ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 LỚP 11 CÓ MA TRẬN

3 5 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 21:09

đề kt hóa 11. bài số 1 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MƠN HĨA LỚP 11 BÀI SỐ HK I NỘI DUNG KIẾN THỨC Sự điện li Số câu Câu Điểm Tổng số câu Tổng số điểm Nhận biết - Từ phương trình phân tử viết phương trình ion ion thu gọn - Từ phương trình ion thu gọn viết phương trình phân tử 1 3,0 MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Thông hiểu Vận dụng thấp - Mơi trường - Bài tốn tính pH dung dịch muối 2 2,0 CỘNG Vận dụng cao - Bài toán vận dụng định luật bảo tồn điện tích 3 3,0 2,0 10,0 10,0 ĐỀ KIỂM TRA MƠN HĨA LỚP 11 BÀI SỐ HKI Câu I: 1) Viết PT phân tử ion rút gọn phản ứng (nếu có) trộn lẫn chất sau: a dd HNO3 CaCO3 b dd KOH dd FeCl3 c dd Ca(NO3)2 dd Na2CO3 2) Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn phản ứng sau 2+ 2a Ba + CO3 � BaCO3 � + b NH4 +OH � NH3 �+H2O c S2- + 2H+  H2S↑ Câu II: Khi cho giiấy quỳ vào dung dịch muối NaCl, (NH4)2SO4, K2S, CuCl2 Giấy quì đổi màu Giải thích? Câu III: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH) 0,1M NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H 2SO4 0,0375M HCl 0,0125M thu dung dịch X Xác định giá trị pH dung dịch X :  Câu IV: Một dung dịch có chứa ion 0,1 mol Ma+ 0,3 mol Na+ 0,35 mol NO3 0,25 mol Cl- Biết rằng cô cạn dung dịch thu 43,075 gam chất rắn khan Xác định M a ? ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MƠN HĨA LỚP 11 BÀI SỐ HKI STT Câu I Đáp án 1) Viết phương trình phân tử, phương trình ion cho câu 2) Viết phương trình phân tử phương trình ion rút gọn Điểm 0,5 x3 =1,5 điểm/pứ 0,5 x3 =1,5 điểm/pứ Câu II - Nêu tượng giải thích tương cho chất 0,5x4=2 điểm Câu III - Tính tổng số mol OH- = 0,03 (mol) - Tính tổng số mol H+ = 0,035 (mol) => Số mol H+ dư = 0,005 (mol) [ H+] = 0,01 (M) => pH= 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu IV: Áp dụng BTKL 43,075 = m M a   m Na   m NO3  mCl  ↔ 43,075 = 0,1.M + 0,3.23 + 0,35.62 + 0,25.35,5 ↔ M = 56 → Ma+ Fe2+ hoặc Fe3+ Theo ĐLBT điện tích, ta có trung hòa về điện: Áp dụng BTĐT: nCl   n NO  n Na   n M a  → 0,25.1 + 0,35.1 = 0,3.1 + 0,1.a →a=3 →Ma+ là Fe3+ điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Ghi (Thiếu cân bằng -0,25 điểm/2 phương trình) ...ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MƠN HĨA LỚP 11 BÀI SỐ HKI STT Câu I Đáp án 1) Viết phương trình phân tử, phương trình ion cho câu 2) Viết phương trình phân tử phương trình ion rút gọn Điểm 0,5 x3 =1, 5 điểm/pứ... Fe2+ hoặc Fe3+ Theo ĐLBT điện tích, ta có trung hòa về điện: Áp dụng BTĐT: nCl   n NO  n Na   n M a  → 0,25 .1 + 0,35 .1 = 0,3 .1 + 0 ,1. a →a=3 Ma+ là Fe3+ điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25... =1, 5 điểm/pứ 0,5 x3 =1, 5 điểm/pứ Câu II - Nêu tượng giải thích tương cho chất 0,5x4=2 điểm Câu III - Tính tổng số mol OH- = 0,03 (mol) - Tính tổng số mol H+ = 0,035 (mol) => Số mol H+ dư = 0,005
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 LỚP 11 CÓ MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 LỚP 11 CÓ MA TRẬN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay