3 0,3M thu 43,05 g kết tủa.Tính thể tích ddAgNO3 đã dùng :( lít) A 1, B 1,0 C 3,5 D Kết quả khac Câu 16: Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng co chứa 0,6 mol SO42- dung dịch co chứa: A 0,2 mol Al2(SO4)3 B 0,4 mol Al+ C.1,8 mol Al2(SO4)3 D Cả A B Câu 17: Theo A –Re –Ni –Ut chất axit: A.Cr(NO3)3 B CdSO4 C HBrO3 D CsOH Caâu 18: Trong dung dòch HCl 0,010M, tích số ion nước laø: A.[H+][OH-] < 1,0.10-14 B [H+][OH-] > 1,0.10-14 + -14 C [H ][OH ] = 1,0.10 D Không xác đònh Câu 19: Phát biểu sau sai: A Môi trường trung tính có [ H+] = 1,0*10-7M nên pH = B Môi trường axit có [ H+] > 1,0*10-7M nên pH >7 C Môi trường bazơ có [ H+] < 1,0*10-7M nên pH
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tiết LT, giáo án tiết LT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay