chuyên đề dạy thêm 11

41 7 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:50

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 Ngày soạn:26/08/2015 Tiết 1( tuần 3) BÀI TẬP AXIT – BAZƠ – MUỐI I.Mục tiêu: Kiến thức: -Biết xác định chất thuộc axit, bazơ, muối - Viết PTPƯ - Giải số tập liên quan Kĩ năng: Rèn luyện kĩ viết ptđl, tính toán logic giải toán II Nội dung dạy: Bài 1: ( Bài đề cương) Trộn 100ml dung dịch HCl 0,8M với 400ml dung dịch Ca(OH) 0,15M dung dịch D a) Tính nồng độ mol/lít ion OH- có dung dịch D b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M đủ để trung hòa dung dịch D Hướng dẫn giãi: a) - Tính số mol HCl Ca(OH)2 - Viêt PTPƯ xác định dung dịch D có chứa chất tan - Viết PTĐL chất dd D tính nồng độ b) - Viết PTPƯ H2SO4 với Ca(OH)2 - Tìm số mol H2SO4 suy thể tích Bài 2: ( Bài đề cương) Chia 15,6g Al(OH)3 làm hai phần : a) Cho 200ml dung dịch H2SO4 1M vào phần I Tính khối lượng muối tạo thành ? b) Cho 50ml dung dịch NaOH 1M vào phần II Tính khối lượng muối tạo thành ? Hướng dẫn giãi: Tính số mol Al(OH)3 mổi phần a) Viết PTPƯ H2SO4 với Al(OH)3, tính số mol muốiAl2(SO4)3 tính khối lượng muối b)Viết PTPƯ NaOH với Al(OH)3, tính số mol muối NaAlO2 tính khối lượng muối Bài 3: ( Bài đề cương)Chia 8,6g Be(OH)2 làm thành phần nhau, tính khối lượng muối tạo thành cho: a) PHần vào 120 cm3 dung dịch H2SO4 1M b) PHần vào 120 cm3 dung dịch NaOH 1M HS LÀM TƯƠNG TỰ BÀI Bài 4:( Bài 10 đề cương) Cho trộn lẫn dung dịch khơng làm thay đổi đáng kể thể tích dung dịch a) Trộn 1,5 lít dung dịch NaOH 2M với 0,5 lít dung dịch NaOH 1M Tính nồng độ mol /lít dung dịch thu b) PHải trộn dung dịch H2SO4 1M H2SO4 3M theo tỷ lệ thể tích để dung dịch H2SO4 1,5M HD: a) Tính tổng số mol NaOH suy nồng độ ĐS: 1,75M Nguyễn Thị Việt Kiều -1- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 b) Gọi V1, V2 thể tích H2SO4 1M H2SO4 3M ta có: (V1 + 3V2) : ( V1 +V2) = 1,5 V1 : V2 = 3:1 *Bài 5:( Bài 12 đề cương) Cho dung dịch NaOH dư vào 100ml dung dịch AlCl FeCl3, lọc kết tủa nung nhiệt độ cao thu g chất rắn Mặt khác, 400ml dung dịch AgNO 0,2M tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch muối Tính nồng độ mol AlCl3 FeCl3 HD:vì NaOH dư nên kết tủa đem nung Fe(OH)3, chất rắn Fe2O3 Tính mol Fe2O3, Viết PTPƯ với AgNO3và giãi hệ Ngày soạn:03/09/2015 Tiết 2( tuần 4) BÀI TẬP pH CỦA DUNG DỊCH I.Mục tiêu: Kiến thức: -Biết xác định môi trường axit, bazơ, trung tính theo pH ngược lại - Tính [H+] ,[OH-] từ tính pH - Giải số tập liên quan Kĩ năng: Rèn luyện kĩ tính pH, tính tốn logic giải tốn II Nội dung dạy: Dạng tập pha loãng dung dịch: Hướng giãi: Từ PTPƯ: H+ + OH- → H2O Nếu pha lỗng dung dịch lần nồng độ giảm nhiêu lần Bài 1:(Câu đề cương) Cho 400 ml nước vào 100 ml dd có pH =2 pH dd thu : ĐS: 2,7 Bài 2:( Câu đề cương) Cần pha loãng dd NaOH có pH = 12 lần để thu dd có pH= 11 ? ĐS: 10 lần Bài 3:(Câu 12 đề cương) Cho 10ml dung dịch HCl có pH = Thêm vào x ml nước cất khuấy đều, thu dung dịch có pH = Hỏi x ? ĐS:90ml Dạng tập trộn lẫn dung dịch axit với dd bazơ tính ph ngược lại: Cách giải: - Tính số mol H+; OH- PTPƯ : H+ + OH- → H2O - Tìm số mol dư suy pH Bài 4:(Câu 19 đề cương ) Trộn 20ml dung dịch HCl 0,05M với 20ml dung dịch H 2SO4 0,075M Nếu coi thể tích sau pha trộn tổng thể tích hai dung dịch đầu pH dung dịch thu : HD: Mol H+ = 0,004; [H+] = 0,1 = 10-1 M nên ph = Nguyễn Thị Việt Kiều -2- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 Bài 5:(Câu 20 đề cương) Dung dịch thu trộn lẫn 200ml dung dịch NaOH 0,3M với 200ml dung dịch H2SO4 0,05M có pH ? ĐS:pH = 13 Bài 6:(Câu 41 đề cương ) Trộn lẫn Vml dung dịch NaOH 0,01M với Vml dung dịch HCl 0,03M 2Vml dung dịch Y Dung dịch Y có pH : ĐS:ph = *Bài 7:(Câu 36 đề cương) Dung dịch HNO3 0,06M (A) trộn với dung dịch HCl 0,005M (B) theo tỷ lệ thể tích V A/VB để thu dung dịch có pH = : ĐS:1/10 Ngày soạn:8/09/2015 Tiết 3, 4( tuần 5, 6) BÀI TẬP PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LI I.Mục tiêu: Kiến thức: Viết phản ứng trao đổi ion dung dịch dạng phương trình phân tử, phương trình ion đầy đủ, thu gọn -Giãi số tập liên quan Kĩ năng: Rèn luyện kĩ viết phương trình phản ứng, tính tốn logic giải tốn II Nội dung dạy: 1.Củng cố lí thuyết Bài tập: Bài Viết phương trình phân tử ion rút gọn phản ứng sau (nếu có) xảy dung dịch cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3 + NaOH b)NH4Cl + AgNO3 c) NaF + HCl d) FeS + HCl Bài Viết phương trình ion rút gọn phản ứng sau (nếu có) xảy dung dịch : a) MgSO4 + NaNO3 b) Zn(OH)2 + NaOH c) Pb(NO3)2 + H2S f) Na2SO3 + HCl Bài Viết phương trình phân tử phản ứng có phương trình ion rút gọn sau đây: a) Pb2+ + SO42- → PbSO4 b) Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2 2+ c) S + 2H → H2S d) 2H+ + CO32- → H2O + CO2 e) CaCO3 +2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O Bài Hồn thành phương trình ion rút gọn viết phương trình phân tử phản ứng tương ứng: Nguyễn Thị Việt Kiều -3- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng a) Al3+ + …………… → Al(OH)3 c) Ag+ + …………… → AgCl e) Cr3+ + ………… → Cr(OH)3 Giáo án dạy thêm hóa 11 b) Pb2+ + …………… → PbS d) Ca2+ + …………… → Ca3(PO4) Bài Chỉ dùng q tím, nêu cách phân biệt dung dịch nhãn sau: a) Na2SO4 , Na2CO3 , BaCl2 , KNO3 b) NH4Cl , (NH4)2SO4 , BaCl2 , NaOH ,Na2CO3 Bài 6( Bài đề cương) 0,80g kim loại hóa trị II hòa tan hồn tồn 100,0ml H2SO4 0,50M Lượng axit dư phản ứng vừa đủ với 33,4ml dung dịch NaOH 1,00M Xác định tên kim loại ? Hướng dẫn: - Tính số mol H2SO4 - Viết phương trình phản ứng - Tìm lượng axit dư suy lượng axit tác dụng với kim loại suy M kim loại ĐS:Mg Bài 7(Bài 10 đề cương) Hòa tan 0,8870g hỗn hợp NaCl KCl nước.Xử lí dung dịch thu lượng dư dung dịch AgNO Kết tủa khô thu có khối lượng 1,9130g Tính thành phần % chất hỗn hợp ? Hướng dẫn giải: - Tính số mol kết tủa AgCl suy mol Clo - Gọi xy số mol NaCl, KCl - Lập hệ giải Bài (Bài 12 đề cương) Hòa tan hồn tồn 0,1022g muối kim loại hóa trị II MCO 20.0ml dung dịch HCl 0,080M Để trung hòa lượng HCl dư cần 5,64ml dung dịch NaOH 0,10M Xác định kim loại M ? HD: Tương tự Bài (Bài 22 đề cương) Trộn 150ml dung dịch KHSO4 1M với 100ml dung dịch KOH 2M ta 250ml dung dịch A a) Viết phương trình phản ứng xảy dạng phân tử ion thu gọn b) Tính nồng độ mol/lít chất có dung dịch A c) Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch HD: - Tính số mol chất - Viết PTPƯ xác định dd A chứa chất - Tính nồng độ mol ion Bài 10:(Bài 24 đề cương) Cho 150ml dd NaHCO3 0,2M vào 250ml dung dịch HCl 0,2M ta khí A dung dịch B a) Tính thể tích khí A (đktc) b) Tính nồng độ mol/lít chất ion dung dịch B Nguyễn Thị Việt Kiều -4- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 c) Tính nồng độ mol/lít dung dịch Ba(OH) 2, biết 50ml dung dịch Ba(OH) trung hòa 25ml dung dịch B HD: Tương tự 22 Ngày soạn: 15/09/2015 Tiết (tuần 7) BÀI TẬP NITƠ-AMONIĂC- MUỐI AMONI I Mục tiêu: Kiến thức: - Biế xác định số oxihoá nitơ chất Viết ptpư thể tính chất hố học nitơ, amoniăc, muối amoni - Vận dụng giãi tập liên quan Kĩ năng: Rèn luyện kĩ giãi tập , nhận biết II Nội dung dạy: 1.Củng cố lí thuyết Bài tập: Bài Thực chỗi phản ứng sau (ghi đk có) a) N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → KNO3 b) NH3 → HCl → NH4Cl → NH3 → Cu → Cu(NO3)2 c) NH4NO3 → N2 →NH3 → (NH4)2SO4 → NH3 → [ Cu(NH3)4 ](OH)2 Bài Nhận biết chất sau phương pháp hóa học b) Các chất bột đựng lọ nhãn : NH4Cl ,(NH4)2SO4 ,(NH4)2CO3 ,NH4NO3 c) Chỉ dùng quỳ tím nhận biết dung dịch sau: HCl ,NaOH, Na2CO3 , (NH4)2SO4 , CaCl2 d) Chỉ dùng kim loại nhận biết dung dịch sau: (NH4)2SO4 ,NH4NO3 , FeSO4 , AlCl3 Bài 3(Bài đề cương) Trộn lít NO với 10 lít khơng khí Tính thể tích NO tạo thành thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng (Biết O chiếm 1/5 thể tích khơng khí, phản ứng xảy hồn tồn ,các thể tích khí đo điều kiện) HD: - Tính thể tích oxi - Viết PTPƯ - Tìm thể tích chất ĐS: VO2 = O,5l: VNO2 = 1,5l Bài (Bài 7đề cương) Cho lượng dư khí NH3 từ từ qua ống sứ chứa 3,2g CuO nung nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn A hỗn hợp khí Chất A phản ứng vừa đủ với 20 ml dd HCl M a) Viết phương trình hóa học phản ứng? b) Tính thể tích khí nitơ (đkc) tạo thành sau phản ứng? Nguyễn Thị Việt Kiều -5- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 HD: -Tính mol CuO - Chất rắn A gồm Cu CuO dư -Tính số mol CuO dư suy số mol CuO phản ứng tìm thể tích nitơ *Bài (Bài 15 đề cương) Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 50 ml dd A có chứa ion NH 4+, SO42,NO3- Thì có 11,65g kết tủa tạo đun nóng có 4,48 lít (đktc) chất khí bay a) Viết phương trình phân tử phương trình ion phản ứng xảy b) Tính nồng độ mol/lít muối dd A? HD - Kết tủa BaSO4 khí NH3 - bảo toàn nguyên tố S N *Bài (Bài 13 đề cương) Cho dung dịch NH3(dư) vào 20ml dung dịch Al2(SO4)3, lọc lấy kết tủa cho vào 10ml dung dịch NaOH 2M tan hết a) Viết phương trình hóa học xảy dạng phân tử ion rút gọn b) Tính nồng độ mol/lít ion Al3+, SO42– Al2(SO4)3 dung dịch HD: - Kết tủa Al(OH)3 - Tính số mol NaOH suy số mol Al(OH)3 bảo toàn Al Ngày soạn:02/10/2015 Tiết 6; 7, (tuần 8, 9, 10) BÀI TÂP VỀ AXIT NITRIC I.Mục tiêu: Kiến thức: - Nắm vững kiến thức axit nitric qua việc giãi tập trắc nghiệm, tập chuỗi phane ứng -Vận dụng kiến thức giãi số toán HNO3 tác dụng với kim loại, hỗn hợp nhiều kim loại, hỗn hợp kim loại oxit kim loại dựa vào phản ứng oxi hoá khử, tốn phương pháp bảo tồn electron, áp dụng phương pháp đường chéo, biện luận tìm sản phẩm khử Kĩ năng: Rèn luyyện kĩ viết cân phản ứng Đặc biệt phản ứng oxihoá khử - Rèn luyện kĩ tính tốn, suy luận II Một số tập: Tiết 9: Dạng tập rèn luyện kĩ viết cân PƯ oxi hóa khử Bài (Bài đề cương) Thực chuỗi phản ứng sau (ghi điều kiện có) a) (NH4)2SO4 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NaNO3 →NaNO2 b) NH4Cl → NH4NO3 → N2 → NH3 → Cu → Cu(NO3)2 →CuO c) NH3 → NH4NO3→NaNO3 → NH3 → Al(OH)3 → KalO2 ( GV kiểm tra kiểm tra HS làm lớp) Nguyễn Thị Việt Kiều -6- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 Bài (Bài đề cương) Bổ túc cân phương trình hóa học sau: a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 + ? + ? b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ? c) Al + HNO3 → N 2O + ? + ? d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ? e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ? f) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ? ( GV kiểm tra kiểm tra HS làm lớp) Bài (Bài đề cương) Bằng phương pháp hóa học nhận biết : a) Các dung dịch : KNO3 , HNO3 ,K2SO4 , H2SO4 , KCl , HCl b) Các dung dịch : NH3 , (NH4)2SO4 , NH4Cl ,Na2SO4 d*) Chỉ dùng quỳ tím kim loại nhận biết dung dịch: HCl, HNO 3, NaOH, NaNO3, AgNO3 e*) Dùng kim loại phân biệt dung dịch muối sau: NH 4NO3 , (NH4)2SO4 , K2SO4, NaCl , ZnSO4 ( GV hướng dẫn HS làm HS làm lớp) Tiết 10;11:Dạng tập bảo toàn electron Bài (Bài đề cương) Cho 24,6 gam hỗn hợp Al Cu tác dụng vừa đủ với lít dung dịch HNO lỗng thu 8,96 lít khí NO (đkc) a) Tính % khối lượng Al Cu hỗn hợp b) Tính thể tích dung dịch HNO3 dùng HD: - Đặt ẩn lập hệ theo khối lượng mol khí - Số mol HNO3 = 4mol NO Bài 5: Hồ tan 12,8 gam kim loại hố trị II lượng vừa đủ dung dịch HNO 60 % ( d = 1,365 g/ml), thu 8,96 lit(đktc) khí màu nâu đỏ Xác định tên kim loại thể tích dung dịch HNO3 phản ứng? HD: Tương tự ĐS:Cu Bài 6: Cho 5,90 gam hỗn hợp Cu Al tác dụng với dung dịch HNO đặc, dư, đun nóng, sinh 8,96 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất) đktc Xác định phần trăm khối lượng mổi kim loại hỗn hợp ban đầu Bài 7: 9,6 gam kim loại M tan hoàn toàn dung dịch HNO dư thu đượ 2,24 lít NO đktc (sản phẩm khử nhất) Tìm M? *Bài 8: Hồ tan m gam Cu dung dịch HNO dư thu 1,12 lít hỗn hợp khí A gồm NO NO2 đktc (khơng có sản phẩm khử khác) Biết tỉ khối A so với hiđro 16,6 Tính giá trị m? HD: Chú ý sử dụng pp đường chéo Bài (Bài 24 đề cương) Cho 2,16 gam bột Mg tan hết dung dịch HNO3 dư Sau phản ứng kết thúc thu 0,896lít khí NO (đkc) dung dịch X Tính khối lượng muối nitrat dung dịch X? HD: Chú ý có tạo muối amoni Nguyễn Thị Việt Kiều -7- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 *Bài 10 : Hoà tan 4,43 gam hỗn hợp Al Mg HNO3 loãng dư thu dung dịch A 1,568 lít hỗn hợp hai khí(đkc) khơng màu có khối lượng 2,59 gam (khơng có sản phẩm khử khác), có khí bị hố nâu khơng khí a Tính phần trăm khối lượng mổi kim loại hỗn hợp b Tính số mol HNO3 phản ứng c Khi cô cạn dung dịch A gam muối khan HD: khí NO Dựa vào phân tử lượng trung bình tìm khí lại dùng PP bảo tồn electron *Bài11 (Bài 23 đề cương) Cho 11,7g Zn hoà tan hoàn tồn vào dung dịch HNO 3lỗng dư thu dung dịch A hỗn hợp khí X gồm N , N2O có VX = 0,672 lít (đkc).Thêm NaOH dư vào dung dịch A ,đun nóng thu khí Y, để tác dụng hoàn toàn Y sinh cần dùng hết 100ml dd HCl 0,1M a) Viết phương trình phản ứng dạng phân tử, ion b) Tính %V khí hỗn hợp X? HD: Biện luận để kết luận có muối amoni Dùng pp bảo tồn e pt ion thu gọn Bài 12 (Bài 27 đề cương) Nhiệt phân hoàn toàn 34,65g hỗn hợp gồm KNO ,Cu(NO3)2 thu hỗn hợp khí X có tỉ khối X H 18,8 Tính khối lượng muối Cu(NO3)2 có hỗn hợp đầu ? HD: Đặt ẩn Dùng PP đường chéo sau lập hệ Ngày soạn:8/10/2015 Tiết (tuần 11) BÀI TẬP VỀ PHÔT PHO VÀ HỢP CHẤT CỦA PHOT PHO I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững kiến thức vế Phôtpho hợp chất Phôtpho qua tập chuỗi phản ứng -Vận dụng kiến thức vào việc giãi số tập liên quan Kĩ năng: -Rèn luyện kĩ viết PTPƯ thể tính chất hố học chất - Rèn luyện kĩ tính tốn , trình bày có logic giãi tập II Nội dung: Bài Viết phương trình phản ứng thực sơ đồ chuyển hóa sau: + O2 + Ca + HCl C a) Ca3(PO4)2+ SiO2 o+ A B C D 1200 C b) P → P2O3→P2O5→H3PO4→Na3PO4→Ag3PO4 Bài 2(Câu 29TNĐC):Thêm 0,15 mol KOH vào dd chứa 0,1 mol H 3PO4 Sau phản ứng, dung dịch có muối nào, khối lượng HD: -Tính số mol -Lập tỉ lệ kết luận muối tạo thành đặt ẩn giải hệ Bài 3: (Câu 30TN ĐC) Cho 44g NaOH vào dd chứa 39,2g H3PO4 Sau phản ứng xảy hoàn toàn , đem cô dd thu đến cạn khô Hỏi muối tạo nên khối lượng muối khan thu ? Nguyễn Thị Việt Kiều -8- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 HD: Tương tự Bài 4: Dùng phương pháp hóa học phân biệt lọ nhãn sau: a) dung dịch: HCl , HNO3 , H3PO4 b) dung dịch: Na2SO4 , NaNO3 , Na2SO3 , Na3PO4 Bài 5:(8 ĐC) Cần dùng gam NaOH để tác dụng với H 3PO4 thu 12g NaH2PO4 4,26g Na3PO4 HD: Tính số mol muối suy số mol Na tính khối lượng NaOH Bài 6:(10 ĐC) Cho 50,00 ml dung dịch H3PO4 0,50M vào dung dịch KOH a) Nếu muốn thu muối trung hòa cần ml dung dịch KOH 1,00M ? b) Nếu cho H3PO4 vào 50,00 ml dung dịch KOH 0,75M thu muối có nồng độ mol/lít ? (biết V dung dịch thu 100,00ml) HD: a) - Tính số mol H3PO4 - Để muối trung hòa số mol KOH gấp lần số mol H 3PO4 Từ tính thể tích KOH b) Tính số mol KOH lập tỉ lệ Bài 7: Phân supephôtphat kép thực tế sản xuất thường ứng với 40% P 2O5 Hãy tính hàm lượng % Ca(H2PO4)2 phân bón HD: Trong 100 kg phân có 40 kg P2O5 Ca(H2PO4)2 - P2O5 142 234 40 x kg = 65,9 kg % Ca(H2PO4)2 =65,9% Bài : PHân kaliclorua sản xuất từ quặng xivinit thường ứng với 50% K2O Tính hàm lượng % phân bón ĐS: 79,2% *Bài 9:(Về nhà) Cho biết : P + KClO3 → P2O5 + KCl a) Tính khối lượng P2O5 thu được, ban đầu dùng 122,50 g KClO3 từ P b) Nếu có 3,1 P điều chế lít dung dịch H 3PO4 10M ? lít dung dịch H3PO4 49% ( d = 1,5) Ngày soạn:15/10/2015 Tiết 10 (tuần 12) BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II I Mục tiêu: Kiến thức: - Hệ thống toàn kiến thức chương II thông qua việc giải tập - Hệ thống dạng tập thường gặp Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ tái kiến thức cũ - Rèn luyện kĩ viêt PTPƯ, lập luận giãi toán Nguyễn Thị Việt Kiều -9- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 II Nội dung: Ôn lại số dạng tập thường gặp a)Dạng tập kim loại tác dụng với HNO tạo hai khí hỗn hợp hai kim loại tạo khí nhất: Hướng giải: -Viết PTPƯ sơ đồ bảo tồn e - Tính số mol - Đặt ẩn giải hệ Bài tập: Bài 1: Hòa tan 8,32g Cu vào lit dd HNO3 vừa đủ thu 4,928 lit hỗn hợp NO NO2(đkc) a tính % thể tích mổi b Tính nồng độ mol dd HNO3 dùng ĐS:9%; 91% Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp Al, Fe vào dd HNO 0,5M dư thu 6,72 lít khí NO đktc a Tính % khối lương kim loại b Tính thể tích dd HNO3 dẫ phản ứng ĐS: 50%, 50%, 2,4 lit b)Dạng tập tìm tên kim loại: HD: Làm tương tự dạng Bài tập: Bài 1: Cho19,2g kim loại M tan hoàn toàn HNO dư thu được4,48 lit NO Xác định M ĐS: Cu Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 1,805g hỗn hợp Fe kim loại X dd HCl thu 1,064 lit khí hiđro Mặt khác, hòa tan hồn tồn 1,805g hỗn hợp dd HNO loãng dư thu 0,896 lit khí NO Biết khí đo đktc Xác định kim loại X ĐS: Al *Bài 3:Hòa tan hoàn toàn m gam Al dd HNO lỗng, thu 2,24 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm N2 N2O dd chứa 8,41m gam muối Tỉ khối X so với hiđro 18 Xác định gia tri m ĐS: 11,86g *Bài 4: Cho 13,6g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dd HNO3 loãng dư, thu 2,24 lit khí NO đktc dd X Cơ cạn dd X thu m gam muối khan Xác định giá trị m HD: Dùng phương pháp qui đổi ĐS: 48,8g Nguyễn Thị Việt Kiều - 10 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 e) Tinh bột → Glucôzơ → etanol → Buta-1,3-đien → Caosu Buna Câu 2: Bằng phương pháp hoá học phân biệt chất sau đây: a) Axetilen, Etilen, Metan, Cacbonic b) Propin, Propen, Propan, Sunfurơ c) But-1-in, But-2-in, n-Butan d) But-1-in, Buta-1,3-đien, Nitơ, Cacbonic Câu 3: Cho 20,8g hỗn hợp X gồm Al 4C3 CaC2 tác dụng với nước dư thu hỗn hợp khí A có dA/H2 = 9,25 Tính % khối lượng chất hỗn hợp A Câu 4: Hỗn hợp X gồm Etan, Axetilen, Propilen có tỉ khối H 16,6 Nếu cho hỗn hợp X qua dd Br2 thấy khối lượng bình Br2 tăng 13,6g Còn cho X tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư sau phản ứng thu 48g kết tủa a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính % thể tích khí hỗn hợp X Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,25mol hỗn hợp gồm ankin A anken B, cho toàn sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5, bình đựng KOH dư thấy khối lượng bình tăng 11,7g, bình tăng 30,8g a) Tính % thể tích A B hỗn hợp b) Xác định CTPT A B Câu 6: Hỗn hợp A gồm ankin đứng dãy đồng đẳng Cho hỗn hợp A qua bình Br2 có 9,6g Br2 tham gia phản ứng khối lượng bình Br2 tăng lên 1,06g a) Tìm CTPT, CTCT % thể tích ankin b) Cho 2,12g A qua dd AgNO3/NH3 dư Tính khối lượng kết tủa thu Câu 7: Hỗn hợp A gồm etan, etilen, propin Cho 6,12g A lội qua dd AgNO 3/NH3 dư thu 7,35g kết tủa Mặt khác 2,128 lít hỗn hợp A phản ứng vừa đủ 70ml dd Br2 1M a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính khối lượng chất hỗn hợp A Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm ankan X ankin Y, thu số mol CO số mol H2O Tính thành phần % số mol X Y hỗn hợp M ? Câu 9: Dẫn 4,032 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm C 2H2, C2H4, CH4 qua bình chứa dung dịch AgNO3 NH3 qua bình chứa dung dịch Br2 dư CCl4 Ở bình có 7,2 gam kết tủa Khối lượng bình tăng thêm 1,68 gam Tính thể tích (đktc) hỗn hợp A? Câu 10: Hỗn hợp ankin đồng đẳng nhau, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu 3,52g CO2 0,9g H2O Tìm cơng thức phân tử ankin Ngày soạn: 06/03/2015 Ngày dạy: Số tiết dạy: tiết(tuần 27,28) BÀI TẬP HIĐROCACBON THƠM I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững kiến thức hiđrocacbon thơm -Vận dụng kiến thức vào việc giải số tập liên quan Kĩ năng: -Rèn luyện kĩ viết CTCT, đồng phân củahiđrocacbon thơm gọi tên - Rèn luyện kĩ tính tốn , trình bày có logic giải tập xác định CTPTcủa số hiđrocacbon thơm II Nội dung: 1/ Trắc nghiệm: GV: Bùi Thị Trang Trang: 27 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 Câu : Hãy chọn dãy chất số dãy chất sau để điều chế hợp chất nitrobenzen: A C6H6, ddHNO3 đặc B C6H6, ddHNO3 đặc, ddH2SO4đặc C C7H8, ddHNO3 đặc D C7H8, ddHNO3 đặc, ddH2SO4đặc Câu : Dùng dung dịch brom (trong nước) làm thuốc thử, phân biệt cặp chất sau đây: A metan etan B toluen stiren C etilen propilen D etilen stiren Câu : Có bốn chất etilen, propin, buta-1,3-đien, benzen Xét khả làm màu dung dịch brom bốn chất trên, điều khẳng định đúng? A Cả bốn chất có khả làm màu dung dịch brom B Có ba chất có khả làm màu dung dịch brom C Có hai chất có khả làm màu dung dịch brom D Chỉ có chất có khả làm màu dung dịch brom Câu Trong phân tử benzen, sáu obitan p nguyên tử cacbon xen phủ bên với tạo thành A hệ liên hợp π chung cho vòng B liên kết π riêng lẻ C liên kết π liên hợp D liên kết π nối tiếp Câu Liên kết π benzen A tương đối bền vững so với liên kết π anken, bền so với liên kết π ankin B tương đối bền vững so với liên kết π ankin, bền so với liên kết π anken C tương đối bền vững so với liên kết π anken ankin D bền vững so với liên kết π anken ankin Câu Trong phân tử benzen : A nguyên tử C nằm mặt phẳng B nguyên tử H nằm mặt phẳng C nguyên tử C nguyên tử H nằm mặt phẳng D sáu nguyên tử C nằm mặt phẳng, nguyên tử H nằm mặt phẳng khác Câu Chỉ nội dung sai: Benzen ankylbenzen chất A không màu B không tan nước C không mùi D không phản ứng với dung dịch brom Câu Benzen phản ứng với : A brom khan B dung dịch brom C dung dịch brom có Fe xúc tác D brom khan có Fe xúc tác Câu Có thể điều chế benzyl bromua từ toluen A brom khan điều kiện chiếu sáng B dung dịch brom điều kiện chiếu sáng C brom khan có Fe làm xúc tác D dung dịch brom có Fe làm xúc tác Câu 10 Trong phản ứng nitro hố benzen A H2SO4 đậm đặc đóng vai trò chất hút nước B H2SO4 đậm đặc đóng vài trò chất xúc tác C H2SO4 đậm đặc đóng vai trò chất hút nước chất xúc tác D không cần H2SO4 đậm đặc, cần HNO3 đặc, nóng Câu 11 Tính chất khơng phải tính thơm là: A Tương đối dễ tham gia phản ứng B Khó tham gia phản ứng cộng GV: Bùi Thị Trang Trang: 28 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng C Có mùi thơm Giáo án dạy thêm hóa 11 D Tương đối bền vững với chất oxi hoá Câu 13 Chất cháy khơng khí thường tạo nhiều muội than ? A Metan B Benzen C Etilen D Axetilen Câu 13 Có thể phân biệt chất sau: benzen, stiren, toluen dung dịch A brom nước B brom CCl4 C kali pemanganat D axit nitric đặc Câu 14 Chất hữu dùng để sản xuất thuốc nổ TNT ? A Benzen B Toluen C Stiren D Xilen Câu 15 Stiren khơng có khả phản ứng với : A dung dịch brom B brom khan có Fe xúc tác C dung dịch AgNO3/NH3 D dung dịch KMnO4 Câu 16 Benzyl halogenua (C6H5–X) tham gia phản ứng với (Br2/Fe ; HNO3 đặc/ H2SO4 đặc ; ) nhóm thứ hai định hướng vào vị trí : A oB pC mD o- p0 Câu 17 Chất sau phản ứng với dung dịch KMnO4 nhiệt độ 80 - 100 C ? A Benzen B Naphtalen C Toluen D Stiren Câu 18 Chất phản ứng với dung dịch KMnO4 đun nóng? A Benzen B Naphtalen C Etylbenzen D Khơng có chất Câu 19 PHương pháp chủ yếu chế hoá dầu mỏ : A Rifominh B Crackinh nhiệt C Crackinh xúc tác D Cả A, B, C Câu 20 Dầu mỏ khai thác thềm lục địa phía nam nước ta có đặc điểm : A Chứa ankan cao, chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh B Chứa nhiều ankan cao, chứa hợp chất lưu huỳnh C Chứa nhiều ankan cao hợp chất lưu huỳnh D Chứa ankan cao hợp chất lưu huỳnh Câu 21: Gốc C6H5-CH2- gốc C6H5- có tên gọi là: A phenyl benzyl B vinyl anlyl C anlyl Vinyl D benzyl phenyl Câu 22: C2H2 → A → B → m-brombenzen A B là: A benzen ; nitrobenzen B benzen,brombenzen C nitrobenzen ; benzen D.nitrobenzen; brombenzen Câu 23: Stiren không phản ứng với chất sau ? A dd Br2 B khơng khí H2 ,Ni,to C dd KMnO4 D dd NaOH Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn gam chất hữu A, đồng đẳng benzen thu 10,08 lít CO (đktc) Cơng thức phân tử A là: A C9H12 B C8H10 C C7H8 D C10H14 Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol C xHy thu 20,16 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H2O (lỏng) Công thức CxHy là: A C7H8 B C8H10 C C10H14 D C9H12 1/ Tự luận: Câu 1: Viết đồng phân chứa nhân benzen ứng với công thức: C7H8; C8H10; C9H12 đọc tên Câu 2: Hoàn thành pt phản ứng theo sơ đồ, ghi rõ đk có: a CH3COONa → CH4 → C2H2 → C6H6 → C6H6Cl6 b Al4C3 → CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H5OH → C4H6 → Caosu Buna GV: Bùi Thị Trang Trang: 29 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 c CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 → C6H6 → C6H5CH3 →C6H5CH2Cl d (C6H10O5)n → C6H12O6 → C2H5OH → C2H4 → C2H4Br2 → C2H2 → C6H6 → C6H5NO2 e C6H5CH2CH3 → C6H5CHCl(CH3) → C6H5CH=CH2 → PoliStiren Câu 3: PHân biệt chất lỏng sau đựng lọ nhãn: a Benzen; Toluen; Stiren b Hexan; Hexen; Hex-1-in, Toluen c Hex-1-in; Toluen; Benzen; Stiren d Isopren; Toluen; Benzen; Hex-1-in Câu 4: Khi nitro hoá 5,3g chất đồng dẳng benzen , thu hỗn hợp dẫn xuất mono nitro có khối lượng 4,53g Xác định CTPT chất đồng dẳng biết hiệu suất phản úng nitro hoá 60% Câu 5: Đốt cháy hồn tồn thể tích hợp chất hữu A cần 10 thể tích oxi (đo điều kiện nhiệt độ áp suất), sản phẩm thu gồm CO H2O với mCO2 : mH2O = 44 : Biết MA < 150 A có cơng thức phân tử A C4H6O B C8H8O C C8H8 D C2H2 Câu 6: Đốt cháy hết m gam đồng đẳng benzen A, B thu 4,05 gam H 2O 7,728 lít CO2 (đktc) Tính giá trị m số tổng số mol A, B Câu 7: Đốt cháy hết 9,18 gam đồng đẳng benzen A, B thu 8,1 gam H 2O V lít CO2 (đktc) Tính giá trị V Câu 8: Đốt cháy hết 9,18 gam đồng đẳng thuộc dãy benzen A, B thu H 2O 30,36 gam CO2 Tìm cơng thức phân tử A B Ngày soạn: 20/03/2015 Ngày dạy: Số tiết dạy: tiết(tuần 29,30,31) BÀI TẬP ANCOL - PHENOL I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững kiến thức ancol, phenol -Vận dụng kiến thức vào việc giải số tập liên quan Kĩ năng: -Rèn luyện kĩ viết CTCT, đồng phân gọi tên - Rèn luyện kĩ tính tốn , trình bày có logic giải tập xác định CTPTcủa ancl, phenol II Nội dung: 1/ Trắc nghiệm: Câu Ancol 3-metyl- butan-2-ol có cơng thức cấu tạo sau đây? A CH3 - CH - CH2 - CH2 - OH CH3 GV: Bùi Thị Trang B CH3 - CH - CH - CH3 CH3 OH Trang: 30 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng CH3 CH3 - C - CH - CH3 CH3 OH Giáo án dạy thêm hóa 11 CH3 CH3 - CH - C - CH3 CH3 OH C D Câu Trong dãy đồng đẳng ancol etylic, số nguyên tử cacbon tăng từ hai đến bốn, tính tan nước ancol giảm nhanh Lí sau phù hợp? A Liên kết hiđro ancol nước yếu B Gốc hiđrocacbon lớn kị nước C Gốc hiđrocacbon lớn làm giảm độ linh động hiđro nhóm OH D B, C Câu Ảnh hưởng nhóm OH đến nhân benzen ngược lại chứng minh bởi: A PHản ứng phenol với dung dịch NaOH nước brom B PHản ứng phenol với nước brom dung dịch NaOH C PHản ứng phenol với Na nước brom D PHản ứng phenol với dung dịch NaOH anđehit fomic Câu Các rượu bậc 1, 2, phân biệt nhóm OH liên kết với nguyên tử C có: A Số thứ tự mạch 1, 2, B Số orbitan p tham gia lai hoá 1, 2, C Số nguyên tử C liên kết trực tiếp với 1, 2, D A, B, C sai Câu Chọn lời giải thích cho tượng phenol tan nước lạnh, tan tốt nước có hoà tan lượng nhỏ NaOH? A PHenol tạo liên kết hiđro với nước B PHenol tạo liên kết hiđro với nước tạo khả hoà tan nước, gốc phenyl kị nước làm giảm độ tan nước phenol C PHenol tạo liên kết hiđro với nước tạo khả hoà tan nước, gốc phenyl kị nước làm giảm độ tan nước lạnh phenol Khi nước có NaOH xảy phản ứng với phenol tạo phenolat natri tan tốt nước D Một lí khác Câu Cho dãy axit: phenic, picric, p-nitrophenol, từ trái sang phải tính chất axit: A tăng B giảm C không thay đổi D vừa tăng vừa giảm Câu Glixerol phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam, etanol khơng phản ứng vì: A Độ linh động hiđro nhóm OH glixerol cao B ảnh hưởng qua lại nhóm OH C Đây phản ứng đặc trưng rượu đa chức với nhóm OH liền kề D Cả A, B, C Câu Khi làm khan rượu etylic có lẫn nước sử dụng cách sau đây: A Cho CaO nung vào rượu B Cho CuSO4 khan vào rượu C Lấy lượng nhỏ rượu cho tác dụng với Na, trộn với rượu cần làm khan chưng cất D Cả A, B, C Câu Cho 1,24g hỗn hợp hai rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát 336 ml H (đktc) m (g) muối natri Khối lượng muối natri thu là: A 1,93 g B 2,93 g C 1,9g D 1,47g Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm hai rượu M N ta hỗn hợp Y gồm Câu 10 olefin Nếu đốt cháy hồn tồn X thu 1,76g CO Vậy đốt cháy hồn tồn Y tổng khối lượng nước cacbonic tạo là: A 2,94g B 2,48g C 1,76g D 2,76g GV: Bùi Thị Trang Trang: 31 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 Câu 11 PHương pháp điều chế rượu etylic dùng phòng thí nghiệm? A Cho hỗn hợp khí etilen nước qua tháp chứa H3PO4 B Cho etilen tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng, nóng C Lên men đường glucozơ D Thuỷ phân dẫn xuất halogen môi trường kiềm Câu 12 Đốt cháy hoàn toàn ete X đơn chức ta thu khí CO H2O theo tỷ lệ mol nH 2O nCO2 = : Ete X tạo từ: A Rượu etylic B Rượu metylic n – propylic C Rượu metylic iso – propylic D A, B, C Câu 13 Khi đốt cháy đồng đẳng loại rượu ta nhận thấy số mol CO số mol H2O phản ứng cháy tạo có khác tỷ số nH O nCO2 Các rượu thuộc dãy đồng đẳng nào? A Rượu no đơn chức B Rượu không no ( có liên kết đơi), đơn chức C Rượu khơng no ( có liên kết ba), đơn chức D Rượu không no ( liên kết đôi), đơn chức Câu 14 Dẫn xuất halogen dùng làm chất gây mê : A CHCl3 B CH3Cl C CF2Cl2 D CFCl3 Câu 15 Dẫn xuất halogen có tác dụng diệt sâu bọ (trước dùng nhiều nông nghiệp) : A ClBrCH – CF3 B CH3C6H2(NO2)3 C C6H6Cl6 D Cl2CH – CF2 – OCH3 Câu 16 Monome dùng để tổng hợp PVC : A CH2 = CHCl B CCl2 = CCl2 C CH2 = CHCH2Cl D CF2 = CF2 Câu 17 Dẫn xuất halogen bị thuỷ phân đun sôi với nước : A CH3CH2CH2Cl B CH3CH = CH – CH2Cl C C6H5 Cl D Cả A, B, C Câu 18 Chỉ phản ứng sai : t A CH3CH2Cl + NaOH  → CH3CH2OH + NaCl t0 → CH2 = CH2 + KBr + H2O B CH3CH2Br + KOH  C H OH ete → CH3CH2MgBr C CH3CH2Br + Mg  D CH3CH2Cl + AgNO3 → CH3CH2NO3 + AgCl↓ Câu 19 Có ancol có cơng thức phân tử C4H10O ? A B C D Câu 20 Chỉ chất ancol bậc hai : A 3-Metylbutan-1-ol B 2-Metylbutan-2-ol C 3-Metylbutan-2-ol Metylbutan-1-ol Câu 21 điều kiện thường, ancol chất lỏng ? A Etanol B Pentan-1-ol C 2,6-Đimetylđecan-1-ol D Cả A, B C Câu 22 Trong dung dịch ancol etylic có loại liên kết hiđro ? GV: Bùi Thị Trang Trang: 32 D 2- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 A B C D Câu 23 Cho chất sau : C4H10, iso–C5H12, C4H9OH, C3H7OCH3 Chất có nhiệt độ sôi cao : A C4H10 B iso–C5H12 C C4H9OH D C3H7OCH3 Câu 24 Liên kết hiđro gây ảnh hưởng lớn đến : A tính chất hố học ancol B tính chất vật lí ancol C tốc độ phản ứng hoá học D khả phản ứng hoá học Câu 25 Các ancol đầu dãy đồng đẳng ancol etylic : A nhẹ nước B nặng nước C có ancol đầu dãy đồng đẳng nhẹ nước, ancol lại nặng nước D có tỉ trọng tỉ trọng nước đo nhiệt độ Câu 26 Cồn 90 hỗn hợp : A 90 phần khối lượng etanol nguyên chất 100 phần khối lượng hỗn hợp B 90 phần thể tích etanol nguyên chất 100 phần thể tích hỗn hợp C 90 phần khối lượng etanol nguyên chất 100 phần khối lượng nước nguyên chất D 90 thể tích etanol nguyên chất 100 thể tích nước nguyên chất Câu 27 Chỉ nội dung sai : A Những ancol mà phân tử có từ đến 12 nguyên tử cacbon thể lỏng B Các ancol dãy đồng đẳng ancol etylic nặng nước C Ancol metylic, ancol etylic ancol propylic tan vô hạn nước D Một số ancol lỏng dung môi tốt cho nhiều chất hữu Câu 28 PHản ứng ancol với chất chứng tỏ phân tử ancol có nguyên tử hiđro linh động ? A Với kim loại kiềm B Với axit vô C Với oxit kim loại kiềm D Với dung dịch kiềm Câu 29 PHản ứng sau ancol phản ứng nhóm hiđroxyl ? A PHản ứng với kim loại kiềm B PHản ứng với axit vô C PHản ứng với axit hữu D PHản ứng tách nước Câu 30 PHản ứng ancol dãy đồng đẳng ancol etylic phản ứng tách nhóm hiđroxyl với nguyên tử H gốc hiđrocacbon ? A PHản ứng tạo muối với kim loại kiềm B PHản ứng tạo este C PHản ứng tạo ete D PHản ứng tạo anken Câu 31 Ancol etylic phản ứng dễ dàng với axit halogenhiđric ? A HCl B HBr C HI D HF Câu 32 Khi đun nóng ancol etylic với axit sunfuric đặc nhiệt độ khoảng 140 C, thu sản phẩm : A Etyl hiđrosunfat B Etilen C Đietyl ete D Đietyl sunfat Câu 33 Điều chế eten từ etanol cách : A đun nóng etanol với H2SO4 đặc 140 C B đun nóng etanol với H2SO4 lỗng GV: Bùi Thị Trang Trang: 33 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 140 C C đun nóng etanol với H2SO4 đặc 170 C D đun nóng etanol với H2SO4 lỗng 170 C Câu 34 Sản phẩm phản ứng tách nước từ butan-2-ol : A But-1-en B But-2-en C But-3-en D But-4-en Câu 35 Trong sản phẩm phản ứng tách H2O butan-2-ol có anken ? A B C D Câu 36 Ancol mà lượng nhỏ vào thể gây mù lồ, lượng lớn gây tử vong ? A CH3OH B C2H5OH C CH3CH2CH2OH D CH3 – CH(OH) – CH3 Câu 37 Có chất ứng với công thức phân tử C4H10O ? A B C D Câu 38 Đun nóng hỗn hợp gồm ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc 140 C thu ete ? A B C D Câu 39 Khi đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc 170 C, chủ yếu xảy phản ứng : C2H5OH → CH2 = CH2 + H2O Ngồi xảy phản ứng phụ : 2C2H5OH → C2H5OC2H5 + H2O C2H5OH + 6H2SO4 → 2CO2 + 6SO2 + 9H2O Có thể chứng minh sản phẩm khí sinh có CH2 = CH2 cách sục hỗn hợp khí vào : A dung dịch brom nước B dung dịch brom CCl4 C dung dịch thuốc tím D Cả A, B, C Câu 40 Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol A thu 5,28g CO 2,7g H2O Có thể kết luận A ancol : A no B không no C đơn chức D đa chức Câu 41 Cho sơ đồ chuyển hoá : H SO4 HBr NaOH A  → B  → C  → pent − − en t0 t0 Vậy A : A Pent-3-en B Xiclopentan C 2-Metyl-1-en D Pent-1-en Câu 42 Cho Na tác dụng với 1,06g hỗn hợp ancol đồng đẳng liên tiếp ancol etylic thấy 224ml khí hiđro (đktc) Cơng thức phân tử ancol là: A CH3OH C2H5OH B C2H5OH C3H7OH C C3H7OH C4H9OH D C4H9OH C5H11OH Câu 43 Đun nóng hỗn hợp gồm ancol no đơn chức với H 2SO4 đặc 140 C thu 21,6g nước 72g hỗn hợp ete có số mol (phản ứng có hiệu suất 100%) Công thức phân tử ancol : A CH4O C2H6O B CH4O C3H8O C C2H6O C3H8O D C3H8O C4H10O Câu 44 Chất gây bỏng nặng rơi vào da : A Benzen B Toluen C PHenol D Anilin GV: Bùi Thị Trang Trang: 34 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 Câu 45 điều kiện thường, phenol : A Chất lỏng không màu B Chất lỏng màu hồng C Tinh thể màu hồng D Tinh thể không màu Câu 46 Khi để lâu ngồi khơng khí, phenol có màu : A đen B nâu C vàng D hồng Câu 47 Khi để phenol khơng khí thời gian, có tượng : A bốc khói B chảy rữa C lên hoa D phát quang Câu 48 Khi thổi khí cacbonic vào dung dịch natri phenolat, tạo phenol A axit cacbonic B natri hiđroxit C natri hiđrocacbonat D natri cacbonat Câu 49 Hiện tượng xảy thổi khí cacbonic dung dịch natri phenolat : A Tạo dung dịch đồng B Tạo chất lỏng không tan lên C Tạo chất lỏng không tan chìm xuống đáy D Tạo dung dịch bị vẩn đục Câu 50 So sánh tính axit phenol ancol : A Tính axit ancol mạnh B Tính axit phenol mạnh C Tính axit phenol ancol xấp xỉ D Chưa kết luận phụ thuộc vào phenol ancol cụ thể Câu 51 Trong phân tử phenol : A gốc phenyl ảnh hưởng đến nhóm hiđroxyl, nhóm hiđroxyl khơng ảnh hưởng đến gốc phenyl B nhóm hiđroxyl ảnh hưởng đến gốc phenyl, gốc phenyl không ảnh hưởng đến nhóm hiđroxyl C khơng ảnh hưởng qua lại gốc phenyl nhóm hiđroxyl D có ảnh hưởng qua lại gốc phenyl nhóm hiđroxyl Câu 52 Dãy chất sau xếp theo chiều tính axit giảm dần A H2O, C2H5OH, C6H5OH B C2H5OH, H2O, C6H5OH C C6H5OH, C2H5OH, H2O D C6H5OH, H2O, C2H5OH Câu 53 Hệ không phản ánh ảnh hưởng qua lại nhóm nguyên tử phân tử phenol : A Liên kết O – H trở nên phân cực (so với ancol) B Mật độ electron vòng benzen giảm xuống C Liên kết C – O trở nên bền so với ancol D Không phải A, B, C Câu 54 Các hợp chất dạng R – OH, hợp chất có tính axit yếu R : A Nguyên tử H B Gốc ankyl.C Gốc phenyl D.Gốc hiđrocacbon khơng no Câu 55 Tính chất hoá học phenol chứng tỏ gốc phenyl ảnh hưởng đến nhóm hiđroxyl : A PHản ứng với kim loại kiềm B PHản ứng với dung dịch kiềm C PHản ứng với nước brom D Cả A B Câu 56 Cho chất : nitrobenzen, benzen, phenol, toluen Chất dễ tham gia phản ứng với nước brom : A Nitrobenzen B Benzen C PHenol D Toluen Câu 57 PHản ứng sau cho thấy gốc ankyl ảnh hưởng đến nhóm hiđroxyl phân tử ancol ? A Ancol phản ứng với kim loại kiềm B Ancol không phản ứng với dung dịch kiềm C Ancol không phản ứng với nước brom D Cả A, B, C GV: Bùi Thị Trang Trang: 35 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 Câu 58 Tính chất hố học phenol chứng tỏ nhóm hiđroxyl ảnh hưởng đến gốc phenyl : A PHản ứng với kim loại kiềm B PHản ứng với dung dịch kiềm C PHản ứng với nước brom D Cả A, B, C Câu 59 Cho chất : C6H6 , C6H5NO2, C6H5 OH, C6H5CH3 Chất khó tham gia phản ứng nguyên tử hiđro vòng benzen nguyên tử brom : A C6H6 B C6H5NO2 C C6H5CH3 D C6H5 OH Câu 60 Đâu tượng xảy nhỏ nước brom vào dung dịch phenol ? A Nước brom bị màu B Khi đun nóng hỗn hợp phản ứng có kết tủa trắng C Dung dịch tạo làm đỏ giấy quỳ tím D Khơng phải tượng Câu 61 PHản ứng phenol với nước brom có đặc điểm : A Cần có bột Fe xúc tác B Cần phải đun nóng C Kết tủa trắng xuất tức thời D Không phải đặc điểm Câu 62 Trong phân tử phenol : A liên kết O –H phân cực hơn, liên kết C – O bền ancol B liên kết O – H phân cực hơn, liên kết C – O bền ancol C liên kết O – H phân cực hơn, liên kết C – O bền ancol D liên kết O – H phân cực hơn, liên kết C – O bền ancol Câu 63 Nhóm OH phenol khơng bị gốc axit nhóm OH ancol, phenol có : A liên kết O – H phân cực ancol B mật độ electron vòng benzen tăng lên C liên kết C – O bền vững ancol D nguyên tử H nhóm OH linh động ancol Câu 64 Cho sơ đồCH : = CH – CH 1) O (kk) C H6 X 2) H 2SO C6H5OH + CH3COCH3 + H X : A C6H5CH2CH2CH3 B C6H5CH(CH3)2 C C 6H5CH = CH–CH3 D C6H5CH2–CH = CH2 Câu 65 C7H8O có đồng phân hợp chất thơm ? A B C D Câu 66 C7H8O có đồng phân hợp chất thơm, tác dụng với NaOH ? A B C D Câu 67 PHần lớn phenol dùng để sản xuất A thuốc nổ 2,4,6-trinitrophenol B chất diệt cỏ axit 2,4-điclophenoxiaxetic C poliphenolfomanđehit D chất diệt nấm mốc (nitrophenol) Câu 68 PHenol không phản ứng với A Na B NaOH C HCl D Br2 Câu 69 Axit picric có ứng dụng : Câu 91 Chất có tên gọi A 1,1-đimetyletanol B 1,1-đimetyletan-1-ol C isobutan-2-ol D 2-metylpropan-2-ol Câu 92 Sản phẩm phản ứng tách nước rượu có tên gọi 3-metyl butan-2-ol A 2-metylbut-1-en B 2-metylbut-2-en C 3-metylbut-1-en D 3-metylbut-2-en Câu 93 3-metylbut-1-en sản phẩm tách nước rượu sau đây? A 2-metylbutan-1-ol B 2,2-đimetylpropan-1-ol C 2-metylbutan-2-ol D metylbutan-1-ol GV: Bùi Thị Trang Trang: 36 3- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 2/ Tự luận: Câu 1: Viết đồng phân ancol có CTPT: C4H10O, C5H12O, gọi tên Câu 2: Viết pt phản ứng biễu diễn chuỗi biến hố sau:(viết dạng cơng thức thu gọn) H2SO4 đặc a/ Butanol-1 A 180 C NaOH b/ CH3COONaCaO, t0 F 15000C G A + 2HCl H LLN H2SO4 đặc +NaO B H +HBr D 1800C + NaOH + Cl2 (1:1) B askt + NaOH + H2 t0 +dd Br2 C t0 I xt C E F + NaOH + O2 C K xt Na G NaOH D t0 xt men t , p xt - H2O +KOH E CaO, t0 Cao su Buna Câu 3: a) Đốt cháy rượu no A mạch hở cần 2,5mol CO2 Tìm CTPT CTCT A b) Đốt cháy rượu no B mạch hở cần 3,5 mol O2 Tìm CTPT CTCT B Câu 4: Xác định CTPT rượu trờng hợp sau: a) ancol đơn chức no A mạch hở có dA/O2 = 2,3125 b) ancol đơn chức B có lk đơi mạch hở có dB/H2 = 29 Viết CTCT B c) ancol no đa chức mạch hở X có dX/H2 = 31 d) ancol no đa chức mạch hở Y có dY/H = 46 ĐS: C3H5(OH)3 Câu 5: a) Đốt cháy hoàn toàn rượu đơn chức A thu 13,2g CO2 8,1g H2O Xác định A b) Đốt cháy hoàn toàn rượu đơn chức B mạch hở thu đượu 13,2g CO 5,4g H2O, dB/H2 = 29 Tìm B Câu 6: Cho 11g hỗn hợp rượu đơn chức no đồng đẳng tác dụng với Na dưthu 3,36 lít khí (đktc) Xác định CTPT % khối lượng Câu 7: 10,6g hỗn hợp rượu đơn chức no đồng đẳng tác dụng với Na dư thu 2,24 lít H ( đktc) Tìm CTPT % khối lượng rượu Câu 8: Cho m g rượu đơn chức no tác dụng với Na thu 3,36 lít H ( đktc) Đốt mg rượu thu 30,8g CO2 Tìm cơng thức rượu khối lượng rượu Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn rượu no đơn chức cho sản phẩm cháy qua bình CaO dư thấy khối lượng bình tăng 5,5g Nếu cho qua 100g dd H2SO4 98% nồng độ H2SO4 96,09% a) Tính khối lượng rượu ban đầu b) Tìm CTPT rượu , biết tỉ khối rượu so với H 32 Khi đun nóng hỗn hợp rượu với H2SO4 1800C thu olefin Câu 10: Viết pt phản ứng xảy cho chất: HO- CH 2OH tác dụng với: Na, NaOH, HCl, dd nước Br2, CH3COOH ( xt H2SO4đ), CuO ( t0) Câu 11: Bổ túc phản ứng sơ đồ sau: Al4C3 + H2O A 1500 C B C 6000C +CCl2 Fe +NaOH D dư + CO2 E H2O + HF2O G↓ Câu 12: Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất lỏng nhã sau đây: a) PHênol, xiclohecxanol, PHênylmêtylete b) PHênol, rượu benzylic, Toluen, Benzen c) PHênol, stiren, toluen, xiclohecxanol Câu 13: Cho Na tác dụng hết dd gồm PHênol xiclohecxanol , xiclohecxanol 0,04 mol khí H2 Nếu cho thể tích dd tác dụng với Br thu 9,93g kết tủa Tính khối lượng PHênol xiclohecxanol Câu 14: Cho 14,45g hỗn hợp gồm phênol, etanol, methanol tác dụng vừa đủ 0,1 mol NaOH Nếu lượng cho tác dụng Na dư 0,1125 mol H2 Tính % khối lượng hỗn hợp Câu 15: 13,8 gam ancol A tác dụng với Na dư giải phóng 5,04 lít H đktc, biết MA < 100 Xác GV: Bùi Thị Trang Trang: 37 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 định cơng thức cấu tạo thu gọn A Câu 16: Đun nóng hỗn hợp X gồm ancol đơn chức liên tiếp dãy đồng đẳng với H 2SO4 đặc 140oC Sau phản ứng hỗn hợp Y gồm 5,4 gam nước 19,4 gam ete Tìm hai ancol ban đầu Câu 17: Khi đun nóng ancol đơn chức no A với H 2SO4 đặc điều kiện nhiệt độ thích hợp thu sản phẩm B có tỉ khối so với A 0,7 Tìm cơng thức A Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic ancol isopropylic hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào nước vôi dư 80 gam kết tủa Tính thể tích oxi (đktc) tối thiểu cần dùng Ngày soạn: 28/03/2015 Số tiết dạy:6 tiết BÀI TẬP ANĐEHIT-AXITCACBOXYLIC I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững kiến thức anđehit, axitcacboxylic -Vận dụng kiến thức vào việc giải số tập liên quan Kĩ năng: -Rèn luyện kĩ viết CTCT, đồng phân gọi tên - Rèn luyện kĩ tính tốn , trình bày có logic giải tập xác định CTPTcủa anđehit, axitcacboxylic II Nội dung: Bài tập anđehit: Câu 1: Viết CTCT anđêhit, đọc tên anđêhit có CTPT sau: C 4H8O,C4H6O ( mạch hở), C4H6O2 ( nhóm chức), C3H4O, C8H8O ( có nhân thơm) Câu 2:(4ĐC) Khi oxi hố 2,2g anđêhit đơn chức ta thu 3g axít tương ứng ( H = 100%) Xác định anđêhit HD: R-CHO → R-COOH Khối lượng tăng 0,8 g Số mol AĐH = 0,05 R= 15 nên AĐH CH3CHO Câu 3:(5aĐC) mol Anđehit X tác dụng AgNO3/NH3 dư thu mol Ag, X có %O = 44,44% Xác định CTPT anđêhit HD: X HCHO R(CHO)2 - X HCHO %O = 53,3 (loại) - X R(CHO)2 MR = 14 X: CH2(CHO)2 Câu 4:(5bĐC) Y anđehit, biết phân tích Y có mC : mH = 6:1 Khi cho 4,4g Y tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu 21,6g kết tủa Ag Xác định CTPT Y HD: GV: Bùi Thị Trang Trang: 38 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 nAg = 0,2 mol TH1: Xét Y HCHO: M = 30 HCHO → 4Ag; nY = 0,05 mol MY =88(loại) TH2: mc : mH = : Nên nc : nH = 1:2 → nCO2 = nH2O Y AĐH no,đơn RCHO → 2Ag 0,1 0,2 R = 15 Y: CH3CHO Câu :(5cĐC) Anđêhit Acó dA/H2 = 36 Xác định CTPT A HD: MA = 72 A HCHO A: R(CHO)x R + 29x = 72 x = 1; R =43( C3H7-) x = 2; R = 14( -CH2-) Vậy A C3H7CHO CH2(CHO)2 Câu 6:(6ĐC) Cho 5,8g Anđêhit A tác dụng với AgNO 3/NH3 dư hỗn hợp muối B 0,4 mol Ag, dA/H2 < 30 a/ Tìm CTPT A b/ Viết pt phản ứng cho muối B tác dụng dd HCl dd NaOH HD: a MA < 60 TH1: A HCHO HCHO → 4Ag; nA = 0,1 mol MY =58(loại) TH2: A R(CHO)n R(CHO)n → 2nAg; 0,2/n 0,4 MA = 29n R + 29n =29n R= Chỉ có n = 2, MA = 58 hợp lí Vậy A CHO- CHO b HS viết ptpư Câu :(7ĐC) Hỗn hợp X gồm anđêhit no đơn chức A,B Đốt 1,78g X thu 0,07 mol CO2Cho 1,78g X tác dụng với AgNO 3/NH3 dư 0,16 mol Ag Xác định A,B % khối lượng X ĐS: HCHO; CH3CHO Câu 8: Một hợp chất hữu Y chứa loại nhóm chức có khả tham gia phản ứng tráng gương Khi cho 0,01 mol Y tác dụng với dung dịch AgNO NH3 dư thu 4,32 gam Ag Xác định CTPT viết CTCT củ Y, biết Y có cấu tạo mạch cacbon khơng phân nhánh chứa 37,21% oxi khối lượng HD: nAg = 0,4 mol Vì nY : nAg = 1:4 nên Y LÀ HCHO anđehit hai chức GV: Bùi Thị Trang Trang: 39 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 ·Nếu Y HCHO, %Y = 53% loại) ·Nếu Y R(CHO)2 %O =37,21 giải MY = 86 Ta có: MR+ 58 = 86 MR = 28 ; R ( -C2H4-) Vậy CTPT Y: C2H4(CHO)2 HS viết PTPƯ Bài tập axitcacboxylic: Câu 1: Viết đồng phân axit tương ứng với CTPT C4H8O2, C3H4O2, C4H6O2, C2H2O4, C3H4O4, C4H4O4, C8H8O2 ( có nhân thơm ) (NH4)2CO3 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,05mol axit hữu A mạch hở 4,4g CO2 1,8g H2O Tìm CTCT A ĐS C2H4O2 Câu 3: Đốt cháy 4,3g axit đơn chức A thu 2,7g H 2O 8,8g CO2 Tìm CTPT viết CTCT A ĐS: C2H3COOH Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,44g axit hữu 0,36g H2O 0,88g CO2 Xác định axit ĐS: C4H8O2 Câu 5: Có dd axit đơn chức no, trung hồ 15ml dd axit cần 20ml dd NaOH 0,3M a/ Tính nồng độ mol/lit dd axit (ĐS 0,4M) b/ Sau trung hồ 125ml dd đem dd cô cạn người ta thu 4,8g muối khan Xác định axit ĐS: C2H5COOH Câu 6: a/Cho 9g axit A tác dụng với Na dư thu 2,24 lít H2 đktc, dA/H2 < 50 Tìm A ĐS: (COOH)2 b/ 1mol axit B tác dụng Na dư có 0,5mol H bay 0,4mol b tác dụng vừa đủ NaOH, cô cạn dd sau phản ứng thu 32,8g muối khan.Tìm B.ĐS: CH3COOH Câu 7: Xác định CTCT axit trường hợp sau: a/ 0,1mol axit A tác dụng vừa đủ 0,2mol NaOH, đem cô cạn dd sau phản ứng thu 19g muối khan, A có mạch thẳng ĐS: C4H8(COOH)2 b/ a mol axit B tác dụng NaHCO dư thu a mol CO2 Trung hoà 6,72g axit B cần 112ml KOH 1M ĐS: CH3COOH c/ 20ml dd axit C đơn chức phản ứng vừa đủ 40ml dd NaOH 0,1M Mặt khác 60ml dd C tác dụng vừa đủ với KOH sau phản ứng đem cạn thu 1,32g muối.Tìm C ĐS: C2H3COOH Câu 8: Trung hoà 19,4g hỗn hợp axit cacboxilic no đơn chức KOH vừa đủ, cô cạn thu 30,8g hỗn hợp muối a/ Tính tổng mol axit 19,4g hỗn hợp b/ Cần lít O2 đktc đủ để đốt cháy hoàn toàn axit c/ Biết axit dãy đồng đẳng Xác định CTCT % khối lượng axit Câu 9: Cho m g hỗn hợp axit hữu cơno, đơn chức dãy đồng đẳng vào bình GV: Bùi Thị Trang Trang: 40 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 X đựng dd NaHCO3 dư thấy có 0,672 lít khí đktc khối lượng bình X tăng 0,76g Xác định axit % khối lượng ĐS: CH3COOH, C2H5COOH, 33,3%, 66,7 Câu 11 Để trung hoà 20ml dung dịch axit đơn chức cần 30ml dung dịch NaOH 0,5M Cô cạn dung dịch sau trung hoà thu 1,44g muối khan Công thức axit ĐS: C2H5COOH Ngày dạy: Số tiết dạy: tiết(tuần 32) BÀI TẬP ÔN TẬP HKII I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững kiến thức tồ chương trình hố 11 kì -Vận dụng kiến thức vào việc giải số tập liên quan Kĩ năng: -Rèn luyện kĩ viết CTCT, đồng phân gọi tên hchc - Rèn luyện kĩ tính tốn , trình bày có logic giải tập xác định CTPTcủa Các hchc SII Nội dung: Ôn tập theo đề cương chung tổ GV: Bùi Thị Trang Trang: 41 ... HCHC II Nội dung: Ôn tập theo đề cương chung tổ Nguyễn Thị Việt Kiều - 18 - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 Ngày soạn: 04/01/2015 Ngày dạy: Số tiết dạy: tiết(tuần 20,21) BÀI... Thúc Kháng Giáo án dạy thêm hóa 11 Bài 5:(Câu 20 đề cương) Dung dịch thu trộn lẫn 200ml dung dịch NaOH 0,3M với 200ml dung dịch H2SO4 0,05M có pH ? ĐS:pH = 13 Bài 6:(Câu 41 đề cương ) Trộn lẫn... 2,7 Bài 2:( Câu đề cương) Cần pha lỗng dd NaOH có pH = 12 lần để thu dd có pH= 11 ? ĐS: 10 lần Bài 3:(Câu 12 đề cương) Cho 10ml dung dịch HCl có pH = Thêm vào x ml nước cất khuấy đều, thu dung
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề dạy thêm 11, chuyên đề dạy thêm 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay