CÂU HỎI ĐÀO TẠO GPP CHO NHÂN VIÊN 2018

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:51

Câu hỏi trắc nghiệm để Đào tạo nhân viên cho các Cơ sở Thực Hành tốt cơ sở bán lẻ CÂU HỎI SAU ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN Tên sở: _ Họ tên: _Chức danh Nhiệm vụ phân công _ Ngày Kiểm tra: _  Đánh X vào đáp án tương ứng : CÂU CHỌN ĐÁP ÁN CÂU CHỌN ĐÁP ÁN A B C D 16 A B C D A B C D 17 A B C D A B C D 18 A B C D A B C D 19 A B C D A B C D 20 A B C D A B C D 21 A B C D A B C D 22 A B C D A B C D 23 A B C D A B C D 24 A B C D 10 A B C D 25 A B C D 11 A B C D 26 A B C D 12 A B C D 27 A B C D 13 A B C D 28 A B C D 14 A B C D 29 A B C D 15 A B C D 30 A B C D Câu hỏi Good Pharmacy Practices, viết tắt: GPP, đề cập Thơng tư 02/TTBYT có nghĩa là: a Thực hành tốt nhà thuốc b Thực hành tốt bảo quản thuốc c Thực hành sản xuất thuốc tốt d Thực hành tốt sở bán lẻ thuốc CÂU HỎI SAU ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN Tiêu chuẩn GPP nhà thuốc, đến ngày 01/01/2020, người trực tiếp bán lẻ thuốc phải có văn sau đây: a Sơ cấp dược trở lên b Trung cấp dược trở lên c Đại học dược trở lên Tiêu chuẩn GPP quầy thuốc, người trực tiếp bán lẻ thuốc phải có văn sau đây: a Sơ cấp dược trở lên b Trung cấp dược trở lên c Đại học dược trở lên Tiêu chuẩn GPP quầy thuốc, nhân viên cung cấp cho người mua thuốc độc, thuốc kê đơn phải có trình độ chun mơn từ : a, Sơ cấp dược trở lên b, Trung cấp dược trở lên c Đại học dược trở lên Hồ sơ làm đánh giá đáp ứng GPP là: a Hồ sơ đề nghị cấp GCN ĐĐKKDD b Việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận GPP cần ghi rõ Đơn đề nghị cấp GCN ĐĐKKDD c Câu a, b Phân loại đáp ứng GPP theo Thông tư 02/2018/TT-BYT, Cơ sở lẻ thuốc đáp ứng GPP sở: a Không mắc lỗi thuộc điểm không chấp nhận đạt 90%/tổng điểm trở lên b Không mắc lỗi thuộc điểm không chấp nhận đạt từ 80% đến 90% tổng điểm c Mắc từ 01 lỗi thuộc điểm không chấp nhân trở lên đạt 80% tổng điểm Phân loại đáp ứng GPP theo Thông tư 02/2018/TT-BYT, sở bán lẻ thuốc phải báo cáo khắc phục sở: a Không mắc lỗi thuộc điểm không chấp nhận đạt 90%/ tổng điểm trở lên b Không mắc lỗi thuộc điểm không chấp nhận đạt từ 80% đến 90% tổng điểm c Mắc từ 01 lỗi thuộc điểm không chấp nhận trở lên đạt 80% tổng điểm CÂU HỎI SAU ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN Phân loại đáp ứng GPP theo Thông tư 02/2018/TT-BYT, sở bán lẻ thuốc không đáp ứng GPP sở: a Không mắc lỗi thuộc điểm không chấp nhận đạt 90% tổng điểm trở lên b Không mắc lỗi thuộc điểm không chấp nhận đạt từ 80% đến 90% tổng điểm c Mắc từ 01 lỗi thuộc điểm không chấp nhận trở lên đạt 80% tổng điểm Điểm Tài liệu kỹ thuật Hồ sơ đánh giá đáp ứng GPP là: a Danh sách nhân sự; tên, chức danh, trình độ chun mơn b Sơ đồ nhân sự; Bản vẽ bố trí khu vực sở bán lẻ c Danh mục trang thiết bị d Danh mục quy định, hồ sơ, tài liệu, SOP 10 Thay đổi vị trí sở bán lẻ thuốc địa điểm kinh doanh Mở rộng sở bán lẻ thuốc, sửa chữa, thay đổi lớn cấu trúc sở bán lẻ thuốc: a Cơ sở làm hồ sơ đánh giá đáp ứng GPP b Cơ sở nộp báo thay đổi (mẫu số 04 Phụ lục III) kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với thay đổi Sở Y tế (đánh giá thực tế đánh giá báo cáo thay đổi) c Cơ sở làm hồ sơ đánh giả định kỳ đáp ứng GPP 11 Thời gian định kỳ đánh giá việc trì đáp ứng GPP sở bán lẻ thuốc là: a 01 năm b 02 năm c 03 năm 12 Thời điểm sở phải nộp Hồ sơ đề nghị đánh giả định kỳ GPP: a Trước tháng giấy chứng nhận GPP hết hạn b Trước 30 ngày giấy chứng nhận GPP hết hạn c Trước 60 ngày giấy chứng nhận GPP hết hạn 13 Nếu sở khơng nộp hồ sơ, Sở Y tế có văn yêu cầu giải trình Sau 30 ngày kể từ ngày Sở Y tế có văn bản, sở khơng nộp hồ sơ Sở Y tế: a Thu hồi GCN ĐĐKKDD sở b Nhắc nhở c Xử phạt CÂU HỎI SAU ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN 14 Khi thẩm định sở không đáp ứng GPP, tùy theo tính chất mức độ, Sở Y tế thực hiện pháp sau đây: a Xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành b Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh c a b 15 Theo tiêu chuẩn GPP qui định Thông tư 02/2018/TT-BYT, sở vật chất loại hình khơng u cầu diện tích a Tủ thuốc TYT b Quầy thuốc c Nhà thuốc 16 Theo tiêu chuẩn GPP qui định Thông tư 02/2018/TT-BYT Trang thiết bị loại hình khơng u cầu có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi: a Quầy thuốc b Tủ thuốc TYT c Nhà thuốc 17 Qui định nhiệt độ, độ ẩm GPP theo Thông tư 02/2018/TT-BYT là: a Nhiệt độ: 33oC Ẩm độ: 80% b Nhiệt độ: 30°C, Ẩm độ: 75% c Nhiệt độ: 30°C, Ẩm độ: 75% 18 Kinh doanh sản phẩm khơng phải thuốc: a Phải có khu vực riêng (hoặc ngăn riêng) cho mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư y tế b Không bày với thuốc không gây ảnh hưởng đến thuốc c Phải có biển hiệu khu vực ghi rõ “Sản phẩm thuốc" d Tất ý 19 Điểm Hồ sơ, số sách chuyên môn cớ bán lẻ thuốc: a Thông tin thuốc Tên thuốc, số Giấy phép lưu hành/Số Giấy phép nhập khẩu, số lô, hạn dùng, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, điều kiện bảo quản; Nguồn gốc thuốc: Cơ sở cung cấp, ngày tháng mua, số lượng; b Cơ sở vận chuyển, điều kiện bảo quản q trình vận chuyển; Số lượng nhập, bản, tồn loại thuốc; Đối với thuốc kê đơn phải thêm số hiệu đơn thuốc, người kê đơn sở hành nghề CÂU HỎI SAU ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN 20 Bản tự kiểm tra (checklist) Tài liệu kỹ thuật GPP nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc TYT áp dụng theo trình tự phụ lục sau: a Phụ lục II-2c, II-2b, II-2a b Phụ lục II-2b, II-2a, II-2c c Phụ lục II-2a, II-2b, II-2c 21 Sau thời điểm Thơng tư 02/2018/TT-BYT có hiệu lực, trường hợp Giấy CNĐĐKKDD thời hạn (đối với GCN có thời hạn) giấy CN GPP hết hạn, sở bán lẻ a Làm thủ tục đề nghị đánh giá trì đáp ứng GPP b Làm thủ tục đề nghị đánh giá trì đáp ứng GPP để tiếp tục hoạt động đến hết thời bạn ghi Giấy Giấy CNĐĐKKDD 22 Trường hợp Giấy CNĐĐKKDD hết thời hạn (đối với GCN có thời hạn) giấy chứng nhận GPP thời hạn, sở bán lẻ: a Làm thủ tục đề nghị đánh giá trì đáp ứng GPP b Làm thủ tục đề nghị đánh giá trì đáp ứng GPP để tiếp tục hoạt động đến hết thời hạn ghi Giây CNĐĐKKDDD c Làm thủ tục đánh giá đáp ứng GPP 23 Hồ sơ đánh giá trì đáp ứng GPP gồm: a Đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc trì đáp ứng GPP theo Mẫu 01-Phụ lục III b Tài liệu kỹ thuật cập nhật điều kiện sở vật chất, trang thiết bị nhân (nếu có thay đổi) c Báo cáo tóm tắt hoạt động CS bán lẻ thuốc thời gian 03 năm gần d Cả a, b, c 24 Theo qui định Thông tư 03/2018/TT-BYT Thực hành tốt phân phối thuốc “GDP”, phân loại mức độ đáp ứng GDP, gồm: a Mức độ 1: Cơ sở khơng có tồn nghiêm trọng tồn nặng b Mức độ 2: Cơ sở khơng có tồn nghiêm trọng có tồn nặng c Mức độ 3: Cơ sở có tồn nghiêm trọng d Cả ý 25 Sau ngày 30/6/2018, Cơ sở kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt, sở muốn tiếp tục hoạt động phải nộp thêm Tài liệu thuyết minh sở đáp ứng pháp đảm bảo an ninh, khơng thất thuốc phải kiểm sốt đặc biệt theo Mẫu số 18-Phụ lục 11 ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP: a Đúng b Sai CÂU HỎI SAU ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN 26 Theo qui định Thông tư số: 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Bộ Y tế quy định đơn thuốc việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm chẩn đốn điều trị Đơn thuốc có giá trị hiệu lực kể từ ngày kê đơn? a 05 ngày b 07 ngày c 10 ngày 27 Việc quản lý thuốc nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt Bộ Y tế quy định Thông tư sau đây? a Thông tư: 07/2017/TT-BYT ngày 03 tháng năm 2017 b Thông tư: 19/2014/TT-BYT ngày 02 tháng năm 2014 c Thông tư: 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng năm 2017 28.Danh mục thuốc không kê đơn Bộ Y tế quy định Thông tư sau đây? a Thông tư: 23/2014/TT-BYT ngày 30 tháng năm 2014 b Thông tư: 07/2017/TT-BYT ngày 03 tháng năm 2017 c Thông tư: 07/2018/TT-BYT ngày 12 tháng năm 2018 29 Luật dược số 105/2016/QH13, phạm vi kinh doanh nhà thuốc GPP quy định nào? a Bán lẻ thuốc thành phẩm, trừ vắc cin b Mua thuốc để bán lẻ, trừ vắc xin c Mua bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin; 30 Luật dược số 105/2016/QH13, phạm vi kinh doanh quầy thuốc GPP quy định nào? a Bán lẻ thuốc thành phẩm, trừ vắc cin b Mua thuốc để bán lẻ, trừ vắc xin c Mua bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin; ... giấy chứng nhận GPP hết hạn b Trước 30 ngày giấy chứng nhận GPP hết hạn c Trước 60 ngày giấy chứng nhận GPP hết hạn 13 Nếu sở khơng nộp hồ sơ, Sở Y tế có văn yêu cầu giải trình Sau 30 ngày kể từ... định kỳ đáp ứng GPP 11 Thời gian định kỳ đánh giá việc trì đáp ứng GPP sở bán lẻ thuốc là: a 01 năm b 02 năm c 03 năm 12 Thời điểm sở phải nộp Hồ sơ đề nghị đánh giả định kỳ GPP: a Trước tháng... sơ làm đánh giá đáp ứng GPP là: a Hồ sơ đề nghị cấp GCN ĐĐKKDD b Việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận GPP cần ghi rõ Đơn đề nghị cấp GCN ĐĐKKDD c Câu a, b Phân loại đáp ứng GPP theo Thông tư 02/2018/TT-BYT,
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI ĐÀO TẠO GPP CHO NHÂN VIÊN 2018, CÂU HỎI ĐÀO TẠO GPP CHO NHÂN VIÊN 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay